Ekonomiska vårpropositionen

Proposition 2002/03:100

3

Lagförslag

PROP. 2002/03:100

3 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

3.1Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs att tilläggsbestämmelserna 4.6.14 och 5.12.1 i riksdagsordningen1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4.6.14

Näringsutskottet skall

bereda

Näringsutskottet skall bereda

ärenden om allmänna riktlinjer för

ärenden om allmänna riktlinjer för

näringspolitiken och därmed sam-

näringspolitiken och därmed sam-

manhängande forskningsfrågor samt

manhängande forskningsfrågor samt

ärenden om industri och hantverk,

ärenden om industri och hantverk,

handel, energipolitik, regionalpolitik,

handel, energipolitik, regional ut-

statlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.