Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.

Proposition 2007/08:35

Regeringens proposition

Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag,

Prop.

m.m.

2007/08:35

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 november 2007

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller bl.a. förslag om att handlingar som enligt sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker och försäkringsrörelselagen (1982:713) ska undertecknas, får upprättas som elektroniska dokument. Undertecknandet ska ske med s.k. avancerad elektronisk signatur. Det föreslås straffansvar för osann uppgift i en handling som upprättats elektroniskt och för oriktigt bestyrkande av en sådan handling.

Vidare lämnas förslag i lagen (1995:1559) om årsredovisning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-11-08 Bordläggning: 2007-11-12 Hänvisning: 2007-11-13 Motionstid slutar: 2007-11-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)