En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna

Proposition 2017/18:164

Regeringens proposition 2017/18:164

En kommunal kulturskola för framtiden - en

Prop.

strategi för de statliga insatserna

2017/18:164

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Linköping den 15 mars 2018

Stefan Löfven

Alice Bah Kuhnke

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den kommunala kulturskolan är sedan lång tid tillbaka en integrerad del av svenskt kulturliv och utbildningsväsende. Dess betydelse för barn och unga, liksom för samhället som helhet gör att regeringen anser att kulturskolan är av nationellt intresse, trots att den är en kommunal angelägenhet. Det är dock först under denna mandatperiod som kulturskolan blivit föremål för statliga insatser.

I propositionen föreslås att det övergripande målet för de
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-20 Bordlagd: 2018-03-20 Hänvisad: 2018-03-21 Motionstid slutar: 2018-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.