En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området

Proposition 1993/94:77

Regeringens proposition

1993/94:77

En ombildning av

arbetsgivarorganisationen för

det statliga området

Regeringen överlämnar denna proposition

till riksdagen.

Stockholm den 18 november 1993

Bengt Westerberg

Anne Wibble

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen har godkänt att Statens arbets-

givarverk ombildas till en uppdragsmyn-

dighet fr.o.m. den 1 juli 1994 (rskr.

1992/93:205).

I propositionen lägger regeringen fram

fyra lagförslag som i huvudsak innebär

att riksdagens beslut fullföljs samtidigt

som det läggs fast
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-11-24 Bordläggning: 1993-11-24 Hänvisning: 1993-11-25 Motionstid slutar: 1993-12-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)