En reformerad datalag

Proposition 1993/94:217

Regeringens proposition

1993/94:217

En reformerad datalag

Prop.

1993/94:217

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 april 1994

Carl Bildt

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram sådana förslag som bygger på Datalagsutredningens

arbete och som bör genomföras innan frågan om en ny datalag kan beredas vidare.

I enlighet med innehållet i grundlagspropositionen 1993/94:116

Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m. föreslås att regeringen ges

möjlighet att bemyndiga Datainspektionen att utfärda generella föreskrifter om

personregister inom bestämda verksamheter. Register som inrättas och förs i

enlighet med sådana
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20 Motionstid slutar: 1994-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)