Enklare regler om kväveoxidavgiften

Proposition 2007/08:153

Regeringens proposition 2007/08:153

Enklare regler om kväveoxidavgiften Prop.
  2007/08:153

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 maj 2008

Fredrik Reinfeldt

Andreas Carlgren

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Ändringarna avser beräkningen av utsläppens storlek och beräkningen av om en anläggning når över tröskelvärdet för avgiftsskyldighet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

1

Prop. 2007/08:153

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

3

Prop. 2007/08:153

2Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Härigenom föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

Avgift tas ut för produktionsenhet med en uppmätt, nyttiggjord energiproduktion under redovisningsperioden av minst 25 gigawattimmar.

Avgift tas ut för produktionsenhet med en nyttiggjord energiproduktion under redovisningsperioden av minst 25 gigawattimmar.

5 §2

Avgift tas ut med 50 kronor per helt kilogram utsläppta kväveoxider,

räknat som kvävedioxid.  
Den som kontinuerligt mäter och Den som kontinuerligt mäter och
registrerar utsläppen med hjälp av registrerar utsläppen med hjälp av
en mätutrustning, som uppfyller en mätutrustning, som uppfyller
särskilda krav enligt föreskrifter av särskilda krav, får beräkna avgif-
regeringen eller myndighet som ten på grundval av mätvärdena.
regeringen bestämmer, får beräkna  
avgiften på grundval av mätvärde-  
na. Görs inte en sådan mätning ska
Görs inte en sådan mätning ska
utsläppen beräknas på följande sätt. utsläppen beräknas på följande sätt.
Om mätutrustning som avses i Om mätutrustning som avses i
andra stycket är installerad, får ut- andra stycket är installerad, får ut-
släppen under högst 60 dygn per släppen under högst 1 440 timmar
kalenderår då mätning inte skett per kalenderår då mätning inte
beräknas som en och en halv gån- skett beräknas som en och en halv
ger den mängd kväveoxider, räk- gånger den mängd kväveoxider,
nat som kvävedioxid, som i ge- räknat som kvävedioxid, som upp-
nomsnitt uppmätts under en lika mätts under jämförbara driftför-
lång tid med jämförbara driftför- hållanden. I annat fall ska utsläp-
hållanden under samma kalender- pen anses motsvara 0,25 gram
år. I annat fall ska utsläppen anses kväveoxider, räknat som kvävedi-
motsvara 0,6 gram kväveoxider, oxid, per megajoule tillfört bräns-
räknat som kvävedioxid, per me- le.
gajoule tillfört bränsle om produk-  

1Senaste lydelse 1994:1107.

2Senaste lydelse 2007:1372.

4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 2007/08:153
tionen sker med hjälp av en gas-    
turbin och 0,25 gram i övriga fall. Regeringen eller den myndighet
 
  som regeringen bestämmer får
  meddela föreskrifter om de särskil-

da kraven för mätutrustning som avses i andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid redovisning av avgift för kalenderåret 2009.

5

Prop. 2007/08:153

3 Ärendet och dess beredning

Avgiften på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion vid stationära förbränningsanläggningar infördes 1992. Systemet fungerar som ett komplement till de utsläppsvillkor som gäller för de berörda anläggningarna. Med hänsyn till bl.a. att avgiften varit densamma under lång tid gav regeringen ett uppdrag till Naturvårdsverket att utreda om avgiften borde höjas och om avgiftssystemet borde förändras. Naturvårdsverket redovisade sitt uppdrag i en rapport 2004 och vidareutvecklade sedan förslagen i en rapport 2005. Naturvårdsverkets förslag om att om att höja kväveoxidavgiften har behandlats tidigare (prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU1, rskr 2007/08:95) och omfattas alltså inte av denna remiss.

Naturvårdsverkets förslag, som överensstämmer med förslagen i denna proposition, har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 1. Remissvaren och en sammanställning av dem finns tillgängliga i Miljödepartementet (dnr M2005/6139/Mk).

Lagrådet

Lagförslagen har granskats av Lagrådet. Lagrådsremissens lagförslag återges i bilaga 2. Lagrådets yttrande återges i bilaga 3. Regeringen har följt Lagrådets synpunkter.

4Avgiftsskyldighetens inträde och beräkningen av kväveoxidavgiften

Regeringens förslag: Kravet att mäta den nyttiggjorda energin tas bort. Schablonreglerna för beräkningen av kväveoxidutsläppen förtydligas och förenklas på så sätt att den tid som schablonen får tillämpas avgränsas till 1 440 timmar och jämförelsevärdena behöver endast avse mätningar under jämförbara driftförhållanden. Den särskilda schablonen för gasturbiner tas bort. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2009.

Naturvårdsverkets förslag överensstämmer med regeringens. Naturvårdsverket föreslog dessutom att verket skulle få befogenhet att vid äventyr av vite förelägga verksamhetsutövare att presentera korrekt utförda mätningar och även få föreskriftsrätt beträffande metod för mätning av nyttiggjord energi.

Remissinstanserna har i huvudsak inte kommenterat de här behandlade förslagen. Svea hovrätt (Miljööverdomstolen) och Swedac har ställt sig positiva till att Naturvårdsverket ska ges föreskriftsrätt beträffande krav på utrustning för mätning av nyttiggjord energi.

6

Skälen för regeringens förslag Prop. 2007/08:153
Miljöavgiften på kväveoxidutsläpp är ett ekonomiskt styrmedel som  
syftar till att, vid sidan av sådant som utsläppsvillkor i tillstånd, minska  
utsläppen till luft av kväveoxider. Systemet med kväveoxidavgiften bör  
vara så konstruerat att avgiften innebär en så liten administrativ börda  
som möjligt för dem som driver de avgiftspliktiga anläggningarna. Även  
för det allmänna bör systemet vara så lätthanterligt som möjligt.  
Allmänt om när avgiftsskyldighet inträder och om avgiftens beräkning  
De anläggningar som ingår i systemet ska betala en avgift per utsläppt  
kilogram kväveoxid. De inbetalda avgifterna återförs sedan, efter avdrag  
för kostnaden för administrationen av systemet, till de avgiftsskyldiga i  
proportion till den nyttiggjorda energi som de producerat under avgifts-  
perioden. Enligt 3 § lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kvä-  
veoxider vid energiproduktion inträder avgiftsskyldighet för en produk-  
tionsenhet då den uppmätta nyttiggjorda energin överstiger 25 giga-  
wattimmar.  
Av 5 § framgår hur utsläppen ska beräknas. Om anläggningen har en  
mätutrustning installerad och utsläppen mäts kontinuerligt, får utsläppen  
beräknas utifrån dessa mätningar. Naturvårdsverket har meddelat före-  
skrifter om de krav som mätutrustningarna ska uppfylla. Om en godtag-  
bar mätutrustning finns installerad men mätningarna inte sker kontinuer-  
ligt, ska utsläppen i stället beräknas efter en schablon. Denna schablon  
innehåller begränsningen att utsläppen under högst 60 dygn får beräknas  
som en och en halv gånger de utsläpp som under en lika lång tid upp-  
mätts under jämförbara driftsförhållanden under samma kalenderår. För  
övrig tid då mätning inte skett ska utsläppen beräknas enligt en schablon  
som utgår från mängden tillfört bränsle. Detta beräkningssätt ska också  
användas om en anläggning inte har en godkänd mätutrustning installe-  
rad.  
I det nuvarande systemet särbehandlas gasturbiner jämfört med andra  
anläggningar genom att en schablon ska användas för dessa som leder till  
att utsläppens storlek anses vara högre. Skälet för detta var att vid den tid  
då kväveoxidavgiften infördes hade gasturbiner i normalfallet högre ut-  
släpp än andra produktionsenheter.  
Behovet av förändring  
För att veta om en produktionsanläggning omfattas av avgiftsskyldighet  
måste verksamhetsutövaren mäta hur mycket av den producerade energin  
som nyttiggörs. Det finns dock inga preciserade regler om hur mätningen  
ska göras. Det är därför svårt att tillämpa regeln om att avgiftsskyldig-  
heten inträder när den nyttiggjorda energin uppgår till minst 25 giga-  
wattimmar för den aktuella perioden.  
En tänkbar lösning vore att införa mer detaljerade regler om hur mät-  
ningen av den nyttiggjorda energin ska ske. Ett skäl för detta kunde vara  
att de inbetalda avgifterna återförs till de avgiftsskyldiga utifrån hur  
mycket nyttiggjord energi som producerats. Detta värde kan därför anses  
ha lika stor ekonomisk betydelse för de avgiftsskyldiga som storleken på  
utsläppen. En sådan reglering skulle dock innebära en ökning av företa- 7
 

gens administrativa börda. Utredningen i ärendet ger inte heller stöd för Prop. 2007/08:153 att avsaknaden av sådana regler har medfört några praktiska problem.

I de flesta fall är det dock möjligt att utan mätning konstatera att en anläggning omfattas av avgiftsskyldigheten. Mätning behövs bara när det med hänsyn till anläggningens storlek, tillförd energi eller andra omständigheter är oklart om den nyttiggjorda energin överstiger 25 gigawattimmar. Det obligatoriska kravet att mäta bör därför utgå ur lagtexten.

I Naturvårdsverkets rapport framgår att den schablon för beräkning av utsläppen som ska användas då mätutrustning finns installerad men mätning inte sker kontinuerligt är svårtillämpad och svårtolkad. Formuleringen av bestämmelsen innebär att verksamhetsutövaren för de 60 dygn som regeln högst får tillämpas måste hitta resultat som uppmätts under jämförbara driftsförhållanden och som avser lika lång tid och under samma kalenderår. Detta har i praktiken visat sig svårt. I praktiken har bestämmelsen kommit att tillämpas som att schablonen 60 dygn motsvarar 1 440 timmar. Regeln bör omformuleras i enlighet med detta. För att göra regeln lättare att tillämpa bör man också ta bort kravet på att jämförelsevärdena ska avse samma kalenderår. Det finns inget skäl mot en sådan förändring.

I ärendet har det kommit fram att gasturbinernas utsläppsnivåer i dag har sänkts betydligt. Deras utsläpp bör därför inte längre beräknas annorlunda än andra produktionsenheters.

Ikraftträdandebestämmelsen bör utformas i enlighet med Lagrådets förslag.

5 Konsekvenser

Myndigheternas verksamhet inom systemet med kväveoxidavgifter är avsett att vara finansierat genom de avgifter som inkommer (15 § lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion). De här berörda förslagen bedöms inte leda till några kostnadsökningar, vare sig för det allmänna eller för de avgiftsskyldiga. Minskningen av schablonen för gasturbiner bedöms leda till att det totala avgiftsuttaget minskar något. Genom att det obligatoriska kravet på mätning av nyttiggjord energi tas bort och genom ändringarna i schablonreglerna för beräkning av kväveoxidutsläppen blir det enklare för de berörda energiproduktionsföretagen med bl.a. minskad administrativ börda.

6 Författningskommentar

3 §

Kravet att den nyttiggjorda energin ska vara uppmätt för att avgiftsskyldighet ska inträda tas bort. Detta innebär att avgiftsskyldigheten för anläggningar som producerar mer än 25 gigawatttimmar under en mätperiod, men där tillförlitliga mätningar inte sker, kan bestämmas på andra

sätt.

8

Prop. 2007/08:153

5 §

I den nuvarande lydelsen av andra stycket finns en bestämmelse om att en mätutrustning ska uppfylla särskilda krav enligt föreskrifter av regeringen eller myndighet som regeringen meddelar. Det som sägs om föreskrifter formuleras som ett tydligt normgivningsbemyndigande och placeras i ett särskilt stycke sist i paragrafen.

I tredje stycket görs ett förtydligande i syfte att anpassa regeln till hur den i praktiken tillämpas. Detta innebärande att den schablon som i dag kan tillämpas under högst 60 dygn i stället får beräknas för 1 440 timmar och inte enbart hela dygn. Vidare tas kravet bort på att jämförelseperioderna måste vara lika långa och avse samma kalenderår för att få användas. Detta bör göra det lättare för de avgiftsskyldiga att hitta fungerande jämförelsevärden. Det är tillräckligt att kräva att jämförelsevärdena ska vara uppmätta under likartade driftsförhållanden. Den särskilda schablonen för gasturbiner tas bort då utsläppen från dessa inte längre avviker på det sätt de gjorde då regeln infördes.

9

Prop. 2007/08:153

Bilaga 1

Remissinstanserna

Riksrevisionen, Svea hovrätt (Miljööverdomstolen), Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Socialstyrelsen, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola, Kemikalieinspektionen, Forskningsrådet för areella näringar och samhällsbyggande, Statens energimyndighet, Vägverket, Statens institut för kommunikationsanalys, Skogsstyrelsen, Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Jernkontoret, Vattenfall AB, Stockholms kommun, Falu kommun, Sveriges kommuner och landsting, Svensk energi, Svensk fjärrvärme, Föreningen Sveriges skogsindustrier, Svenska petroleum institutet, AB Svensk leca, Cementa AB, Föreningen för gruvor, mineral – och metallproducenter i Sverige, Pilkington och Floatglas AB, Plast och Kemiföretagen, Swedisol, Svenska gasföreningen, Svenska kalkföreningen, Svenska renhållningsverksföreningen, Sveriges redareförbund, Trä- och möbelindustriförbundet, Danisco.

10

Prop. 2007/08:153

Bilaga 2

Lagrådsremissens lagförslag

Härigenom föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §3

Avgift tas ut för produktionsenhet med en uppmätt, nyttiggjord energiproduktion under redovisningsperioden av minst 25 gigawattimmar.

Avgift tas ut för produktionsenhet med en nyttiggjord energiproduktion under redovisningsperioden av minst 25 gigawattimmar.

5 §4

Avgift tas ut med 50 kronor per helt kilogram utsläppta kväveoxider,

räknat som kvävedioxid.  
Den som kontinuerligt mäter och Den som kontinuerligt mäter och
registrerar utsläppen med hjälp av registrerar utsläppen med hjälp av
en mätutrustning, som uppfyller en mätutrustning, som uppfyller
särskilda krav enligt föreskrifter av särskilda krav, får beräkna avgif-
regeringen eller myndighet som ten på grundval av mätvärdena.
regeringen bestämmer, får beräkna  
avgiften på grundval av mätvärde-  
na. Görs inte en sådan mätning ska
Görs inte en sådan mätning ska
utsläppen beräknas på följande sätt. utsläppen beräknas på följande sätt.
Om mätutrustning som avses i Om mätutrustning som avses i
andra stycket är installerad, får ut- andra stycket är installerad, får ut-
släppen under högst 60 dygn per släppen under högst 1 440 timmar
kalenderår då mätning inte skett per kalenderår då mätning inte
beräknas som en och en halv gån- skett beräknas som en och en halv
ger den mängd kväveoxider, räk- gånger den mängd kväveoxider,
nat som kvävedioxid, som i ge- räknat som kvävedioxid, som upp-
nomsnitt uppmätts under en lika mätts under jämförbara driftför-
lång tid med jämförbara driftför- hållanden. I annat fall ska utsläp-
hållanden under samma kalender- pen anses motsvara 0,25 gram
år. I annat fall ska utsläppen anses kväveoxider, räknat som kvävedi-
motsvara 0,6 gram kväveoxider, oxid, per megajoule tillfört bräns-
räknat som kvävedioxid, per me- le.
gajoule tillfört bränsle om produk-  
tionen sker med hjälp av en gas-  
turbin och 0,25 gram i övriga fall.  

3Senaste lydelse 1994:1107.

4Senaste lydelse 2007:1372.

11

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  Regeringen eller den myndighet
  som regeringen bestämmer får
  meddela föreskrifter om de särskil-
  da kraven för mätutrustning som
  avses i andra stycket.

Prop. 2007/08:153

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

12

Prop. 2007/08:153

Bilaga 3

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-04-30

Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren.

Enklare regler om kväveoxidavgiften

Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2008 (Miljödepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Paul Magnusson.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

I lagrådsremissen föreslås att kravet i 3 § att mäta upp den nyttiggjorda energin tas bort. Vidare föreslås att schablonreglerna i 5 § för beräkningen av kväveoxidutsläppen förtydligas och förenklas. Den tid som schablonen i paragrafens tredje stycke får tillämpas avgränsas till 1 440 timmar i stället för, som för närvarande, 60 dygn. Jämförelsevärdena i samma stycke föreslås endast avse mätningar under jämförbara driftförhållanden i stället för jämförbara driftförhållanden under samma kalenderår. Vidare tas den särskilda schablonen för gasturbiner bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser ska dock, enligt förslaget, fortfarande gälla i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Enligt vad som upplysts under föredragningen är avsikten att vid beräkningen av avgifter för redovisningsperioder avseende år 2009 eller senare år ska vid tillämpning av schablonregeln i 5 § tredje stycket jämförelse kunna ske med uppmätningar som gjorts under jämförbara driftförhållanden utan att jämförelsen, som för närvarande, behöver avse en uppmätning som skett under samma kalenderår. Det ska således vara möjligt att kunna göra jämförelse med en uppmätning som skett under exempelvis år 2008.

Lagrådet förordar att bestämmelsen ges följande lydelse:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid redovisning av avgift för kalenderåret 2009.

13

Prop. 2007/08:153

Miljödepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 maj 2008

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Olofsson, Odell, Ask, Leijonborg, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Carlsson, Littorin, Borg, Malmström, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling.

Föredragande: Carlgren

___________________

Regeringen beslutar proposition 2007/08:153 Enklare regler om kväveoxidavgiften.

14

Prop. 2007/08:153

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
  inför, ändrar, upp- bakomliggande EG-
  häver eller upprepar regler
  ett normgivnings-  
  bemyndigande  
     
Lagen (1990:613) om 5 §  
miljöavgift på utsläpp    
av kväveoxider vid    
energiproduktion    

15

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-05-20 Bordläggning: 2008-05-21 Hänvisning: 2008-05-22 Motionstid slutar: 2008-06-05
Förslagspunkter (1)