Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. budgetåret 1993/94

Proposition 1993/94:54

Regeringens proposition
1993/94:54
Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av
deras
verk genom bibliotek m.m. budgetåret 1993/94

Prop.
1993/94:54

Regeringen överlämnar denna proposition till
riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Birgit Friggebo
(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen läggs fram förslag om en ändring av
biblioteksersättningens grundbelopp till litterära
upphovsmän och översättare för att deras verk lånas
ut genom folk- och skolbibliotek. Ersättning för
hemlån av originialverk skall vara 86 öre.
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det som
regeringen förordar om storleken på
biblioteksersättningens grundbelopp.

2 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av
deras verk genom bibliotek m.m.
I statsbudgeten för innevarande budgetår har under
elfte huvudtiteln förts upp ett förslagsanslag på
86 451 000 kr för ersättning åt författare m.fl.
för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m.
Från anslaget utgår bland annat s.k.
biblioteksersättning. Gällande bestämmelser om
biblioteksersättning finns i förordningen
(1962:652) om Sveriges författarfond. Ersättningen
ges för utlåning genom folkbibliotek och
skolbibliotek av litterärt verk i original av
svensk eller i Sverige bosatt upphovsman och
litterärt verk i svensk översättning. Ersättning
ges även för böcker som ingår i folk- och
skolbibliotekens referenssamlingar.
Ersättningen, som årligen tillförs Sveriges
författarfond, beräknas på grundval av vissa belopp
per hemlån och referensexemplar, s.k. grundbelopp.
För närvarande uppgår grundbeloppet till 83 öre per
hemlån och 3 kr 32 öre per referensexemplar av
originalverk och till hälften av nämnda belopp per
hemlån resp. referensexemplar av verk i svensk
översättning.
Mellan regeringen och de
upphovsmannaorganisationer som berörs av
biblioteksersättningen ingicks den 12 september
1985 en överenskommelse om förhandlingar angående
biblioteksersättningens grundbelopp. Enligt
överenskommelsen åtar sig regeringen att som ett
led i beredningen av sitt förslag till statsbudget
förhandla med organisationerna om storleken av
grundbeloppet för hemlån av originalverk. När avtal
träffas skall regeringen lägga fram förslag till
riksdagen om anslagsberäkning på grundval av det
avtalade grundbeloppet.
I årets budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil.
12 s. 68) anfördes
att medelsbehovet för biblioteksersättningen borde
beräknas med utgångs-
punkt i nu gällande grundbelopp i avvaktan på
resultatet av pågående förhand
lingar med berörda upphovsmannaorganisationer om
nya grundbelopp.
För biblioteksersättningen har riksdagen anvisat
ett preliminärt belopp
på 82 273 000 kr för budgetåret 1993/94 (bet.
1992/93:KrU19, rskr. 1992/93:251).
Efter medling har parterna, företrädda av chefen
för Kulturdepartementet resp. ordföranden i
Sveriges Författarförbund enligt fullmakt, den 20
augusti 1993 träffat överenskommelse om
biblioteksersättningens grundbelopp för budgetåret
1993/94. Enligt överenskommelsen skall
grundbeloppet för hemlån av originalverk vara 86
öre. Regeringen har den 2 september 1993 godkänt
överenskommelsen. Den har träffats under
förutsättning av riksdagens godkännande av
grundbeloppet.
Med hänvisning till överenskommelsen föreslår
regeringen att riksdagen för innevarande budgetår
räknar upp grundbeloppet för hemlån av originalverk
med tre öre. Övriga grundbelopp bör höjas i
motsvarande mån. Beloppen bör således vara 86 öre
för hemlån, och 3 kr 44 öre för referensexemplar av
originalverk samt 43 öre för hemlån och 1 kr 72 öre
för referensexemplar av översatta verk. På grundval
av dessa belopp samt den av Sveriges författarfond
senast redovisade statistiken, som visar en minskad
utlåning för skolbiblioteken, beräknas
medelsbehovet för biblioteksersättningen till 81
795 000 kr, dvs. 478 000 kr mindre än vad riksdagen
preliminärt har anvisat för innevarande budgetår.
Anslagsbelastningen kommer följaktligen att något
understiga det i statsbudgeten uppförda beloppet.
Kulturdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7
oktober 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och
statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson,
Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas,
Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck,
Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P.
Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Friggebo

Regeringen beslutar proposition 1993/94:54
Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av
deras verk genom bibliotek m.m. budgetåret 1993/94.
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-13 Bordläggning: 1993-10-13 Hänvisning: 1993-10-14 Motionstid slutar: 1993-10-28
Förslagspunkter (2)