Ersättning för trafikskador utomlands

Proposition 2001/02:133

Regeringens proposition 2001/02:133

Ersättning för trafikskador utomlands

Prop.

2001/02:133

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 februari 2002

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i trafikskadelagen (1975:1410). Förslagen syftar till att genomföra EG:s fjärde direktiv om motorfordonsförsäkring.

Lagändringarna gör det enklare att begära ersättning från en trafikförsäkring för en skada som har inträffat i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) än det där den skadelidande är bosatt. Lagändringarna innebär i huvudsak följande.

–Varje försäkringsbolag som har tillstånd att meddela trafikförsäkring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-02-27 Bordläggning: 2002-03-04 Hänvisning: 2002-03-05 Motionstid slutar: 2002-03-19
Förslagspunkter (1)