Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Proposition 2014/15:120

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Regeringens proposition 2014/15:120

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Prop.

2014/15:120

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 april 2015

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om in- rättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Det s.k. SERA- direktivet (Single European Railway Area) utgör en sammanslagning och omarbetning av direktiven i första järnvägspaketet, som antogs 2001. Det innebär att stora delar av direktivet redan är införlivade i svensk lagstift- ning.

Direktivet innehåller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-04-17 Bordlagd: 2015-04-17 Hänvisad: 2015-04-21 Motionstid slutar: 2015-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)