Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Proposition 2013/14:242

Regeringens proposition 2013/14:242

Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk

Prop.

avtalsförlängning

2013/14:242

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 juni 2014

Fredrik Reinfeldt

Elisabeth Svantesson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det är vanligt att ett tidsbestämt avtal förlängs om en konsument inte säger upp avtalet till avtalstidens utgång, s.k. automatisk avtalsförlängning. Konsekvensen för konsumenten kan då bli att han eller hon av förbiseende blir fortsatt bunden av avtalet, ofta under en längre tid.

Regeringen vill därför stärka konsumentskyddet genom att föreslå en ny lag. Lagen innebär att en näringsidkare inför en förlängning av avtalet ska påminna en konsument om att avtalet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-06-26 Bordlagd: 2014-06-26 Hänvisad: 2014-06-27 Motionstid slutar: 2014-10-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)