Exekutiv försäljning av fast egendom

Proposition 1993/94:191

Regeringens proposition

1993/94:191

Exekutiv försäljning av fast egendom

Prop.

1993/94:191

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 1994

Carl Bildt

Gun Hellsvik

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att reglerna för exekutiv försäljning under hand av

fast egendom ändras så att förfarandet i vissa avseenden likställs med

förfarandet vid försäljning på offentlig auktion. Underhandsförsäljning skall

kunna ske även om samtliga fordringar med förmånsrätt i fastigheten inte blir

tillgodosedda. Kravet på ägarens samtycke till underhandsförsäljning slopas.

Vidare föreslås att en konkursförvaltare, när konkursgäldenären är en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-16 Bordläggning: 1994-03-18 Hänvisning: 1994-03-21 Motionstid slutar: 1994-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)