Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

Proposition 2017/18:194

Regeringens proposition 2017/18:194

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till

Prop.

gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och

2017/18:194

fritidshem ska stärkas

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2018

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som

innebär följande.

För nyanlända elever som tas emot inom skolväsendet i högstadiet i

grundskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts, ska en

individuell studieplan upprättas. Detta ska göras senast två månader efter

mottagandet. Dessa elever ska även kunna ges undervisning enligt en

anpassad timplan.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-21 Bordlagd: 2018-03-21 Hänvisad: 2018-03-22 Motionstid slutar: 2018-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)