flor till Riksdagens Skrifvelse 1895, N:o 100.

RIKSSTAT

FÖR

ÅR 1896.

Bill. till. liiksd. Rrot. 18.95. 10 Sami. 1 Afd. ''2 Band.

2

Riksstat

Tillgångar och inkomster.

Öfverskott å statsregleringarna från föregående år ...''.......

Statsverkets inkomster: Bil. litt A.

Ordinarie inkomster............................''....!...........

Bevillningar ..........................................................

Af riksbankens vinst för år 1894 ................................

19.070.000

78.450.000

Kronor.

674,000

97,520,000

2,340,000

Summa 100,534,000

Stockholm

På Första Kammarens vägnar.-Pehr Ehrenheim,

n. v. Talman.

för år 1896

Utgifter.

Att utgå från Statskontoret:

Första hufvudtiteln....................................................

Andra » ...................................................

Tredje » ....................................................

Fjerde 1 » ....................................................

Femte . <■ »="">

Sjette » ....................................................

Sjunde 1 » ......................................•............

Åttonde » ..................................................

Nionde » ...................................................

Utom hufvudtitlarne ............................................

S:gr

■ tutt OltJ

Att utgå från Riksgäldskontor et:

Riksdags- och revisionskostnader samt aflöningar m. m., förslagsvis
Räntor å statsskulden och afbetalningar å de fonderade

statslånen ..................................................... 12,555,600: —

efter afdrag af de till riksgäldskontoret ingående

ränte- och kapitalbetalningar, förslagsvis......... 3,068,400: —

720,200:

9,487,200: —

Afsättning för försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till arbete

Summa

10,207,400

1,400,000

Ordinarie

anslag.

Bil. litt. B.

Extra ordinarie
anslag.

Bil. litt. C.

Summa

Kronor.

1,320,000

1,320,000

3,812,550

28,250

3,840,800

606,750

4,500

611,250

25,552,870

2,675,030

28,227,900

6,996,300

1,739,760

8,736,060

5,596,406

2,498,594

O. ;

8,095,000

17,435,100

453,050

17,888,150

13,026,508

1,674,892

14,701,400

3,116,040

1,540,000

4,656,040

850,000

850,000

77,462,524

_

11,464,076

88,926,600

100,534,000 —

den 18 maj 1895.

På Andra Kammarens vägnar:

Robert De la Gardie,
n. v. Talman.

4

Statsverkets inkomster. Bil litt. A.

Ordinarie inkomster.

Kontant.

Kronor.

Ö.

Grundskatt.........................................

1.905.000

250.000

270.000

51.000

19.000

44.000

56.000

200.000

2.400.000

665.000

250.000

25.000

1.400.000

1.335.000

7.200.000

2.900.000

100.000

Kyrkotionde ........................................................

Kavalleriregementenas hästvakansspanmål.....................................................................

Afgifter för persedel underhållet vid rusthållsinfanteriet................................................

Trosspassevolansafgift .............................................

Tillfälliga rotevakansafgifter ..................................

Soldatvakansafgift .............................................

Båtsmansvakansafgift...........................................

Arrendemedel .....................................................

Mantalspenningar .......................

Bötesmedel....................i..................................

Kontrollstämpelmedel............................................

Fyr- och båkmedel......................................................

Telegrafmedel ...................................................

Jernvägstrafikmedel................................................

Skogsmedel ............l.lilUU’..»........:............................

Extra uppbörd............................................................

S:gr 19,070,000: —

Bevillningar.

Tullmedel ..............................................................................................................

Postmedel ...............................

Bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter.............................................

Stämpelmedel ..............................

Bränvinstillverkningsskatt .....................................................................................

Hvitbetssockertillverkningsafgift.................................................................................

Bevillning af fast egendom samt af inkomst.............

36,000,000

8.500.000
800,000

5.300.000
14,500,000

7.000. 000

5.000. 000

1.350.000

1 1 II 1 1 1

Tilläggsbevillning.....................................

S.-gr 78,450,000: —

Summa

97,520,000

5

Första Hufvudtiteln. Bil. litt. B 1.

Anvisning i

kontant.

Kongl. Hof- och Slottsstaterna.

i

Kronor.

Ö.

Kongl. Hof statsanslagen.

Kongl. Maj:ts hofhållning ..........................................................................................

748,000

_

Hans Kongl. Höghet Kronprinsens hofhållning och handpenningar för Hennes Kongl.

Höghet Kronprinsessan ........................................................................

192,000

Hans Kongl. Höghet Hertigen af Vestergötland .....................................

26,000

--

Hans Kongl. Höghet Hertigen af Nerike...................................................................

26,000

Hennes Kongl. Höghet Hertiginnan af Dalarne ............................................

28,000

För underhåll och vård af möbler samt andra staten tillhöriga inventarier i de kongl.

slotten.................................................................................................................

56,400

45,000

22,500

_

Kongl. hofstallets utfodring.........................................................................................

Polis-, lys- och renhållning vid kongl. slottet och Arfprinsens palats......................

_

Rosersbergs slott........................................................................................................

3,000

50,000

Yed och kol för de kong), hofven..............................................................................

S:gr

1,196,900

Kongl. slotten.

Reparationer å Stockholms slott med flera för de kongl. hofven upplåtna byggnader

63,000

_

Brandväsendet och yttre lyshållningen vid kongl. slottet och Arfprinsens palats.........

11,250

Drottningholms slott . ..........................................................................

24,600

Gripsholms slott ................. .......................................................

5,000

_

Ulriksdals slott .................................................................................................

8,250

Haga lustslott och park ....................''.............................................................

8,000

Strömsholms slott ...................................................................................................

3,000

S:gr

123,100

Summa

1,320,000

_

6

Andra Hufvudtiteln. Bil. litt. B 2.

Anvisning

kontant.

Justitiedepartementet.

Kronor.

Ö.

Departementschefen ..................................................

17,000

Departementets afdelning af Kongl. Maj:ts kansli .....................................................

35,800

Departementschefens ombud för tillsyn öfver skrifters allmängörande, förslagsanslag...

6,000

Högsta domstolen .......................................................................................

162,700

Justitiekanslersexpeditionen.........................................................................................

18,800

Nedre justitierevisionen ....................................

134,000

Svea hofrätt med derunder lydande justitiestat ...................... ........

626,187

Göta hofrätt med derunder lydande justitiestat ....................................

514,313

Hofrätten öfver Skåne och Blekinge med derunder lydande justitiestat .....

208,713

Krigshofrätten..............................................................

11,100

Alderstillägg, förslagsanslag .. ...............................................

55,000

Fångvården:

Fångvårdsstyrelsen .................................................................. 59,500: —

Fångars vård och underhåll:

Bestämdt anslag .......................................... 500,900: —

Förslagsanslag ............................................. 1,049,800: — 1,550,700:

Alderstillägg för en del vid fångvårdsstyrelsen och fångvården

anstälde embets- och tjensteman, förslagsanslag ..................... 65,000: —

• ■ :

Vård och underhåll af läns- och kronohäkten, reservationsanslag 30,000: —

1,705,200

Ersättning åt personer, menigheter och allmänna inrättningar för dem genom nya
strafflagens införande frångångna bötesandelar, förslagsanslag...................•••.....

84,000

i Medikolegala besigtningar, förslagsanslag ...................

12,000

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag......

18,000

Ersättning åt domare, vittnen och parter, förslagsanslag...............................

135,000

Skrifmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag............ .........

64,237

Extra utgifter, reservationsanslag ........................

4,500

Summa

3,812,550

I

V vV ,\ft\

1

Tredje Hufvudtiteln. Bil. litt. B 3.

Anvisning i

kontant.

Kronor.

Ö.

24,000

i

''

27,495

337,941

8,471

—-

45,893

443,800

_

160,000

2,950

606,750

Oc1,

Utrikesdepartementet.

KabinettsJcassans utgifter.

Departementschefen, ministern för utrikes ärendena

Utrikesdepartementet...............................................

Ministerstaten.......................................................

Militärattachéer .............................. ........................

Skrifmaterialier, expenser och extra utgifter............

S.-gr

Konsulskassans utgifter.

Utrikesdepartementet....................................................... 7,525: —

Konsulsstaten ..............................................................,... 223,482: —

Skrifmaterialier, expenser och extra utgifter ..................... 15,285: — 246,292:

eller efter afdrag af hvad som häraf beräknas kunna bestridas af

inflytande konsulat- och expeditionsafgifter................................. 86,292:

Utgifter, som bestridas af svenska statsverket allena.
Svenska kyrkan ,i Paris....................................''. .......................................

Summa

i

8

»

Fjerde Hufmdtiteln. Bil. litt. B 4.

Indelning och

Anvisning

dermed jemförlig
anvisning,

kontant.

på förslag.

Landtförsvarsdepartementet.

Ersättningar.

Kronor.

Ö.

Kronor.

Ö.

Kronor.

Ö.

Departementschefen

17,000

_

_

17,000

_

Departementets afdelning af Kongl. Majrts kansli samt

kommandoexpeditionen

50,250

50,250

Generalstaben

248,555

248,555

Intendenturcorpsen

348,210

348,210

Arméförvaltningen

130,060

130,060

Generalitetsstaten ...

129,045

,__

129,045

Artilleristaben

12,200

12,200

_

Kommendantsstaten

18,898

-rr-

18,898

Krigshögskolan ...

25,640

25,640

Krigsskolan

76,729

76,729

Garnisonssjukhusen i Stockholm och å Karlsborg, re-

servationsanslag

77,287

77,287

Militärläkares undervisning

8,500

8,500

Resestipendium för militärläkare

2,000

2,000

I Pensioner och stipendier för fältläkarecorpsen .....

19,800

19,800

Ökad aflöning för de till tjensteåldern äldste bataljons-

läkarne, förslagsanslag...

41,975

41,975

S:gr

1,206,149

1,206,149

Den icke garnisonerade armén.

Kavalleri- och infanteriregementena

7,100

_

693,400

700,500

__

Det icke garnisonerade infanteriets befälsaflöning......

4,090,043

4,090,043

Det icke garnisonerade kavalleriets befälsaflöning

988,394

988,394

Lindring i rustnings- och roteringsbesvären, förslags-

anslag ...

2,659,000

2,659,000

| Roteringsunderstöd, förslagsanslag ...

12,500

12,500

''-

Ersättning för störtade eller skadade nummerhästar

vid indelta kavalleriet, förslagsanslag

6,000

6,000

j För hämmande af smittosamma sjukdomar bland in-

delta kavalleriets nummerhästar å mötesplatserna

m. m., förslagsanslag

5,000

5,000

Det icke garnisonerade infanteriets och kavalleriets

vapenöfningar, reservationsanslag

1,569,353

1,569,353

S:gr

9,337,390

693,400

10,030,790

Transport

10,543,539

693,400

—■

11,236,939

—1

Indelning och

Anvisning i

kontant.

dermed jemförlig
anvisning,
på förslag.

Summa.

Ersättningar.

Kronor.

O.

Kronor.

Ö.

Kronor.

ö.

Transport

10,543,539

693,400

11,236,939

Den garnisonerade armén.

v

Lifgardet till häst.....................................................

144,835

144,835

Kronprinsens husarregemente....................................

186,205

_

_

186,205

_

Svea lifgarde ............................................................

163,856

__

_

*163,856

_

Andra lifgardet .................................................

163,271

_

_

163,271

_

Fältartilleriet å fastlandet, reservationsanslag ...........

1,572,493

_

_

1,572,493

_

Fästningsartilleriet, reservationsanslag........................

98,555

_

_

98,555

_

Gotlands artillericorps...............................................

37,889

_

_

37,889

Fortifikationen (derunder reservationsanslag 23,500

.

kronor till praktiska öfningar) .............................

352,151

_

_

352,151

_

Trängen (derunder reservationsanslag 339,892 kronor)
Yärfvade garnisonstruppernas rekrytering och aflöning,

431,098

431,098

reservationsanslag

Remontering och skoning m. m. för värfvade kavalle-

882,682

882,682

riets, artilleriets, fortifikationstruppernas och trängens
hästar, reservationsanslag......................................

143,792

143,792

Lega för hästar till artilleriets, fortifikationstruppernas

och trängens exercis .............................................

Fouragering af artilleriets, värfvade kavalleriets, for-

69,220

69,220

tifikationstruppernas och trängens hästar, förslags-anslag ..................................................................

613,500

613,500

Mathållning för manskapet vid garnisonsregementena,

förslagsanslag ......................................................

1,279,200

1,279,200

S:gr

6,138,747

6,138,747

Beväringen.

Beväringsmanskapets vapenöfningar, förslagsanslag ...

3,211,250

_

_

3,211,250

_

Volontärskolor, förslagsanslag...................................

Reservbefälet, förslagsanslag, högst...........................

285,000

285,000

41,000

41,000

S:gr

3,537,250

3,537,250

Transport

20,219,536

693,400

20,919,936

llih. till Rihsd. Prof. 1895. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 2

Indelning och

Anvisning i

dermed jemförlig
anvisning,

Samma.

kontant.

pa förslag.

Ersättningar.

Kronor.

Ö.

Kronor.

Ö.

Kronor.

Ö.

Transport

20,219,536

693,400

20,912,936

Materielen.

Försvarsverket till lands i allmänhet eller arméför-

valtningens departement, reservationsanslag............

Beklädnad och utredning m. m. för indelta infanteriet,
Yermlands fältjägarecorps och Jemtlands hästjägare-

3,119.175

3,119,175

433,758

corps...

433,758

Anskaffande och underhåll af beklädnads-, bevärings-,

remtygs- samt häst- och sadelmunderingspersedlar
vid det herustade kavalleriet, reservationsanslag ..

204,250

_

_

204,250

_

Byggnader och sängkläder på mötesplatserna m. m.,

reservationsanslag

180,488

180,488

Inqvarteringskostnader, förslagsanslag

Till inqvarteringens ordnande i Stockholm, reservations-

135,475

135,475

anslag

För uppköp af salpeter eller råmaterialier till rök-

21,450

21,450

svagt krut, förslagsanslag ..

50,000

50,000

Yed och ljus vid fästnings- och garnisonsorter .........

127,500

127,500

S:gr

4,272,096

4,272,096

Diverse anslag.

För en ridskola vid Strömsholm ........

Skjutskolor för infanteriet och kavalleriet, reservations-

30,000

30,000

anslag

31,000

31,000

Artilleriskj utskolor, reservationsanslag

22,200

22,200

Durchmarschkostnader, reservationsanslag.................

8,000

8,000

Alderstillägg, förslagsanslag

7,000

7,000

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag........

Skrifmaterialier och expenser, ved m. m. för armé-

137,000

137,000

förvaltningen m. fl. verk

15,000

15,000

Transport

24,741,832

693,400

25,435,232

11

Transsport

Skrifmaterialier och expenser, ved m. m. för departe-mentets afdelning af Kong! Maj:ts kansli och kom-mandoexpeditionen, förslagsanslag ........................

Extra utgifter ............................................

Anvisning i

kontant.

Indelning och

dermed jemförlig
anvisning,
på förslag.

Ersättningar.

Samma.

Kronor.

24,741,832

6,038

67,000

44,600

Ö.

Kronor.

693,400

Ö.

Kronor.

25,435,232

6,038

67,000

44,600

Ö.

Disciplinkompaniet:

Bestämdt anslag... .................... 12,600: —

Förslagsanslag................................. 32,000: —

S:gr

Summa

367,838 —

367,838

24,859,470 —

693,400

25,552,870:—

12

Femte Hufvudtiteln. Bil. litt. B 5.

Sjöförsvarsdepartementet.

Departementet och öfver styr elsen.

Departementschefen ......................................

Departementets afdelning af Kongl. Maj:ts kansli

samt kommandoexpeditionen .....................

Marinförvaltningen .......................................

S.-gr

Flottans personal.

Aflöning för flottans corpser och stater........

Karlskrona artillericorps, reservationsanslag...

Alderstillägg, förslagsanslag...........................

Pensionering af reservbefäl, förslagsanslag, högst
Beklädnad åt sjömans- och skeppsgossecorpserna,

reservationsanslag ....................................

Naturaunderhåll, förslagsanslag.....................

Båtsmansindelningen ....................................

Ersättning för vakanta rusthållsnummer i Blekinge
län och Södra Möre härad af Kalmar län
Lindring i rustnings- och roteringsbesvären, förslagsanslag
...................................................

S:gr

Flottans materiel.

Flottans nybyggnad och underhåll, reservationsanslag
....................................................

Diverse anslag.

Flottans öfningar, reservationsanslag ............

Sjöbeväringens vapenöfningar samt beklädnad

och ersättning derför, förslagsanslag.........

U nder visningsverken:

Sjökrigsskolan........................ 31,040: —

Skeppsgosseskolan ................ 8,780:

Transport

Anvisning i
kontant.

Kronor.

17,000

26,800

38,600

82,400 —

1,732,052

293,795

32,000

6,400

268,100

419,870

114,000

33,300

Indelning och dermed
jemförlig anvisning,
på förslag.

Friheter. Ersättningar.

Summa.

Kronor.

Kronor, ö.

Kronor.

17,000

26,800

38,600

26,400

82,400

1,732,052

293,795

32,000

6,400

268,100

419,870

26,400

114,000

33,300

2,899,517]—)

26,400— 2,925,917

1,300,000

670,000— j
256,500—j

39,820 —I

1,300,000 —

670,000 —
256,500 —

39,820, —

5,248,237

26,400—j 5,274,637

13

Anvisning i

kontant.

Indelning och dermed
jemförlig anvisning,
på förslag.

Summa.

Friheter.

Ersättningar.

Transport

Sjökarteverket, reservationsanslag.....................

Ersättning åt officerare och ingeniörer vid flottan
under anställning eller kommendering utrikes

Sjukvård ........................................................

Diverse behof...................................................

Bese- och traktamentspenningar, förslagsanslag
Skrifmaterialier och expenser, ved m. m., för-slagsanslag ...................................................

Extra utgifter................................................

Kronor.

5,248,237

60,000

12,000

39,000

19,175

23.500

46,929

12.500

Ö.

Kronor.

Ö.

Kronor.

26,400

Ö.

Kronor.

5,274,637

60,000

12,000

39,000

19,175

23.500

46,929

12.500

Ö.

*

S.-gr

1,179,424

1,179,424

Handeln.

Lots- och fyrinrättningen med lifräddningsanstal-

terna, reservationsanslag..............................

Undervisningsanstalter för sjöfart.....................

Nautisk-meteorologiska byrån..........................

Alderstillägg för personalen vid undervisnings-anstalterna för sjöfart och föreståndaren vid
nautisk-meteorologiska byrån, förslagsanslag

1,400,000

86,150

9,000

13,000

405

4

1,400,409

86,150

9,000

13,000

S:gr

1,508,150

405

4

1,508,559

Summa

6,969,491

405| —

26,404

6,996,300

14

Sjette Hnfvudtiteln. Bil. litt. B. 6.

Civildepartementet.

Statsministern, lönefyllnad, förslagsanslag, högst
Statsråden utan departement, 3 å 12,000 kronor

Departementschefen..........................................

Departementets afdelning af Kongl. Maj.-ts kansli

Kommerskollegium............................................

Bergsstaten.....................................................

Statistiska centralbyrån:»

Aflöningsmedel för statistiska centralbyrån.
............................... 28,400: —

Reservationsanslag:

Till bibliotekets underhållande
............... 1,500: —

Till arfvoden åt tillfälliga
biträden samt
till vikariatsersätt ningar.

................. 12,200: —

Till officiella statistiska
trycket............ 17,300: —

Till en statistisk tidskrift.
................... 1,000: —

Till utarbetande af en
aflönings- och pen sionsstatistik

......... 1,000: — 83,000: —

Landtmäteristaten.............................................

Kikets allmänna kartverk.................................

Öfverståthållareembetet ...................................

Landsstaterna i länen (deraf 110,000 kronor

reservationsanslag) .......................................

Väg- och vattenbyggnadsstaten (deraf tvenne
särskilda reservationsanslag till expenser för
allmänna arbeten och till vägundersökningar,

hvardera å 30,000 kronor) .......................

Landtbruksstyrelsen.........................................

Alderstillägg, förslagsanslag............................

Gästgifvares friheter.........................................

Transport

Anvisning i
kontant.

Indelning och dermed
jemförlig anvisning,
på förslag.

Summa.

Kronor.

Friheter.

Ersättningar.

ö. Kronor.

ö. Kronor.

o.

Kronor. ö.

6,500

36.000

17.000
78,700
64,600

33.000

6,500

36.000

17.000
78,700
64,600

33.000

61,400 —
87,200 —
178,600 —
87,422; —

2,679,122 —

61,400

87,200

178,600

87,422

2,679,122

133,700 —
28,800 —
239,000 —
10,847j—

3,741,8911—I

6,635 —

1,664

6,635 — 1,664—j

133,700

28,800

239,000

19,146

3,750,190

15

Anvisning i

kontant.

Indelning ock dermed
jemförlig anvisning,
på förslag.

Samma.

Friheter.

Ersättningar.

Kronor.

Ö.

Kronor.

Ö.

Kronor.

Ö.

Kronor.

Ö.

Transport

Bidrag till skjutsentreprenader, förslagsanslag...

Färjor och färjekarlar ....................................

Bidrag till vägunderhållet på landet, förslags-anslag ........................................................

3,741,891

250.000
354

600.000

6,635

1,664

3,750,190

250.000
379

600.000

25

S:gr

4,592,245

6,660

1,664

4,600,569

Jordbruket, handeln och näringarne.
Reservationsanslag.

Yägar och kommunikationer..............................

Undervisningsanstalter för jordbruk och landt-mannanäringar (deraf ett förslagsanslag å
15,000 kronor till understöd åt landtmanna-

skolor) .........................................................

Landtbruksingeniörer och deras biträden .........

Befrämjande i allmänhet af jordbruk och landt-

12,000

190,400

49.500

105,000

48.500

73.500

11.500
8,700

42,000

12,000

190,400

49.500

105,000

48.500

73.500

11.500
8,700

42,000

mannanäringar.............................................

Länsveterinärer ............................................

Befrämjande i allmänhet af slöjderna...............

Befrämjande i allmänhet af handel och sjöfart...

Befrämjande i allmänhet af bergsbruket............

Fiskerinäringens understöd ..............................

S:gr

541,100

541,100

Diverse anslag.

Skiften och afvittringar, reservationsanslag ......

Utflyttningsbjelp efter skiften, förslagsanslag ...
Odlingsbjelp för krononybyggare, förslagsanslag
Jordförluster genom kanal- och väganläggningar,

förslagsanslag ............................................

Hästafvelns förbättrande, reservationsanslag (deraf
särskild! 50,000 kronor till prisbelöningar för

hästar) .........................................................

Till förekommande och hämmande af smitto-samma sjukdomar bland husdjuren, förslags-anslag .........................................................

63.000

50.000
4,500

2,700

* 108,550

30.000

63.000

50.000
4,500

7,267

109,620

30.000

4,567

1,070

Transport

5,392,095

7,730

6,231

5,406,056 —

16

Transport

Karantänsinrättningen på Känsö, förslagsanslag,
högst.....................

Anvisning i

kontant.

Indelning och dermed
jemförlig anvisning,
på förslag.

Summa.

Friheter.

Ersättningar.

Kronor.

5,392,095

15,850

43.000

119,500

12.000

O.

Kronor.

7,730

Ö.

Kronor.

6,231

Ö.

Kronor.

5,406,056

15,850

43.000

119,500

12.000

Ö.

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag
Skrifmaterialier och expenser, ved m. m., förslags-anslag ..........................

Extra utgifter, reservationsanslag.....................

S:gr

Summa

449,100

1,070

—| 4,567|—

454,737

5,582,445

_

7,730—| 6,23lJ—| 5,596,406

Sjunde hufvudtiteln

Bil. litt. B. 7.

Finansdepartementet.

, jjYr I \ , I ; ''''t • '' ■ i '' ,

Departementschefen................................................

Departementets afdelning af Kongl. Maj:ts kansli...

Kammarkollegium..................................................

Statskontoret ..................................................

Stämpelomkostnader, förslagsanslag........................

Kostnader för allmänna bevillningens uttaxering, förslag
satt slag ....................................................

Mynt- och kontrollverken...................................

Omkostnader för kontrollverket, förslagsanslag ...

Kammarrätten.............................................

Öfverintenden tsembetet ...................;,..........

Postverket, förslagsvis beräknadt att utgå direkt af

postmedlen......................................................

Telegrafverket, reservationsanslag, att af telegrafmedlen
direkt utgå..........................................

Tullverket, förslagsanslag, att af tullmedlen direkt

utgå ...............................................................

Ersättning till städerna för mistad tolag, förslagsanslag
.................................................V..........

Domänstyrelsen...................................................

Skogsväsendet:

Bestämdt anslag:

För skogsstaten......... 447,208: —

» statens skogsläro verk.

....................... 47,700: — 494,908: —

Förslagsanslag :

Till ålderstillägg åt skogsstaten och

skogsinstitutets lärarepersonal...... 84,400: —

Reservationsanslag:

Till enskilda skogs undervisningen.

........ 8,600: —

Till kronoskogarnes förvaltning
och befrämjande
af skogsväsendet
i allmänhet ...... 559,092: — 567,692: —I

Anvisning i
kontant.

Indelning och dermed
jemförlig anvisning,
på förslag.

Friheter och
kyrkotionde.

Kronor.

17.000

64.000
122,100
102,800

174.000

140.000
20,300

5,400

169,600

35,500

8.155.000

1.335.000

2.593.000

1.900.000

94.000

Bill. till Riksd. Vrol. 18HO.

Transport!

10 Sami. 1 Afd. 2 Band.

1,147,000
16,074,700|

Kronor.

Simma,

Kronor.

17.000

64.000
122,100
102,800

174.000

•>K*nn) j ii ;j

140.000
20,300

5,400

169,600

35,500

. iMiiurtr }i *

8.155.000

1.335.000

2.593.000

1.900.000

94.000

1,147,000 —

16,074,700

3

18

Indelning och dermed
jemförlig anvisning
på förslag.

Friheter och
kyrkotionde.

Kronor.

..

0.

40

1

vita'':;.

~

'' 1 ■ • 1

v- V.Ul»''.

1

Transport

Till belöningar för rofdjurs dödande, förslagsanslag
Lyshållning m. fl. utgifter för kronans publika hus

i Stockholm, förslagsanslag.................,.............

Byggnader och reparationer, reservationsanslag .....

Städers friheter, förslagsanslag ............................

Observations- och uppbördsprocenter m. m., förslagsanslag
........................................,......,...............

Kontroll å tillverkningsafgifter, förslagsanslag........

För kontrollen vid enskilda banker och kreditanstalter,

förslagsanslag, högst..................,,..................

Restitutioner, förslagsanslag ..............................

Ålder stillägg, förslagsanslag................,....-............

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag ..,
Postafgifter för tjenstebref och dylika försändelser,

förslagsanslag ................................................

Skrifmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag
...........................................................

Extra utgifter, reservationsanslag........................

Kong!, operan ...................................................

Anvisning i
kontant.

Kronor.

16,074,700

12,000

200,000

21,550

15.000

450.000

13.000

25.000

45.000

20.000

400.000

36,810

32.000

60.000

Summa.

Kronor. ö.

16,074,700 —
12,000 -

1

30.000 —
200,000—''

21,590 —i

15,000;—i

450.000 — j

13,000—''

25.000 —!

45.000 —

20.000 —

400.000

36,810

32.000

60.000

Summa} 17,435,060-

40— 17,435,100

\

19

Åttonde hufvudtitein. Bil. litt. B. 8.

>b

Anvisning i

Ecklesiastikdepartementet.

kontant.

Kronor. ö.

Departementschefen.........................................

Departementets afdelning af Kongl. Maj:ts kansli

Riksarkivet......................................................

Kongl. biblioteket............................................

Nationalmuseum (deraf fyra särskilda reservationsanslag
å tillhopa 14,300 kronor)..................

Kleresistaten ...................................................

Domkapitlens expeditioner ..............................

Lappmarks ecklesiastikverk, förslagsanslag ......

Universiteten (deraf 162,700 kronor förslagsanslag)
.........................................................

Karolinska mediko-kirurgiska institutet ............

Allmänna läroverken, reservationsanslag............

Understöd åt extra ordinarie lärare vid allmänna
läroverken under förfall på grund af sjukdom,
förslagsanslag............................... i.....

Högre skolor för qvinlig ungdom ....................

Högre lärarinneseminariet.................................

Pedagogier och folkskolor.................................

17.000
81,800
39,300
73,200

46,350

20,660

19,159

55.000

722,231

169,900

2,910,304

5,000 —
100,000 —
43,500 —
24,406 —

Indelning och dermed
jemförlig anvisning,
på förslag.

Friheter och
kyrkotionde.

Ersättningar.

Kronor, ö. Kronor, ö.

16,000

35,820

1,010-

337,087
5,841

760

Summa.

Kronor.

17.000
81,800
39,300
73,200

46,350

373,747

25.000

55.000

758,051

169,900

2,910,304

5,000

100,000

43,500

26,176

Folkundervisningen :

Seminarier för folkskolelärares

bildande..............................

Stipendier för seminarieelever...
Arfvoden och resekostnadsersättning
åt folkskoleinspektörer
.................................

Undervisningsmateriel m. m. för

folkskolor .........................

Understöd åt högre folkskolor
eller ett gemensamt reservationsanslag
.................................

Till befrämjande af folkundervisningen
bland de i rikets
nordligare trakter bosatta finnar,
förslagsanslag ............

Transport

316,025: —
75,000: —

95,000: —

20,000: —
20,000:

526,025: —

45,000: — _ ___|

571,025: —| 4,327,810 —

52,830]—1343,688)—| 4,724,328]—|

20

d

dno ''Mtiobnnl

’ V i’ l

Anvisning i

kontant.

Indelning och dermed
jemförlig anvisning,
på förslag.

Summa.

... .. « k „ J * * ‘ ■

Friheter och |„ .... •
kyrkotionde, i Er8attmnSi,r''

Transport 571,025: —
Lönetillskott å lärare vid folkskolor
och småskolor, förslagsanslag
........................ 3,925,000:

Understöd åt folkhögskolor, förslagsanslag
........................ 55,000: —

Understöd för aflönande af lärare
vid fortsättningsskolan,

. förslagsanslag..................... 50,000: —|

Bidrag till aflönande af lärare i
slöjd vid folkskolorna, förslagsanslag
........................ 110,000:

Bidrag till aflönande i vissa fall
af vikarie för ordinarie lärare
eller lärarinna vid folkskola,

förslagsanslag..................... 40,000; —j

De tekniska läroverken....................................j

Gymnastiska centralinstitutet ...........................

Medicinalstyrelsen med dithörande stater (deraf

1,500 kronor reservationsanslag)..................

Hyresersättning åt provinsialläkare, förslagsanslag,
högst................................................

Bidrag till extra provinsialläkares aflönande, förslagsanslag
...................................................

Barnmorskeundervisningen och barnbördshusen

Ortopediska institutet.......................................

Veterinärundervisningen....................................

Vaccinationens befrämjande..............................

Till bestridande af kostnader för allmän helso och

sjukvård, förslagsamlag ........................

Svenska läkaresällskapet ................................

Svenska akademien..........................................

Vetenskapsakademien .......................................

Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademien

(deraf 450 kronor reservationsanslag) .........

Landtbruksakademien.......................................

Transport

Kronor.

Ö.

Kronor.

Ö.

Kronor.

Ö.

KfAnor.

..

0.

4,327,810

52,830

343,688

4,724,328

!

{-■ \V)

rS. !

!

j,r/t för
>03 ( l

K

(O:

ii?»t >» v>ulv \1

i ii

4,751,025

394,975

37,150

.0

1

rlV

•J.r

r, ,

) a, 1 )■• • Alt''

i i i_ *5

7(/iiU ttuiri:rn
W ir''Vh- 7,

" 4,751,025

SOA Q 7 K

jU

:

97 t rtn1

496,250

496,250 —

■ ’

103,500

103,500}-

12,000

32,750

8,250

58,500

7,700

ta

12,000 —
33,450 —
8,250 -58,500 —

: itc 7,700 —

700

145,000

3.000
8,250

14,460

29,450

4.000

145,000

3.000
8,250

14,460

»c ormila: >

29,450

4.000

10,434,070}—

53,530

343,688

10,831,288

21

B,.till

JlHMJ

»noll-''

I

Transport

Akademien för de fria konsterna (deraf tvenne
reservationsanslag å tillhopa 20,400 kronor)
Musikaliska akademien (deraf 6,000 kronor reservationsanslag)
..........................................

Naturhistoriska riksmuseum..............................

Meteorologiska centralanstalten (deraf 16,000

kronor reservationsanslag) ...........................

Undervisningsanstalter för döfstumma och blinda:
Till befrämjande af döfstummeundervisningen,j

förslagsanslag ..................... 200,000: —!

Institutet för blinda.................. 50,150: —[

Fattigvården i Stockholm och landsorten .........

Fattigvården i allmänhet, förslagsanslag............

Lasaretts underhåll ..........................................

Hospitals underhåll, förslagsanslag ..................

Stora barnhuset i Stockholm ..........................

Frimurarebarnhuset........................................

Barnhusen i landsorten....................................

Uppfostringsanstalter för sinnesslöa barn, förslagsanslag
...................................................

Kyrkors underhåll ..........................................

Kesestipendier samt läroböckers och lärda verks

utgifvande, reservationsanslag ......................

Alderstillägg, förslagsanslag..............................

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag
Skrifmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag
...................................................

Extra utgifter, reservationsanslag.....................

Summa

Indelning och dermed
jemförlig anvisning,
på förslag.

Friheter och
kyrkotionde.

Ersättningar.

Kronor.

53,530

Ö.

Kronor.

343,688

Ö.

• i i •

1

i

>■: l)\) !

- ,L

i

4,360

193,300

169,400

-tf

Anvisning i
kontant.

.Kanik

Kronor.

10,434,070

61,300

51,200

75,650

25,050 —

250,1501
9,564''-75,000''-95,061-900,000 -

78.000-2,750-

28,380 -

25.000-7,528 -

j

24.000-80,000:-

1,500 -

23,027 -

15.000-

S u m m i

•(■iv-f! -

Kronor.

10,831,288

61,300

51,200

75,650

25,050

250,150
9,564

75.000
99,421

900,000

78.000
2,750

28,380 —

25,000-370,228

24.000

80.000
1,500

23,027

15,000

12,262,230''—251,190;—513,088—| 13,026,508-

22

Nionde hufvudtiteln. Bil. litt. B. 9.

f »n

Pensions- och indragningsstaterna.

Anvisning i

kontant.

Ersättning för
indragen indel-ning m. m.,
på förslag.

Summa.

A) Pensionsstaten.

Kronor.

ö.

Kronor. | ö.

Kronor.

ö.

45,000: —
2,246: —

Civilstatens pensionskassa:

Pensionsstaten för civile embets- och

tjensteman .................................. 37,500: —

Dito för deras enkor och omyndiga barn
Ersättning för mistade löneinnehåll ningar

........................................

Dito för nådårs- och begrafningshjelps hesparingar.

................................... 6,540: —

För pensionering af kommissionslandt mätare

jemte deras enkor och barn 7,200: —

För dito af tjensteman och betjente vid

skogsstaten och skogsskolorna ...... 9,000: —

För dito af föreståndare, lärare och

betjente vid tekniska högskolan...... 3,500: —

För dito af embets- och tjensteman samt
betjente vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,
hvilka uppbära lön på
ordinarie stat, äfvensom af deras

enkor och barn...............................

Arméns pensionskassa:

Ersättning för mistade löneinnehåll ningar

......................................... 4,640: —

Dito för nådårs- och begrafningsbjelps besparingar.

................................... 28,080: —

Bidrag till pensionering af enkor och
barn efter befäl och underbefäl med

vederlikar...................................... 6? ,708: —

Vadstena krigsmanshuskassa......................................

Flottans pensionskassa:

Ersättning för mistade inkomster:

Till pensionsfonden...... 36,320: —

» gratialfonden......... 16,650: — 52,970: —

Till pensionering af flottans befäl och
underbefäl med vederlikar, förslagsanslag
....................................... 100,000: —

1,300: —

112,286

100,428

243,640

- —j 112,286

100,428

243,640

Transport 152,970: —J 456,354-

456,354-

23

axijin

Anvisning i

kontant.

Ersättning för
indragen indel-ning m. m.,
på förslag.

Summa.

Transport 152,970: —
Till pensionering af flottans och lots-verkets gemenskap (deraf högst 9,030
kronor till den för daglönare å f. d.
timmermans- och handtverksstaterna
inrättade invalidstat, förslagsanslag 66,500: —

Kronor.

456,354

rf:;.. *.;• fjäll

219,470

Ö.

Kronor.

Ö.

Kronor.

456,354

219,470

Ö.

I c ''if.ni-ifi

•it.

.

Invalidhusfonden ......................................................

För blesserade öfver- och underofficerare, reservations-anslag ..................................................................

Bidrag till handelsflottans pensionsanstalt att af tull-medlen direkt utgå, förslagsanslag........................

Bidrag till pensionering af enkor och barn efter lärare
vid allmänna läroverk, pedagogier, seminarier m. m.

Bidrag till folkskolelärares pensionering.....................

Bidrag till folkskolelärarnes enke- och pupillkassa......

Bidrag till kongl. teaterns pensionskassor .................

60,350

4.000

78,000

69,851

357,373

63,500

6.000

60,350

4.000

78,000

69,851

357,373

63,500

6.000

“"i

S:gr

1,314,898]—

1,314,898

1

B) Allmänna indr åkning sstaten.

Till diverse föremål, förslagsanslag...........................

1,800,542

600

1,801,142

_

Summa

3,115,440 —

600

3,116,040

—|

i

t

24

Extra ordinarie anslag.

Bil. litt. C.

Kronor.

Andra Hufvudtiteln.

Justitiedepartementet.

Ii'';,; <>

För fortsatt uppehållande af lagbyråns verksamhet ................

Till arfvoden åt krigshofrättens ordförande och militäre ledamöter

Tredje Hufvudtiteln.

1 K J

Utrikesdepartementet.

25,000:

3,250:

För fortsatt utgifvande af »Sveriges traktater»

lf::l

B/U1J It it

Fjerde Hufvudtiteln.

Landtförsvarsdepartementet.

Beväringen:

För tillämpning af nya värnpligtslagens föreskrifter i fråga om de värn pligtiges

inskrifning och redovisning m. m.................................. ■ 33,000:

Artilleribehof:

.:!-!> i It ''■ , ! ;

För anskaffning af nya eldhandvapen åt armén............... 895,300: —

Till anskaffning af mobiliseringsammunition till eldhandvapen
.................................................................. 450,000: —

» fortsatt anskaffning af ny fältartillerimateriel............ 254,000: — 1,599,300:

Fortifikationsbeliof:

Till förstärkningsarbeten å sjöfästningarna Oscar-Fredriksborg och Kungsholmen
............................................................... 221,750: —

» fortsättande af arbetena å Karlsborgs fästning med

Vaberget ........................................................... 100,000

» anskaffning af ett krigsbryggeekipage ..................... 65,000

För uppförande af nya kasernetablissement..................... 420,000

28,250 —

4,500

IM

806,750:
Transport 2,439,050:

—| 32,750 —

25

*10 !7i

A

Intendenturbehof :

Till anskaffning af materiel för flyttande sjukhus

Kronor. ö.

Transport 2,439,050: —

32,750

136,980: —

Diverse behof:

Till reseunderstöd åt officerare och intendenturtjenstemän 9,000: —

» skarpskytteväsendets och skjutskicklighetens befrämjande
................................................................... 90,000: — 99,000: —

2,675,030

Femte Hufvudtiteln.

Sjöförsvarsdepartementet.

För genomförande under år 1896 af lönereglering för flottan ............ 15,000: —

» anskaffning af ny fartygsmateriel ......................................»......... 1,500,000: —

» anskaffning af artillerimateriel och ammunition för fartyg ............ 84,900: —

» ersättning af under föregående år förbrukadt krut........................ 18,000: -—

Till skjutförsök, krutprof m. m......................................................... 10,000: —

» anskaffning af elektriska lysmaskiner för sjöbefästningarna vid Karlskrona
...................................................................................... 35,000: —

» minväsendet ................................................................................ 75,000: —

» löneförbättring åt lärarne vid sjökrigsskolan ................................. 1,860: —

1,739,760 —

Sjette Hufvudtiteln.

Civildepartementet.

Civildepartementets afdelning af Kongl. Maj:ts kansli:

För handhafvande af kontroll å försäkringsanstalterna ........................

Transport

4,500:

4,500:

4,447,540

4

Bill. till Rikstl. Frat. 1890. 10 Sami. 1 Afä. ''J Band.

26

Transport

öfverståthållareembetet:

Till utgifvande af »Polisunderrättelser»

Landsstaterna i länen:

Till aflöning m. m. åt särskild polisstyrka på landet...... 65,000.-

» ersättning för juridiskt biträde åt de svenske lapparne
i Norge samt till lappfogdar och lappförmän
............................................................. 13,000:

Väg- och vattenbyggnadsstaten:

Till undersökningar af mindre hamnar och farleder äfvensom till upprättande
af planer till anläggning eller ombyggnad af broar, då
dylika arbeten icke äro förenade med vägföretag .....................

Vägunderhållet på landet:

För bestridande af statsverkets andel i kostnaden för vägdelningar, förslagsanslag
..............................................................................

Undervisningsanstalter för jordbruk och landtmannanäringar: Till

aflöningar och öfriga utgifter vid Ultuna landtbruksinstitut
............................................................ 29,000: —

För uppehållande af undervisningen vid mejeriinstitutet

vid Alnarp ........................................................ 8,000: —

Befrämjande i allmänhet af jordbruk och landtmannanäringar: Bidrag

till bestridande af kostnaderna för allmänna landt bruksmöten

................................................... 7,500: —

Kronor

4,500:

4,447,540

15,000:

78,000:

5,000:

50,000: —j

37,000: —

Transport 7,500:

189,500:

4,447,540—I

27

Kronor.

Transport 7,500: — 189,500: —! 4,447,540

Till prisbelöningar vid allmänna landtbruksmöten för husdjur,
redskap, maskiner m. m............................... 12,500: —

Bidrag till underhåll af sju kemiska stationer för jordbrukets
och näringarnas behof .......................... 28,000: —

Bidrag till underhåll af en för öfre Norrland afsedd kemisk-växtbiologisk
anstalt inom Norrbottens län... 5,000: —

Till understöd åt frökon trollanstalter............................ 10,000: —

» utbildande af en elev i boskapsskötsel och mejerihushållning
......................................................... 1,000:

» understöd åt svenska mosskulturföreningen............... 10,000

För de geologiska undersökningarna .............................. 94,000

168,000: —;

Befrämjande i allmänhet af slöjderna:

Till anställande af en andre instruktör i husslöjd och personligt ålderstillägg
till andre instruktören Jonas Wallander ... 2,500: —

Bidrag till upprätthållande af väfskolan i Borås och till

aflönande af en andre lärare vid samma skola ...__4,800: —

Befrämjande i allmänhet af handel och sjöfart:

Till understöd åt Göteborgs handelsinstitut och Frans

Schartaus praktiska handelsinstitut i Stockholm ... 15,000: —

» befrämjande af afsättning i främmande länder af alster

af svensk industri och svenska näringar ............ 20,000: —

7,300:

Befrämjande i allmänhet af bergsbruket:

Till bergsskolorna i Filipstad och Falun ........................

Fabriksinspektion:

För anordnande af fabriksinspektion

35,000:

14,000:

30,000: —

Transport 443,800: —| 4,447,540

l“I

28

Diverse anslag:

Transport 443,800:

För utförande af byggnadsarbeten vid observations- och

karantänsanstalten vid Fejan .............................. 10,050

Till ersättning för af statskontoret förskottsvis bestridda

utgifter ............................................................... 264,744

Godtgörelse till länsmannen C. G. Svenonius för honom

frångången åklagareandel ................................... 5,000

Bidrag till bestridande af kostnaderna för en allmän konst och

industriutställning i Stockholm år 1897......... 300,000

Till utförande af nya byggnader och anläggningar vid

statens jernvägstrafik ........................................ 375,000

För anläggning af nya samt förbättring eller omläggning

af backiga eller eljest mindre goda vägar............ 800,000

Till understödjande af brobyggnader och, företrädesvis
mindre, hamnbyggnader samt upprensning af åar

och farleder....... ................................................ 150,000: —

» understödjande af sådana myrutdikningar och vattenaftappningar,
hvilkas ändamål är att minska frost ländigheten

för närliggande bygd ....................... 150,000: — 2,054,794- —

Sjunde Hufvudtiteln.

Finansdepartementet.

Finansdepartementets afdelning af Kongl. Maj:ts kansli:

Till arfvode för en byråassistent å finansdepartementets bankbyrå ...... 4,000:

Statskontoret:

Ersättning för af statskontoret gjorda förskott

243,020: —i

Kronor.

4,447,540

2,498,594

Transport 247,020: —j 6,946,134{—]

39

öfverintendentse mbetet:

Kronor.

Till bestridande af kostnaden för uppförande af nytt landsstatshus i
Luleå ......................................................................................

Domänstyrelsen:

Till aflöning åt domänintendenter och för uppehållande af domängöro målen

hos länsstyrelserna................................... 45,000: —

» resekostnader vid domänförvaltningen, förslagsanslag 40,280: —

Transport 247,020: — 6,946,134!—

,.i> ;7.\

; t ''j J. x j. ''

45,750: —

85,280: —

Diverse anslag:

Till reglering af flottleder i Norrbottens län
» skogsodlingens befrämjande ..................

50,000: —

25,000: — 75,000:

Åttonde Hufvudtiteln.

Ecklesiastikdepartementet.

Riksarkivet:

\

Till arfvoden åt extra ordinarie tjensteman..................... 1,700: —

» fortsatt utgifvande i tryck af sådana skrifter och
handlingar, som äro af vigt för fäderneslandets

historia ............................................................. 3,000: —

» fortsatt utgifvande af »Svenska riksdagsakter» m. m. 1,500: —

Nationalmuseum:

För vård, underhåll och tillökning af statens konstindustriella samlingar
......................................................................................

Transport

6,200:

4,000:

10,200:

453,050 -

7,399,184 —

30

Kronor.

ö.

Transport

10,200: —

7,399,184

_

Lifrustkammaren:

För tillsyn, underhåll och vård af samlingarna m. m........

5,800: —

Domkapitlens expeditioner:

För

tillfällig löneförbättring åt tjenstemännen vid dessa

expeditioner.........................................................

3,716: —

1

Till

betäckande af brister i domkapitlens expeditions-

kassor...............................................................

5,000: --

8,716: —

Universiteten:

Till

lektorer i tyska, franska och engelska språken vid
universitetet i Upsala .............................................

6,000: —

1

För uppehållande af undervisningen och examinationen i

geografi vid universitetet i Upsala........................

1,000: —

Till

arfvoden åt extra ordinarie amanuenser vid univer-

sitetsbiblioteket i Upsala.......................................

2,500: —

anskaffande af instrument för zootomiska laboratoriet

vid universitetet i Upsala...................................

3,000: —

»

arfvoden åt två extra biträden vid meteorologiska

institutionen i Upsala under det år vissa ifråga-satta molnobservationer komma att pågå ............

2,500: —

aflöning åt en extra ordinarie professor inom juri-

diska fakulteten vid universitetet i Lund ............

4,000: —

lektorer i tyska, franska och engelska språken vid

universitetet i Lund..........................................

6,000: —

särskildt arfvode åt docenten vid universitetet i Lund

Sven Söderberg...................................................

2,000: —

personligt lönetillägg åt vice bibliotekarien vid univer-

sitetsbiblioteket i Lund August Jakob Theodor Palm

500: —

personligt lönetillägg åt akademikamreraren i Lund

Oscar Gerhard Kegnell ......................................

750: —

Transport

28,250: —

24,716: —1

7,399,184j—

31

.10110- >1

Kronor.

Ö.

r ,»(•<, ;="" ,="">

28,250: —

24,716: —

7,399,184

Till

arfvoden åt extra biträden vid universitetsbiblioteket

1,500: —

i.i

i Lund ..............................................................

»

arfvode åt en instrumentmakare vid fysiologiska in-

500: —

i:: ■ ifirJ''K‘1 hr

stitutionen i Lund...............................................

J-m H : C!

»

uppförande åt anatomiska institutionen i Lund af en

50,000: —

ny byggnad .......................................................

80,250: —

Karolinska mediko-kirurgiska institutet:

Till

arfvode åt en amanuens vid institutets gynekologiska

900: --

klinik.............................................................

i:!

arfvode åt en amanuens vid institutets kemiska la-

900: —

boratorium .................................................•••••••

»

en pediatrisk klinik vid Kronprinsessan Lovisas vård-

1,800: —

anstalt för sjuka barn..........................................

»

en poliklinik för barnsjukdomar i Stockholm............

2,800: —

1 »

bekostande af teckningar i vetenskapliga ändamål vid

1,500: —

1

institutet ..........................................................

För

anskaffande och underhåll af materiel för oftalmiatri-

500: —

ska kliniken vid institutet....................................

8,400: —

Allmänna läroverken och pedagogierna:

Till tillfällig löneförbättring åt lärarne vid allmänna läro-

345,725: —

verken och pedagogierna ....................................

arfvoden åt extra lärare samt till arfvodesförhöjning

åt extra ordinarie ämneslärare vid de allmänna läro-verken ..............................................................

100,000: —

»

bestridande af förhöjd aflöning åt ordinarie teck-

1

ningslärare vid rikets allmänna läroverk under
tjenstledighet på grund af sjukdom, förslagsanslag

3,000: —

448,725: —

Högre lärarinneseminariet:

Till

tillfällig löneförbättring åt lärare och lärarinnor vid

4,000: —

seminariet............................................................

Transport

4,000: —

562,091: -

j 7,399,184

32

Transport 4,000: — 562,091:

Till fortsatt uppehållande af den valfria fjerde årskursen

vid seminariet...................................................... 3,000: —

» beredande af fortsatt undervisning i huslig ekonomi
vid seminariet och normalskolan ........................

Folkundervisningen:

Till löneförbättring åt lärare och lärarinnor vid folkskolelärareseminarierna
samt till arfvoden åt teckningslärare
för extra tjenstgöring och extra arfvoden

åt musiklärare vid dessa seminarier..................... 33,300:

s understöd åt mindre bemedlade lärjungar vid sådana

folkhögskolor, som åtnjuta bidrag af statsmedel ... 15,000:

» uppförande af skolhusbyggnad m. m. inom Tärna

kapellförsamling................................................... 15,500:

Till

De tekniska läroverken:

ny byggnad för tekniska högskolans kemiska och
mineralogiska afdelningar samt densammas inredning
och utrustning............................................. 100,000:

inköp af maskiner och apparater för mekaniska labora tioner

vid högskolan............................................ 12,000:

arfvode åt en extra lärare i praktisk elektroteknik

vid tekniska högskolan ..................................... 2,000:

elektrotekniska apparater och laborationer vid dito... 1,200

förstärkning af undervisningen vid högskolan ......... 15,800;

hyresersättning åt professorn i kemisk teknologi vid

dito................................................................... 600:

förstärkning af lärarekrafterna vid tekniska skolan

i Eskilstuna........................................................ 750:

understöd åt lägre tekniska yrkesskolor och till bestridande
af kostnader för deras inspektion......... 45,000:

Kronor

7,399,184

5,000: — 12,000:

— 63,800:

Transport

177,350:

815,241:

— 7,399,184!—

33

Kronor.

ö.

Gymnastiska centralinstitutet:

Transport

815,241: —

7,399,184

*;

—■

För tillbyggnad af och förändringar inom institutets lokaler äfvensom
för anskaffande af behöflig ny materiel.....................................

40,000: —

iivmn ■

Medicinalstyrelsen med dithörande stater:

Till arfvode för granskning af hospitalens räkenskaper..

» uppehållande i Stockholm af en poliklinik för tand-sjukdomar ............................................................

1,200: —

4,000: —

5,200: —

Veterinärundervisningen:

Till reparation och komplettering af åskledarne å veterinär-institutets byggnader ................................. .........

För anordnande vid institutet af ett isoleringsstall för hus-djur, behäftade med smittosamma sjukdomar.........

1,174: —

11,000: —

12,174: —

Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademien:

Till arfvoden åt vetenskapligt bildade biträden vid ord-nandet och vården af de under akademiens inseende
stälda samlingar samt till aflöning åt vaktbetjening
» undersökning och beskrifning af fäderneslandets forn-

lemningar m. m..................................................

» utgifvande af planschverk öfver fornsaker och andra
märkvärdiga föremål i statens historiska museum

m. m...................................................................

» vidtagande af åtgärder för bevarande af vissa kyrko-ruiner i Sigtuna...................................................

4,000: —

3,200: —

2,000: —

5,000: —

14,200: —

Naturhistoriska museum:

Till inköp och insamling af naturalier vid museets afdel-ning för arkegoniater och fossila växter, till arbets-

Bih. till Rilcd. Prot. 1895. 10 Samt. 1 Afd. 2 Band.

Transport

886,815: —

| 7,399,184!—

5

34

biträden derstädes och till bestridande af andra
med arbetena vid afdelningen förenade utgifter ...

Till vård, underhåll och förkofran af museets etnografiska

samling ...............................................................

* fortsatt amortering af brist å museets expensmedelsanslag.
................................................................

Transport 886,815:

2,000: —

Meteorologiska centralanstalten:

För upprätthållande af fullständigt ordnad väderlekstjenst vid anstalten

Undervisningsanstalter för döfstumma och blinda:

Till uppehållande af undervisningen vid tre läroanstalter

för öfveråriga döfstumma ................................... 49,200

» blindskolan i Vexiö ................................................ 14,100

» handtverksskolan i Kristinehamn för blinda ............ 10,000

» tryckning af blindskrifter ......... 2,500

» understöd åt blindlärareelever samt reseunderstöd åt

blindlärare ....................................................... 1,200:

Kronor.

2,800: —

1,000: —

5,800: —

7,950:

7,399,184 —

77,000:

Hospitalsvården:

Till förvärfvande af erforderligt jordområde åt en asyl
för sinnessjuke vid Upsala, äfvensom till uppförande
af för asylen erforderliga byggnader och för förändring
af vissa lägenheter vid Upsala hospital

m. m................................................................... 500,000: —

» understöd åt Jerfsö sjukhus för spetelske .............. 14,000: —

För uppförande och inredande af en byggnad, inrymmande

bageri och bryggeri vid Vexiö hospital ............... 21,300: — 535,300-

Transport 1,512,865.- —| 7,399,184

35

Kronor.

Diverse anslag:

Till svenska fornskriftsällskapet.......................................

» beredande af religionsvård åt svenske sjömän m. fl. i

utländska hamnar................................................

» fortsatt anställande af två kontraktsadjunkter inom

Yesterbottens fjerde kontrakt ..............................

» resekostnadsersättning åt dessa kontraktsadjunkter ...
» två stipendier för utbildande vid universitetet af pre ster,

förtrogna med finska språket.......................

» nordiska museet ......................................................

» understöd för fortsatt utgifvande af tidskriften »Nyare
bidrag till kännedom om de svenska landsmålen

och svenskt folklif» .............................................

» understöd för fortsatt utgifvande af tidskriften »Nordiskt
medicinskt arkiv» ......................................

» understöd för fortsatt utgifvande af tidskriften »Acta

mathematica»............................................................

» understöd åt sådana anstalter eller föreningar, som

anordna föreläsningskurser för arbetsklassen........

» fortsättande af precisionsnivelleringsarbetena i norra
Sverige, till underhåll och tillsyn af vattenhöjdmätningsstationer
m. m. samt till fortsatt sammanställning
och bearbetande af anteckningar öfver
de vid dessa stationer registrerade vattenhöjder ...

För utgifning och spridning af nykterhetsskrifter............

Till understöd åt räddningshemmet för drinkare vid Sans

Souci invid Upsala ............................................

» bidrag för betäckande af en del af de med sjunde

nordiska skolmötet förenade kostnader..................

» ersättning för belopp, som af statskontoret förskottsvis
utbetalts........................................................

Transport 1,512,865: —

2,000: —

10,000: —

4,000: —

500: —

1,500: —

25,000: —

3,150: —

3,000: —

3,000: —

25,000: —

12,500:

4,000:

2,000:

10,000:

56,377:

7,399,184

— 162,027:

1,674,892!—!

Transport) 9,074,076

36

Kronor.

Ö.

I

Transport

9,074,076

Nionde Hufvudtiteln.

Pensionsstaten.

För upprätthållande af arméns pensionskassas egen pensionering samt till fyllnads-pensioner, förslagsanslag ......................

1,540,000

Utom Hnfvudtitlarne.

Till anskaffande af ny rörlig materiel vid statens redan trafikerade jern vägar .

850,000

Summa

11,464,076

Stockholm, Ivar Hseggströms boktryckeri, 1895.