Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen

Regeringens proposition 2010/11:166

Följdändringar med anledning av införandet av

Prop.

skatteförfarandelagen

2010/11:166

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 september 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till följdändringar med anledning av förslaget till den nya skatteförfarandelagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 (prop. 2010/11:165). Det är främst fråga om att ändra hänvisningar som görs till bestämmelser i de lagar som skatteförfarande- lagen föreslås ersätta. Hänvisningarna ska i stället avse motsvarande bestämmelser i den föreslagna skatteförfarandelagen. Ett stort antal av de ändringar som föreslås avser att anpassa lydelsen av bestämmelser till den terminologi som införs genom förslaget till den nya skatteförfarande- lagen. Det görs även ändringar av språklig och redaktionell natur i syfte att modernisera äldre bestämmelser. Vidare upphävs några bestämmelser som inte längre behövs.

De förslag som lämnas i propositionen är i sig inte avsedda att medföra några ändringar i sak.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut...............................................................

16

2

Lagtext

............................................................................................

21

 

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1936:320) om

 

 

 

skydd mot vräkning vid arbetskonflikter .........................

21

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1955:257) om

 

inventering av varulager för inkomsttaxeringen ..............

22

2.3

Förslag till lag om ändring i brottsbalken ........................

23

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1963:587) om

inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m..................

24

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan

 

menighets utdebitering av skatt, m.m...............................

25

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m...............................

32

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1971:118) om

skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade............

33

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om

 

allmänna förvaltningsdomstolar.......................................

34

2.9

Förslag till lag om ändring i

 

 

förvaltningsprocesslagen (1971:291) ...............................

37

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om

skatt på annonser och reklam ...........................................

38

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1972:820) om

 

skatt på spel......................................................................

39

2.12

Förslag till lag om ändring i

 

 

bostadsförvaltningslagen (1977:792) ...............................

40

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1979:417) om

utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i

 

rikets indelning i kommuner och landsting ......................

41

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om

preskription av skattefordringar m.m...............................

42

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1982:707) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Republiken Korea ............................................................

44

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1982:709) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern.......

45

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (1983:182) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien ........

46

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1983:203) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan .........

47

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (1983:534) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Bangladesh.......................................................................

48

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1983:898) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

 

Storbritannien och Nordirland..........................................

49

Prop. 2010/11:166

2

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri

Lanka...............................................................................

50

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

Trinidad och Tobago .......................................................

51

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om

skatt på bekämpningsmedel.............................................

52

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om

arbetsställenummer m.m..................................................

53

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om

statlig fastighetsskatt .......................................................

54

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.........

55

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1986:76) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica .....

57

2.28Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om

näringsförbud...................................................................

58

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt .............................................

59

2.30Förslag till lag om ändring i lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Pakistan ...........................................................................

63

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (1987:103) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland ........

64

2.32Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

(1987:619) .......................................................................

65

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ....................................................

66

2.34Förslag till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672) .......................................................................

68

2.35Förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Schweiz ...........................................................................

69

2.36Förslag till lag om ändring i lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska

Demokratiska Republiken ...............................................

70

2.37Förslag till lag om ändring i lagen (1988:782) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet ......

71

2.38Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1461) om

skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike .............

72

2.39Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Bulgarien .........................................................................

73

2.40Förslag till lag om ändring i lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Thailand...........................................................................

74

2.41Förslag till lag om ändring i lagen (1989:686) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern ......

75

Prop. 2010/11:166

3

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Indonesien........................................................................

76

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Zimbabwe ........................................................................

77

2.44Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid

energiproduktion ..............................................................

78

2.45Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel..................................

81

2.46Förslag till lag om ändring i begravningslagen

(1990:1144)......................................................................

84

2.47Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1427) om

särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. ...........

86

2.48Förslag till lag om ändring i lagen (1991:606) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien ......

87

2.49Förslag till lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Frankrike..........................................................................

88

2.50Förslag till lag om ändring i lagen (1991:687) om

särskild löneskatt på pensionskostnader...........................

89

2.51Förslag till lag om ändring i kommunallagen

(1991:900)........................................................................

90

2.52Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482) om

lotteriskatt ........................................................................

91

2.53Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1483) om

skatt på vinstsparande m.m. .............................................

92

2.54Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1510) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Barbados ..........................................................................

93

2.55Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Singapore .........................................................................

94

2.56Förslag till lag om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Nederländerna..................................................................

95

2.57Förslag till lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Österrike...........................................................................

96

2.58Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Tyskland...........................................................................

97

2.59Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Mauritius..........................................................................

98

2.60Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1196) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko ......

99

2.61Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1197) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Botswana........................................................................

100

Prop. 2010/11:166

4

2.62

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om

Prop. 2010/11:166

 

indrivning av statliga fordringar m.m............................

101

2.63Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1163) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland.... 103

2.64Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1164) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland... 104

2.65Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1274) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen.... 105

2.66Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1301) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Ryssland ........................................................................

106

2.67Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Venezuela......................................................................

107

2.68Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Namibia .........................................................................

108

2.69Förslag till lag om ändring i lagen (1994:281) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia ... 109

2.70Förslag till lag om ändring i lagen (1994:282) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia .... 110

2.71Förslag till lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Vietnam .........................................................................

111

2.72Förslag till lag om ändring i lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Vitryssland ....................................................................

112

2.73Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt.....................................................................

113

2.74Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt ...................................................................

115

2.75Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Amerikas Förenta Stater................................................

118

2.76Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1744) om

allmän pensionsavgift....................................................

119

2.77Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi................................................................

120

2.78Förslag till lag om ändring i lagen (1995:543) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten... 123

2.79Förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot

skatteflykt......................................................................

124

2.80Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1338) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Argentina.......................................................................

126

2.81Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1339) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina... 127

2.82Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Sydafrika .......................................................................

128

5

2.83Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1504) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta .......

129

2.84Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen

(1995:1554)....................................................................

130

2.85Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ..............................................................

131

2.86Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om

skatt på naturgrus ...........................................................

132

2.87Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1510) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Luxemburg.....................................................................

133

2.88Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1511) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada.....134

2.89Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om

dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna ...135

2.90Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen

(1996:1619)....................................................................

136

2.91Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring...................................................

137

2.92Förslag till lag om ändring i lagen (1997:484) om

 

dröjsmålsavgift...............................................................

138

2.93

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)............

139

2.94Förslag till lag om ändring i lagen (1997:918) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien ......

140

2.95Förslag till lag om ändring i lagen (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Kazakstan.......................................................................

141

2.96Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon ....................................

142

2.97Förslag till lag om ändring i lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Makedonien....................................................................

143

2.98Förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om

det statliga personadressregistret....................................

144

2.99Förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) om

 

statlig ålderspensionsavgift ............................................

145

2.100

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1652) om

 

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

 

Albanien.........................................................................

146

2.101

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:291) om

 

 

avgift till registrerat trossamfund ...................................

147

2.102

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om

 

 

proviantering av fartyg och luftfartyg ............................

149

2.103

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:591) om

 

 

kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av

 

 

arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden.............

150

2.104

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:638) om

 

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

 

Filippinerna....................................................................

151

2.105

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:673) om

 

 

skatt på avfall .................................................................

152

Prop. 2010/11:166

6

2.106

Förslag till lag om ändring i bokföringslagen

 

Prop. 2010/11:166

 

(1999:1078) ...................................................................

153

 

2.107

Förslag till lag om ändring i revisionslagen

 

 

 

(1999:1079) ...................................................................

154

 

2.108

Förslag till lag om ändring i studiestödslagen

 

 

 

(1999:1395) ...................................................................

155

 

2.109

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:46) om

 

 

 

omräkningsförfarande vid beskattningen för företag

 

 

 

som har sin redovisning i euro, m.m. ............................

160

 

2.110

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:466) om

 

 

 

skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer..................

161

 

2.111

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om

 

 

 

fördelning av socialavgifter...........................................

162

 

2.112

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om

 

 

 

straff för smuggling.......................................................

164

 

2.113

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om

 

 

 

behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

 

beskattningsverksamhet.................................................

166

 

2.114

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

 

 

 

(2001:453) .....................................................................

167

 

2.115

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:758) om

 

 

 

skatteavtal mellan Sverige och Portugal........................

168

 

2.116

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om

 

 

 

kommunalekonomisk utjämning ...................................

169

 

2.117

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:874) om

 

 

 

skatteavtal mellan Sverige och Malaysia.......................

171

 

2.118

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:982) om

 

 

 

avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis

 

 

 

delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst......

172

 

2.119

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1051) om

 

 

 

skatteavtal mellan Sverige och Chile.............................

173

 

2.120

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:73) om rätt

 

 

 

för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut ...............

174

 

2.121

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:248) om

 

 

 

skatteavtal mellan Sverige och Polen ............................

175

 

2.122

Förslag till lag om ändring i naturgaslagen

 

 

 

(2005:403) .....................................................................

176

 

2.123

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:456) om

 

 

 

skatteavtal mellan Sverige och Nigeria .........................

177

 

2.124

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

 

(2005:551) .....................................................................

178

 

2.125

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om

 

 

 

ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och

 

 

 

landsting ........................................................................

179

 

2.126

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1494) om

 

 

 

kreditering på skattekonto av stimulans till

 

 

 

arbetsgivare för nystartsjobb .........................................

182

 

2.127

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:324) om

 

 

 

Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.....

183

 

2.128

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:460) om

 

 

 

skatt på trafikförsäkringspremie m.m............................

184

7

 

2.129

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1398) om

 

 

 

kommunal fastighetsavgift.............................................

185

 

2.130

Förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen

 

 

 

(2008:263)......................................................................

187

 

2.131

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:826) om

 

 

 

skattereduktion för kommunal fastighetsavgift..............

188

 

2.132

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:1303) om

 

 

 

avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande

 

 

 

av dubbelbeskattning av fysiska personer......................

190

 

2.133

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:194) om

 

 

 

förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.........

191

 

2.134

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

 

sekretesslagen (2009:400)..............................................

193

 

2.135

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1053) om

 

 

 

förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner...............

195

 

2.136

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1116) om

 

 

 

avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för

 

 

 

undvikande av dubbelbeskattning av fysiska

 

 

 

personer..........................................................................

196

 

2.137

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1119) om

 

 

 

avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande

 

 

 

av dubbelbeskattning av fysiska personer......................

197

 

2.138

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1122) om

 

 

 

avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av

 

 

 

dubbelbeskattning av fysiska personer...........................

198

 

2.139

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1126) om

 

 

 

avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande

 

 

 

av dubbelbeskattning av fysiska personer......................

199

 

2.140

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1289) om

 

 

 

prissättningsbesked vid internationella transaktioner.....

200

 

2.141

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ....

201

 

2.142

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om

 

 

 

införande av socialförsäkringsbalken.............................

213

 

2.143

Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen

 

 

 

(2010:696)......................................................................

214

3

Ärendet och dess beredning..........................................................

215

4

Följdändringar med anledning av införandet av

 

 

skatteförfarandelagen....................................................................

216

 

4.1

Den nya skatteförfarandelagen.......................................

216

 

4.2

Följdändringar................................................................

216

5

Ikraftträdande m.m. ......................................................................

218

6

Konsekvenser................................................................................

218

7

Författningskommentar.................................................................

218

7.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1936:320) om

skydd mot vräkning vid arbetskonflikter .......................

218

7.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1955:257) om

 

inventering av varulager för inkomsttaxeringen ............

219

7.3

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken....................

219

Prop. 2010/11:166

8

7.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (1963:587) om

Prop. 2010/11:166

 

inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m. ..............

219

7.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1965:269) med

särskilda bestämmelser om kommuns och annan

 

menighets utdebitering av skatt, m.m............................

220

7.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ...........................

221

7.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:118) om

skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade .........

221

7.8Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om

 

allmänna förvaltningsdomstolar ....................................

221

7.9

Förslaget till lag om ändring i

 

 

förvaltningsprocesslagen (1971:291) ............................

222

7.10Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:266) om

skatt på annonser och reklam ........................................

223

7.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:820) om

 

skatt på spel ...................................................................

223

7.12

Förslaget till lag om ändring i

 

 

bostadsförvaltningslagen (1977:792) ............................

223

7.13Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:417) om

utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i

 

rikets indelning i kommuner och landsting ...................

224

7.14Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:188) om

preskription av skattefordringar m.m. ...........................

224

7.15Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Republiken Korea..........................................................

225

7.16Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:709) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern.... 225

7.17Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:182) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien......

225

7.18Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:203) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan.......

225

7.19Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:534) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Bangladesh ....................................................................

226

7.20Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:898) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

 

Storbritannien och Nordirland.......................................

226

7.21Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:912) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri

 

Lanka.............................................................................

226

7.22Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:246) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt

 

Trinidad och Tobago .....................................................

226

7.23Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:410) om

skatt på bekämpningsmedel...........................................

226

7.24Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:533) om

arbetsställenummer m.m................................................

227

7.25Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:1052) om

statlig fastighetsskatt .....................................................

227

9

7.26Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:146) om

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter .......

227

7.27Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:76) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica....228

7.28Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:436) om

näringsförbud .................................................................

228

7.29Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt............................................

229

7.30Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:595) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Pakistan..........................................................................

230

7.31Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:103) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland.......

231

7.32Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen

(1987:619)......................................................................

231

7.33Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar...................................................

231

7.34Förslaget till lag om ändring i konkurslagen

(1987:672)......................................................................

232

7.35Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:1182) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Schweiz..........................................................................

232

7.36Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:177) om

skattefrihet för viss ersättning från Tyska

 

Demokratiska Republiken..............................................

233

7.37Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:782) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet.....233

7.38Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1461) om

skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike ............

233

7.39Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Bulgarien........................................................................

233

7.40Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:676) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Thailand .........................................................................

233

7.41Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:686) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern.....234

7.42Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Indonesien......................................................................

234

7.43Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Zimbabwe ......................................................................

234

7.44Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid

energiproduktion ............................................................

234

7.45Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel................................

235

7.46Förslaget till lag om ändring i begravningslagen

(1990:1144)....................................................................

236

Prop. 2010/11:166

10

7.47Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1427) om

särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. ........

237

7.48Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:606) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien ... 237

7.49Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Frankrike .......................................................................

237

7.50Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:687) om

särskild löneskatt på pensionskostnader ........................

238

7.51Förslaget till lag om ändring i kommunallagen

(1991:900) .....................................................................

238

7.52Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1482) om

lotteriskatt......................................................................

238

7.53Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1483) om

skatt på vinstsparande m.m............................................

239

7.54Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Barbados........................................................................

239

7.55Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Singapore.......................................................................

239

7.56Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Nederländerna ...............................................................

239

7.57Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Österrike........................................................................

240

7.58Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Tyskland........................................................................

240

7.59Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1195) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Mauritius .......................................................................

240

7.60Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1196) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko ... 241

7.61Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1197) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Botswana .......................................................................

241

7.62Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:891) om

indrivning av statliga fordringar m.m............................

241

7.63Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1163) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland.... 242

7.64Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1164) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland... 242

7.65Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1274) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen.... 243

7.66Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Ryssland ........................................................................

243

Prop. 2010/11:166

11

7.67Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Venezuela.......................................................................

243

7.68Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Namibia..........................................................................

244

7.69Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:281) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia....244

7.70Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:282) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia.....244

7.71Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:789) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Vietnam..........................................................................

245

7.72Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:790) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Vitryssland .....................................................................

245

7.73Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt......................................................................

245

7.74Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt....................................................................

246

7.75Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Amerikas Förenta Stater.................................................

247

7.76Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1744) om

allmän pensionsavgift ....................................................

248

7.77Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi ................................................................

248

7.78Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:543) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten ...249

7.79Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:575) mot

skatteflykt.......................................................................

250

7.80Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Argentina........................................................................

251

7.81Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1339) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina....251

7.82Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1468) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Sydafrika........................................................................

251

7.83Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1504) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta .......

252

7.84Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen

(1995:1554)....................................................................

252

7.85Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

medlemsbanker ..............................................................

252

7.86Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1667) om

skatt på naturgrus ...........................................................

253

7.87Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Luxemburg.....................................................................

253

Prop. 2010/11:166

12

7.88Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1511) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada.... 253

7.89Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1512) om

dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna... 254

7.90Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen

(1996:1619) ...................................................................

254

7.91Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring..................................................

254

7.92Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:484) om

 

dröjsmålsavgift ..............................................................

255

7.93

Förslaget till lag om ändring i ellagen (1997:857) ........

255

7.94Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:918) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien......

256

7.95Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:919) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

Kazakstan ......................................................................

256

7.96Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon....................................

256

7.97Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Makedonien...................................................................

257

7.98Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:527) om

det statliga personadressregistret...................................

257

7.99Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:676) om

 

statlig ålderspensionsavgift ...........................................

258

7.100

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1652) om

 

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

 

Albanien ........................................................................

258

7.101

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:291) om

 

 

avgift till registrerat trossamfund ..................................

258

7.102

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:446) om

 

 

proviantering av fartyg och luftfartyg ...........................

259

7.103

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:591) om

 

 

kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av

 

 

arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden ............

260

7.104

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:638) om

 

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

 

 

Filippinerna ...................................................................

260

7.105

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:673) om

 

 

skatt på avfall.................................................................

260

7.106

Förslaget till lag om ändring i bokföringslagen

 

 

(1999:1078) ...................................................................

261

7.107

Förslaget till lag om ändring i revisionslagen

 

 

(1999:1079) ...................................................................

261

7.108

Förslaget till lag om ändring i studiestödslagen

 

 

(1999:1395) ...................................................................

261

7.109

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:46) om

 

 

omräkningsförfarande vid beskattningen för företag

 

 

som har sin redovisning i euro, m.m. ............................

263

7.110

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:466) om

 

 

skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer..................

264

Prop. 2010/11:166

13

7.111

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:981) om

 

Prop. 2010/11:166

 

fördelning av socialavgifter............................................

264

 

7.112

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1225) om

 

 

 

straff för smuggling........................................................

265

 

7.113

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om

 

 

 

behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

 

beskattningsverksamhet .................................................

265

 

7.114

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

 

 

 

(2001:453)......................................................................

266

 

7.115

Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:758) om

 

 

 

skatteavtal mellan Sverige och Portugal ........................

266

 

7.116

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:773) om

 

 

 

kommunalekonomisk utjämning....................................

267

 

7.117

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:874) om

 

 

 

skatteavtal mellan Sverige och Malaysia .......................

267

 

7.118

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:982) om

 

 

 

avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis

 

 

 

delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.......

267

 

7.119

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1051) om

 

 

 

skatteavtal mellan Sverige och Chile .............................

268

 

7.120

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:73) om

 

 

 

rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut..........

268

 

7.121

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:248) om

 

 

 

skatteavtal mellan Sverige och Polen.............................

269

 

7.122

Förslaget till lag om ändring i naturgaslagen

 

 

 

(2005:403)......................................................................

269

 

7.123

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:456) om

 

 

 

skatteavtal mellan Sverige och Nigeria..........................

269

 

7.124

Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

 

(2005:551)......................................................................

270

 

7.125

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:807) om

 

 

 

ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och

 

 

 

landsting.........................................................................

270

 

7.126

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1494) om

 

 

 

kreditering på skattekonto av stimulans till

 

 

 

arbetsgivare för nystartsjobb..........................................

271

 

7.127

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:324) om

 

 

 

Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter .....

272

 

7.128

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:460) om

 

 

 

skatt på trafikförsäkringspremie m.m.............................

272

 

7.129

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1398) om

 

 

 

kommunal fastighetsavgift.............................................

272

 

7.130

Förslaget till lag om ändring i fjärrvärmelagen

 

 

 

(2008:263)......................................................................

273

 

7.131

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:826) om

 

 

 

skattereduktion för kommunal fastighetsavgift..............

273

 

7.132

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:1303) om

 

 

 

avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande

 

 

 

av dubbelbeskattning av fysiska personer......................

274

 

7.133

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:194) om

 

 

 

förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.........

274

14

7.134

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400) .............................................

275

7.135

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1053) om

 

 

förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner ..............

276

7.136

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1116) om

 

 

avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för

 

 

undvikande av dubbelbeskattning av fysiska

 

 

personer .........................................................................

276

7.137

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1119) om

 

 

avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande

 

 

av dubbelbeskattning av fysiska personer .....................

277

7.138

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1122) om

 

 

avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av

 

 

dubbelbeskattning av fysiska personer ..........................

277

7.139

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1126) om

 

 

avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande

 

 

av dubbelbeskattning av fysiska personer .....................

277

7.140

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1289) om

 

 

prissättningsbesked vid internationella transaktioner....

278

7.141

Förslaget till lag om ändring i

 

 

socialförsäkringsbalken .................................................

278

7.142

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:111) om

 

 

införande av socialförsäkringsbalken ............................

283

7.143

Förslaget till lag om ändring i radio- och tv-lagen

 

 

(2010:696) .....................................................................

283

Bilaga 1 Förteckning över remissinstanserna till betänkandet

 

 

Skatteförfarandet (SOU 2009:58) ......................................

285

Bilaga 2 Förteckning över remissinstanserna till promemorian

 

 

Artistskattens infogning i skattekontosystemet..................

286

Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna till promemorian

 

 

Ändringar av skattebeslut i efterhand samt återföring av

 

 

avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder ...............

287

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 september

 

 

2011 ....................................................................................

288

Prop. 2010/11:166

15

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2010/11:166

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter,

2.lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen,

3.lag om ändring i brottsbalken,

4.lag om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.,

5.lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,

6.lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensions- utfästelse m.m.,

7.lag om ändring i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade,

8.lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- domstolar,

9.lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),

10.lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

11.lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel,

12.lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792),

13.lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting,

14.lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skatte- fordringar m.m.,

15.lag om ändring i lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea,

16.lag om ändring i lagen (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern,

17.lag om ändring i lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien,

18.lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan,

19.lag om ändring i lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh,

20.lag om ändring i lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland,

21.lag om ändring i lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka,

22.lag om ändring i lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago,

23.lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

24.lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.,

25.lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

26.lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

27.lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica,

16

28. lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

Prop. 2010/11:166

29.lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

30.lag om ändring i lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan,

31.lag om ändring i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland,

32.lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

33.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

34.lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

35.lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz,

36.lag om ändring i lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken,

37.lag om ändring i lagen (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet,

38.lag om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike,

39.lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien,

40.lag om ändring i lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand,

41.lag om ändring i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern,

42.lag om ändring i lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien,

43.lag om ändring i lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe,

44.lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion,

45.lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

46.lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),

47.lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

48.lag om ändring i lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien,

49.lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike,

50.lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

51.lag om ändring i kommunallagen (1991:900),

52.lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

53.lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande

m.m.,

54.lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados,

55.lag om ändring i lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore,

56.lag om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna,

17

57. lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal Prop. 2010/11:166 mellan Sverige och Österrike,

58.lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland,

59.lag om ändring i lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius,

60.lag om ändring i lagen (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko,

61.lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana,

62.lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

63.lag om ändring i lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland,

64.lag om ändring i lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland,

65.lag om ändring i lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen,

66.lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland,

67.lag om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela,

68.lag om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia,

69.lag om ändring i lagen (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia,

70.lag om ändring i lagen (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia,

71.lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam,

72.lag om ändring i lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland,

73.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

74.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

75.lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater,

76.lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

77.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

78.lag om ändring i lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten,

79.lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt,

80.lag om ändring i lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina,

81.lag om ändring i lagen (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina,

82.lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika,

83.lag om ändring i lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta,

84.lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

85. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

18

86. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

Prop. 2010/11:166

87.lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg,

88.lag om ändring i lagen (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada,

89.lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna,

90.lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),

91.lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

92.lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift,

93.lag om ändring i ellagen (1997:857),

94.lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien,

95.lag om ändring i lagen (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan,

96.lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

97.lag om ändring i lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien,

98.lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadress- registret,

99.lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,

100.lag om ändring i lagen (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien,

101.lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat tros- samfund,

102.lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

103.lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden,

104.lag om ändring i lagen (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna,

105.lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall,

106.lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

107.lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

108.lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),

109.lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.,

110.lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

111.lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av social- avgifter,

112.lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

113.lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

114.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

115.lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal,

116.lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk

utjämning,

19

117. lag om ändring i lagen (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige Prop. 2010/11:166 och Malaysia,

118.lag om ändring i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst,

119.lag om ändring i lagen (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile,

120.lag om ändring i lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut,

121.lag om ändring i lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen,

122.lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),

123.lag om ändring i lagen (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria,

124.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

125.lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting,

126.lag om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb,

127.lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

128.lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkrings- premie m.m.,

129.lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighets-

avgift,

130.lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263),

131.lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,

132.lag om ändring i lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

133.lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

134.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

135.lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner,

136.lag om ändring i lagen (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

137.lag om ändring i lagen (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

138.lag om ändring i lagen (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

139.lag om ändring i lagen (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

140.lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner,

141.lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

142.lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av social- försäkringsbalken,

143.lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

20

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

För den tid arbetstagaren nyttjar

3 §

 

 

För den tid arbetstagaren nyttjar

lägenheten, efter det hans rätt

lägenheten, efter det hans eller

enligt avtal upphört, är han pliktig

hennes rätt enligt avtal upphört, är

att till arbetsgivaren utgiva er-

han eller hon skyldig att till

sättning. Sådan ersättning skall,

arbetsgivaren

betala

ersättning.

där förut hyra för lägenheten

Sådan ersättning ska, där förut

beräknats helt i penningar, utgå

hyra för lägenheten beräknats helt

med belopp och å tid som

i pengar, betalas med det belopp

därutinnan kan hava varit bestämd

och vid den tidpunkt som kan ha

och eljest i efterskott var fjortonde

bestämts och i annat fall i

dag med belopp motsvarande hy-

efterskott var fjortonde dag med

ran för liknande bostäder i orten.

belopp motsvarande

hyran för

Kan utredning om sådan hyra ej

liknande bostäder orten. Kan

vinnas, bestämmes ersättningen i

utredning om sådan hyra inte gö-

händelse av tvist med ledning av

ras, bestäms ersättningen i händel-

det värde, som i orten åsatts

se av tvist med ledning av det

bostadsförmån av motsvarande

värde som har fastställts för

beskaffenhet vid senaste taxering

bostadsförmån

av

motsvarande

för inkomst eller förmögenhet.

beskaffenhet på orten vid senaste

 

 

beslut om slutlig skatt.

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

Prop. 2010/11:166

21

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen samt 3 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om inventering av varulager

Lag om inventering av varulager

för inkomsttaxeringen1

för inkomstbeskattningen

 

3 §2

Har den skattskyldige inte iakttagit föreskrifterna i denna lag skall de lämnade uppgifterna om varulagrets värde inte äga vitsord vid taxeringen.

Om den skattskyldige, med hänsyn till att verksamheten be- drivs under speciella förutsätt- ningar, inte utan avsevärda svårig- heter kan iaktta föreskrifterna i denna lag skall hans egen ut- redning angående värdet äga vits- ord om det inte framstår som sannolikt att värdet är ett annat.

Har den skattskyldige inte följt föreskrifterna i denna lag ska de lämnade uppgifterna om varulagrets värde inte godtas vid inkomstbeskattningen.

Om den skattskyldige, med hänsyn till att verksamheten be- drivs under speciella förutsätt- ningar, inte utan avsevärda svårig- heter kan följa föreskrifterna i denna lag, ska den skattskyldiges egen utredning angående värdet godtas om det inte framstår som sannolikt att värdet är ett annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1Senaste lydelse 1979:144.

2Senaste lydelse 1990:1432.

Prop. 2010/11:166

22

Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller inställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet. Om den bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för revision av Skatteverket, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.

2.3

Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Prop. 2010/11:166

Härigenom föreskrivs att 35 kap. 4 § brottsbalken ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

35 kap.

4 §1

De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:

1.6 kap. 4–6 §§ och 8 § tredje stycket eller försök till sådana brott,

2.6 kap. 1–3 och 12 §§ eller försök till sådana brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,

3. 16 kap. 10 a § första stycket

3. 16 kap. 10 a § första och

och femte stycket eller försök till

femte styckena eller försök till

sådana brott, om brottet avser

sådana brott, om brottet avser

skildring av barn i pornografisk

skildring av barn i pornografisk

bild och en tillämpning av första

bild och en tillämpning av första

stycket inte leder till att

stycket inte leder till att

möjligheten att döma ut påföljd

möjligheten att döma ut påföljd

bortfaller senare,

bortfaller senare,

4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år.

Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller inställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet. Om den bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för skatte- eller taxeringsrevision, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2010:399.

23

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1963:587) om

Prop. 2010/11:166

 

inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1963:587) inkomstbeskattning av

 

fideikommissbo, m.m.1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

4 §2

 

I fråga om framställning som avses i denna lag och om över- klagande av beslut rörande tillämpning av lagen gäller be- stämmelserna i taxeringslagen (1990:324) i tillämpliga delar.

I fråga om framställning som avses i denna lag och om över- klagande av beslut rörande tillämpning av lagen gäller be- stämmelserna i skatteförfarande- lagen (0000:000) i tillämpliga delar.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har inletts hos Skatteverket före ikraftträdandet. Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) om skattenämnd och dess medverkan i skatteärenden gäller dock inte efter utgången av 2011. I stället gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om särskilt kvalificerad beslutsfattare i 66 kap. 5 § skatteförfarandelagen (0000:000).

1Senaste lydelse av lagens rubrik 1986:1294.

2Senaste lydelse 1990:352.

24

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Härigenom föreskrivs att 1, 3, 4 och 4 a §§ lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §2

Skattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och landstings uttag av landstingsskatt samt avgiftssatsen för uttag av begravningsavgift enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) skall bestämmas i förhållande till de av Skatteverket beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid taxe- ringen det år skatte- och avgifts- satserna skall fastställas. Mot- svarande gäller vid bestämmande av avgiftssatsen för ett trossam- funds uttag av avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Om enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900) någon annan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt bestäm- mas med hänsyn till de samman- lagda beskattningsbara förvärvsin- komsterna vid taxeringen det år skatte- eller avgiftssatsen skall fastställas.

Skattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och landstings uttag av landstingsskatt samt avgiftssatsen för uttag av begravningsavgift enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) ska bestämmas i förhållande till de av Skatteverket beräknade samman- lagda beskattningsbara förvärvsin- komsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteför- farandelagen (0000:000) det år skatte- och avgiftssatserna ska fastställas. Motsvarande gäller vid bestämmande av avgiftssatsen för ett trossamfunds uttag av avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Om enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900) någon annan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, ska den nya skatte- eller av- giftssatsen om möjligt bestämmas med hänsyn till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkoms- terna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteför- farandelagen det år skatte- eller avgiftssatsen ska fastställas.

3 §3

Skatteverket ska senast den 8 mars till kommuner och landsting redovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen

1Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191.

2Senaste lydelse 2003:679.

3Senaste lydelse 2007:1414.

Prop. 2010/11:166

25

eller landstinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan Prop. 2010/11:166 redovisning.

Skatteverket ska senast den 10 september varje år lämna kommuner och landsting uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten som avses i 1 § första stycket.

Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp med att ta in avgifterna. Skatteverket ska lämna motsvarande redovisning och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är huvudman för begravningsverksamheten.

Skatteverket ska till kommuner

Skatteverket ska till kommuner

lämna motsvarande redovisning

lämna motsvarande redovisning

som anges i första stycket i fråga

som anges i första stycket i fråga

om fastighetsavgiftsmedel. Senast

om fastighetsavgiftsmedel. Senast

samma dag ska Skatteverket till

samma dag ska Skatteverket till

kommuner också lämna uppgift

kommuner också lämna uppgift

om de sammanlagda fastighetsav-

om de sammanlagda fastighetsav-

gifterna i kommunen enligt Skatte-

gifterna i kommunen enligt Skatte-

verkets senaste beslut vid årlig

verkets senaste beslut om slutlig

taxering enligt 4 kap. 2 § taxe-

skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfa-

ringslagen (1990:324).

randelagen (0000:000).

4 §4

Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunalskattemedel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel samt kommuns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begravningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under

En kommun har rätt att under

visst år (beskattningsåret) av staten

visst år (beskattningsåret) av staten

uppbära preliminära

kommunal-

uppbära

preliminära

kommunal-

skattemedel med ett belopp som

skattemedel med ett belopp som

motsvarar produkten av de sam-

motsvarar produkten av de sam-

manlagda

beskattningsbara

för-

manlagda

beskattningsbara

för-

värvsinkomsterna

i

kommunen

värvsinkomsterna

i

kommunen

enligt

Skatteverkets

beslut

enligt

enligt

Skatteverkets

beslut

om

4 kap.

2

§

taxeringslagen

slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §

(1990:324) om taxering till kom-

skatteförfarandelagen

(0000:000)

munal

inkomstskatt

(skatteunder-

i fråga om kommunal inkomst-

laget)

året

före

beskattningsåret,

skatt

(skatteunderlaget)

året

före

den skattesats som har beslutats

beskattningsåret,

den

skattesats

för beskattningsåret och de upp-

som

har

beslutats

för

räkningsfaktorer

enligt

tredje

beskattningsåret och de upp-

stycket som har fastställts senast i

räkningsfaktorer

enligt

tredje

september

året före

beskattnings-

stycket som har fastställts senast i

4 Senaste lydelse 2008:343.

26

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastig- hetsavgiftsmedel till kommunerna ska avräkning och tillägg för bidrag göras enligt 19 § lagen (2004:773) om kommunalekono- misk utjämning och 6 § lagen (2008:342) om utjämning av kost- nader för stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare ska av- räkning göras enligt 62 kap. 10 § skatteförfarandelagen. Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad vid utbetal- ningstillfällena i månaderna janu- ari och februari, ska utbetal- ningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetal- ningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl

året. En kommun har också rätt att

september året före beskattnings-

under visst år (avgiftsåret) av

året. En kommun har också rätt att

staten

uppbära fastighetsavgifts-

under visst år (avgiftsåret) av

medel med belopp som motsvarar

staten

uppbära fastighetsavgifts-

vad kommunen haft rätt att

medel med belopp som motsvarar

uppbära i sådana medel närmast

vad kommunen haft rätt att

föregående år med justering för

uppbära i sådana medel närmast

skillnaden mellan de sammanlagda

föregående år med justering för

fastighetsavgifterna

i

kommunen

skillnaden mellan de sammanlagda

enligt

Skatteverkets

beslut

enligt

fastighetsavgifterna

i

kommunen

4 kap. 2 § taxeringslagen vid årlig

enligt

Skatteverkets

 

beslut

om

taxering året före avgiftsåret och

slutlig

skatt enligt

56 kap.

2 §

motsvarande summa

andra

året

skatteförfarandelagen

året

före

före avgiftsåret.

 

 

 

avgiftsåret och motsvarande sum-

 

 

 

 

 

ma andra året före avgiftsåret.

 

Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som ska svara mot den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena ska avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret. Den andra ska avse förändringen mellan året före beskattningsåret och beskattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen dock ändra redan fastställda uppräknings- faktorer. Detta ska ske senast en vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastig- hetsavgiftsmedel till kommunerna ska avräkning och tillägg för bidrag göras enligt 19 § lagen (2004:773) om kommunalekono- misk utjämning och 6 § lagen (2008:342) om utjämning av kost- nader för stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare ska av- räkning göras enligt 16 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483). Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad vid utbetal- ningstillfällena i månaderna janu- ari och februari, ska utbetal- ningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetal- ningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl

Prop. 2010/11:166

27

föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalningen ska grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommu- nens fordran, ska den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj och juni månader.

En slutavräkning av kommunal- skattemedlen ska ske när den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Därvid ska en kommun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett lands- ting. Produkten av skatteunder- laget enligt den taxeringen och den skattesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära kom- munalskattemedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattnings- året. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskatt- ningsåret. Utbetalning eller återbe- talning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske när den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produkten av skatteun- derlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats för begravnings- avgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga begravningsavgiftsmedlen. Om

föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalningen ska grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommu- nens fordran, ska den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj och juni månader.

En slutavräkning av kommunal- skattemedlen ska ske när besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under året efter beskattningsåret har fattats. Därvid ska en kommun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett landsting. Produkten av skatteun- derlaget enligt besluten om slutlig skatt och den skattesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskatte- medlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära kommunalskattemed- len enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattnings- året. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskatt- ningsåret. Utbetalning eller återbe- talning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske när besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under året efter beskattningsåret har fattats. Produkten av skatteun- derlaget enligt besluten om slutlig skatt och den avgiftssats för begravningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör

Prop. 2010/11:166

28

dessa

överstiger de

preliminära

de slutliga begravningsavgiftsmed- Prop. 2010/11:166

begravningsavgiftsmedlen

enligt

len. Om dessa överstiger de pre-

andra stycket ska skillnaden be-

liminära

begravningsavgiftsmed-

talas ut till kommunen. I motsatt

len enligt andra stycket ska

fall ska skillnaden återbetalas av

skillnaden betalas ut till kom-

kommunen. Utbetalning eller åter-

munen. I motsatt fall ska skill-

betalning ska göras i januari andra

naden

återbetalas

av

kommunen.

året efter beskattningsåret.

 

Utbetalning eller återbetalning ska

 

 

 

 

 

göras i januari andra året efter

 

 

 

 

 

beskattningsåret.

 

 

 

 

 

 

 

4 a §5

 

 

 

 

 

 

 

Ett registrerat trossamfund som

Ett registrerat trossamfund som

avses i lagen (1999:291) om avgift

avses i lagen (1999:291) om avgift

till

registrerat

trossamfund är

till

registrerat

trossamfund

är

berättigat att under visst år av

berättigat att under visst år

staten uppbära avgift som avses i

(avgiftsåret)

av

staten uppbära

den lagen med belopp som mot-

avgift som avses i den lagen med

svarar vad som skulle utgå på

belopp som motsvarar vad som

grundval av de sammanlagda be-

skulle utgå på grundval av de

skattningsbara

förvärvsinkomster-

sammanlagda

 

beskattningsbara

na för de avgiftsskyldiga i tros-

förvärvsinkomsterna för de av-

samfundet enligt

Skatteverkets

giftsskyldiga

i

trossamfundet

beslut enligt 4 kap. 2 § taxerings-

enligt

Skatteverkets

beslut

om

lagen (1990:324) vid det föregå-

slutlig

skatt

enligt 56 kap.

2 §

ende årets (taxeringsåret) taxe-

skatteförfarandelagen

(0000:000)

ring, beräknat efter den eller de

som fattades året före avgiftsåret,

avgiftssatser som har bestämts för

beräknat efter den eller de

året före taxeringsåret.

 

avgiftssatser som har bestämts för

 

 

 

 

 

andra året före avgiftsåret.

 

Trossamfund som avses i första

Trossamfund som avses i första

stycket är berättigat att under ett

stycket är berättigat att under ett

visst år av staten såsom förskott

visst år av staten såsom förskott

uppbära ett belopp som motsvarar

uppbära ett belopp som motsvarar

produkten av den eller de av-

produkten av den eller de av-

giftssatser som har beslutats för

giftssatser som har beslutats för

året och de sammanlagda beskatt-

året och de sammanlagda beskatt-

ningsbara förvärvsinkomster, som

ningsbara förvärvsinkomster, som

enligt Skatteverkets

beslut

enligt

enligt

Skatteverkets

beslut

om

4 kap. 2 § taxeringslagen rörande

slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §

det föregående årets taxering till

skatteförfarandelagen

 

som

kommunal inkomstskatt har på-

fattades det föregående året i

förts de avgiftsskyldiga. Förskottet

fråga om kommunal inkomstskatt,

avräknas mot de avgifter, som

har

påförts

de

avgiftsskyldiga.

trossamfundet har rätt att uppbära

Förskottet

avräknas

mot

de

av staten på grundval av taxe-

avgifter,

som

trossamfundet

har

ringen under året efter det, då

rätt att uppbära av staten på

förskottet enligt bestämmelserna i

grundval

av

besluten

om slutlig

5 Senaste lydelse 2003:679.

29

nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos staten enligt denna paragraf skall Skatteverket under samma år utanordna till trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om be- räkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är trossamfundets fordran inte uträknad vid utbetal- ningstillfällena i månaderna janu- ari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på motsvarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begrav- ningslagen (1990:1144), om den inte enligt 3 § lagen om avgift till registrerat trossamfund skall räk- nas in i kyrkoavgiften. Det som sägs om trossamfund skall dock i stället gälla den församling eller kyrkliga samfällighet som är hu- vudman för begravningsverksam- heten.

skatt under året efter det, då Prop. 2010/11:166 förskottet enligt bestämmelserna i

nästföljande stycke utanordnas. Belopp, som vid ingången av ett

år utgör trossamfundets fordran hos staten enligt denna paragraf ska Skatteverket under samma år utanordna till trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om be- räkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är trossamfundets fordran inte uträknad vid utbetal- ningstillfällena i månaderna janu- ari och februari, ska vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalning ska ske med annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, ska den jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på motsvarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begrav- ningslagen (1990:1144), om den inte enligt 3 § lagen om avgift till registrerat trossamfund ska räknas in i kyrkoavgiften. Det som sägs om trossamfund ska dock i stället gälla den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverksamheten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

30

3.Vid beräkning av fastighetsavgiftsmedel för avgiftsåret 2015 ska Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid årlig taxering anses som beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (0000:000).

4.Sådant förskott som avses i 4 a § andra stycket för åren 2013 och 2014 avräknas med tillämpning av 4 a § andra stycket i dess nya lydelse.

Prop. 2010/11:166

31

2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om

Prop. 2010/11:166

 

tryggande av pensionsutfästelse m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1967:531) om tryggande av

 

pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

15 §1

Gottgörelse sker ur överskott på kapitalet. Sådant överskott föreligger när pensionsstiftelses tillgångar, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 § stiftelselagen (1994:1220), överstiger den skuld stiftelsen ådragit sig samt upplupen del av den utfästa pension, som tryggas av stiftelsen, eller, om stiftelsen tryggar utfästelser enligt allmän pensionsplan, pensions- reserven enligt denna.

För utgift, som avses i 14 § första stycket a) och som omfattas av stiftelsens ändamål, äger arbetsgivaren gottgöra sig ur årets avkastning, även om stiftelsen saknar överskott på kapitalet.

Gottgörelse får avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren

haft under närmast föregående räkenskapsår.

 

 

Beräknar arbetsgivare vid taxe-

Beräknar

arbetsgivare

vid

ring till beskattning sin inkomst

inkomstbeskattningen sin inkomst

enligt bokföringsmässiga grunder,

enligt bokföringsmässiga grunder,

skall gottgörelse avse kostnad i

ska gottgörelse avse kostnad i

stället för utgift.

stället för utgift.

 

Gottgörelse för avgift till försäkring för allmän tilläggspension får avse den del av avgiften som kan anses hänföra sig till lön eller annan ersättning åt person vilken omfattas av stiftelsens ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 1999:1085.

32

2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:118) om Prop. 2010/11:166 skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade

Härigenom föreskrivs att lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Ersättning, som utgår på grund av ett den 5 november 1969 träffat förlikningsavtal mellan Aktie- bolaget Astra och representanter för neurosedynskadade barn, skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt icke utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Föreslagen lydelse

1 § Ersättning som lämnas på grund av ett den 5 november 1969 träffat förlikningsavtal mellan Aktiebolaget Astra och repre- sentanter för neurosedynskadade barn, ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

33

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 8 och 18 §§ lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

8 §2

Kammarrätt prövar

1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos

domstolen,

 

 

 

 

 

 

2. mål enligt lagen (1989:479)

2. mål

om

ersättning

för

om ersättning för kostnader i

kostnader enligt

skatteförfarande-

ärenden och mål om skatt, m.m. i

lagen

(0000:000)

i

den

den utsträckning som är föreskri-

utsträckning som är föreskrivet i

vet i den lagen,

 

den lagen,

 

 

 

3. sådana ansökningar om

resning i mål

eller ärenden

som

enligt

11 kap. 13 § regeringsformen

ska

prövas av

förvaltningsdomstol, om

målet eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet,

4.ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till förvaltningsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet och

5.mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift

ilag ska prövas av kammarrätt.

Regeringen meddelar föreskrifter om kammarrätternas domkretsar.

18 §3

En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1.vid åtgärd som avser endast måls beredande,

2.vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan förvaltningsrätt,

3.vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende och

4.vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid förvaltningsrätten eller vid en tingsrätt på samma ort som förvaltningsrätten. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av 1. mål av enkel beskaffenhet,

1Lagen omtryckt 1981:1323.

2Senaste lydelse 2010:1422.

3Senaste lydelse 2010:616.

Prop. 2010/11:166

34

2. mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalnings- säkring för skatter, tullar och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om handlings undantagande från taxerings- revision, skatterevision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt skatteförfattningarna,

2. mål om bevissäkring och Prop. 2010/11:166 betalningssäkring enligt skatteför-

farandelagen (0000:000), om besiktning enligt fastighets- taxeringslagen (1979:1152), om uppgifts eller handlings undan- tagande från kontroll enligt skatteförfarandelagen eller annan skatteförfattning,

3.mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt 15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 § samma lag, mål om vård i enskildhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § första stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 § första stycket 3–5 och 9 när det gäller de fall då vården inte har förenats med särskild utskrivningspröv- ning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål enligt fängelselagen (2010:610) samt mål enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

4.mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna,

5.mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,

6.mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings- balken,

7.mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt och

8.mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen

35

(1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Prop. 2010/11:166 samt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattnings-

förfarandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt de skatteförfattningar som avses i 18 § fjärde stycket 2 i dess äldre lydelse.

36

9. beslutat i fråga om förläng- ning av tidsfrist enligt 46 kap. 14 § andra stycket skatteförfarande- lagen (0000:000).

2.9

Förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen Prop. 2010/11:166

 

(1971:291)

 

Härigenom föreskrivs att 34 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska

ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

34 §1

Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras särskilt när rätten

1.ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,

2.avvisat ombud eller biträde,

3.förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,

4.förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra särskild påföljd för honom,

5.utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,

6.förordnat angående undersökning eller omhändertagande av person eller egendom eller om annan liknande åtgärd,

7.förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,

8.utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller i fråga om offentligt biträde enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde eller

9. beslutat i fråga om förläng- ning av tidsfrist enligt 7 § första stycket lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets utgång.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut i fråga om förlängning av tidsfrist enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

1 Senaste lydelse 1996:1635.

37

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Härigenom föreskrivs att 33 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

33 §1

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:401.

Prop. 2010/11:166

38

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1972:820) om

Prop. 2010/11:166

 

skatt på spel

 

 

Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (1972:820) om skatt på spel ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Regler

för förfarandet vid

23 §1

 

Bestämmelser om förfarandet

 

beskattningen finns i skattebetal-

vid uttag av skatten finns i

 

ningslagen (1997:483).

skatteförfarandelagen (0000:000).

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:403.

39

Vid tvångsförvaltning av fastig- het ska förvaltaren anses vara den som betalar ut ersättning för arbete enligt skatteförfaran- delagen (0000:000) beträffande den förvaltade egendomen. Bestämmelserna i 60 kap. 1 § nämnda lag om befrielse från be- talningsskyldighet gäller även för- valtaren.

2.12

Förslag till lag om ändring i bostadsförvaltningslagen Prop. 2010/11:166

 

(1977:792)

 

Härigenom föreskrivs att 9 a § bostadsförvaltningslagen (1977:792)

ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 a §1 Vid tvångsförvaltning av fastig-

het skall förvaltaren anses som arbetsgivare enligt skattebetal- ningslagen (1997:483) beträffande av honom förvaltad egendom. Bestämmelserna i 13 kap. 1 § nämnda lag om befrielse från be- talningsskyldighet gäller även för- valtaren.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Lagen tillämpas första gången på arbetsgivaravgifter som avser redovisningsperioden januari 2012 och skatteavdrag som ska dras av från ersättningar som betalas ut efter utgången av 2011.

1 Senaste lydelse 1997:488.

40

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

I fråga om ett område som har

3 §2

 

 

 

 

I fråga om ett område som har

överförts från en kommun till en

överförts från en kommun till en

annan skall vid avräkning av

annan ska vid avräkning av

preliminära kommunalskattemedel

preliminära kommunalskattemedel

som beräknats på grundval av

som beräknats på grundval av

taxeringarna under

 

året

innan

besluten

om

slutlig

skatt

enligt

indelningsändringen

träder i kraft

56 kap.

2 § skatteförfarandelagen

och det följande året fordran hos

(0000:000)

under

året

innan

eller skuld till staten påföras den

indelningsändringen

träder

i kraft

kommun till vilken området har

och det följande året fordran hos

hört enligt den äldre indelningen.

eller skuld till staten påföras den

 

 

 

 

kommun till vilken området har

Om en kommun har delats, skall

hört enligt den äldre indelningen.

Om en kommun har delats, ska

en sådan fordran eller skuld

en sådan fordran eller skuld

påföras kommunerna enligt den

påföras

kommunerna enligt den

nya indelningen i förhållande till

nya indelningen i förhållande till

de olika delarnas andel av

de olika delarnas andel av

skatteunderlaget i

den

odelade

skatteunderlaget i

den odelade

kommunen under det år taxeringen

kommunen under det år besluten

avser.

 

 

 

om slutlig skatt avser.

 

En fordran eller skuld, som

En fordran eller skuld, som

avser en kommun som har lagts

avser en kommun som har lagts

samman med en annan kommun,

samman med en annan kommun,

skall påföras den kommun som

ska påföras den kommun som

bildats genom sammanläggningen.

bildats genom sammanläggningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 1999:299.

2Senaste lydelse 1995:1520.

Prop. 2010/11:166

41

Första stycket gäller inte i fråga om fordringar som påförts enligt skatteförfarandelagen (0000:000).

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om

Prop. 2010/11:166

 

preskription av skattefordringar m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1982:188) om preskription

 

av skattefordringar m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 §1

En fordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den

förföll till betalning, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

 

Har en fordran fastställts till sitt

Har en fordran fastställts till sitt

belopp

 

 

 

 

 

belopp sedan den förfallit till

1. sedan

den

förfallit

till

betalning, räknas preskriptions-

betalning eller

 

 

 

 

tiden i fråga om sådan del av

2. sedan

föreskriven

tid

för

fordringen

som

dessförinnan

inte

avlämnande

av

deklaration eller

har varit

indrivningsbar från

annan redovisning för fordringen

utgången av det kalenderår då

gått ut,

 

 

 

 

 

fastställelsen ägde rum. Detsamma

räknas preskriptionstiden i fråga

gäller om en fordran har

om sådan del av fordringen som

fastställts till sitt belopp sedan

dessförinnan

 

inte

har

varit

föreskriven tid för avlämnande av

indrivningsbar

från

utgången

av

deklaration

 

eller

annan

det kalenderår

fastställelsen

redovisning för fordringen gått ut.

ägde rum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fordran som har påförts

En fordran som har påförts

enligt

skattebetalningslagen

enligt

skatteförfarandelagen

(1997:483)

preskriberas

fem

år

(0000:000)

preskriberas

fem

år

efter utgången av det kalenderår

efter utgången av det kalenderår

då den lämnades för indrivning.

då den lämnades för indrivning.

Om ett sådant indrivningsuppdrag

Om ett sådant indrivningsuppdrag

återtas, upphör

beräkningen

av

återtas, upphör

beräkningen

av

preskriptionstid för det belopp som

preskriptionstid för det belopp som

omfattas av återkallelsen.

 

 

omfattas av återkallelsen.

 

 

4 §2

Medges den som svarar för betalning av en fordran helt eller delvis anstånd med betalningen, preskriberas fordringen i motsvarande mån tidigast två år efter utgången av det kalenderår då anståndet upphörde att gälla.

Första stycket gäller inte i fråga om fordringar som påförts enligt skattebetalningslagen (1997:483).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1Senaste lydelse 1997:491.

2Senaste lydelse 1997:491.

42

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordringar som har påförts enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Prop. 2010/11:166

43

2.15 Förslag till lag om ändring i lagen (1982:707) om Prop. 2010/11:166 dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Republiken Korea

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1982:707) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

1 Senaste lydelse av 3 § 1991:1884.

44

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1982:709) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Ungern ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

45

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1983:182) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Italien ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

46

2.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1983:203) om

Prop. 2010/11:166

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1983:203) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Japan1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

1 Senaste lydelse av 3 § 1999:891 (jfr 1999:1183).

47

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1983:534) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Bangladesh ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

48

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1983:898) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

49

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1983:912) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

50

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1984:246) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

51

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1984:410) om skatt på bekämp- ningsmedel1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Regler för förfarandet vid

3 §2

Bestämmelser om förfarandet

beskattningen finns i skattebetal-

vid uttag av skatten finns i

ningslagen (1997:483).

skatteförfarandelagen (0000:000).

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1Lagen omtryckt 1995:617.

2Senaste lydelse 2002:408.

Prop. 2010/11:166

52

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1

I 6 kap. 6 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kon- trolluppgifter finns en bestämmel- se om att uppgift om arbetsstäl- lenummer i vissa fall skall anges i en kontrolluppgift om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst.

I 15 kap. 9 § skatteförfarande- lagen (0000:000) finns en bestämmelse om att uppgift om arbetsställenummer i vissa fall ska lämnas i en kontrolluppgift om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2003:653.

Prop. 2010/11:166

53

2.25

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om

Prop. 2010/11:166

 

statlig fastighetsskatt

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt1

dels att 7 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

Till fastighetsskatt skattepliktiga

1 §2

 

Till fastighetsskatt skattepliktiga

fastigheter är, i den utsträckning

fastigheter är, i den utsträckning

som framgår av 3 §, sådana som

som framgår av 3 §, sådana som

vid fastighetstaxeringen betecknas

vid fastighetstaxeringen betecknas

som småhusenhet, ägarlägenhets-

som småhusenhet, ägarlägenhets-

enhet, hyreshusenhet, industrien-

enhet, hyreshusenhet,

industrien-

het, elproduktionsenhet eller lant-

het, elproduktionsenhet eller lant-

bruksenhet om det på lantbruks-

bruksenhet om det på lantbruks-

enheten finns vad som vid fas-

enheten finns vad som vid

tighetstaxeringen

betecknas

som

fastighetstaxeringen

betecknas

småhus

eller

tomtmark

för

som småhus eller tomtmark för

småhus. Från skatteplikt undantas

småhus. Från skatteplikt undantas

fastighet som året före taxe-

fastighet som året före det

ringsåret

inte varit skattepliktig

kalenderår då beslutet om slutlig

enligt

fastighetstaxeringslagen

skatt ska fattas inte varit

(1979:1152).

 

 

 

skattepliktig enligt fastighetstaxe-

 

 

 

 

 

ringslagen (1979:1152).

 

I fråga om förfarandet vid

6 §3

 

Bestämmelser om

förfarandet

taxering

till fastighetsskatt

gäller

vid uttag av fastighetsskatt finns i

bestämmelserna i

taxeringslagen

skatteförfarandelagen (0000:000).

(1990:324).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Den nya lydelsen av 1 § tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Den nya lydelsen tillämpas även vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

1Senaste lydelse av 7 § 1997:529.

2Senaste lydelse 2009:106.

3Senaste lydelse 1991:1914.

54

2.26

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om

Prop. 2010/11:166

 

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

 

Härigenom föreskrivs att 1 och 10 §§ lagen (1985:146) om avräkning

 

vid återbetalning av skatter och avgifter ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §1

Avräkning enligt denna lag ska göras från belopp som återbetalas eller annars utbetalas på grund av bestämmelse i

1. skattebetalningslagen

1. skatteförfarandelagen

(1997:483),

(0000:000),

2. lagen (1991:591) om särskild

 

inkomstskatt för utomlands bosatta

 

artister m.fl.,

 

3. 10 kap. 1–4 §§ mervärdes-

2. 10 kap. 1–4 §§ mervärdes-

skattelagen (1994:200),

skattelagen (1994:200),

4. lagen (1994:1551) om frihet

3. lagen (1994:1551) om frihet

från skatt vid import, m.m.,

från skatt vid import, m.m.,

5. lagen (1998:506) om punkt-

4. lagen (1998:506) om punkt-

skattekontroll av transporter m.m.

skattekontroll av transporter m.m.

av alkoholvaror, tobaksvaror och

av alkoholvaror, tobaksvaror och

energiprodukter,

energiprodukter,

6. tullagen (2000:1281), eller

5. tullagen (2000:1281), eller

7. lagen (1972:435) om överlast-

6. lagen (1972:435) om överlast-

avgift.

avgift.

Vad som sagts i första stycket 1 gäller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Avräkning ska också göras vid återbetalning av belopp som tagits ut som förrättningskostnad vid indrivning av en sådan fordran som avses i 2 § första meningen.

Finner kronofogdemyndigheten att för mycket tagits i anspråk genom avräkning på grund av att en före avräkningen gjord be- talning av det allmännas fordran inte beaktats eller fordringen av annan orsak varit upptagen till ett för stort belopp, skall kronofog- demyndigheten besluta om rättelse.

Den som på grund av rättelsen skall få tillbaka ett belopp skall även erhålla ränta från utgången av den månad då beloppet kom

10 §2

Finner Kronofogdemyndigheten att för mycket tagits i anspråk genom avräkning på grund av att en före avräkningen gjord be- talning av det allmännas fordran inte beaktats eller fordringen av annan orsak varit upptagen till ett för stort belopp, ska Kronofog- demyndigheten besluta om rättelse.

Den som på grund av rättelsen ska få tillbaka ett belopp ska även erhålla ränta från utgången av den månad då beloppet kom Krono-

1Senaste lydelse 2008:1414.

2Senaste lydelse 2000:186.

55

kronofogdemyndigheten till handa till och med den månad då belop- pet utbetalas. Räntan beräknas enligt samma räntesats som gäller för beräkning av intäktsränta enligt

19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483). Öretal som uppkom- mer vid ränteberäkningen bort- faller. Ränta som understiger fem- tio kronor skall inte utbetalas.

Utbetalning med anledning av rättelse görs av kronofogdemyn- digheten.

fogdemyndigheten

till handa till Prop. 2010/11:166

och med den månad då beloppet

utbetalas. Räntan

beräknas

enligt

samma räntesats som gäller för

beräkning

av

intäktsränta

enligt

65 kap.

4

§

tredje

stycket

skatteförfarandelagen (0000:000). Öretal som uppkommer vid ränte- beräkningen bortfaller. Ränta som understiger femtio kronor ska inte utbetalas.

Utbetalning med anledning av rättelse görs av Kronofogdemyn- digheten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.I fråga om avräkning från belopp som återbetalas på grund av bestämmelser i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och skattebetalningslagen (1997:483) gäller 1 § i sin äldre lydelse.

3.Bestämmelserna om ränta i 10 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

56

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1986:76) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Jamaica ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

57

Näringsförbud får, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddelas den som i egenskap av enskild näringsidkare grovt åsido- satt vad som ålegat honom eller henne i näringsverksamhet och i avsevärd omfattning inte har betalat sådan skatt, tull eller avgift som omfattas av bestämmelserna om betalningssäkring i skatteför- farandelagen (0000:000).

2.28

Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om

Prop. 2010/11:166

 

näringsförbud

 

 

Härigenom föreskrivs att 1 a § lagen (1986:436) om näringsförbud ska

 

ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 a §1 Näringsförbud får, om det är

påkallat från allmän synpunkt, meddelas den som i egenskap av enskild näringsidkare grovt åsido- satt vad som ålegat honom i näringsverksamhet och därvid i avsevärd omfattning underlåtit att betala sådan skatt, tull eller avgift som omfattas av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Vid prövning av förutsättningarna för näringsförbud som görs efter ikraftträdandet gäller 1 a § i sin äldre lydelse i fråga om underlåtenhet att betala sådan skatt, tull eller avgift som omfattades av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

1 Senaste lydelse 1996:314.

58

2.29

Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om

Prop. 2010/11:166

 

avräkning av utländsk skatt

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 7, 9, 14, 15 och 17 §§ samt 4 kap. 3 och 4 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

 

7 §1

Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt. Till den del den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får avräknas, ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt.

Avräkning ska ske från svensk

Avräkning ska ske från svensk

skatt som tas ut på grund av

skatt som beslutas det år då den

taxering det år då den intäkt som

intäkt som beskattats i utländsk

beskattats i utländsk stat tagits

stat har ingått i underlaget för

med vid taxering här. När det är

beslutet. När det är fråga om

fråga om avräkning av en utländsk

avräkning av en utländsk skatt

skatt som är jämförlig med den

som är jämförlig med den statliga

statliga fastighetsskatten eller den

fastighetsskatten eller den kom-

kommunala fastighetsavgiften el-

munala fastighetsavgiften eller

ler som beräknats på schablon-

som beräknats på schablonintäkt

intäkt eller liknande, ska av-

eller liknande, ska avräkning ske

räkning ske från svensk skatt som

från svensk skatt som beslutas

tas ut på grund av taxering samma

samma år som den utländska

år som den utländska skatten

skatten fastställts.

fastställts.

 

 

9 §2

Avräkning enligt 8 § får dock ske med högst den del av den utländska skatten som motsvarar ett på följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som, beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till

1. de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått, och

2. andra inkomster som

tagits

2. andra inkomster som har

med vid taxeringen och som är

ingått i underlaget för beslut om

hänförliga till fast driftställe eller

slutlig skatt och som är hänförliga

fastighet i utlandet eller som utgör

till fast driftställe eller fastighet i

ränta, royalty eller utdelning i det

utlandet eller som utgör ränta,

fall utbetalaren är utländsk stat,

royalty eller utdelning i det fall

fysisk person med hemvist i

utbetalaren är utländsk stat, fysisk

utländsk stat eller utländsk juridisk

person med hemvist i utländsk stat

person.

 

eller utländsk juridisk person.

Om den skattskyldige vid det

Om den skattskyldige vid det

aktuella årets taxering har

gjort

aktuella årets beskattning har gjort

1Senaste lydelse 2008:1350.

2Senaste lydelse 2011:72.

59

Om enligt skatteavtal inkomst ska undantas från beskattning men tas med vid taxeringen (alternativ exempt), ska varken den svenska skatten på inkomsten eller den utländska inkomsten tas med vid beräkningen av spärrbeloppet en- ligt 9 §.
Utländsk skatt, för vilken avräkning enligt 8 och 9 §§ högst får ske, ska minskas med den sänkning av statlig och kommunal inkomstskatt som den skatt- skyldige, vid det aktuella årets taxering eller annat års taxering, har fått genom att den utländska skatten dragits av.

avdrag enligt 16 kap. 19 §

avdrag enligt

16 kap.

19

§

inkomstskattelagen

(1999:1229)

inkomstskattelagen

(1999:1229)

för utländsk

skatt som anges i

för utländsk skatt som

anges i

1 kap. 3 §, ska beräkningen av

1 kap. 3 §, ska beräkningen av

spärrbeloppet

göras

som om

spärrbeloppet

göras

som

om

avdraget inte har gjorts.

avdraget inte har gjorts.

 

 

Spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kronor. Spärrbeloppet får dock inte överstiga summan av den skattskyldiges

1.statliga och kommunala inkomstskatt, och

2.avkastningsskatt som tas ut enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

14 §3

Om enligt skatteavtal inkomst ska undantas från beskattning men ingå i underlaget för beslut om slutlig skatt (alternativ exempt), ska varken den svenska skatten på inkomsten eller den utländska inkomsten tas med vid beräk- ningen av spärrbeloppet enligt 9 §.

15 §4

Utländsk skatt, för vilken avräkning enligt 8 och 9 §§ högst får ske, ska minskas med den sänkning av statlig och kommunal inkomstskatt som den skatt- skyldige, vid det aktuella årets beslut om slutlig skatt eller annat års beslut om slutlig skatt, har fått genom att den utländska skatten dragits av.

Om avdrag för utländsk skatt har gjorts bara för en del av den skatt som enligt 7 § andra stycket är hänförlig till ett visst år och om avräkning bara delvis ska ske för detta års utländska skatt, ska i första hand avräkning ske av utländsk skatt för vilken avdrag inte har gjorts.

17 §5

Till den del avräkning inte kunnat ske från den svenska skatt som beräknas för det taxeringsår då avräkning enligt 7 § andra stycket ska ske, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt enligt 8 § överstiger det enligt 9 §

3Senaste lydelse 2008:1350.

4Senaste lydelse 2008:1350.

5Senaste lydelse 2008:1350.

Till den del avräkning från den svenska skatt som beräknas för ett visst beskattningsår inte kunnat ske det år som anges i 7 § andra stycket, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt enligt 8 § överstiger det enligt 9 §

Prop. 2010/11:166

60

beräknade

spärrbeloppet,

är den

beräknade

spärrbeloppet,

är den Prop. 2010/11:166

skattskyldige efter begäran berät-

skattskyldige

efter

 

begäran

tigad att senast femte taxeringsåret

berättigad att senast för det femte

därefter få avräkning av det över-

beskattningsåret

efter

ovan

skjutande beloppet.

 

 

nämnda beskattningsår få avräk-

 

 

 

 

 

ning av det överskjutande belop-

För ett visst taxeringsår får dock

pet.

 

 

 

 

 

För ett visst år får dock det

det sammanlagda belopp för vilket

sammanlagda

belopp

för vilket

avräkning högst får ske inte

avräkning högst får ske inte

överstiga

det

årets

spärrbelopp

överstiga

det

årets

spärrbelopp

enligt 9 §. Om den skattskyldige

enligt 9 §. Om den skattskyldige

begär avräkning av

utländska

begär avräkning

av

utländska

skatter som enligt 7 § andra

skatter som enligt 7 § andra

stycket är hänförliga till olika år,

stycket är hänförliga till olika år,

ska avräkning ske så att utländska

ska avräkning ske så att utländska

skatter hänförliga till tidigare år

skatter hänförliga till tidigare år

avräknas

före

utländska

skatter

avräknas

före

utländska

skatter

hänförliga till senare år.

 

hänförliga till senare år.

 

4 kap.

3 §6

Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt på de lågbeskattade inkomsterna. Till den del den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får avräknas, ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt på de lågbeskattade

inkomsterna.

 

 

 

 

 

 

 

Avräkning ska ske från svensk

Avräkning ska ske från svensk

skatt som tas ut på grund av

skatt som beslutas det år då den

taxering det år då den lågbe-

lågbeskattade

inkomsten

som

skattade inkomsten som beskattats

beskattats i utländsk stat har ingått

i utländsk stat tagits med vid

i underlaget för beslutet.

 

taxering här.

 

 

 

 

 

 

 

Till den del avräkning inte

4 §7

 

 

 

 

 

 

Till den del avräkning från den

kunnat ske från den svenska skatt

svenska skatt som beräknas för ett

som beräknas för det taxeringsår

visst

beskattningsår

inte

kunnat

då avräkning enligt 3 § andra

ske det år som anges i 3 § andra

stycket ska ske, därför att summan

stycket,

därför

att summan

avräkningsbar utländsk skatt över-

avräkningsbar

utländsk

skatt

stiger det årets spärrbelopp enligt

överstiger

det

årets

spärrbelopp

2 § andra stycket, är delägaren

enligt 2 § andra stycket, är

efter begäran berättigad att senast

delägaren efter begäran berättigad

femte taxeringsåret därefter få

att

senast

för

 

det

femte

avräkning av det överskjutande

beskattningsåret

efter

ovan

beloppet.

nämnda

beskattningsår

6Senaste lydelse 2008:1350.

7Senaste lydelse 2008:1350.

61

För ett visst taxeringsår får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning högst får ges inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 2 § andra stycket. Om delägaren begär avräkning av utländska skatter som enligt 3 § andra stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år.

avräkning av det överskjutande Prop. 2010/11:166 beloppet.

För ett visst år får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning högst får ges inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 2 § andra stycket. Om delägaren begär avräkning av utländska skatter som enligt 3 § andra stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.För 2013 och tidigare års taxeringar gäller 2 kap. 9, 14 och 15 §§ i sin äldre lydelse.

62

2.30Förslag till lag om ändring i lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1986:595) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Pakistan ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

63

2.31

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:103) om

Prop. 2010/11:166

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1987:103) om dubbelbeskattnings- avtal mellan Sverige och Irland1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

1 Senaste lydelse av 3 § 1993:1275 (jfr 1994:2).

64

2.32

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

Prop. 2010/11:166

 

(1987:619)

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 4 a kap. 15 § sparbankslagen (1987:619)1 ska

ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

4 a kap.

 

 

 

 

I revisionsberättelsen skall det

15 §2

 

 

 

 

I revisionsberättelsen ska det

också

anmärkas

om revisorerna

också anmärkas

om revisorerna

funnit att banken inte har fullgjort

funnit att banken inte har fullgjort

sin skyldighet

 

 

 

sin skyldighet

 

 

 

1. att

göra skatteavdrag

enligt

1. att

göra

skatteavdrag

enligt

skattebetalningslagen (1997:483),

skatteförfarandelagen (0000:000),

2. att

lämna

skattedeklaration

2. att

lämna

skattedeklaration

enligt 10 kap. 9 eller 10 § skatte-

enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 §

betalningslagen, eller

 

skatteförfarandelagen, eller

 

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 och 2.

 

Om

revisionsberättelsen

inne-

Om

revisionsberättelsen

inne-

håller anmärkning om att banken

håller anmärkning om att banken

inte har fullgjort någon sådan

inte har fullgjort någon sådan

skyldighet som avses i första

skyldighet som avses i första

stycket, skall revisorerna

genast

stycket,

ska

revisorerna

genast

sända in en kopia av den till

sända in en kopia av den till

Skatteverket.

 

 

 

Skatteverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldighet att göra skatteavdrag eller lämna skattedeklaration enligt skattebetalningslagen (1997:483).

1Lagen omtryckt 1996:1005.

2Senaste lydelse 2004:304.

65

2.33

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

Prop. 2010/11:166

 

ekonomiska föreningar

 

 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska

 

föreningar ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

8 kap.

 

 

 

 

13 §1

 

 

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till

 

föreningsstämman. Berättelsen ska överlämnas till föreningens styrelse

 

senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna ska

 

inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som

 

har överlämnats till dem.

 

 

 

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida års-

 

redovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig års-

 

redovisningslag. Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar

 

som ska lämnas enligt tillämplig årsredovisningslag, ska revisorerna ange

 

detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

 

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller

 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en

 

styrelseledamot eller verkställande direktören till last eller att en

 

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i

 

strid mot tillämplig årsredovisningslag eller mot stadgarna, ska det

 

anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen ska även innehålla ett

 

uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och

 

verkställande direktören. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen

 

anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna.

 

I revisionsberättelsen ska också anmärkas om revisorerna funnit att

 

föreningen inte har fullgjort sin skyldighet

 

 

1. att

göra skatteavdrag enligt

1. att

göra skatteavdrag enligt

 

skattebetalningslagen (1997:483),

skatteförfarandelagen (0000:000),

 

2. att anmäla sig för registrering

2. att anmäla sig för registrering

 

enligt 3 kap. 2 § skattebetalnings-

enligt 7 kap. 2 § skatteförfarande-

 

lagen,

 

lagen,

 

 

3. att

lämna skattedeklaration

3. att

lämna skattedeklaration

 

enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 §

enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 §

 

skattebetalningslagen, eller

skatteförfarandelagen, eller

 

4. att i rätt tid betala skatter och

4. att i rätt tid betala skatter och

 

avgifter som omfattas av 1 kap. 1,

avgifter som omfattas av skatteför-

 

1 b och 2 §§ skattebetalnings-

farandelagen.

 

lagen.

 

 

 

 

Revisionsberättelsen ska innehålla särskilda uttalanden om fast- ställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvaltningsberättelsen.

1 Senaste lydelse 2009:566.

66

I en moderförening ska revisorerna avge en särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. Härvid ska första–tredje och femte styckena tillämpas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § fjärde eller sjätte stycket, ska revisorn till revisionsberättelsen foga en avskrift av anmälningen. Även kopior av de underrättelser som revisorn och den som har utsett revisorn har lämnat enligt 8 § sjätte stycket ska fogas till revisionsberättelsen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Prop. 2010/11:166

67

a) skatt eller avgift som omfattas av skatteförfarandelagen (0000:000),

2.34

Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) Prop. 2010/11:166

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

1 §1

Återvinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med vad som anges i detta kapitel.

Återvinning får dock inte ske av 1. betalning av

a) skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 eller 1 b § skattebetal- ningslagen (1997:483),

b)skatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

c)tull och

d)ränta på belopp som avses i a–c, om beloppet var förfallet till be- talning,

2.betalning av eller förmånsrätt för underhållsbidrag enligt äkten- skaps- eller föräldrabalken, om bidragsbeloppet var förfallet till betalning och den underhållsberättigade inte har gynnats på ett otillbörligt sätt.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skatt eller avgift enligt skattebetalningslagen (1997:483).

1 Senaste lydelse 2006:231.

68

2.35

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om

Prop. 2010/11:166

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1987:1182) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Schweiz1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

1 Senaste lydelse av 3 § 1992:856 (jfr 1993:960).

69

2.36 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:177) om Prop. 2010/11:166 skattefrihet för viss ersättning från Tyska

Demokratiska Republiken

Härigenom föreskrivs att lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Den 24 oktober 1986 ingicks ett avtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor. Ersättning som betalas på grund av avtalet skall vid taxering till statlig eller kommunal in- komstskatt inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Föreslagen lydelse

1 § Den 24 oktober 1986 ingicks ett avtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor.

Ersättning som betalas på grund av avtalet ska vid inkomst- beskattningen inte utgöra skatte- pliktig inkomst för mottagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

70

2.37Förslag till lag om ändring i lagen (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1988:782) om dubbelbeskattnings- avtal mellan Sverige och Turkiet ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

71

2.38

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1461) om

Prop. 2010/11:166

 

skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

 

Härigenom föreskrivs att lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Ersättningar som utgår enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i Österrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrenga- ben- und Hilfsfondsgesetz) skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Föreslagen lydelse

 

1 § Ersättningar som

lämnas

enligt den lag som den

23 mars

1988 antogs i Österrike till 50- årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfsfonds- gesetz) ska vid inkomst- beskattningen inte utgöra skatte- pliktig inkomst för mottagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

72

2.39Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1988:1614) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Bulgarien ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

73

2.40Förslag till lag om ändring i lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1989:676) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Thailand ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

74

2.41Förslag till lag om ändring i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1989:686) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Cypern ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

75

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1989:691) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Indonesien ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

76

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1989:894) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

77

2.44 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om Prop. 2010/11:166 miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid

energiproduktion

Härigenom föreskrivs att 19–22 §§ lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

19 §1

I fråga om förfarandet för miljö- avgiften i övrigt tillämpas bestäm- melserna i skattebetalningslagen (1997:483) om

– översändande av uppgift i 2 kap. 6 §,

anstånd med att lämna de- klaration i 10 kap. 24 §,

föreläggande att lämna eller

komplettera en deklaration i

10 kap. 10 och 27 §§,

 

 

 

– beskattningsbeslut

i

11

kap.

2 § första stycket,

 

 

 

– skönsbeskattning

i

11

kap.

19 § andra stycket andra mening- en,

beslut om viss debiterings- åtgärd i 11 kap. 20 §,

ansvar för företrädare för juri- disk person i 12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och 13 §,

– utredning i skatteärende i

14kap.,

anstånd i 17 kap. 1–3, 7 och 9–11 §§,

ränta i 19 kap. 1, 3, 6–9, 11, 12, 14 och 15 §§,

indrivning i 20 kap.,

omprövning i 21 kap. 1, 3, 4,

6och 8–20 §§,

överklagande i 22 kap. 1–3 §§,

6 § första stycket samt 7 och

11§§,

avrundning i 23 kap. 1 §,

vite i 23 kap. 2 §,

behörighet att lämna uppgift i

23kap. 5 och 6 §§, samt

I fråga om förfarandet för miljö- avgiften i övrigt gäller i tillämp- liga delar bestämmelserna i skatte- förfarandelagen (0000:000) om

uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap. 2 §,

anstånd med att lämna skattedeklaration i 36 kap. 1 § första stycket och 5 §,

föreläggande i 37 kap. 2 § första stycket, 4, 6, 7, 9 och 10 §§,

– dokumentationsskyldighet

i

39 kap. 3 §,

 

– kommunikationsskyldighet

i

40 kap. 2 och 3 §§,

 

revision i 41 kap.,

vitesföreläggande i 44 kap.,

uppgifter och handlingar som

ska undantas från kontroll i

47kap.,

beslut om punktskatt i 53 kap.

1§ första stycket,

skönsmässiga beslut om avgifter i 57 kap. 1 §,

företrädaransvar i 59 kap. 13, 15–21, 26 och 27 §§,

– anstånd

med

betalning

i

63 kap. 2–6,

8–10,

15, 16

och

22§§,

ränta i 65 kap. 2 § första

stycket,

3,

4,

7,

8,

10,

11,

13,

15 och 16 §§,

 

 

 

 

 

omprövning i 66 kap. 2–4, 6– 8, 18, 19, 21, 22 och 27–34 §§,

överklagande i 67 kap. 2 och 5 §§, 6 § första meningen, 7–13, 19–24 samt 27 §§,

besluts verkställbarhet i

1 Senaste lydelse 2002:411.

78

Bestämmelserna i skatteför- farandelagen (0000:000) om betalningssäkring ska tillämpas på avgift enligt denna lag.
1. vad som sägs om skatt, punktskatt och Skatteverket i stället gälla avgift och Naturvårdsverket, om inte något annat följer av 8 § lagen (2007:324) om Skatteverkets han- tering av vissa borgenärsuppgifter,
2. skattekonto ersättas med Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta, och

– verkställighet i 23 kap. 7 och

68 kap.

 

 

8 §§.

– indrivning i 70 kap., och

 

 

– övriga

bestämmelser

om

 

verkställighet i 71 kap.

 

20 §2

Vid tillämpningen av 19 § ska 1. vad som sägs om skatt,

skattskyldig, Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatte- verket i stället gälla avgift, avgiftsskyldig, Naturvårdsverket och det allmänna ombudet, om inte något annat följer av 8 § lagen (2007:324) om Skatteverkets han- tering av vissa borgenärsuppgifter,

2. Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar ersättas med Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta,

3. beskattningsåret ersättas med redovisningsperioden när det gäller omprövning och överklagande.

Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14, 17–19 samt 21–23 §§ taxeringslagen (1990:324) tillämpas på mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om Skatteverket skall då i tillämpliga fall gälla det allmänna ombudet.

21 §3

Bestämmelserna i 67 kap. 26 § 1, 28–32 och 34–36 §§ skatteför- farandelagen (0000:000) tillämpas på mål enligt denna lag. Vad som sägs där om Skatteverket ska då i tillämpliga fall gälla det allmänna ombudet.

22 §4

Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1978:880) om be- talningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3.Bestämmelserna om ränta i 19 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid

2Senaste lydelse 2007:1282.

3Senaste lydelse 2003:698.

4Senaste lydelse 2003:540.

Prop. 2010/11:166

79

dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. Prop. 2010/11:166 skattebetalningslagen (1997:483).

80

2.45

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om

Prop. 2010/11:166

 

avkastningsskatt på pensionsmedel

 

Härigenom föreskrivs att 3 och 10 §§ lagen (1990:661) om avkast-

 

ningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 §1

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–tionde styckena, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–3 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 2 § första stycket 3 med- räknas dock endast sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverk- samheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket ska bortses från den del av tillgångar och skulder som

1.inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,

2.är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grun- der som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud- organisationer,

3.är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar, eller

4.avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkrings- klass 1, 2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första stycket och 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bestämmelserna i tredje stycket ska också gälla i tjänstepen- sionsverksamhet i fråga om avtal som är jämförbara med personför- säkring.

Kapitalunderlaget för skattskyl-

Kapitalunderlaget för skattskyl-

diga som avses i 2 § första stycket

diga som avses i 2 § första stycket

4 utgörs av

avsättningsbeloppet

4 utgörs av

avsättningsbeloppet

vid ingången

av beskattningsåret

vid ingången

av beskattningsåret

avseende sådana pensionsutfästel-

avseende sådana pensionsutfästel-

ser för vilkas tryggande avdrags-

ser för vilkas tryggande avdrags-

rätt föreligger vid inkomsttaxe-

rätt föreligger vid inkomstbeskatt-

ringen.

 

ningen.

 

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 ut- görs av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är hänförlig till kontot.

1 Senaste lydelse 2011:74.

81

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 ut- görs av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som anges där. Detta värde beräknas enligt åttonde och nionde styckena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 ska endast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 och 8 utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är hänförliga till avtalet om tjänstepension.

Vid tillämpning av tredje stycket 1 ska tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 11 kap. 19 §, 12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.

10 §2

Bestämmelserna i taxerings- lagen (1990:324) och skattebetal- ningslagen (1997:483) gäller för avkastningsskatt.

Avkastningsskatt som ska tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 ska för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande. Vid tillämpningen av skattebetalnings- lagen ska vad som sägs om skattskyldig och redovisnings- period i stället gälla pensions- sparinstitutet respektive pensions- sparinstitutets beskattningsår. Pen- sionssparinstitutet ska vara re- gistrerat hos beskattningsmyndig- heten.

Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 överklaga

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avkastningsskatt finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Avkastningsskatt som ska tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 ska för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande. Vid tillämpningen av skatteförfarande- lagen ska vad som sägs om skattskyldig och redovisnings- period i stället gälla pensions- sparinstitutet respektive pensions- sparinstitutets beskattningsår. Pen- sionssparinstitutet ska vara re- gistrerat hos beskattningsmyndig- heten.

Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 överklaga

2 Senaste lydelse 2011:74.

Prop. 2010/11:166

82

beskattningsmyndighetens

beslut

beskattningsmyndighetens

beslut Prop. 2010/11:166

om skatt enligt bestämmelserna i

om skatt enligt bestämmelserna i

22 kap. skattebetalningslagen.

67 kap. skatteförfarandelagen.

Återbetalas

skatt hänförlig till

Återbetalas

skatt hänförlig till

ett pensionssparkonto till ett pen-

ett pensionssparkonto till ett pen-

sionssparinstitut

ska

beloppet

sionssparinstitut

ska

beloppet

tillsammans

med

räntan

enligt

tillsammans

med

räntan

enligt

19 kap. 12 § skattebetalningslagen

65 kap. 16 § skatteförfarandelagen

tillgodoföras

kontot.

Har

kontot

tillgodoföras

kontot.

Har

kontot

avslutats ska

institutet ombesörja

avslutats ska

institutet ombesörja

att beloppet i stället överförs till

att beloppet i stället överförs till

det pensionssparkonto till vilket de

det pensionssparkonto till vilket de

tillgångar som var hänförliga till

tillgångar som var hänförliga till

det avslutade kontot har överförts.

det avslutade kontot har överförts.

Finns inte sådant konto ska

Finns inte sådant konto ska

institutet betala ut beloppet på det

institutet betala ut beloppet på det

sätt som gäller för utbetalningar

sätt som gäller för utbetalningar

enligt lagen (1993:931) om indi-

enligt lagen (1993:931) om indi-

viduellt pensionssparande.

 

viduellt pensionssparande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Den nya lydelsen av 10 § andra och tredje styckena tillämpas på avkastningsskatt som avser beskattningsår och redovisningsperioder som börjar efter den 31 januari 2012. Den nya lydelsen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

3.För ränta som tillgodoräknas enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 10 § fjärde stycket i sin äldre lydelse.

83

2.46Förslag till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 5 och 14 §§ begravningslagen (1990:1144) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.

5 §1

Vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av be- gravningsavgiften gäller skatte- betalningslagen (1997:483).

Vid tillämpningen av 1 och 2 §§ skall den avgiftsskyldiges folk- bokföring den 1 november året före inkomståret anses gälla hela inkomståret.

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av begravningsavgiften finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Vid tillämpningen av 1 och 2 §§ ska den avgiftsskyldiges folk- bokföring den 1 november året före beskattningsåret anses gälla hela beskattningsåret.

 

 

 

 

skall

 

14 §2

 

 

 

 

 

 

Svenska

kyrkan

Svenska kyrkan ska på medium

medium för automatisk data-

för

automatisk

databehandling

behandling

underrätta

regeringen

underrätta

regeringen

eller

den

eller

den

myndighet

som

myndighet

som

 

regeringen

regeringen

bestämmer

 

om

de

bestämmer

om

de

avgiftssatser

avgiftssatser som föreslås gälla för

som föreslås gälla för det följande

det följande inkomståret. Sedan

beskattningsåret. Sedan regering-

regeringen

eller den

myndighet

en eller den myndighet regeringen

regeringen

bestämmer

 

fastställt

bestämmer

fastställt

avgifts-

avgiftssatserna för dem som inte

satserna för dem som inte tillhör

tillhör

Svenska

kyrkan

skall

Svenska

kyrkan

ska

Svenska

Svenska kyrkan på samma sätt

kyrkan på samma sätt underrätta

underrätta

Skatteverket

om de

Skatteverket om

de

avgiftssatser

avgiftssatser som skall gälla för

som ska gälla för det följande

det följande inkomståret. På

beskattningsåret. På samma sätt

samma sätt skall Svenska kyrkan

ska

Svenska

kyrkan

till

till

Skatteverket

lämna

de

Skatteverket lämna

de

ytterligare

ytterligare uppgifter som

behövs

uppgifter som behövs för att

för att beräkna, debitera, redovisa

beräkna, debitera, redovisa och ta

och ta in avgifterna. Svenska

in avgifterna. Svenska kyrkan ska

kyrkan skall till regeringen eller

till regeringen eller den myndighet

den

myndighet

 

regeringen

regeringen

bestämmer

lämna

de

bestämmer

lämna

de

ytterligare

ytterligare

uppgifter

som behövs

uppgifter som behövs för att

för att fastställa en avgiftssats.

 

fastställa en avgiftssats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

1Senaste lydelse 2000:1186.

2Senaste lydelse 2003:699.

Prop. 2010/11:166

84

som regeringen

bestämmer

får

som

regeringen

bestämmer

meddela närmare

föreskrifter

om

meddelar närmare föreskrifter om

när och hur uppgifterna skall

när och hur uppgifterna ska

lämnas.

 

 

lämnas.

 

 

Bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter när kommun är huvudman finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången på avgifter som avser det beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.

Prop. 2010/11:166

85

2.47

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1427) om

Prop. 2010/11:166

 

särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 7 och 9 §§ lagen (1990:1427) om särskild

 

premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

7 §1

 

Regler om förfarandet vid beskattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

9 §2

Beskattningsmyndigheten får, om det behövs med hänsyn till uppbörden av skatt enligt denna lag, medge att en skattskyldig får tillämpa en annan redovis- ningsperiod än vad som anges i

10 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

Beskattningsmyndigheten får, om det behövs med hänsyn till uppbörden av skatt enligt denna lag, medge att en skattskyldig får tillämpa en annan redovis- ningsperiod än vad som anges i

26 kap. 10 § skatteförfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1Senaste lydelse 2002:413.

2Senaste lydelse 2002:413.

86

2.48Förslag till lag om ändring i lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1991:606) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Belgien ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 3 eller artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Belgien skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige. Taxeras personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvs- inkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskatt- ningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den där- med erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 3 eller artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Belgien ska följande iakttas. Beskattas personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvs- inkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskatt- ningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den där- med erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas endast om detta leder till högre skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Prop. 2010/11:166

87

2.49Förslag till lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1991:673) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Frankrike ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 5 eller artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Frankrike skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige. Taxeras personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvs- inkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela för- värvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den be- skattningsbara förvärvsinkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 5 eller artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Frankrike ska följande iakttas. Beskattas personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvs- inkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela för- värvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den be- skattningsbara förvärvsinkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas endast om detta leder till högre skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Prop. 2010/11:166

88

2.50

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:687) om

Prop. 2010/11:166

 

särskild löneskatt på pensionskostnader

 

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på

 

pensionskostnader ska ha följande lydelse

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Bestämmelserna i taxerings- lagen (1990:324) och skatte- betalningslagen (1997:483) gäller för särskild löneskatt på pensions- kostnader.

Särskild löneskatt som staten skall betala fastställs och redo- visas enligt bestämmelser som meddelas av regeringen.

5 §1

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av särskild löneskatt på pensionskostnader finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Regeringen meddelar före- skrifter om fastställande och redo- visning av särskild löneskatt som staten ska betala.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 1997:540.

89

2.51Förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 § kommunallagen (1991:900)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap.

4 §

Medlem av en kommun är den

Medlem av en kommun är den

som är folkbokförd i kommunen,

som är folkbokförd i kommunen,

äger fast egendom i kommunen

äger fast egendom i kommunen

eller är taxerad till kommunalskatt

eller ska betala kommunalskatt

där.

där.

Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom landstinget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Lagen omtryckt 2004:93.

Prop. 2010/11:166

90

2.52Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1991:1482) om lotteriskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Regler för förfarandet vid

4 §1

Bestämmelser om förfarandet

beskattningen finns i skattebetal-

vid uttag av skatten finns i

ningslagen (1997:483).

skatteförfarandelagen (0000:000).

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:414.

Prop. 2010/11:166

91

2.53Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1991:1483) om skatt på vinst- sparande m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Regler för förfarandet vid

4 §1

Bestämmelser om förfarandet

beskattningen finns i skattebetal-

vid uttag av skatten finns i

ningslagen (1997:483).

skatteförfarandelagen (0000:000).

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:415.

Prop. 2010/11:166

92

2.54Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1991:1510) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Barbados ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 i avtalet beskattas endast i Barbados skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Taxeras personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvs- inkomst skall dock följande iakt- tas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela för- värvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den be- skattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den där- med erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 i avtalet beskattas endast i Barbados ska följande iakttas.

Beskattas personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skatt- skyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Där- efter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas endast om detta leder till högre skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Prop. 2010/11:166

93

2.55Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1991:1886) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Singapore ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

94

2.56Förslag till lag om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:17) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Nederländerna ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

95

2.57Förslag till lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:858) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Österrike ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

96

2.58Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1992:1193) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Tyskland ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

97

2.59Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:1195) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Mauritius ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

98

2.60Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:1196) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Mexiko ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

99

2.61Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:1197) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Botswana ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

100

2.62

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om

Prop. 2010/11:166

 

indrivning av statliga fordringar m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 2 och 19 §§ lagen (1993:891) om indrivning

 

av statliga fordringar m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 §1

Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

1.lagen (1972:435) om överlastavgift,

2.lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

3.vägtrafikskattelagen (2006:227),

4.lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

5.lagen (1991:591) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta

 

 

artister m.fl.,

 

 

 

6. lagen (1994:419) om brottsof-

5. lagen (1994:419) om brottsof-

ferfond,

 

ferfond,

 

7. skattebetalningslagen

6. skatteförfarandelagen

(1997:483),

 

(0000:000),

 

8. lagen (1997:1137) om vägav-

7. lagen (1997:1137) om väg-

gift för vissa tunga fordon,

avgift för vissa tunga fordon,

9. 19 kap. socialförsäkringsbal-

8. 19 kap. socialförsäkringsbal-

ken, eller

 

ken, eller

 

10. lagen (2004:629) om träng-

9. lagen (2004:629) om träng-

selskatt.

 

selskatt.

 

Om mer än en skattefordran

19 §2

 

Om mer än en skattefordran

enligt

skattebetalningslagen

enligt

skatteförfarandelagen

(1997:483) skall drivas in hos

(0000:000) ska drivas in hos

samma gäldenär, skall belopp som

samma gäldenär, ska belopp som

kan användas för betalning av

kan användas för betalning av

någon av

skattefordringarna i

någon av

skattefordringarna i

första hand räknas av från den

första hand räknas av från den

fordran vars preskriptionstid går ut

fordran vars preskriptionstid går ut

först.

 

först.

 

Om det finns särskilda skäl, får Kronofogdemyndigheten tillgodoräkna beloppet på annat sätt.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordringar som har

påförts enligt bestämmelserna i lagen (1991:591) om särskild

1Senaste lydelse 2010:1257.

2Senaste lydelse 2006:715.

101

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. eller skattebetalnings- Prop. 2010/11:166 lagen (1997:483).

102

2.63Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1993:1163) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Estland ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

103

2.64Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1993:1164) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Lettland ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

104

2.65Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1993:1274) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Litauen ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

105

2.66Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1993:1301) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Ryssland ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

106

2.67Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1993:1397) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Venezuela ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

107

2.68Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1993:1398) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Namibia ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

108

2.69Förslag till lag om ändring i lagen (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:281) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Gambia ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

109

2.70Förslag till lag om ändring i lagen (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:282) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Bolivia ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

110

2.71Förslag till lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:789) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Vietnam ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

111

2.72Förslag till lag om ändring i lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:790) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Vitryssland ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

112

Första och andra styckena gäller även beskattade tobaksvaror under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige
1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 26 kap. 37 § skatteför- farandelagen (0000:000), eller
2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort deklarations- skyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (0000:000).

2.73Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att 18 och 34 §§ om lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

18 §1

Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett uppskovsförfarande

1.blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,

b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller

2.förstörts under tillsyn av Skatteverket.

Den som gör gällande att tobaksvarorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första och andra styckena gäller även beskattade tobaksvaror under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort deklarations- skyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalnings- lagen.

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, be- stämmelserna i skattebetalnings- lagen (1997:483).

34 §2

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra och femte styckena, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000).

1Senaste lydelse 2011:285.

2Senaste lydelse 2009:1501.

Prop. 2010/11:166

113

Skatteverket beslutar om skatt

Skatteverket beslutar

om

skatt Prop. 2010/11:166

som avses i 27 och 28 §§. Skatten

som avses i 27 och 28 §§. Skatten

ska betalas inom den tid som

ska betalas inom den tid som

Skatteverket bestämmer. I övrigt

Skatteverket bestämmer. I övrigt

ska 11 kap. 19 § andra stycket,

ska

bestämmelserna

i

37

kap.

13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§,

9 och 10 §§, 41 kap. 2 §, 47 kap.,

16 kap. 2 och 3 §§, 17 kap. 2,

57 kap. 1 §, 60 kap., 62 kap. 2 §,

3 och 7–11 §§, 19 kap. 6, 7, 8–11,

63 kap. 2 §, 4–6 §§, 8–10 §§ samt

14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap.,

15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2–

22 kap. och 23 kap. 7 och 8 §§

4 §§,

7, 8, 11 och

13–15

§§,

skattebetalningslagen tillämpas.

66 kap., 67 kap., 68 kap., 70 kap.

 

och 71 kap. 1–3 §§ skatteför-

 

farandelagen gälla i

tillämpliga

 

delar.

 

 

 

Om den som är skattskyldig enligt 27 eller 28 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av.

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3.Bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

114

2.74

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

Prop. 2010/11:166

 

alkoholskatt

 

 

Härigenom föreskrivs att 7, 31 g och 34 §§ lagen (1994:1564) om

 

alkoholskatt ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

7 §1 Alkoholskatt ska inte betalas för varor som

1.distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse,

2.ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,

3.ingår i läkemedel,

4.ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

5.ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel,

6.ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav,

7.under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,

b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller

8.under ett uppskovsförfarande förstörts under tillsyn av Skatteverket. Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EU-land, ska

de under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagardokument som avsändaren har upprättat.

Den som gör gällande att alkoholvarorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt kunna visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första stycket 7 och 8 och tredje

Första stycket 7 och 8 och tredje

stycket

gäller

även

beskattade

stycket

gäller

även

beskattade

alkoholvaror under flyttning från

alkoholvaror under flyttning från

ett annat EU-land till mottagare i

ett annat EU-land till mottagare i

Sverige

 

 

 

Sverige

 

 

 

1. under förutsättning att

den

1. under förutsättning att

den

som är skattskyldig enligt 8 §

som är skattskyldig enligt 8 §

första

stycket

6 har

fullgjort

de

första

stycket

6 har

fullgjort

de

1 Senaste lydelse 2011:286.

115

4. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfaran- delagen (0000:000), eller

skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort deklarations- skyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalnings- lagen.

skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 26 kap. 37 § skatteför- farandelagen (0000:000), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort deklarations- skyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (0000:000).

31 g §2

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i godkännandet,

3.förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 31 f §,

4. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebe- talningslagen (1997:483), eller

5. förbrukaren begär det.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, be- stämmelserna i skattebetalnings- lagen (1997:483).

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 26 och 27 §§. Skatten skall betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt skall 11 kap. 19 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap. 2 och 3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7–11 §§, 19 kap. 6, 7, 8–11, 14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap., 22 kap. och 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetalningslagen tillämpas.

34 §3

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra och femte styckena, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000).

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 26 och 27 §§. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§, 41 kap. 2 §, 47 kap., 57 kap. 1 §, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 4–6 §§, 8–10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2– 4 §§, 7, 8, 11 och 13–15 §§, 66 kap., 67 kap., 68 kap., 70 kap. och 71 kap. 1–3 §§ skatteför- farandelagen gälla i tillämpliga delar.

2Senaste lydelse 2006:1507.

3Senaste lydelse 2009:1503.

Prop. 2010/11:166

116

Om den som är skattskyldig enligt 26 eller 27 § har betalat in skatt och Prop. 2010/11:166 den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket

eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av.

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3.Bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

117

2.75 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1617) om Prop. 2010/11:166 dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Amerikas Förenta Stater

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:1617) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

1 Senaste lydelse av 3 § 2005:1088 (jfr 2006:1080).

118

2.76

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1744) om

Prop. 2010/11:166

 

allmän pensionsavgift

 

Härigenom föreskrivs att 5, 7 och 8 §§ lagen (1994:1744) om allmän

 

pensionsavgift1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

5 §2

 

Avgiftsunderlaget skall för varje år fastställas av Skatteverket i samband med taxeringen till statlig och kommunal inkomst- skatt.

Avgiftsunderlaget ska för varje år fastställas av Skatteverket i beslut om slutlig skatt.

7 §3

Bestämmelserna i taxerings- lagen (1990:324) och skattebetal- ningslagen (1997:483) tillämpas i fråga om avgift enligt denna lag.

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgift enligt denna lag finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

8 §4

Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1978:880) om be- talningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2013.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:936.

2Senaste lydelse 2003:712.

3Senaste lydelse 1997:936.

4Senaste lydelse 2003:546.

119

2.77

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

Prop. 2010/11:166

 

skatt på energi

 

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 11 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 3 §, 10 kap.

 

11 § och 11 kap. 11 c § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

11 §1 Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

1.bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,

2.bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

3.bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,

4.bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oanvändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

a) bränslets beskaffenhet,

b) oförutsedda händelser eller force majeure.

Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåter- kalleligen gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första stycket 4 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalnings- lagen (1997:483) eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 § fullgjort

deklarationsskyldigheten

enligt

10 kap. 32 a § tredje

stycket

skattebetalningslagen.

 

Första stycket 4 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (0000:000) eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt

26 kap. 37 § skatteförfarande- lagen.

1 Senaste lydelse 2011:287.

120

6 kap.

1 §2

I fråga om förfarandet vid be-

I fråga om förfarandet vid

skattningen gäller, utom i fall som

beskattningen gäller, utom i fall

avses i andra stycket, be-

som avses i andra och femte

stämmelserna i skattebetalnings-

styckena,

bestämmelserna

 

i

lagen (1997:483).

 

 

skatteförfarandelagen (0000:000).

Skatteverket beslutar

om skatt

Skatteverket beslutar

om

skatt

som avses i 4 kap. 2 och 2 a §§.

som avses i 4 kap. 2 och 2 a §§.

Skatten ska betalas inom den tid

Skatten ska betalas inom den tid

som

Skatteverket

bestämmer. I

som Skatteverket

bestämmer.

I

övrigt ska 11 kap. 19 § andra

övrigt

ska

bestämmelserna

i

stycket, 13

kap. 1

§,

14 kap. 4,

37 kap. 9 och 10 §§, 41 kap. 2 §,

5 och 7 §§, 16 kap. 2

och 3 §§,

47 kap., 57 kap. 1 §, 60

kap.,

17 kap. 2, 3 och 7–11 §§, 19 kap.

62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 4–6 §§,

6, 7, 8–11, 14 och 15 §§, 20 kap.,

8–10

§§ samt 15,

16, 22

och

21 kap., 22 kap. och 23 kap. 7 och

23 §§, 65 kap. 2–4 §§, 7, 8, 11 och

8

§§

skattebetalningslagen

13–15

§§,

66 kap.,

67

kap.,

tillämpas.

 

 

 

68 kap., 70

kap. och 71 kap. 1–

 

 

 

 

 

3 §§ skatteförfarandelagen gälla i

 

 

 

 

 

tillämpliga delar.

 

 

 

 

Om den som är skattskyldig enligt 4 kap 2 eller 2 a §§ har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av.

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

8 kap.

3 §3

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.bränslet används för annat ändamål än som anges i godkännandet,

3.förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §,

4. förbrukaren inte medverkar

4. förbrukaren inte medverkar

vid skatterevision enligt skattebe-

vid revision enligt skatteförfaran-

talningslagen (1997:483), eller

delagen (0000:000), eller

5. förbrukaren begär det.

 

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

2Senaste lydelse 2009:1493.

3Senaste lydelse 2006:1508.

Prop. 2010/11:166

121

5. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfaran- delagen (0000:000), eller

10 kap.

Prop. 2010/11:166

11 §4

 

Bestämmelserna i 20 kap. 1, 2, 4 och 7 §§ samt 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetalningslagen (1997:483) skall tillämpas på avgift enligt detta kapitel.

Bestämmelserna i 68 kap. 1 § och 70 kap. 1–3 §§ skatteförfaran- delagen (0000:000) ska tillämpas på avgift enligt detta kapitel.

11 kap.

11 c §5

Godkännande som skattebefriad förbrukare får återkallas om

1.tillsynsmyndigheten enligt 12, 17 eller 18 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering har återkallat godkännandet att delta i programmet,

2.förutsättningarna för godkännandet som skattebefriad förbrukare i övrigt inte längre finns,

3.den elektriska kraften har använts för annat ändamål än som anges i godkännandet som skattebefriad förbrukare,

4.förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 11 b §,

5. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebe- talningslagen (1997:483), eller

6. förbrukaren begär det.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3.Bestämmelserna om ränta i 6 kap. 1 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

4Senaste lydelse 2002:422.

5Senaste lydelse 2006:1508.

122

2.78Förslag till lag om ändring i lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:543) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Egypten ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

123

2.79Förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

Härigenom föreskrivs att 1–4 §§ lagen (1995:575) mot skatteflykt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

Denna lag gäller i fråga om

1 §1

 

 

vid

Denna

lag

gäller

taxering till kommunal och statlig

fastställande av underlag för att ta

inkomstskatt.

ut kommunal och statlig inkomst-

 

skatt.

 

 

 

 

2 §2

 

 

 

Vid taxeringen skall hänsyn ej

Vid fastställandet

av underlag

tas till rättshandling, om

ska hänsyn inte tas till en

 

rättshandling, om

 

 

1.rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,

2.den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,

3.skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och

4. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebe- stämmelsernas allmänna utform- ning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

3 §3

Om 2 § tillämpas skall taxeringsbeslut fattas som om rättshandlingen inte hade före- tagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet – bortsett från skatteför- månen – som en omväg i för- hållande till det närmast till hands liggande förfarandet, skall taxe- ringsbeslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det

1Senaste lydelse 2007:1401.

2Senaste lydelse 1997:777.

3Senaste lydelse 1997:777.

Om 2 § tillämpas ska beslut om fastställande av underlag fattas som om rättshandlingen inte hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet – bortsett från skatteför- månen – som en omväg i för- hållande till det närmast till hands liggande förfarandet, ska beslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det

Prop. 2010/11:166

124

förfarandet. Om de nu angivna grunderna för taxeringsbeslutet inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat, skall under- laget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt belopp.

förfarandet.

Om

de

nu angivna Prop. 2010/11:166

grunderna

för

beslutet

om

fastställande av underlag inte kan

tillämpas eller skulle leda till

oskäligt resultat,

ska

underlaget

för att ta ut skatt uppskattas till skäligt belopp.

4 §4

Fråga om tillämpning av denna lag prövas av förvaltningsrätten efter framställning av Skattever- ket. Om handläggning av fram- ställning om tillämpning av lagen och om överklagande av beslut i anledning av sådan framställning gäller i tillämpliga delar be- stämmelserna i 6 kap. taxerings- lagen (1990:324).

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 4 kap. 19– 22 §§ taxeringslagen gäller för beslut om eftertaxering.

Fråga om tillämpning av denna lag prövas av förvaltningsrätten efter framställning av Skattever- ket. I fråga om handläggning av framställning om tillämpning av lagen och i fråga om överklagande av beslut med anledning av sådan framställning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (0000:000).

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 66 kap. 27, 29–34 §§ skatteförfarandelagen gäller för beslut om efter- beskattning.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Lagen tillämpas på skatt som avser beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

4 Senaste lydelse 2009:822.

125

2.80Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:1338) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Argentina ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

126

2.81Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:1339) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Ukraina ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

127

2.82Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:1468) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Sydafrika ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

128

2.83Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:1504) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Malta ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

129

Om ett bolag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, ska ränta betalas på den åter- betalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarande- lagen (0000:000).

2.84

Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen

Prop. 2010/11:166

 

(1995:1554)

 

 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 11 § årsredovisningslagen (1995:1554)

 

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

8 kap.

11 §1

Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

Om ett bolag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, skall ränta betalas på den åter- betalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

1 Senaste lydelse 1997:545.

130

2.85

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

Prop. 2010/11:166

 

medlemsbanker

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 7 a kap. 15 § lagen (1995:1570) om med-

lemsbanker ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

7 a kap.

 

 

 

 

 

I revisionsberättelsen skall det

15 §1

 

 

 

 

 

I revisionsberättelsen ska

det

också

anmärkas

om revisorerna

också

anmärkas

om revisorerna

funnit att banken inte har fullgjort

funnit att banken inte har fullgjort

sin skyldighet

 

 

 

sin skyldighet

 

 

 

 

1. att

göra skatteavdrag

enligt

1. att

göra

skatteavdrag

enligt

skattebetalningslagen (1997:483),

skatteförfarandelagen (0000:000),

2. att

lämna

skattedeklaration

2. att

lämna

skattedeklaration

enligt 10 kap. 9 eller 10 § skatte-

enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 §

betalningslagen, eller

 

skatteförfarandelagen, eller

 

 

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 och 2.

 

 

Om

revisionsberättelsen

inne-

Om

revisionsberättelsen

inne-

håller anmärkning om att banken

håller anmärkning om att banken

inte har fullgjort någon sådan

inte har fullgjort någon sådan

skyldighet som avses i första

skyldighet som avses i första

stycket, skall revisorerna

genast

stycket, ska

revisorerna

genast

sända in en kopia av den till

sända in en kopia av den till

Skatteverket.

 

 

 

Skatteverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldighet att göra skatteavdrag eller lämna skattedeklaration enligt skattebetalningslagen (1997:483).

1 Senaste lydelse 2004:318.

131

2.86

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om

Prop. 2010/11:166

 

skatt på naturgrus

 

 

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

 

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Regler

för förfarandet vid

9 §1

 

Bestämmelser om förfarandet

 

beskattningen finns i skattebetal-

vid uttag av skatten finns i

 

ningslagen (1997:483).

skatteförfarandelagen (0000:000).

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:424.

132

2.87Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1996:1510) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Luxemburg ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

133

2.88Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1996:1511) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Canada ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

134

2.89Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1996:1512) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan de nordiska länderna ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

135

2.90

Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen

Prop. 2010/11:166

 

(1996:1619)

 

 

Härigenom föreskrivs att 10 § rättshjälpslagen (1996:1619) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

10 §1

 

Rättshjälp får inte beviljas

1. för upprättande av självdekla- ration, äktenskapsförord, testamen- te eller gåvohandling,

1. för upprättande av inkomstdek- laration, äktenskapsförord, testa- mente eller gåvohandling,

2.för förrättande av bouppteckning enligt 20 kap. ärvdabalken,

3.i en angelägenhet som rör skuldsanering,

4.i inskrivningsärenden enligt jordabalken,

5.i ärenden om fastighetsdeklaration,

6.i mål eller ärenden angående fastighetstaxering,

7.i registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) eller lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.,

8.i en angelägenhet som rör bodelning i annat fall än vid klander av bodelning,

9.om frågan om rättshjälp kan vänta till dess en annan rättslig angelägenhet där anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund har avgjorts,

10. i en angelägenhet som rör

10. i en angelägenhet som rör

trafikskadeersättning enligt trafik-

trafikskadeersättning enligt trafik-

skadelagen (1975:1410) eller som

skadelagen (1975:1410) eller som

rör skadestånd som skall betalas

rör skadestånd som ska betalas från

från en ansvarsförsäkring. Rätts-

en ansvarsförsäkring. Rättshjälp får

hjälp får dock beviljas i en sådan

dock beviljas i en sådan ange-

angelägenhet om ett mål eller ären-

lägenhet om ett mål eller ärende har

de har inletts vid domstol eller

inletts vid domstol eller enbart rör

enbart rör annan skada än person-

annan skada än personskada.

skada.

 

Rättshjälp får inte heller beviljas i fråga om anspråk som har överlåtits till den rättssökande, om överlåtelsen kan antas ha skett för att åstadkomma en fördel vid prövning av ansökan om rättshjälp.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om självdeklaration som ska lämnas enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

1 Senaste lydelse 2006:553.

136

2.91

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om

Prop. 2010/11:166

 

arbetslöshetsförsäkring

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 37 § lagen (1997:238) om arbetslöshets-

försäkring ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

När underlag för beräkning av

37 §1

 

 

 

 

 

När underlag för beräkning av

dagsförtjänst

för

företagare

dagsförtjänst

för

företagare

bestäms

ska

dagsförtjänsten

bestäms

ska

dagsförtjänsten

grundas på den inkomst från

grundas på den inkomst från

verksamheten som framgår av den

verksamheten

som

framgår

av

senaste taxeringen. Om det är mer

senaste beslut om slutlig skatt. Om

förmånligt

för

företagaren,

ska

det är mer förmånligt för före-

dagsförtjänsten

grundas på

den

tagaren,

ska

dagsförtjänsten

genomsnittliga

inkomsten

från

grundas på

den

genomsnittliga

verksamheten under de två år som

inkomsten

från

 

verksamheten

föregår inkomståret i den senaste

under de två år som föregår

taxeringen.

 

 

 

 

beskattningsåret i

senaste beslut

Bestämmelser om sammanlägg-

om slutlig skatt.

 

 

 

Bestämmelser om sammanlägg-

ning av

förvärvsinkomst

och

ning av

förvärvsinkomst

och

förmåner vid beräkning av dags-

förmåner vid beräkning av dags-

förtjänst finns i 25 a § andra

förtjänst finns i 25 a § andra

stycket.

 

 

 

 

stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

1 Senaste lydelse 2010:445.

137

2.92Förslag till lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §

Vid tillämpning av bestämmel- serna i denna lag jämställs med inbetalning av skatt att verk- ställighet har skett eller säkerhet har tagits emot enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Vid tillämpning av bestämmel- serna i denna lag jämställs med inbetalning av skatt att verk- ställighet har skett eller säkerhet har tagits emot enligt bestäm- melserna om betalningssäkring i skatteförfarandelagen (0000:000).

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för verkställighet och ställande av säkerhet enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Prop. 2010/11:166

138

Om ett företag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, ska ränta betalas på den åter- betalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då åter- betalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (0000:000).

2.93

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)

Prop. 2010/11:166

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 13 § ellagen (1997:857) ska ha föl-

 

jande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

12 kap.

13 §1

Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

Om ett företag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, skall ränta betalas på den åter- betalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då åter- betalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

1 Senaste lydelse 1998:1651.

139

2.94Förslag till lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1997:918) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Indien ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

140

2.95Förslag till lag om ändring i lagen (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1997:919) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Kazakstan ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

141

2.96Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Härigenom föreskrivs att 34 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Avgift enligt denna lag omfattas

34 §1

 

 

Bestämmelserna i skatteför-

även av lagen (1978:880) om

farandelagen

(0000:000)

om

betalningssäkring för skatter, tul-

betalningssäkring ska tillämpas på

lar och avgifter.

avgift enligt denna lag.

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2003:550.

Prop. 2010/11:166

142

2.97Förslag till lag om ändring i lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1998:258) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Makedonien ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

Prop. 2010/11:166

143

2.98

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om det Prop. 2010/11:166

 

statliga personadressregistret

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

SPAR får innehålla uppgifter om personer som är folkbokförda i landet och personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b § folkbok- föringslagen (1991:481). SPAR får även innehålla uppgifter om personer som har tilldelats samordningsnummer, om det inte råder osäkerhet om personernas identitet. Följande uppgifter får anges:

1.namn,

2.person- eller samordningsnummer,

3.födelsetid,

4.adress,

5.folkbokföringsort,

6.födelsehemort,

7.svenskt medborgarskap,

8.make eller vårdnadshavare,

9.avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angivande av tidpunkt, eller avregistrering av annan anledning,

10. summan av taxerad för- värvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor,

10. summan av fastställd för- värvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor,

11.ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomt- mark samt uppgift om kommun (belägenhet), och

12.taxeringsvärde för småhusenhet.

På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som avser 2013 och tidigare års taxeringar.

1 Senaste lydelse 2009:273.

144

2.99Förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1998:676) om statlig ålderspen- sionsavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

Slutlig avstämning av avgifterna

9 §1

 

 

 

Slutlig avstämning av avgifterna

ska göras året efter fastställel-

ska göras året efter fastställel-

seåret. Den skillnad som fram-

seåret. Den skillnad som fram-

kommer mellan beräknade belopp

kommer mellan beräknade belopp

och de belopp som slutligt fram-

och de belopp som slutligt fram-

räknas för det aktuella året ska

räknas för det aktuella året ska

regleras

gentemot

Riksgälds-

regleras

gentemot

Riksgälds-

kontoret i samband med en

kontoret i samband med en

kommande preliminär

överföring

kommande preliminär

överföring

och gentemot Första–Fjärde AP-

och gentemot Första–Fjärde AP-

fonderna i samband med att

fonderna i samband med att

storleken på de preliminära av-

storleken på de preliminära av-

gifterna bestäms. Det belopp som

gifterna bestäms. Det belopp som

ska regleras gentemot Riksgälds-

ska regleras gentemot Riksgälds-

kontoret beräknas med tillägg av

kontoret beräknas med tillägg av

sådan avkastning

som avses i

sådan avkastning

som avses i

64 kap. 16 § socialförsäkringsbal-

64 kap. 16 § socialförsäkringsbal-

ken och det belopp som ska

ken och det belopp som ska

regleras

gentemot

Första–Fjärde

regleras

gentemot

Första–Fjärde

AP-fonderna med sådan ränta som

AP-fonderna med sådan ränta som

anges i 19 kap. 3 § skattebetal-

anges i 65 kap. 3 § skatteförfaran-

ningslagen (1997:483).

 

delagen (0000:000).

 

 

Med fastställelseår avses detsamma som enligt 57 kap. 2 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

1 Senaste lydelse 2010:1271.

Prop. 2010/11:166

145

2.100

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1652) om

Prop. 2010/11:166

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1998:1652) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Albanien ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

146

2.101

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:291) om

Prop. 2010/11:166

 

avgift till registrerat trossamfund

 

Härigenom föreskrivs att 4–6 §§ lagen (1999:291) om avgift till

 

registrerat trossamfund ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

4 §1

 

Vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av avgifter gäller skattebetalnings- lagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgifter finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Trossamfundet skall senast den 3 december varje år på medium för automatisk databehandling till Skatteverket lämna de uppgifter som behövs för att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifterna.

Uppgifterna skall gälla för visst inkomstår och får endast avse personer som den 1 november året före det inkomstår för vilket avgiften skall tas in

1.är skyldiga att betala kyrkoav- gift enligt 7 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, eller

2.har eller anses ha samtyckt enligt 6 § denna lag till att betala avgift till trossamfundet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas.

5 §2

Trossamfundet ska senast den 3 december varje år på medium för automatisk databehandling till Skatteverket lämna de uppgifter som behövs för att ta ut avgifterna.

Uppgifterna ska gälla för visst beskattningsår och får endast avse personer som den 1 november året före det beskattningsår för vilket avgiften ska tas in

1.är skyldiga att betala kyrkoav- gift enligt 7 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, eller

2.har eller anses ha samtyckt enligt 6 § denna lag till att betala avgift till trossamfundet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas.

Andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan skall innan uppgifter enligt 5 § lämnas skaffa skriftligt samtycke från de per- soner vilkas avgifter skall tas in med statlig hjälp. Samtycket skall avse avgiftsskyldigheten till tros-

6 §3

Andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan ska innan uppgifter enligt 5 § lämnas skaffa skriftligt samtycke från de per- soner vilkas avgifter ska tas in med statlig hjälp. Samtycket ska avse avgiftsskyldigheten till tros-

1Senaste lydelse 1999:957.

2Senaste lydelse 2003:726.

3Senaste lydelse 1999:957.

147

samfundet och att avgifterna tas in med statlig hjälp.

Om trossamfundets stadgar in- nehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483), anses medlemmarna ha lämnat sådant samtycke som avses i första stycket.

samfundet och att avgifterna tas in Prop. 2010/11:166 med statlig hjälp.

Om trossamfundets stadgar in- nehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen (0000:000), anses medlemmarna ha lämnat sådant samtycke som avses i första stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Lagen tillämpas första gången på avgifter som avser beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012.

3.Om ett trossamfunds stadgar innehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska stadgarna, vid tillämpning av denna lag, även anses innehålla regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen (0000:000).

148

2.102 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Härigenom föreskrivs att 13 och 14 §§ lagen (1999:446) om proviante- ring av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 §1

Om Tullverket begär det skall tillståndshavaren tillhandahålla bokföringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten. Tillståndshavaren skall också läm- na tillträde till utrymmen som an- vänds i verksamheten.

Bestämmelserna om handlingar och uppgifter som skall undantas i 3 kap. 13–14 c §§ taxeringslagen (1990:324) skall tillämpas på handlingar och uppgifter som skall tillhandahållas enligt denna lag.

Om Tullverket begär det ska tillståndshavaren tillhandahålla bokföringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten. Tillståndshavaren ska också lämna tillträde till utrymmen som an- vänds i verksamheten.

Bestämmelserna om undantag av handlingar från granskning i 47 kap. 2–7 §§ skatteförfarande- lagen (0000:000) gäller i tillämpliga delar i fråga om handlingar som ska tillhandahållas enligt denna lag.

14 §2

Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering om

1.förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns,

2.tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som anges

itillståndet,

3.tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 eller 13 §,

eller

4. tillståndshavaren inte samver-

4. tillståndshavaren inte samver-

kar vid skatterevision enligt skatte-

kar vid revision enligt skatteförfa-

betalningslagen (1997:483).

randelagen (0000:000).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.I fråga om revision enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 14 § i sin äldre lydelse.

1Senaste lydelse 2002:427.

2Senaste lydelse 2002:427.

Prop. 2010/11:166

149

2.103 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:591) om Prop. 2010/11:166 kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

Härigenom föreskrivs att lagen (1999:591) om kreditering på skatte- konto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederi- nämnden1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Anställningsstöd, stöd till ut- bildningsvikariat och stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare som beslutats av arbetsmarknadsmyndighet samt sjöfartsstöd som beslutats av Rederinämnden får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka stöd som skall krediteras skattekontot.

Föreslagen lydelse

1 § Anställningsstöd, stöd till ut- bildningsvikariat och stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare som beslutats av arbetsmarknadsmyndighet samt sjöfartsstöd som beslutats av Rederinämnden får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (0000:000).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka stöd som ska krediteras skattekontot.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2005:1194.

150

2.104 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:638) om Prop. 2010/11:166 dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Filippinerna

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1999:638) om dubbelbeskatt- ningsavtal mellan Sverige och Filippinerna ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

151

2.105 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1999:673) om skatt på avfall ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §1

Bestämmelserna i skattebetal- ningslagen (1997:483) om för- farandet vid beskattningen gäller för avfallsskatt. Redovisningspe- rioden för avfallsskatt är dock kalenderkvartal.

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000). Redovisningsperioden för avfalls- skatt är dock kalenderkvartal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:428.

Prop. 2010/11:166

152

2.106 Förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 12 § bokföringslagen (1999:1078) ska

ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

5 kap.

 

I lagen (2007:592) om kassa-

12 §1

skatteförfarandelagen

I

register m.m. finns bestämmelser

(0000:000) finns bestämmelser om

om användning av kassaregister i

användning av kassaregister i vissa

vissa fall.

fall.

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2007:596.

Prop. 2010/11:166

153

2.107

Förslag till lag om ändring i revisionslagen

Prop. 2010/11:166

 

(1999:1079)

 

 

Härigenom föreskrivs att 30 § revisionslagen (1999:1079) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

30 §1

 

I revisionsberättelsen skall revi- sorn anmärka om han har funnit att företaget inte har fullgjort sin skyldighet

1.att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),

2.att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalnings- lagen,

3.att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetalningslagen, eller

4.att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1, 1 b och 2 §§ skattebetalnings- lagen.

I revisionsberättelsen ska revi- sorn anmärka om han eller hon har funnit att företaget inte har fullgjort sin skyldighet

1.att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (0000:000),

2.att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarande- lagen,

3.att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteförfarandelagen, eller

4.att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteför- farandelagen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen (1997:483).

1 Senaste lydelse 2002:390.

154

2.108 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1999:1395)

dels att 3 kap. 19 §, 4 kap. 15–17§§, 5 kap. 1 § samt 6 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att punkterna 14 och 16 i ikraftträdande- och övergångs- bestämmelserna ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

19 §1

Som den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår enligt 16 § räknas vad som hänför sig till det halvåret av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för kalenderåret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur inkomsten skall räknas för stu- derande som inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

Ett beslut om studiemedel skall grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som den stu- derande lämnar i ansökan om studiemedel.

Som den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår enligt 16 § räknas vad som hänför sig till det halvåret av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig skatt för kalenderåret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur inkomsten ska räknas för stu- derande som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

Ett beslut om studiemedel ska grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som den stu- derande lämnar i ansökan om studiemedel.

4 kap.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur inkomst och förmögenhet enligt 14 § första och andra styckena skall beräknas för låntagare som inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur inkomst och förmögenhet enligt 14 § första och andra styckena ska beräknas för låntagare som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

 

 

16 §

Årsbelopp enligt 14 § får sättas

Årsbelopp enligt 14 § får sättas

ned preliminärt i avvaktan på att

ned preliminärt i avvaktan på att

taxeringen

för

betalningsåret

underlaget för att ta ut skatt eller

1 Senaste lydelse 2001:304.

Prop. 2010/11:166

155

fastställs. Det preliminära årsbe- loppet skall grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst och från och med det år då låntagaren fyller 50 år även den uppgift om förmögenhet som låntagaren läm- nar i ansökan om nedsättning.

avgift för betalningsåret fastställs. Det preliminära årsbeloppet ska grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst och från och med det år då låntagaren fyller 50 år även den uppgift om förmögenhet som låntagaren läm- nar i ansökan om nedsättning.

17 §

Efter det att taxering för betalningsåret har fastställts skall ett slutligt årsbelopp fastställas, dock högst det belopp som kunnat fastställas enligt 8–11 §§. Som taxering gäller beslutet om taxe- ring i första instans.

Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, skall mellanskillnaden betalas i efterhand. Regeringen får föreskri- va att låntagaren dessutom skall betala en tilläggsavgift.

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga års- beloppet, skall det överskjutande beloppet inte betalas ut till lån- tagaren utan i stället räknas av på lånet.

Efter det att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalnings- året har fastställts ska ett slutligt årsbelopp fastställas, dock högst det belopp som kunnat fastställas enligt 8–11 §§. Som fastställt underlag gäller beslut om slutlig skatt i första instans.

Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, ska mellanskillnaden betalas i efterhand.

Regeringen meddelar före- skrifter om att låntagaren dess- utom ska betala en tilläggsavgift.

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga års- beloppet, ska det överskjutande beloppet inte betalas ut till lån- tagaren utan i stället räknas av på lånet.

5 kap.

Om en studerande har fått studiemedel felaktigt eller med för högt belopp på grund av att summan av hans eller hennes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen överstigit den inkomst som lagts till grund för beräk- ningen av studiemedel, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss av regeringen fastställd gräns, skall dock inte krävas tillbaka.

1 §2

Om en studerande har fått studiemedel felaktigt eller med för högt belopp på grund av att summan av hans eller hennes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig skatt

överstigit den inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, ska det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss gräns enligt föreskrifter som har meddelats av regeringen, ska dock

2 Senaste lydelse 2001:304.

Prop. 2010/11:166

156

Om någon i annat fall än som

inte krävas tillbaka.

Om någon i annat fall än som

avses i första stycket genom

avses i första stycket genom

oriktiga uppgifter eller genom att

oriktiga uppgifter eller genom att

inte fullgöra sin uppgifts- och

inte fullgöra sin uppgifts- och

anmälningsskyldighet eller på nå-

anmälningsskyldighet eller på nå-

got annat sätt har orsakat att

got annat sätt har orsakat att

studiehjälp eller studiemedel läm-

studiehjälp eller studiemedel läm-

nats felaktigt eller med för högt

nats felaktigt eller med för högt

belopp, skall det som betalats ut

belopp, ska det som betalats ut för

för mycket krävas tillbaka. Det-

mycket krävas tillbaka. Detsamma

samma gäller om någon på annat

gäller om någon på annat sätt fått

sätt fått studiestöd felaktigt eller

studiestöd felaktigt eller med för

med för högt belopp och insett

högt belopp och insett eller borde

eller borde ha insett detta.

ha insett detta.

Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning enligt första eller andra stycket helt eller delvis efterges.

6kap.

8 §

Regeringen får meddela före- skrifter om hur Centrala studie- stödsnämnden skall hämta in de uppgifter om taxering som nämn- den behöver för tillämpningen av bestämmelserna i 4 kap. och föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap.

14.3 I stället för vad som anges i

8 kap. 4 § första och andra styckena studiestödslagen (1973:349) skall årsbeloppet för ett kalenderår vara fyra procent av låntagarens sammanlagda över- skott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt den senaste taxeringen till svensk statlig inkomstskatt eller motsvarande om han eller hon inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst eller förmögenhet i Sverige. Som taxering gäller beslutet i första instans. I de fall det saknas uppgift om låntagarens inkomst skall återbetalningen i stället ske med ett belopp som motsvarar en tjugondel av den

Regeringen meddelar före- skrifter om hur Centrala studie- stödsnämnden ska hämta in de uppgifter om beskattning som myndigheten behöver för tillämp- ningen av 4 kap. och av föreskrifter som har meddelats i anslutning till 4 kap.

14. I stället för vad som anges i

8 kap. 4 § första och andra styckena studiestödslagen (1973:349) ska årsbeloppet för ett kalenderår vara fyra procent av låntagarens sammanlagda över- skott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt det senaste beslutet om slutlig skatt i fråga om svensk statlig inkomstskatt eller motsvarande om han eller hon inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst eller förmögenhet i Sverige. Som beslut om slutlig skatt gäller beslutet i första instans. I de fall det saknas uppgift om låntagarens inkomst ska återbetalningen i stället ske med

3 Senaste lydelse 2005:1186.

Prop. 2010/11:166

157

kvarstående

låneskulden,

 

dock

ett

belopp

som

motsvarar

en Prop. 2010/11:166

minst

femton

 

procent

 

av

tjugondel

av

den

kvarstående

prisbasbeloppet

 

det

 

 

 

år

låneskulden,

dock

minst

femton

återbetalningen

 

skall

göras.

procent av prisbasbeloppet det år

Regeringen

eller den

myndighet

återbetalningen

 

ska

 

göras.

som

regeringen

bestämmer

 

får

Regeringen

eller

den

 

myndighet

meddela

 

föreskrifter

om

 

de

som

 

regeringen

 

bestämmer

förutsättningar som skall gälla vid

meddelar

föreskrifter

om

de

fastställande

av

årsbeloppet

 

när

förutsättningar som ska gälla vid

beskattningen

inte

huvudsakligen

fastställande

av

årsbeloppet

när

sker i Sverige eller det finns

beskattningen

inte

huvudsakligen

anledning att anta att den inte

sker i Sverige eller det finns

huvudsakligen sker här.

 

 

 

 

 

anledning att anta att den inte

16.4 I stället för vad som anges i

huvudsakligen sker här.

 

 

 

 

16. I stället för vad som anges i

8

kap.

6

§

första

stycket

8 kap.

6

§

 

första

stycket

2 studiestödslagen

(1973:349)

får

2 studiestödslagen

(1973:349)

får

årsbeloppet sättas ned preliminärt

årsbeloppet sättas ned preliminärt

om

 

låntagarens

inkomst

under

om

låntagarens

 

inkomst

under

betalningsåret

kan

beräknas

bli

betalningsåret

kan beräknas

bli

väsentligt lägre än den inkomst

väsentligt lägre än den inkomst

efter

vilken

 

årsbeloppet

 

har

efter

vilken

 

årsbeloppet

har

beräknats. Nedsättningen

gäller

i

beräknats. Nedsättningen

gäller

i

avvaktan på att taxeringen för

avvaktan på att underlaget för att

betalningsåret

 

fastställs.

 

Det

ta ut skatt eller avgift för

preliminära

 

årsbeloppet

 

skall

betalningsåret

 

fastställs.

Det

grunda sig på den uppgift om

preliminära

 

årsbeloppet

 

ska

beräknad inkomst som låntagaren

grunda sig på den uppgift om

lämnar i ansökan om nedsättning.

beräknad inkomst som låntagaren

Efter det att taxering för

lämnar i ansökan om nedsättning.

 

Efter det att underlaget för att ta

betalningsåret

har

fastställts

skall

ut

skatt

 

eller

avgift

för

ett

slutligt

årsbelopp

fastställas.

betalningsåret har fastställts ska ett

Beloppet

 

skall

motsvara

 

fyra

slutligt

årsbelopp

 

fastställas.

procent av låntagarens samman-

Beloppet

ska

motsvara

fyra

lagda överskott av inkomst av

procent av låntagarens samman-

tjänst,

näringsverksamhet

 

och

lagda överskott av inkomst av

kapital.

Det

slutliga årsbeloppet

tjänst,

näringsverksamhet

och

kan dock högst bestämmas till det

kapital.

Det

slutliga

årsbeloppet

belopp

som

 

fastställts

enligt

kan dock högst bestämmas till det

punkten 14. Som taxering gäller

belopp

som

 

fastställts

enligt

beslutet om taxering i första

punkten

 

14.

Som

 

fastställt

instans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

underlag gäller beslut om slutlig

Om det preliminära årsbeloppet

skatt i första instans.

 

 

 

 

 

Om det preliminära årsbeloppet

är lägre än det slutliga årsbeloppet,

är lägre än det slutliga årsbeloppet,

skall

mellanskillnaden

betalas

i

ska

mellanskillnaden

 

betalas

i

efterhand

som

ett

resterande

efterhand

som

 

ett

 

resterande

4 Senaste lydelse 2005:613.

158

slutligt årsbelopp. Regeringen får meddela föreskrifter om att låntagaren dessutom skall betala en tilläggsavgift.

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga års- beloppet, skall det överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av från lånet.

slutligt

årsbelopp.

Regeringen

Prop. 2010/11:166

meddelar

föreskrifter

om att

 

låntagaren dessutom ska betala en tilläggsavgift.

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga års- beloppet, ska det överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av från lånet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

159

2.109 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 och 15 §§ samt rubriken närmast före 4 § lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Självdeklaration m.m.

Inkomstdeklaration m.m.

 

4 §1

Enligt 1 kap. 9 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall upp- gifter enligt den lagen till sina belopp anges i svenska kronor.

Omräkning till kronor skall göras enligt 5–7 §§. Det omräk- nade resultatet skall vara utgångs- punkt för den justering av det bokföringsmässiga resultatet som skall göras vid den skattemässiga inkomstberäkningen.

Om uppgifterna i en inkomst- deklaration enligt skatteför- farandelagen (0000:000) till sina belopp ska anges i svenska kronor, ska omräkning till kronor göras enligt 5–7 §§. Det omräknade resultatet ska vara utgångspunkt för den justering av det bok- föringsmässiga resultatet som ska göras vid den skattemässiga in- komstberäkningen.

Vid redovisning av uppgifter om mervärdesskatt enligt skattebetal- ningslagen (1997:483) skall om- räkning ske med den genomsnitt- liga växelkursen för den period som redovisningen avser.

15 §

Vid redovisning av uppgifter om mervärdesskatt enligt skatteför- farandelagen (0000:000) ska om- räkning ske med den genomsnitt- liga växelkursen för den period som redovisningen avser.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.I fråga om självdeklaration som ska lämnas enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter gäller 4 § i sin äldre lydelse.

3.I fråga om uppgifter om mervärdesskatt som ska redovisas enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 15 § i sin äldre lydelse.

1 Senaste lydelse 2001:1243.

Prop. 2010/11:166

160

2.110 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

Regler för förfarandet vid be-

4 §1

Bestämmelser om förfarandet

skattningen finns

i skattebetal-

vid uttag av skatten finns i

ningslagen (1997:483).

skatteförfarandelagen (0000:000).

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:430.

Prop. 2010/11:166

161

Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan ränta som anges i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (0000:000). Medel som regleras gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken.

2.111

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om

Prop. 2010/11:166

 

fördelning av socialavgifter

 

Härigenom föreskrivs att 7 och 11 §§ lagen (2000:981) om fördelning

 

av socialavgifter ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

7 §1

Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § ska stämmas av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premie- pension och inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras vid en kommande över- föring.

Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan ränta som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483). Medel som regleras gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken.

Influtna arbetsgivaravgifter skall fördelas mellan avgiftsändamålen enligt beskattningsbeslut som föl- jer av 11 kap. skattebetalningsla- gen (1997:483). Avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) skall i första hand avse arbets- marknadsavgiften och därefter sjukförsäkringsavgiften, föräldra- försäkringsavgiften, arbetsskade- avgiften och efterlevandepensions- avgiften.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas också på avgifts- och räntebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

11 §2

Influtna arbetsgivaravgifter ska fördelas mellan avgiftsändamålen enligt beslut om arbetsgivarav- gifter som följer av 53 kap. skatteförfarandelagen (0000:000). Avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om all- män löneavgift och socialav- giftslagen (2000:980) ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter sjukförsäkringsavgif- ten, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterle- vandepensionsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på avgifts- och räntebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

1Senaste lydelse 2010:1283.

2Senaste lydelse 2007:287.

162

Föreskrifter om fördelningen får

Regeringen eller den myndighet Prop. 2010/11:166

meddelas av regeringen eller den

som

regeringen

bestämmer

myndighet

som

regeringen

meddelar

föreskrifter

om

bestämmer.

 

 

fördelningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Bestämmelsen om ränta i 7 § tredje stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

3.I fråga om beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 11 § i sin äldre lydelse.

163

Bestämmelserna i 19–22, 25 a och 26 §§ samt 27 § första och tredje styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmel- serna i 32 § gäller också vid brott som avses i 2–4 §§ skattebrotts- lagen (1971:69), om brottet rör underlåtenhet att lämna deklara- tion enligt 26 kap. 8 § 2 eller 37 § skatteförfarandelagen (0000:000).

2.112

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om

Prop. 2010/11:166

 

straff för smuggling

 

 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2000:1225) om straff för smugg-

 

ling ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §1

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den författningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 25 a–27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket samt vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 18 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 § att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotikastrafflagen eller lagen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, tullagen (2000:1281), lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19–22, 25 a och 26 §§ samt 27 § första och tredje styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmel- serna i 32 § gäller också vid brott som avses i 2–4 §§ skattebrotts- lagen (1971:69), om brottet rör underlåtenhet att lämna deklara- tion enligt 10 kap. 32 a § andra eller tredje stycket skattebetal- ningslagen (1997:483).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2008:520.

164

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om gärningar som har begåtts före ikraftträdandet.

Prop. 2010/11:166

165

2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana upp- gifter om huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteför- farandelagen (0000:000),
3. registrering enligt skatteför- farandelagen samt särskilt regi- strerings- eller redovisningsnum- mer,
4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,

2.113

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om

Prop. 2010/11:166

 

behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

beskattningsverksamhet

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2001:181) om behandling

 

av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha följande ly-

 

delse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

5 §2

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om 1. namn och personnummer,

2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana upp- gifter om huvudkontor och säte som avses i 22 kap. 1 b § skattebe- talningslagen (1997:483),

3. registrering enligt skattebetal- ningslagen samt särskilt registre- rings- eller redovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas för en fysisk person,

5.registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter,

6.slag av näringsverksamhet,

7.beslut om likvidation eller konkurs, och

8.huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

2Senaste lydelse 2005:265.

166

2.114 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 11 b § och 12 kap. 7 § socialtjänst- lagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.

11 b §1

Socialnämnden har rätt att hos

Socialnämnden har rätt att hos

Skatteverket ta del av uppgifter

Skatteverket ta del av uppgifter

om enskilda som avser inkomst-

om enskilda som avser inkomst-

slaget kapital enligt inkomstskat-

slaget kapital enligt inkomstskat-

telagen (1999:1229) eller återbe-

telagen (1999:1229) eller återbe-

talning av skatt enligt skattebetal-

talning av skatt enligt skatteför-

ningslagen (1997:483). Om det

farandelagen (0000:000). Om det

finns skäl för det ska Skatteverket

finns skäl för det ska Skatteverket

på eget initiativ lämna sådana

på eget initiativ lämna sådana

uppgifter till socialnämnden.

uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.

12 kap.

7 §2

Socialnämnden ska på begäran

Socialnämnden ska på begäran

av en annan myndighet lämna

av en annan myndighet lämna

uppgifter till denna om utbetalad

uppgifter till denna om utbetalad

ekonomisk hjälp, om syftet är att

ekonomisk hjälp, om syftet är att

undvika felaktiga utbetalningar

undvika felaktiga utbetalningar

från det allmänna eller en felaktig

från det allmänna eller en felaktig

taxering.

beskattning.

Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera nämn- der ska varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, till de övriga lämna

1.uppgifter om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten,

och

2.de uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser inom särskilda boendeformer i kommunen.

Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess enligt 26 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1Senaste lydelse 2009:596.

2Senaste lydelse 2009:496.

Prop. 2010/11:166

167

2.115

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:758) om

Prop. 2010/11:166

 

skatteavtal mellan Sverige och Portugal

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

168

2.116

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om

Prop. 2010/11:166

 

kommunalekonomisk utjämning

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2004:773) om kommunalekono-

 

misk utjämning ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 §

I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.

Utjämningsår: Det år bidrag el-

Utjämningsår: Det år bidrag el-

ler avgift skall betalas.

 

ler avgift ska betalas.

 

 

Uppräknat

skatteunderlag: De

Uppräknat skatteunderlag:

De

sammanlagda beskattningsbara in-

sammanlagda beskattningsbara in-

komsterna för en kommun eller ett

komsterna för en kommun eller ett

landsting enligt Skatteverkets år-

landsting

enligt

Skatteverkets

liga taxeringsbeslut enligt 4 kap.

beslut

om

slutlig

skatt enligt

2 § taxeringslagen (1990:324) om

56 kap. 2 § skatteförfarandelagen

taxering till kommunal inkomst-

(0000:000) i fråga om kommunal

skatt

året

före

utjämningsåret,

inkomstskatt

 

året

 

före

uppräknade

med

uppräkningsfak-

utjämningsåret,

uppräknade

med

torerna enligt 4 § tredje stycket

uppräkningsfaktorerna

enligt

4 §

lagen

(1965:269)

med särskilda

tredje

stycket

lagen

(1965:269)

bestämmelser om

kommuns

och

med

särskilda

bestämmelser

om

annan

menighets

utdebitering

av

kommuns

och

annan

menighets

skatt, m.m.

 

 

 

utdebitering av skatt, m.m.

 

Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunder-

 

lagen för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1

 

november året före utjämningsåret.

 

Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften multi-

 

plicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive

 

landstinget den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den

 

procentsats som anges i 4 §.

 

Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag multi-

 

plicerad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen

 

divideras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skatte-

 

satsen för kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från denna

 

beräkning.

 

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teo-

 

retisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som

 

anges i 8 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som

 

är av särskild betydelse för att belysa strukturella förhållanden.

 

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller

 

ett landsting.

 

Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån nettot av

 

en kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2004 enligt de

 

lagar som upphävs genom denna lag ökat med ett enhetligt belopp per

 

invånare, 333 kronor för kommuner och 139 kronor för landsting, är

 

större än nettot av en kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter

 

enligt 5, 6, 9, 10 §§, 11 § andra stycket, 12 § andra stycket, 15 och 16 §§,

 

om dessa bestämmelser skulle ha gällt för år 2004.

169

Prop. 2010/11:166

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

170

2.117

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:874) om

Prop. 2010/11:166

 

skatteavtal mellan Sverige och Malaysia

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

171

2.118 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delega- tion i Sverige beträffande skatter på inkomst

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst

dels att 3 § ska upphöra att gälla, dels att 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §

Om en bestämmelse i avtalet leder till att ändring skall vidtas i fråga om taxering som rör statlig eller kommunal skatt eller i fråga om någon annan åtgärd vari- genom sådan skatt har påförts, får Skatteverket vidta sådan ändring.

Om en bestämmelse i avtalet leder till att ändring ska vidtas i fråga om beskattning som rör statlig eller kommunal skatt, får Skatteverket vidta sådan ändring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Prop. 2010/11:166

172

2.119

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1051) om

Prop. 2010/11:166

 

skatteavtal mellan Sverige och Chile

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

173

2.120

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:73) om rätt

Prop. 2010/11:166

 

för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut

 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2005:73) om rätt för Justitie-

 

kanslern att överklaga vissa beslut ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §

Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av domstol i fråga om

1.ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken,

2.ersättning av allmänna medel till målsägande, enskild part, försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vittne, sakkunnig eller annan som inte är part,

3.förordnande eller byte av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn, och

4.återbetalningsskyldighet för försvararkostnader enligt 31 kap. 1 och 11 §§ rättegångsbalken eller kostnader för målsägandebiträde enligt 8 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Rätten att överklaga beslut en- ligt första stycket 2 omfattar inte överklagande av beslut om ersätt- ning av allmänna medel enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Rätten att överklaga beslut en- ligt första stycket 2 omfattar inte överklagande av beslut om ersätt- ning enligt skatteförfarandelagen (0000:000).

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

174

2.121

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:248) om

Prop. 2010/11:166

 

skatteavtal mellan Sverige och Polen

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

175

Om ett företag har rätt att få tillbaka betald förseningsavgift på grund av en domstols beslut, ska ränta betalas på den återbetalda förseningsavgiften från och med månaden efter den då försenings- avgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas
65 kap. 4 § tredje stycket skatte- förfarandelagen (0000:000).

2.122

Förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403) Prop. 2010/11:166

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 12 § naturgaslagen (2005:403) ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.

12 §

Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

Om ett företag har rätt att få tillbaka betald förseningsavgift på grund av en domstols beslut, skall ränta betalas på den återbetalda förseningsavgiften från och med månaden efter den då försenings- avgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas

19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

176

2.123

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:456) om

Prop. 2010/11:166

 

skatteavtal mellan Sverige och Nigeria

 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria ska utgå.

177

2.124

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

Prop. 2010/11:166

 

(2005:551)

 

 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 34 § aktiebolagslagen (2005:551) ska

 

ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

9 kap.

 

 

 

34 §

 

I revisionsberättelsen skall revi- sorn anmärka om han eller hon har funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet att

1.göra skatteavdrag enligt skat- tebetalningslagen (1997:483),

2.anmäla sig för registrering en- ligt 3 kap. 2 § skattebetalningsla- gen,

3.lämna skattedeklaration enligt

10 kap. 9, 9 a eller 10 § skatte- betalningslagen, eller

4.i rätt tid betala skatter och av-

gifter som omfattas av 1 kap. 1 och 2 §§ skattebetalningslagen.

I revisionsberättelsen ska revi- sorn anmärka om han eller hon har funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet att

1.göra skatteavdrag enligt skat- teförfarandelagen (0000:000),

2.anmäla sig för registrering en- ligt 7 kap. 2 § skatteförfarandela- gen,

3.lämna skattedeklaration enligt

26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skat- teförfarandelagen, eller

4.i rätt tid betala skatter och av- gifter som omfattas av skatteförfa- randelagen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen (1997:483).

178

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (0000:000).

2.125

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om

Prop. 2010/11:166

 

ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och

 

 

landsting

 

 

Härigenom föreskrivs att 16–17 c och 19 §§ lagen (2005:807) om

 

ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting1 ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

16 §

 

Vid revision skall kommunen tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen skall i övrigt lämna den hjälp som behövs vid revisionen. För revi- sion gäller bestämmelserna i

3 kap. 12 § andra och tredje styckena taxeringslagen (1990:324).

Vid revision ska kommunen tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen ska i övrigt lämna den hjälp som behövs vid revisionen. För revi- sion gäller bestämmelserna i

41 kap. 10 § skatteförfarandelagen (0000:000).

17 §

Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen ska betala tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med den dag beloppet senast ska betalas enligt 17 b § andra stycket.

Kostnadsränta tas ut på justeringsbelopp som kommunen ska betala enligt beslut om justering av ersättning. Räntan beräknas från och med dagen efter den då beloppet senast skulle ha betalats in till Skatteverket enligt 17 b § andra stycket och till och med den dag beloppet betalas.

Intäktsränta betalas på ersättning som ska betalas till kommunen. Räntan beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om ersättning kom in till Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas ut.

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

 

 

17 a §

 

 

Ersättning som ska utbetalas av

Ersättning som ska utbetalas av

Skatteverket enligt denna lag ska

Skatteverket enligt denna lag ska

tillgodoföras

mottagaren

genom

tillgodoföras

mottagaren

genom

kreditering på

sådant skattekonto

kreditering på

sådant skattekonto

som upprättats för denne

enligt

som avses

i 61 kap.

1 §

1 Lagen omtryckt 2008:909.

179

3 kap. 5 § skattebetalningslagen

skatteförfarandelagen (0000:000). Prop. 2010/11:166

(1997:483).

 

17 b §

Ersättning eller justeringsbelopp

Ersättning eller justeringsbelopp

som ska betalas till Skatteverket

som ska betalas till Skatteverket

enligt denna lag ska tas ut genom

enligt denna lag ska tas ut genom

debitering på sådant skattekonto

debitering på sådant skattekonto

som upprättats för den betalnings-

som avses i 61 kap. 1 § skatteför-

skyldige enligt 3 kap. 5 § skattebe-

farandelagen (0000:000).

talningslagen (1997:483).

 

Betalning ska ha gjorts senast

Betalning ska ha gjorts senast

den förfallodag enligt 16 kap. 6 §

den förfallodag enligt 62 kap. 9 §

tredje stycket skattebetalningsla-

skatteförfarandelagen som infaller

gen som infaller närmast efter det

närmast efter det att 30 dagar har

att 30 dagar har gått från besluts-

gått från beslutsdagen.

dagen.

 

Om en anmälan enligt 7 a § har lämnats i samband med en ansökan om ersättning, ska Skatteverket besluta att helt eller delvis räkna av ersätt- ningen mot det justeringsbelopp som anmälan avser. På den del av- räkning genomförs som betalning av justeringsbeloppet ska kostnads-

ränta inte tas ut.

 

 

17 c §

 

Beslut enligt 17 a eller 17 b §

Beslut enligt 17 a eller 17 b §

anses vara ett sådant beskattnings-

anses vara ett beslut om skatt

beslut som avses i 11 kap. 1 §

enligt

skatteförfarandelagen

skattebetalningslagen (1997:483).

(0000:000).

 

 

19 §

 

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen eller justeringen av ersättningen avser.

Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får omprövningsbeslut meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår som er- sättningen eller justeringen av ersättningen avser.

Ett beslut får omprövas även

Ett beslut får omprövas även

efter den tid som anges i första och

efter den tid som anges i första och

andra styckena när en ändring

andra styckena när en ändring

föranleds av Skatteverkets beskatt-

föranleds av Skatteverkets beslut

ningsbeslut enligt skattebetal-

om skatt enligt skatteförfaran-

ningslagen (1997:483).

delagen (0000:000).

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3.Bestämmelserna om ränta i 17 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid

180

dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. Prop. 2010/11:166 skattebetalningslagen (1997:483).

181

2.126 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbets- givare för nystartsjobb

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av Arbetsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter utgången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalnings- lagen (1997:483).

Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av Arbetsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter utgången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteför- farandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2008:1432.

Prop. 2010/11:166

182

2.127 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §

Talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna enligt skattebetalnings- lagen (1997:483) eller någon an- nan författning förs av Skatte- verket.

Talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna enligt skatteförfarande- lagen (0000:000) eller någon an- nan författning förs av Skatte- verket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Prop. 2010/11:166

183

En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet här i landet från en sekundär- etablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verk- samhet i Sverige, ska utse en skatterepresentant som ska före- träda försäkringsgivaren på det sätt som framgår av 5 kap. 4 § skatteförfarandelagen (0000:000). Skatterepresentanten ska vara bo- satt i Sverige eller vara en svensk juridisk person.

2.128 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 och 12 §§ lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

Skattskyldig för skatt på premie för trafikförsäkring är försäkrings- givare som meddelar trafikförsäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410).

En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet här i landet från en sekundär- etablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verk- samhet i Sverige, skall utse en skatterepresentant som skall före- träda försäkringsgivaren på det sätt som framgår av 23 kap. 3 d § första stycket skattebetalnings- lagen (1997:483). Skatterepresen- tanten skall vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk per- son.

Regler för förfarandet vid

12 §

Bestämmelser om förfarandet

beskattningen finns i skattebetal-

vid uttag av skatten finns i

ningslagen (1997:483).

skatteförfarandelagen (0000:000).

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Prop. 2010/11:166

184

2.129 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

dels att 10 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 6, 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Fastighetsavgift ska, i den ut- sträckning som framgår av 3 och 3 a §§, betalas för sådana fastigheter som vid fastighets- taxeringen betecknas som små- husenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Avgift ska inte betalas för fastighet som året före taxeringsåret inte varit avgiftspliktig enligt fastighets- taxeringslagen (1979:1152).

Fastighetsavgift ska, i den ut- sträckning som framgår av 3 och 3 a §§, betalas för sådana fastigheter som vid fastighets- taxeringen betecknas som små- husenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Avgift ska inte betalas för fastighet som året före det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas inte varit avgiftspliktig enligt fastighets- taxeringslagen (1979:1152).

6 §

Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en fastighet som innehåller bostäder är året före det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, tas ingen fastighetsavgift ut för byggnaden och tillhörande tomt- mark för det fastighetstaxerings- året och de fyra följande kalen- deråren och halv fastighetsavgift för de därpå följande fem kalen- deråren. Detsamma gäller färdig- ställd eller ombyggd sådan bygg- nad, för vilken värdeår inte har bestämts vid ny fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året före det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, om ny fas-

Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en fastighet som innehåller bostäder är året före det fastighetstaxeringsår som föregått det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, tas ingen fastighetsavgift ut för bygg- naden och tillhörande tomtmark för det fastighetstaxeringsåret och de fyra följande kalenderåren och halv fastighetsavgift för de därpå följande fem kalenderåren. Det- samma gäller färdigställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har bestämts vid ny fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året före det fastig- hetstaxeringsår som föregått det

1 Senaste lydelse 2009:1410.

Prop. 2010/11:166

185

tighetstaxering då hade företagits.

kalenderår då beslutet om slutlig

 

skatt ska fattas, om ny fas-

 

tighetstaxering då hade företagits.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns flera värderings- enheter för småhus som är uppförda ska tomtmarken anses höra till det eller de småhus som fastighetsavgiften inte har minskats för eller, om avgiften har minskats för samtliga småhus, det eller de småhus som har

lägst grad av minskning.

 

I fråga om förfarandet för att

9 §

Bestämmelser om förfarandet

fastställa underlag för fastighets-

vid uttag av fastighetsavgift finns i

avgift gäller

bestämmelserna i

skatteförfarandelagen (0000:000).

taxeringslagen (1990:324).

 

 

 

11 §

I fråga om fastighetsavgift enligt

I fråga om fastighetsavgift enligt

denna lag gäller vad som före-

denna lag gäller vad som före-

skrivs om skatt i skattebrottslagen

skrivs om skatt i skattebrottslagen

(1971:69) och

lagen

(1978:880)

(1971:69).

om betalningssäkring

för skatter,

 

tullar och avgifter.

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Lagen tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen tillämpas även vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

Prop. 2010/11:166

186

2.130

Förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen

Prop. 2010/11:166

 

(2008:263)

 

 

Härigenom föreskrivs att 49 § fjärrvärmelagen (2008:263) ska ha föl-

 

jande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

49 §

 

Om ett fjärrvärmeföretag till följd av domstols beslut har rätt att få tillbaka betalad försenings- avgift, ska ränta betalas på den återbetalade avgiften från och med månaden efter den då avgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas

19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

Om ett fjärrvärmeföretag till följd av domstols beslut har rätt att få tillbaka betalad försenings- avgift, ska ränta betalas på den återbetalade avgiften från och med månaden efter den då avgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas

65 kap. 4 § tredje stycket skatte- förfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

187

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområden som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

2.131 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

Härigenom föreskrivs att 2–4 och 7 §§ lagen (2008:826) om skatte- reduktion för kommunal fastighetsavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområden som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Med taxeringsår avses dock detsamma som enligt 1 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet eller lantbruksenhet gäller också del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastigheter som är sådan enhet.

Skattereduktion enligt denna lag

3 §1

 

 

 

 

 

 

 

Skattereduktion enligt denna lag

tillgodoräknas

en

fysisk

person

tillgodoräknas

en

fysisk

person

som under hela året före taxe-

som

under

hela beskattningsåret

ringsåret varit ägare av en reduk-

varit ägare av en reduktions-

tionsfastighet för vilken han eller

fastighet för vilken han eller hon

hon är avgiftsskyldig enligt lagen

är

avgiftsskyldig

enligt

 

lagen

(2007:1398) om kommunal fastig-

(2007:1398) om kommunal fastig-

hetsavgift och som

 

 

hetsavgift och som

 

 

 

1. fyllt 65 år vid ingången av

1. fyllt 65 år vid ingången av

året före taxeringsåret,

 

beskattningsåret,

 

 

 

2. under året före taxeringsåret

2. under

beskattningsåret

har

har fått sjuk- eller aktivitetser-

fått sjuk- eller aktivitetsersättning

sättning

enligt

socialförsäkrings-

enligt

socialförsäkringsbalken, el-

balken, eller

 

 

 

ler

 

 

 

 

 

 

 

3. under året före taxeringsåret

3. under

beskattningsåret

har

har fått ersättning enligt lagstift-

fått

ersättning

enligt lagstiftning

ning om social trygghet i en annan

om social trygghet i en annan stat

stat inom Europeiska ekonomiska

inom

Europeiska

ekonomiska

samarbetsområdet,

om ersättning-

samarbetsområdet,

om ersättning-

en betalas ut enligt grunder som är

en betalas ut enligt grunder som är

jämförbara med vad som gäller för

jämförbara med vad som gäller för

sjuk- eller aktivitetsersättning.

sjuk- eller aktivitetsersättning.

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

 

Med

reduktionsfastighet avses

Med

reduktionsfastighet

avses

en småhusenhet eller ett

småhus

en småhusenhet eller ett

småhus

1 Senaste lydelse 2010:1304.

Prop. 2010/11:166

188

som är inrättat till bostad åt en

som är inrättat till bostad åt en

eller två familjer med tillhörande

eller två familjer med tillhörande

tomtmark på en lantbruksenhet,

tomtmark på en lantbruksenhet,

där ägaren varit bosatt hela året

där ägaren varit bosatt hela

före taxeringsåret.

beskattningsåret.

Den avgiftsskyldige anses bosatt på den fastighet där han eller hon

rätteligen ska vara folkbokförd.

 

 

I fråga om skattereduktion enligt

7 §

 

I fråga om skattereduktion enligt

denna lag tillämpas det som gäller

denna lag tillämpas det som gäller

om bestämmande och debitering

om

bestämmande och debitering

av slutlig skatt enligt skattebetal-

av slutlig skatt enligt skatteförfar-

ningslagen (1997:483).

andelagen (0000:000).

Skattereduktionen ska räknas

av

mot kommunal och statlig

inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Bestämmelser om att hänsyn ska

Bestämmelser om att hänsyn ska

tas till skattereduktion vid beslut

tas till skattereduktion vid beslut

om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 §

om slutlig skatt finns i 56 kap. 7 §

skattebetalningslagen.

skatteförfarandelagen.

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Lagen tillämpas första gången vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.

Prop. 2010/11:166

189

2.132 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:1303) om Prop. 2010/11:166 avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande

av dubbelbeskattning av fysiska personer

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

190

2.133

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:194) om

Prop. 2010/11:166

 

förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

 

Härigenom föreskrivs att 8, 17, 19 och 22 §§ lagen (2009:194) om

 

förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

8 §

 

 

Utbetalning får begäras efter det att hushållsarbetet har utförts och

 

betalats.

 

 

 

 

Begäran ska vara skriftlig och ska ha kommit in till Skatteverket senast

 

den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades.

 

Begäran

ska vara egenhändigt

Begäran

ska vara egenhändigt

 

underskriven av utföraren eller av

underskriven av utföraren eller av

 

den som är behörig ställföreträdare

den som är behörig ställföreträdare

 

enligt 19 kap. 1 § lagen

för utföraren.

 

(2001:1227) om självdeklarationer

 

 

 

och kontrolluppgifter.

 

 

 

En begäran som lämnats för en utförare som är juridisk person, anses

 

ha lämnats av utföraren, om det inte var uppenbart att den som lämnade

 

begäran saknade behörighet att företräda utföraren.

 

 

 

17 §

 

 

Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

 

1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 §

 

beslutat om till utföraren, och

 

 

 

2. ett belopp motsvarande redo-

2. ett belopp motsvarande redo-

 

visade arbetsgivaravgifter i fråga

visade arbetsgivaravgifter i fråga

 

om sådan ersättning för hushålls-

om sådan ersättning för hushålls-

 

arbete som har redovisats i en

arbete som har redovisats i en

 

förenklad

skattedeklaration enligt

förenklad

arbetsgivardeklaration

 

10 kap. 13 a § skattebetalningsla-

enligt 26 kap. 4 § skatteför-

 

gen (1997:483).

farandelagen (0000:000).

 

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den

 

tidigare tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med belopp motsvarande den beslutade återbetalningen.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår.

19 §1

Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av hushållsarbetet om

1.beslut enligt 11 § om utbetalning,

2.beslut enligt 14 § om återbetalning, och

3. belopp motsvarande redovisa-

3. belopp motsvarande redovisa-

de arbetsgivaravgifter i fråga om

de arbetsgivaravgifter i fråga om

sådan ersättning för hushållsarbete

sådan ersättning för hushållsarbete

1 Senaste lydelse 2009:539.

 

191

som har redovisats i en förenklad

som har redovisats i en förenklad Prop. 2010/11:166

skattedeklaration enligt 10 kap.

arbetsgivardeklaration

enligt

13 a

§

skattebetalningslagen

26 kap. 4 § skatteförfarandelagen

(1997:483).

 

(0000:000).

 

Meddelandet ska innehålla uppgifter om

 

1.namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registrerings- nummer för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,

2.utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och

3.den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 17 §.

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt meddelande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodo- räknats enligt 17 §.

22 §2

Kostnadsränta tas ut på sådant belopp som enligt 14 § ska betalas tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med dagen för Skatteverkets beslut enligt 14 §.

Kostnadsränta beräknas efter en

Kostnadsränta beräknas efter en

räntesats som motsvarar basräntan

räntesats som motsvarar basräntan

enligt 19 kap. 3 § skattebetalnings-

enligt 65 kap. 3 § skatteförfaran-

lagen (1997:483).

delagen (0000:000).

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis efterge kravet på ränta.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Bestämmelserna om ränta i 22 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

2 Senaste lydelse 2009:539.

192

2.134

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

Prop. 2010/11:166

 

sekretesslagen (2009:400)

 

Härigenom föreskrivs att 27 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha

följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

27 kap.

 

 

Verksamhet som avser bestäm-

Verksamhet

som

avser

mande av skatt, taxering, m.m.

bestämmande av skatt, m.m.

 

Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Sekretess gäller vidare

1 §

Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som avser fastighetstaxering för upp- gift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

1.i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattnings- databasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatte- verkets beskattningsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen,

2.hos kommun eller landsting för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som Skatterättsnämnden har lämnat i ett ärende om förhandsbesked i en skatte- eller taxeringsfråga, och

3.hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som Skatteverket har lämnat i ett ärende om särskild sjukförsäkringsavgift.

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt skatt samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, skattetillägg och förseningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Med verksamhet som avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet som avser bestämmande av pensions- grundande inkomst.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4 eller 6 §. För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller

dock sekretessen i högst sjuttio år.

2 §

 

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska

 

förhållanden i

 

1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt samt

 

annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte omfattas av 1 §,

193

2.

ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,

Prop. 2010/11:166

3.

ärende om anstånd med erläggande av skatt, och

 

4.

ärende

enligt

lagen

4. ärende om kassaregister enligt

 

(2007:592) om kassaregister m.m. skatteförfarandelagen (0000:000). Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne

lider skada eller men. Sekretessen gäller inte

1. beslut i ärende som anges i första stycket 2 och 3 samt andra stycket,

2. beslut om kontrollavgift eller

2. beslut om

undantag från

om undantag

från

skyldigheter

skyldigheter som gäller kassare-

enligt

lagen

om

kassaregister

gister enligt 39

kap. 9 § skatte-

m.m., eller

 

 

förfarandelagen, eller

3. beslut om kontrollavgift enligt

3. beslut om kontrollavgift enligt

lagen

(2006:575)

om särskild

50 kap. skatteförfarandelagen.

skattekontroll i vissa branscher.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 eller 4 §. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.För ärenden enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m. eller

lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher gäller 27 kap. 2 § i sin äldre lydelse.

194

Vid beräkning av förmögenhet ska samtliga skulder beaktas, med de undantag som anges i 3, 5 och 6 §§. Sådan skatt och avgift som omfattas av skatteförfarandelagen (0000:000) och som ännu inte debiterats ska också undantas.

2.135

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1053) om

Prop. 2010/11:166

 

förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

 

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (2009:1053) om förmögenhet vid

 

beräkning av vissa förmåner ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

11 § Vid beräkning av förmögenhet

ska samtliga skulder beaktas, med de undantag som anges i 3, 5 och 6 §§. Sådan skatt som avses i 1 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) som ännu inte debi- terats ska också undantas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

195

2.136 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1116) om Prop. 2010/11:166 avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för

undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

196

2.137 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1119) om Prop. 2010/11:166 avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

197

2.138 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1122) om Prop. 2010/11:166 avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av

dubbelbeskattning av fysiska personer

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

198

2.139 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1126) om Prop. 2010/11:166 avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

199

2.140 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (2009:1289) om prissättnings- besked vid internationella transaktioner ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §

Skatteverket får återkalla ett prissättningsbesked helt eller delvis om

1.den ömsesidiga överenskommelsen som ligger till grund för beskedet helt eller delvis har upphört att gälla,

2.näringsidkaren har underrättat Skatteverket enligt 17 § 2 om att beskedet inte tillämpas,

3.näringsidkaren har lämnat uppgift om att beskedet inte har tillämpats enligt 3 kap. 19 eller 27 § eller 5 kap. 2 § andra stycket lagen (2001:1227) om självdekla- rationer och kontrolluppgifter, el- ler

4.näringsidkaren eller delägarna

iett handelsbolag eller i en annan delägarbeskattad juridisk person har begärt omprövning av eller överklagat ett taxeringsbeslut enligt 4 eller 6 kap. taxeringslagen (1990:324) och har begärt att prissättningsbeskedet inte ska tillämpas på den fråga som be- gäran om omprövning eller över- klagandet avser.

3.näringsidkaren har lämnat uppgift om att beskedet inte har tillämpats enligt 31 kap. 34 § eller 33 kap. 6 § skatteförfarandelagen (0000:000), eller

4.näringsidkaren eller delägarna

iett handelsbolag eller i en annan delägarbeskattad juridisk person har begärt omprövning av eller överklagat ett beslut om slutlig skatt enligt 66 eller 67 kap. skatteförfarandelagen och har be- gärt att prissättningsbeskedet inte ska tillämpas på den fråga som be- gäran om omprövning eller över- klagandet avser.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

Prop. 2010/11:166

200

Nedsättning av underhållsstöd enligt 30 eller 31 § ska omprövas när det finns ett nytt beslut om slutlig skatt för barnet.
Föranleder det nya beslutet om skatt en ändring av under- hållsstödet, ska ändringen gälla från och med februari året efter det år då beslutet meddelades.
Föranleder det nya beslutet om skatt en ändring av underhållsstödet, ska ändringen gälla från och med februari året efter det år då beslutet medde- lades. Vid ändring av grunden för tillämplig procentsats justeras un- derhållsstödets belopp från och med månaden efter den månad då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.

2.141

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Prop. 2010/11:166

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 34–36 §§, 19 kap. 11, 12, 34 och 35 §§, 25 kap. 6 och 9–13 §§, 34 kap. 7 §, 41 kap. 12 §, 58 kap. 11 §, 59 kap. 8, 15–19 och 33–35 §§, 61 kap. 9 §, 64 kap. 28 §, 66 kap. 9 och 10 §§, 70 kap. 2 §, 98 kap. 5 och 9 §§, 102 kap. 29 §, 106 kap. 38 §, 108 kap. 17 § och 113 kap. 22, 31 och 32 §§ samt rubrikerna närmast före 18 kap. 34 §, 19 kap. 11 §, 25 kap. 10 § och 59 kap. 15 § socialför- säkringsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 kap.

Omprövning vid nytt taxerings-

Omprövning vid nytt beslut om

beslut och ny procentsats

slutlig skatt och ny procentsats

34 §

Underhållsstöd som beräknats enligt 21 eller 24 § ska omprövas när

1. det finns ett nytt beslut om

1. det finns ett nytt beslut om

årlig taxering för den bidragsskyl-

slutlig skatt för den bidragsskyl-

dige, eller

dige, eller

2. grunden för tillämplig procentsats enligt 19 kap. 16 och 17 §§ ändras.

Föranleder det nya taxeringsbe- slutet en ändring av underhålls- stödet, ska ändringen gälla från och med februari året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades. Vid ändring av grunden för tillämplig procentsats justeras un- derhållsstödets belopp från och med månaden efter den månad då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.

35 § Nedsättning av underhållsstöd

enligt 30 eller 31 § ska omprövas när det finns ett nytt beslut om

årlig taxering för barnet. Föranleder det nya taxerings-

beslutet en ändring av underhålls- stödet, ska ändringen gälla från och med februari året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades.

 

36 §

 

 

Underhållsstöd som

beräknats

Underhållsstöd som

beräknats

 

enligt 21 eller 24 § ska jämkas om

enligt 21 eller 24 § ska jämkas om

 

det taxeringsbeslut som

legat till

det beslut om skatt som

legat till

201

grund för Försäkringskassans be-

grund

för Försäkringskassans be- Prop. 2010/11:166

dömning ändrats väsentligt.

dömning ändrats väsentligt.

Jämkningen gäller från och med

Jämkningen gäller från och med

månaden efter den då Försäkrings-

månaden efter den då Försäkrings-

kassan fick kännedom om taxe-

kassan fick kännedom om ändring-

ringsändringen.

 

en.

 

 

19 kap.

 

Inkomst enligt taxeringsbeslut

Inkomst enligt beslut om slutlig

 

 

skatt

 

 

11 §

 

Den bidragsskyldiges

inkomst

Den

bidragsskyldiges inkomst

beräknas i enlighet med det taxe-

beräknas i enlighet med det beslut

ringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxe-

om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 §

ringslagen (1990:324) som fattats

skatteförfarandelagen (0000:000)

närmast före februari det år betal-

som fattats närmast före februari

ningsskyldigheten avser

och med

det år betalningsskyldigheten av-

utgångspunkt i

 

ser och med utgångspunkt i

1.överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskatte- lagen (1999:1229),

2.överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 13 §, och

3.överskott av en näringsverksamhet beräknad enligt 14 §.

 

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

 

När

betalningsskyldigheten

fast-

När betalningsskyldigheten fast-

 

ställs för förfluten tid ska det

ställs för förfluten tid ska det beslut

 

taxeringsbeslut

som

förelåg

den

om skatt som förelåg den eller de

 

eller de månader som betalnings-

månader

som

 

betalnings-

 

skyldigheten avser läggas till grund

skyldigheten avser läggas till grund

 

för inkomstberäkningen.

 

 

för inkomstberäkningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

34 §

 

 

 

 

 

Betalningsbelopp

enligt

10–17,

Betalningsbelopp

enligt

10–17,

 

21, 26 och 27 §§ ska omprövas när

21, 26 och 27 §§ ska omprövas när

 

det finns ett nytt beslut om årlig

det finns ett nytt beslut om slutlig

 

taxering och när grunden för

skatt och när grunden för tillämplig

 

tillämplig procentsats enligt 17 §

procentsats enligt 17 § ändras.

 

ändras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föranleder det nya taxerings-

Föranleder det nya beslutet om

 

beslutet en ändring av betalnings-

skatt en ändring av betalnings-

 

beloppet, ska ändringen gälla från

beloppet, ska ändringen gälla från

 

och med februari året efter det år då

och med februari året efter det år då

 

taxeringsbeslutet

meddelades. Jus-

beslutet

meddelades.

 

Justeras

 

teras

betalningsbeloppet

av

det

betalningsbeloppet av det skälet att

 

skälet att grunden för tillämplig

grunden för tillämplig

procentsats

 

procentsats enligt 17 § ändrats,

enligt 17 § ändrats, gäller det nya

 

gäller

det nya

betalningsbeloppet

betalningsbeloppet

från

och med

 

från och med månaden efter den

månaden efter den månad då

 

månad då ändringen skedde, dock

ändringen

skedde,

dock

aldrig

202

aldrig längre tid tillbaka än tre år

längre tid tillbaka än tre år före den Prop. 2010/11:166

före den dag då Försäkringskassan

dag då Försäkringskassan

fick

fick kännedom om ändringen.

 

kännedom om ändringen.

 

 

 

 

35 §

 

 

Betalningsskyldighet

som

be-

Betalningsskyldighet

som

be-

stämts enligt 16–27 §§ för viss tid

stämts enligt 16–27 §§ för viss tid

kan på ansökan av den bidrags-

kan på ansökan av den bidrags-

skyldige eller på initiativ av För-

skyldige eller på initiativ av För-

säkringskassan jämkas

om

det

säkringskassan jämkas

om

det

taxeringsbeslut som legat till grund

beslut om skatt som legat till grund

för Försäkringskassans bedömning

för Försäkringskassans bedömning

ändrats väsentligt. En fråga om

ändrats väsentligt. En fråga om

jämkning på grund av ändrat taxe-

jämkning på grund av ändrat beslut

ringsbeslut får dock aldrig tas upp

om skatt får dock aldrig tas upp till

till prövning efter utgången av

prövning efter utgången av sjätte

femte året efter det taxeringsår som

året efter det beskattningsår som

beslutet avser.

 

 

beslutet avser.

 

 

25 kap.

6 §

Om den försäkrades förhållanden inte är kända för Försäkringskassan, ska beräkningen av den försäkrades sjukpenninggrundade inkomst grun- das på

1. de upplysningar som Försäkringskassan kan få av den försäkrade

eller dennes arbetsgivare, eller

 

 

 

 

2. den uppskattning av den för-

2. den uppskattning av den för-

säkrades inkomster som gjorts vid

säkrades inkomster som gjorts vid

taxeringen.

 

 

inkomstbeskattningen.

 

 

 

 

9 §1

 

 

 

För en försäkrad som har inkomst

För en försäkrad som har inkomst

av annat förvärvsarbete och som

av annat förvärvsarbete och som

bedriver

näringsverksamhet

ska,

bedriver

näringsverksamhet

ska,

under en tid om 24 månader räknat

under en tid om 24 månader räknat

från den månad då den försäkrade

från den månad då den försäkrade

har gjort eller borde ha gjort

har gjort eller borde ha gjort

anmälan

för

registrering

enligt

anmälan

för

registrering

enligt

3 kap. 2

§

skattebetalningslagen

7 kap. 2

§

skatteförfarandelagen

(1997:483), den sjukpenninggrun-

(0000:000), den sjukpenninggrun-

dande inkomsten från näringsverk-

dande inkomsten från näringsverk-

samheten beräknas till minst vad

samheten beräknas till minst vad

som motsvarar skälig avlöning för

som motsvarar skälig avlöning för

liknande arbete för annans räkning.

liknande arbete för annans räkning.

I det fall den försäkrade inte har

I det fall den försäkrade inte har

skyldighet att anmäla sig för re-

skyldighet att anmäla sig för re-

gistrering, ska tiden om 24 månader

gistrering, ska tiden om 24 månader

räknas som om en sådan skyldighet

räknas som om en sådan skyldighet

1 Senaste lydelse 2010:423.

203

Den som i en handling som upprättas i samband med uppdra- get har lämnat uppgift om god- kännande för F-skatt ska anses ha ett sådant godkännande om hand- lingen även innehåller följande uppgifter:
Som inkomst av annat förvärvs- arbete räknas ersättning för arbete om ersättningen betalas ut till en mottagare som är godkänd för F- skatt när ersättningen bestäms eller när den betalas ut.
Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen (0000:000), räknas ersättningen som inkomst av annat förvärvs- arbete bara om godkännandet skriftligen åberopas.

hade gällt för honom eller henne.

hade gällt för honom eller henne.

Prop. 2010/11:166

Ersättning till den som har F- skattsedel

Ersättning till den som är godkänd för F-skatt

10 § Som inkomst av annat förvärvs-

arbete räknas ersättning för arbete om ersättningen betalas ut till en mottagare som har en F-skattsedel när ersättningen bestäms eller när den betalas ut.

Om mottagaren har en F- skattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483), räknas ersättningen som inkomst av annat förvärvs- arbete bara om F-skattsedeln skriftligen åberopas.

11 § Den som i en anbudshandling,

en faktura eller någon därmed jämförlig handling har lämnat uppgift om innehav av F-skatt- sedel ska anses ha en sådan skattsedel om handlingen även innehåller följande uppgifter:

1.utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra för identifiering godtagbara uppgifter, och

2.betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

Uppgiften om innehav av F- skattsedel gäller även som sådant skriftligt åberopande av F-skatt- sedel som avses i 10 § andra stycket.

Uppgiften om godkännande för F-skatt gäller även som sådant skriftligt åberopande av godkän- nandet som avses i 10 § andra stycket.

12 §

 

Det som anges i 11 § gäller dock

Det som anges i 11 § gäller dock

 

inte om den som betalar ut er-

inte om den som betalar ut er-

 

sättningen känner till att uppgiften

sättningen känner till att uppgiften

 

om innehav av F- skattsedel är

om godkännande för F-skatt är

 

oriktig.

oriktig.

 

Bestämmelser om påföljd för den som lämnar oriktig uppgift finns i

 

skattebrottslagen (1971:69).

 

 

13 §

 

Som inkomst av annat förvärvs-

Som inkomst av annat förvärvs-

 

arbete räknas ersättning för arbete

arbete räknas ersättning för arbete

 

om ersättningen betalas ut till en

om ersättningen betalas ut till en

204

2. Med inkomst av anställning likställs kostnadsersättning som inte enligt 10 kap. 3 § 9 eller 10 skatteförfarandelagen (0000:000) undantas vid beräkning av skatte- avdrag.

mottagare som har en A-skattsedel mottagare som inte är godkänd för eller en F-skattsedel med villkor F-skatt eller är godkänd för F-skatt enligt 4 kap. 9 § skattebetalnings- med villkor enligt 9 kap. 3 § skatte- lagen (1997:483) eller som saknar förfarandelagen (0000:000), om skattsedel för preliminär skatt, om

1.utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,

2.ersättningen inte är en utgift i en näringsverksamhet som bedrivs av utbetalaren,

3. ersättningen tillsammans med

3. ersättningen tillsammans med

annan ersättning för arbete från

annan ersättning för arbete från

samma

utbetalare

under

samma

utbetalare

under

inkomståret kan antas bli mindre

beskattningsåret kan

antas bli

än 10 000 kronor,

 

mindre än 10 000 kronor,

4. utbetalaren och mottagaren inte har träffat en överenskommelse om att ersättningen ska anses som inkomst av anställning, och

5. det inte är fråga om sådan ersättning för arbete som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken.

34 kap.

7 §

När bruttoårsinkomsten beräk- nas ska det bortses från pensions- grundande inkomster och pen- sionsgrundande belopp som sam- mantagna överstiger 7,5 gånger det prisbasbelopp som gäller för inkomståret.

När bruttoårsinkomsten beräk- nas ska det bortses från pensions- grundande inkomster och pen- sionsgrundande belopp som sam- mantagna överstiger 7,5 gånger det prisbasbelopp som gäller för beskattningsåret.

41 kap.

12 §

När livränteunderlaget beräknas gäller följande avvikelser från bestäm- melserna i 25 och 26 kap.:

1. Andra skattepliktiga förmåner än pengar ska beaktas och ska värde- ras på det sätt som är föreskrivet för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. 35 §.

2. Med inkomst av anställning likställs kostnadsersättning som inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483) undantas vid beräkning av skatte- avdrag.

3.Semesterlön och semesterersättning ska räknas med utan den be- gränsning som anges i 25 kap. 17 §.

4.Inkomst av sådant förvärvsarbete som avses i 37 kap. 3 § ska med- räknas.

Vid beräkning av livränteunderlaget får även beaktas ett löneavtal som har träffats efter den tidpunkt från vilken livränta första gången ska lämnas om avtalet omfattar denna tidpunkt.

Prop. 2010/11:166

205

Om mottagaren hade ett god- kännande för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § skatteförfarande- lagen (0000:000), räknas ersätt- ningen som inkomst av annat för- värvsarbete bara om godkännandet har åberopats skriftligen.

58 kap.

11 §

Inkomstindex ska visa den relativa förändringen av genom- snittet av de årliga pensions- grundande inkomsterna, efter avdrag för allmän pensionsavgift, för försäkrade som under inkomst- året har fyllt minst 16 år och högst 64 år. Vid beräkningen tillämpas inte 59 kap. 4 § andra stycket.

Inkomstindex ska visa den relativa förändringen av genom- snittet av de årliga pensions- grundande inkomsterna, efter avdrag för allmän pensionsavgift, för försäkrade som under beskattningsåret har fyllt minst 16 år och högst 64 år. Vid beräkningen tillämpas inte 59 kap. 4 § andra stycket.

59 kap.

8 §

Som inkomst av anställning räknas lön eller annan ersättning i pengar eller annan skattepliktig förmån som en försäkrad har fått som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Med lön likställs kostnadsersätt-

Med lön likställs kostnadsersätt-

ning som inte undantas vid beräk-

ning som inte undantas vid beräk-

ning av skatteavdrag enligt 8 kap.

ning av skatteavdrag enligt 10 kap.

19 eller 20 § skattebetalningslagen

3 § 9 eller 10 skatteförfarandela-

(1997:483).

gen (0000:000).

Ersättning till den som har F-skatt-

Ersättning till den som är godkänd

sedel

för F-skatt

15 §

Som inkomst av annat förvärvs-

Som inkomst av annat förvärvs-

arbete räknas sådan ersättning för

arbete räknas sådan ersättning för

utfört arbete som anges i 8–10 §§

utfört arbete som anges i 8–10 §§

och som har betalats ut till en

och som har betalats ut till en

mottagare som hade en F-skatt-

mottagare som var godkänd för F-

sedel när ersättningen bestämdes

skatt när ersättningen bestämdes

eller betalades ut.

eller betalades ut.

Första stycket gäller inte om ersättningen betalats ut från en semes- terkassa.

16 § Om mottagaren hade en F-

skattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483), räknas ersättningen som inkomst av annat förvärvs- arbete bara om F-skattsedeln har åberopats skriftligen.

17 §

Den som i en anbudshandling, en Den som i en handling som faktura eller någon därmed jäm- upprättas i samband med uppdra- förlig handling har lämnat uppgift get har lämnat uppgift om god-

Prop. 2010/11:166

206

om

innehav

av

F-skattsedel ska

kännande för F-skatt ska anses ha

anses ha haft

en

sådan skattsedel

haft ett sådant godkännande om

om

handlingen

även innehåller

handlingen även innehåller följande

följande uppgifter:

 

uppgifter:

1.utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra uppgifter som är godtagbara för identifiering, och

2.betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

Uppgiften om innehav av F-

Uppgiften om godkännande för

skattsedel gäller även som sådant

F-skatt gäller även som sådant

skriftligt åberopande av F-skatt-

skriftligt åberopande av godkän-

sedel som avses i 16 §.

nande som avses i 16 §.

18 §

Det som anges i 17 § gäller inte

Det som anges i 17 § gäller inte

om den som har betalat ut ersätt-

om den som har betalat ut ersätt-

ningen känt till att uppgiften om

ningen känt till att uppgiften om

innehav av F-skattsedel var oriktig.

godkännande för F-skatt var

 

oriktig.

19 §

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas ersättning för arbete som avses i 8–10 §§ om

1.utbetalaren var en fysisk person eller ett dödsbo,

2.den ersättning som betalats ut inte var en utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren har bedrivit,

3. den sammanlagda ersättning-

3. den sammanlagda ersättning-

en för arbete från samma

en för arbete från samma

utbetalare under inkomståret var

utbetalare under beskattningsåret

mindre än 10 000 kronor,

var mindre än 10 000 kronor,

4.utbetalaren och mottagaren inte hade träffat en överenskommelse om att ersättningen ska anses som inkomst av anställning, och

5.det inte var fråga om sådan ersättning som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken.

 

 

33 §

 

 

 

Till grund för beräkningen av den

Till grund för beräkningen av den

pensionsgrundande inkomsten

ett

pensionsgrundande

inkomsten

ett

visst intjänandeår läggs den för-

visst intjänandeår läggs den för-

säkrades taxering till statlig in-

säkrades beslut om statlig in-

komstskatt för det året.

 

 

komstskatt för det året.

 

 

Om en inkomst som är pensions-

Om en inkomst som är pensions-

grundande har mottagits under ett

grundande har mottagits under ett

beskattningsår som inte samman-

beskattningsår som inte samman-

faller med kalenderår ska den in-

faller med kalenderår ska den in-

komsten anses ha mottagits under

komsten anses ha mottagits under

kalenderåret närmast före taxe-

kalenderåret närmast före det år då

ringsåret.

 

 

beslutet om slutlig skatt fattades.

 

 

 

34 §

 

 

 

Pensionsgrundande

inkomst

av

Pensionsgrundande

inkomst

av

anställning, som den

försäkrade

anställning, som

den

försäkrade

Prop. 2010/11:166

207

enligt inkomstskattelagen (1999:1229) inte är skattskyldig för i Sverige, bestäms med ledning av en kontrolluppgift enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

enligt

 

 

inkomstskattelagen Prop. 2010/11:166

(1999:1229)

inte är

skattskyldig

för i Sverige, bestäms med ledning

av

en

kontrolluppgift

eller

uppgifter

i

en

arbetsgivar-

deklaration

 

enligt

skatteför-

farandelagen (0000:000).

 

 

35 §

 

 

 

 

Skattepliktiga

förmåner ska tas

Skattepliktiga förmåner ska tas

 

upp till ett värde som bestäms i

upp till ett värde som bestäms i

 

enlighet med 8 kap. 14–17 §§

enlighet med 11 kap. 4–11 §§

 

skattebetalningslagen (1997:483).

skatteförfarandelagen (0000:000).

 

Avvikelse får ske från det

Avvikelse får ske från det

 

förmånsvärde

som Skatteverket

förmånsvärde

som

Skatteverket

 

bestämt enligt 9 kap. 2 § andra

bestämt enligt 2 kap. 10 a första

 

stycket samma lag, om det finns

stycket 1 och andra stycket samt

 

skäl till detta.

 

10 b–10 d §§

socialavgiftslagen

 

 

 

(2000:980) om det finns skäl till

 

 

 

detta.

 

 

 

 

 

61 kap.

 

 

 

 

 

 

9 §

 

 

 

 

För att en försäkrad ska tillgodoräknas full pensionsrätt på pensions-

 

grundande inkomst av annat förvärvsarbete för ett år måste hela ålders-

 

pensionsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) och hela den

 

allmänna pensionsavgiften enligt lagen (1994:1744) om allmän pen-

 

sionsavgift för inkomsten vara betald.

 

 

 

 

Om dessa avgifter inte helt

Om dessa avgifter inte helt

 

betalats inom den tid som anges i

betalats inom den tid som anges i

 

16 kap. 12 § skattebetalningslagen

62 kap. 17 och 18 § skatteför-

 

(1997:483) gäller följande. Pen-

farandelagen

(0000:000)

gäller

 

sionsrätt ska beräknas endast på så

följande. Pensionsrätt ska beräknas

 

stor andel av den pensionsgrun-

endast på så stor andel av den

 

dande inkomst som härrör från

pensionsgrundande

inkomst

som

 

inkomster av annat förvärvsarbete

härrör från inkomster av annat

 

som motsvarar den andel av årets

förvärvsarbete som motsvarar den

 

avgifter som betalats inom före-

andel av årets avgifter som

 

skriven tid.

 

betalats inom föreskriven tid.

 

 

 

64 kap.

 

 

 

 

 

28 §

 

 

 

 

När ett beslut om pensionsrätt för premiepension har ändrats, ska det

 

belopp med vilket pensionsrätten har ändrats ökas med den avkastning

 

som enligt 17 § har tillförts eller skulle ha tillförts pensionsspararen för

 

detta belopp.

 

 

 

 

 

 

Det ökade beloppet ska därefter

Det ökade beloppet ska därefter

 

räknas upp med basränta enligt

räknas upp med basränta enligt

 

19 kap. 3 § skattebetalningslagen

65 kap. 3 § skatteförfarandelagen

 

(1997:483) för tiden från och med

(0000:000) för tiden från och med

 

den 1 april året efter fastställelse-

den 1 april året efter fastställelse-

208

Ett beslut om inkomstgrundad ålderspension ska ändras om det föranleds av en ändring som gjorts i beräkningsunderlaget för beslutet eller av en ändring av ett beslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) som avser egenavgift. Detsamma gäller om det efter ändring av taxeringen står klart att pensionsrätt för premiepension, till följd av bestämmelserna i 61 kap. 8 §, inte skulle ha tillgodoräknats.

året till och med dagen för beslutet

året till och med dagen för beslutet

om ändring av pensionsrätten.

om ändring av pensionsrätten.

66 kap.

9 §

Tjänstepension ska ingå i beräk-

Tjänstepension ska ingå i beräk-

ningsunderlaget med det belopp

ningsunderlaget med det belopp

som framgår av taxeringen året

som framgår av beslutet om slutlig

före det år garantipensionen avser.

skatt året före det år garantipen-

 

sionen avser.

I beräkningsunderlaget ska det även ingå tjänstepension som avses i 5 § första stycket 5 och 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, om skattskyldighet enligt den lagen förelåg kalen- deråret två år före det år garantipensionen avser.

10 §

Om en sådan pension till efterlevande som avses i 9 § tillkommer senare, ska beräkningsunderlaget räknas om med hänsyn till den tillkommande pensionen. Omräkningen ska göras från och med månaden efter den månad då Pensionsmyndigheten fick kännedom om pensionen. Detsamma ska gälla när en pension som avses i 9 § tillkommer i samband med att ålderspension beviljas i form av garantipension.

Ett tillkommande belopp enligt

Ett tillkommande belopp

enligt

första stycket ska, om inte 11 § ska

första stycket ska, om inte 11 § ska

tillämpas, ingå i beräknings-

tillämpas, ingå i beräknings-

underlaget till dess uppgifterna vid

underlaget till dess uppgifterna vid

taxeringen avser tjänstepensionen

inkomstbeskattningen

avser

för helt år.

tjänstepensionen för helt år.

 

70 kap.

2 §

Ett beslut om inkomstgrundad ålderspension ska ändras om det föranleds av en ändring som gjorts i beräkningsunderlaget för beslutet eller av en ändring av ett beslut enligt skatteförfarandelagen (0000:000) som avser egenavgift. Detsamma gäller om det efter ändring av beslutet om slutlig skatt står klart att pensionsrätt för premiepension, till följd av bestämmelserna i 61 kap. 8 §, inte skulle ha tillgodoräknats.

Ett beslut om pensionsrätt och pensionspoäng ska ändras också när det följer av bestämmelserna i 61 kap. 9 eller 21 § om obetalda avgifter.

 

98 kap.

 

 

 

5 §

 

Slutligt

bostadsbidrag bestäms

Slutligt

bostadsbidrag bestäms

för varje

kalenderår under vilket

för varje

kalenderår under vilket

Prop. 2010/11:166

209

preliminärt bidrag har betalats ut. Slutligt bostadsbidrag bestäms ef- ter den tidpunkt när taxerings- beslut enligt 4 kap. 2 § taxerings- lagen (1990:324) senast ska ha meddelats.

preliminärt bidrag har betalats ut. Prop. 2010/11:166 Slutligt bostadsbidrag bestäms ef-

ter den tidpunkt när besked om slutlig skatt enligt 56 kap. 10 § första stycket skatteförfarandela- gen (0000:000) senast ska ha skickats.

 

 

 

 

 

9 §

 

 

 

 

Om den

försäkrades

taxering

Om den försäkrades beslut om

eller studiemedel i form av

slutlig skatt eller studiemedel i

studiebidrag ändras efter det att

form av studiebidrag ändras efter

slutligt bostadsbidrag bestämts och

det att

slutligt

bostadsbidrag

ändringen

 

innebär

 

att

bestämts och ändringen innebär att

bostadsbidraget

skulle

ha

varit

bostadsbidraget skulle

ha

varit

högre eller lägre, ska ett nytt

högre eller lägre, ska ett nytt

bostadsbidrag bestämmas, om den

bostadsbidrag bestämmas, om den

försäkrade begär det eller om

försäkrade begär det eller om

Försäkringskassan

självmant tar

Försäkringskassan

självmant

tar

upp frågan.

 

 

 

 

 

upp frågan.

 

 

 

 

En fråga om nytt slutligt bo-

En fråga om nytt slutligt bo-

stadsbidrag

enligt

denna paragraf

stadsbidrag

enligt denna

paragraf

får inte tas upp efter utgången av

får inte tas upp efter utgången av

femte året efter det taxeringsår som

sjätte året efter det år som beslutet

taxeringsbeslutet

avser eller

sjätte

om slutlig skatt avser eller sjätte

året efter det att studiebidraget läm-

året efter det att studiebidraget läm-

nades.

 

 

 

 

 

nades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 §

 

 

 

 

Vid tillämpning av 26 § ska följande inkomster beaktas:

 

 

 

1. Den del av den bidragsgrun-

1. Den del av den bidragsgrun-

dande inkomsten som avses i 7 § 1

dande inkomsten som avses i 7 § 1

och 2 efter avdrag för den skatte-

och 2 efter avdrag för den skatte-

och avgiftssats som följer av

och avgiftssats som följer av

tillämplig

skattetabell

 

enligt

tillämplig

skattetabell

enligt

11 kap. 6 § skattebetalningslagen

55 kap. 6

och 8 §§ skatteför-

(1997:483). Om det för den för-

farandelagen (0000:000). Om det

säkrade inte kan beslutas någon

för den försäkrade inte kan

tillämplig

skattetabell

ska

den

beslutas

någon

tillämplig

skatte- och avgiftssats användas

skattetabell ska den skatte- och

som följer av den skattetabell som

avgiftssats användas som följer av

skulle ha varit tillämplig om så-

den skattetabell som skulle ha

dant beslut hade kunnat fattas.

varit tillämplig om sådant beslut

 

 

 

 

 

 

hade kunnat fattas.

 

 

 

2.Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 3 efter avdrag med 30 procent.

3.Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 4.

4.Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 5. När det gäller sådan del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 97

kap. 13 § 1 ska den inkomsten tas upp efter avdrag för de skatter och

210

avgifter som följer av bestämmelserna i 1 och 2 om inkomsten inte hade Prop. 2010/11:166 undantagits från beskattning i Sverige på grund av 3 kap. 9–13 §§

inkomstskattelagen (1999:1229) eller skatteavtal.

5. Bostadstillägg enligt 21 §.

 

 

 

106 kap.

 

 

38 §

 

När en person ska betala för sitt

När en person ska betala för sitt

uppehälle enligt detta kapitel ska

uppehälle enligt detta kapitel ska

betalningen ske genom att den

betalningen ske genom att den

handläggande

myndigheten, efter

handläggande

myndigheten, efter

skatteavdrag

enligt skattebetal-

skatteavdrag

enligt skatteförfaran-

ningslagen (1997:483), gör avdrag

delagen (0000:000), gör avdrag

från ersättningen när den ska be-

från ersättningen när den ska be-

talas ut.

 

talas ut.

 

När det gäller graviditetspenning, tillfällig föräldrapenning, sjukpen-

ning, rehabiliteringspenning och smittbärarpenning ska det innehållna

beloppet betalas ut till den som har begärt avdraget.

108 kap.

17 §

Den som är återbetalningsskyl-

Den som är återbetalningsskyl-

dig för premiepension enligt 2 §

dig för premiepension enligt 2 §

ska betala ränta på det felaktigt

ska betala ränta på det felaktigt

utbetalda beloppet med basränta

utbetalda beloppet med basränta

enligt 19 kap. 3 § skattebetalnings-

enligt 65 kap. 3 § skatteförfaran-

lagen (1997:483) från utbetal-

delagen (0000:000) från utbetal-

ningsdagen till och med dagen för

ningsdagen till och med dagen för

Pensionsmyndighetens beslut om

Pensionsmyndighetens beslut om

återkrav.

återkrav.

Bestämmelsen i 15 § tillämpas inte i fråga om premiepension.

Lydelse enligt prop. 2010/11:142

Föreslagen lydelse

 

 

113 kap.

 

 

 

 

 

 

22 §

 

 

 

Bestämmelserna om ändring i 3–6 §§ tillämpas inte i ärenden om all-

 

män ålderspension. I 26 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmel-

 

ser om rättelse av skrivfel och liknande.

 

 

 

I fråga om omprövning av Pensionsmyndighetens och Skatteverkets

 

beslut i ärenden om allmän ålderspension tillämpas endast 7 § andra

 

stycket samt 9, 21 och 23–31 §§.

 

 

 

 

När det gäller omprövning av ett

När det gäller omprövning av ett

 

beslut om pensionsgrundande in-

beslut om pensionsgrundande in-

 

komst ska vad som i de i andra

komst ska vad som i de i andra

 

stycket angivna

bestämmelserna,

stycket angivna

bestämmelserna,

 

utom 25 och 28 §§, föreskrivs om

utom 25 och 28 §§, föreskrivs om

 

Pensionsmyndigheten och det all-

Pensionsmyndigheten och det all-

 

männa ombudet i stället avse

männa ombudet i stället avse

 

Skatteverket

och

det allmänna

Skatteverket

och

det allmänna

 

ombudet hos

Skatteverket enligt

ombudet hos

Skatteverket enligt

211

När det gäller överklagande av beslut om pensionsgrundande in- komst ska vad som i de i första och andra styckena angivna be- stämmelserna, utom 35 §, före- skrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället avse Skatteverket och det allmän- na ombudet hos Skatteverket en- ligt 67 kap. 3 § skatteförfarande- lagen (0000:000).

lagen (2003:643) om allmänt

67 kap. 3 § skatteförfarandelagen Prop. 2010/11:166

ombud hos Skatteverket.

(0000:000).

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

31 §

Omprövning av ett beslut om allmän ålderspension efter de i 29 § angivna tidpunkterna får också göras om

1. det först efter de i 29 § angivna tidpunkterna har visat sig att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om det

finns andra synnerliga skäl,

 

 

 

2. beslutet påverkas av

en

2. beslutet påverkas av

en

ändring av ett beslut enligt skatte-

ändring av ett beslut enligt skatte-

betalningslagen (1997:483)

om

förfarandelagen (0000:000)

om

arbetsgivaravgift, eller

 

arbetsgivaravgift, eller

 

3. beslutet omprövas på grund av att det påverkas av en ändring som har gjorts av ett beslut om pensionsgrundande belopp eller pensionsrätt som avser någon annan än den försäkrade.

32 §

Vid överklagande av Pensionsmyndighetens, Skatteverkets och allmän förvaltningsdomstols beslut i ärenden om allmän ålderspension tillämpas 10–18, 20, 21 och 33–36 §§.

Bestämmelserna om det allmänna ombudet tillämpas dock inte i fråga om beslut som avser premiepension.

När det gäller överklagande av beslut om pensionsgrundande in- komst ska vad som i de i första och andra styckena angivna be- stämmelserna, utom 35 §, före- skrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället avse Skatteverket och det allmän- na ombudet hos Skatteverket enligt lagen (2003:643) om all- mänt ombud hos Skatteverket.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012.

3.Bestämmelserna om ränta i 64 kap. 28 § andra stycket och 108 kap. 17 § första stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

212

Bestämmelsen i 64 kap. 28 § andra stycket socialförsäkrings- balken om uppräkning med bas- ränta ska inte tillämpas för tid före det första valet av placering av premiepensionsmedel.

2.142

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om

Prop. 2010/11:166

 

införande av socialförsäkringsbalken

 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 22 § lagen (2010:111) om införande av

 

socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

6 kap.

22 § Bestämmelsen i 64 kap. 28 §

andra stycket socialförsäkrings- balken om uppräkning med bas- ränta enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska inte tillämpas för tid före det första valet av place- ring av premiepensionsmedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

213

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000) om betalningssäkring ska tillämpas på sändningsavgift enligt denna lag.

2.143

Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen

Prop. 2010/11:166

 

(2010:696)

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 15 och 21 §§ radio- och tv-lagen

(2010:696) ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

13 kap.

 

 

 

15 §

 

 

För sådan avgift och ränta som

För sådan avgift och ränta som

nämns i 14 § tillämpas 12 kap. 6 §

nämns i 14 § tillämpas 59 kap. 13,

första stycket, 7 §, 12 § första

16, 17, 21, 26 och 27 §§ samt

stycket och 13 § samt 20 kap.

70 kap. 1–4 §§ skatteförfarande-

skattebetalningslagen (1997:483).

lagen (0000:000).

 

 

 

 

Vid tillämpningen

av

första

 

 

stycket ska vad som sägs i

 

 

skatteförfarandelagen

om

Skatte-

 

 

verket i stället gälla Myndigheten

 

 

för radio och tv.

 

 

21 §

Sändningsavgift enligt denna lag omfattas av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tul- lar och avgifter.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

214

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2010/11:166

Den 1 december 2005 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå reformerade förfaranderegler på såväl det direkta som det indirekta beskattningsområdet (dir. 2005:129). Genom tilläggsdirektiv den 6 december 2007 (dir. 2007:165) och den 30 oktober 2008 (dir. 2008:126) fick utredaren ytterligare uppgifter och förlängd tid för uppdraget. Utredningen antog namnet Skatteförfarande- utredningen (Fi 2005:10).

I juni 2009 lämnade utredningen sitt slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58). Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 1. En sammanställning av remiss- yttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2009/4718).

Inom Finansdepartementet har promemorian Artistskattens infogning i skattekontosystemet (dnr Fi2009/7634) upprättats. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftnings- ärendet.

Regeringen har denna dag beslutat propositionen Skatteförfarandet (prop. 2010/11:165). Regeringens förslag i den propositionen bygger på de förslag som utredningen har lagt fram i sitt slutbetänkande och de förslag som finns i Finansdepartementets promemoria. I den propositionen tar regeringen även upp frågan om ändringar av skatte- eller avgiftsbeslut i efterhand, som bygger på en promemoria från Finansdepartementet (dnr Fi2002/2029). Promemorian har remiss- behandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftnings- ärendet (dnr Fi2006/2548). Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

I propositionen Skatteförfarandet finns en sammanfattning av Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande (bilaga 1). Den propositionen innehåller även betänkandets lagförslag (bilaga 2), det huvudsakliga innehållet och lagförslagen i promemorian Artistskattens infogning i skattekontosystemet (bilagorna 4 och 5), lagförslagen om ändringar av skatte- eller avgiftsbeslut i efterhand (bilaga 7) samt lagrådsremissens förslag till lagtext och Lagrådets yttrande över lagförslagen (bilagorna 9 och 10).

I propositionen Skatteförfarandet har regeringen aviserat att det behöver göras följdändringar i andra lagar än dem som regeringen föreslår i den propositionen och att dessa kommer att föreslås i en separat proposition (se avsnitt 23.1 i prop. 2010/11:165). Dessa följdändringar föreslås i den här propositionen.

Ett utkast till propositionen har tillställts Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Naturvårds- verket. Dokumentation härom finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2011/3730).

215

Lagrådet

Prop. 2010/11:166

De lagändringar som föreslås i den här propositionen är rena följd-

 

ändringar med anledning av de av Lagrådet granskade författnings-

 

förslagen i propositionen Skatteförfarandet. Förslagen är enligt

 

regeringens mening författningstekniskt och även i övrigt av sådan

 

beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets

 

yttrande har därför inte inhämtats.

 

4Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen

4.1Den nya skatteförfarandelagen

I propositionen Skatteförfarandet (prop. 2010/11:165) föreslås en ny lag, skatteförfarandelagen, för i stort sett hela skatteförfarandet. Lagen ska ersätta bl.a. skattebetalningslagen (1997:483), taxeringslagen (1990:324), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen (2005:1117) om deklarationsombud. Även bestämmelserna om kassaregister, personalliggare och kontroll av torg- och marknads- handel, som i dag finns i olika lagar, tas in i skatteförfarandelagen.

Ett stort antal andra författningar berörs av reformen. I propositionen Skatteförfarandet lämnar regeringen inte förslag till alla de följdändringar som behöver göras när skatteförfarandereglerna samlas i en ny lag. Dessa ytterligare följdändringar föreslås i den här propositionen.

4.2Följdändringar

Regeringens bedömning: Hänvisningar till de lagar som ska upphävas och ersättas av skatteförfarandelagen bör bytas ut mot hänvisningar till skatteförfarandelagen. Hänvisningar till en viss bestämmelse i en lag som ska upphävas och ersättas av skatteförfarandelagen bör bytas ut mot hänvisningar till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen. Språket i lagar som har anknytning till skatteförfarandet bör anpassas till den nya terminologi som införs på skatteförfarandeområdet genom skatteförfarandelagen.

Regeringens förslag: Nödvändiga följdändringar med anledning av den föreslagna skatteförfarandelagen ska göras. Även mindre ändringar av språklig och redaktionell natur i syfte att modernisera äldre bestämmelser ska göras. Vissa bestämmelser som inte längre behövs ska upphävas.

Utredningens bedömning: Överensstämmer med regeringens bedöm- ning (se betänkandet s. 712) och förslag.

216

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft något att invända Prop. 2010/11:166 mot utredningens bedömning.

Skälen för regeringens bedömning och förslag

Förslag till följdändringar i propositionen Skatteförfarandet (prop. 2010/11:165)

I propositionen Skatteförfarandet föreslår regeringen de följdändringar som behövs för att behålla möjligheten att bevilja ersättning för kostnader för ombud, biträde, eller utredning samt att använda bevissäkring och betalningssäkring för skatter, tull och avgifter som inte kommer att omfattas av skatteförfarandelagen. Dessutom föreslår regeringen följdändringar för att förseningsavgift enligt fastighetstaxe- ringslagen (1979:1152) och transporttillägg som beslutas av Skatteverket enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter även fortsättningsvis ska kunna hanteras inom skattekontosystemet.

Regeringen föreslår också följdändringar som innebär att vissa bestäm- melser som inte får någon motsvarighet i skatteförfarandelagen förs över till annan lag. Så är fallet med taxeringslagens bestämmelser om skattenämnd som förs över till fastighetstaxeringslagen och skattebetalningslagens bestämmelser om bevarande av fakturor som förs över till mervärdesskattelagen (1994:200). Regeringen föreslår även följdändringar för inkomstskattelagen (1999:1229).

Följdändringar i den här propositionen

Ett stort antal författningar innehåller hänvisningar till skattebetalnings- lagen, taxeringslagen eller lagen om självdeklarationer och kontroll- uppgifter eller till någon av de andra lagar som föreslås upphävas och ersättas med skatteförfarandelagen, t.ex. lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Hänvisningarna ges i vissa fall till hela lagen. I 5 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader finns exempel på en sådan bestämmelse, enligt vilken bestämmelserna i taxeringslagen och skattebetalningslagen gäller för särskild löneskatt på pensionskostnader. I dylika fall behöver hänvisningen ersättas med hän- visning till skatteförfarandelagen.

I andra fall förekommer hänvisningar till en viss bestämmelse i en av de lagar som ska upphävas. Hänvisningen behöver då ersättas med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen. Exempel på detta finns i 4 § lagen (1995:575) mot skatteflykt och i 13 kap. 15 § radio- och tv-lagen (2010:696).

I den föreslagna skatteförfarandelagen används i vissa delar en terminologi som skiljer sig från den som finns i nuvarande lagar på skatteförfarandeområdet. Äldre bestämmelser har också fått en ny struktur och ett modernare språk. Ett tredje slag av följdändringar i denna proposition är således föranledda av att vissa begrepp, termer och uttryck utmönstras och ersätts med en för hela förfarandeområdet gemensam begreppskatalog. Se vidare avsnitt 5.3 i prop. 2010/11:165.

217

Det ovan sagda innebär att författningar som innehåller utmönstrade Prop. 2010/11:166 begrepp, termer och uttryck, som t.ex. taxering, taxeringsbeslut,

taxeringsår och självdeklaration behöver ändras för att överensstämma med den föreslagna skatteförfarandelagens språk. Exempel härpå är 5 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

5 Ikraftträdande m.m.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som den föreslagna skatteförfarandelagen föreslås träda i kraft. I fråga om vissa lagbestämmelser krävs särskilda övergångsbestämmelser. Dessa behandlas i författningskommentaren till respektive lagförslag.

6 Konsekvenser

Lagförslagen i denna proposition utgör följdändringar med anledning av införandet av den föreslagna skatteförfarandelagen. Följdändringarna medför inte några sådana självständiga konsekvenser som det finns anledning att behandla i detta sammanhang.

7 Författningskommentar

7.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

3 §

I paragrafen har orden ”taxering för inkomst” ersatts med orden ”beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

Ordet ”förmögenhet” har slopats eftersom lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt upphörde att gälla vid utgången av 2007 (SFS 2007:1403).

Övriga ändringar i paragrafen är av språklig natur.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Den upphävda taxeringslagen (1990:324) gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar (punkten 16 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser). Därför ska, enligt punkten 2, äldre bestämmelser i förevarande lag gälla för dessa taxeringar.

218

7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1955:257) om Prop. 2010/11:166 inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Lagens rubrik

Rubriken har anpassats till terminologin i skatteförfarandelagen (se kommentaren till 3 §).

3 §

I paragrafen har ordet ”taxeringen” ersatts med ordet ”inkomst- beskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteför- farandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

Övriga ändringar i paragrafen är av språklig natur.

7.3Förslaget till lag om ändring i brottsbalken

35 kap.

4 §

Ändringen i andra stycket 3 är av språklig natur.

Begreppen taxeringsrevision och skatterevision som används i taxeringslagen (1990:324) respektive skattebetalningslagen (1997:483) används inte i skatteförfarandelagen, utan i stället används begreppet revision. Genom ändringen i tredje stycket görs en anpassning till den nya terminologin. Sådana skatte- och taxeringsrevisioner som avses i förevarande paragraf kan endast beslutas av Skatteverket. Den nya ordalydelsen medför således inte någon ändring i sak och några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte.

7.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (1963:587) om

 

 

inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

 

4 §

 

 

I paragrafen har hänvisningen till bestämmelserna i taxeringslagen

 

(1990:324) ersatts med en hänvisning till bestämmelserna i skatteför-

 

farandelagen.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

 

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma

 

dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

 

För att underlätta handläggningen av pågående ärenden och mål införs

 

en övergångsbestämmelse, punkten 2, med innebörden att äldre

 

bestämmelser fortfarande gäller för ärenden som har inletts hos

 

Skatteverket före ikraftträdandet. Bestämmelsen avser såväl ärenden hos

 

Skatteverket som mål i domstol. Det som avgör frågan om vilka

 

bestämmelser som ska tillämpas är när ärendet inleddes hos Skatteverket.

 

Skattenämnderna ska avskaffas och beslut i ärenden som tidigare har

 

fattats av skattenämnd ska i fortsättningen fattas av en särskilt

 

kvalificerad beslutsfattare hos Skatteverket (se avsnitt 20.2.3 i prop.

 

2010/11:165). Bestämmelserna i taxeringslagen om skattenämnd och

219

dess medverkan i skatteärenden gäller inte efter utgången av 2011.

I

Prop. 2010/11:166

stället gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om särskilt kvalificerad

 

beslutsfattare i 66 kap. 5 § skatteförfarandelagen (se punkten 16

i

skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser).

Detsamma ska gälla vid tillämpningen av förevarande lag.

 

 

7.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

1 §

I paragrafen har ordet ”taxeringen” ersatts med ”besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

3 §

I fjärde stycket har hänvisningen till bestämmelsen om beslut om årlig taxering i 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) ersatts med en hänvisning till bestämmelsen om beslut om slutlig skatt i 56 kap. 2 § skatte- förfarandelagen.

4 §

Hänvisningarna i andra stycket till bestämmelsen om beslut om årlig taxering i 4 kap. 2 § taxeringslagen har ersatts med hänvisningar till bestämmelsen om beslut om slutlig skatt i 56 kap. 2 § skatte- förfarandelagen.

I fjärde stycket har hänvisningen till bestämmelsen i skattebetalnings- lagen (1997:483) om avräkning från kommuners och landstings fordran på staten ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

Femte och sjätte styckena har anpassats till terminologin och systematiken i skatteförfarandelagen. Beslut om slutlig skatt ska fattas för varje beskattningsår (56 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Besluten måste fattas senast den 15 december efter beskattningsåret eftersom besked om den slutliga skatten ska skickas ut senast detta datum (56 kap. 10 § skatteförfarandelagen).

4 a §

Ändringarna i första och andra styckena består i att hänvisningarna till bestämmelsen om beslut om årlig taxering i 4 kap. 2 § taxeringslagen har ersatts med hänvisningar till bestämmelsen om beslut om slutlig skatt i 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen. Se även kommentaren till 4 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för 2013 och

tidigare års taxeringar.

220

I punkterna 3 och 4 finns särskilda bestämmelser om beräkning av Prop. 2010/11:166 fastighetsavgiftsmedel för avgiftsåret 2015 och om förskott på avgift till

registrerat trossamfund för åren 2013 och 2014.

7.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

15 §

I paragrafen har orden ”taxering till beskattning” ersatts med ordet ”inkomstbeskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade

1 §

Lagen har ändrats redaktionellt på så sätt att dess innehåll redovisas i en paragraf. Orden ”taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt” har ersatts med ordet ”inkomstbeskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om

 

 

allmänna förvaltningsdomstolar

 

8 §

 

 

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om

 

skatt, m.m. upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari

 

2012, se punkten 15 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och

 

övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om ersättning för kostnader

 

finns därefter i skatteförfarandelagen. För att behålla gällande ordning

 

hänvisas i förevarande paragraf till bestämmelserna om ersättning för

 

kostnader i skatteförfarandelagen.

 

18 §

 

Lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

 

och lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

 

upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se

 

punkterna 14 och 17 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och över-

 

gångsbestämmelser. För att behålla gällande ordning hänvisas i fjärde

 

stycket 2 till bestämmelserna om bevissäkring och betalningssäkring i

 

skatteförfarandelagen.

 

I 47 kap. skatteförfarandelagen finns bestämmelser om uppgifter och

 

handlingar som ska undantas från kontroll. Det rör sig om undantag av

 

uppgifter från föreläggande (1 §) och om undantag av handlingar från

 

revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister och kontrollbesök (2 §).

 

Även i andra skatteförfattningar, t.ex. lagen (1990:676) om skatt på ränta

 

skogskontomedel m.m., hänvisas det till skatteförfarandelagens

221

bestämmelser om uppgifter och handlingar som ska undantas från Prop. 2010/11:166 kontroll. Bestämmelserna i förevarande punkt avser undantag av

uppgifter och handlingar från kontroller enligt såväl skatteförfarandelagen som andra skatteförfattningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Av skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser följer att det under en tid efter ikraftträdandet kommer att förekomma mål enligt de författningar som upphävs i och med ikraftträdandet av skatteförfarandelagen. Det rör sig dels om mål som redan inletts vid ikraftträdandet, dels om mål som kan komma att inledas efter ikraftträdandet.

Därför föreskrivs i punkten 2 att äldre bestämmelser fortfarande gäller för mål enligt lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Av samma anledning införs en bestämmelse, punkten 3, enligt vilken äldre bestämmelser även gäller för mål om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt de skatteförfattningar som avses i 18 § fjärde stycket 2 i dess äldre lydelse.

7.9Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocess- lagen (1971:291)

34 §

Ändringen i första stycket 9 föranleds av att lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, benämnd betalnings- säkringslagen, upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 14 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om betalningssäkring finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till 7 § första stycket betalningssäkringslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Av skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser framgår att det under en tid efter ikraftträdandet kommer att förekomma beslut om betalningssäkring enligt den upphävda betalningssäkrings- lagen. Därför föreskrivs i punkten 2 att äldre bestämmelser fortfarande gäller för beslut i fråga om förlängning av tidsfrist enligt betalnings- säkringslagen.

222

7.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:266) om

Prop. 2010/11:166

 

skatt på annonser och reklam

 

33 §

Ändringen i första stycket föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen.

I andra stycket, som är nytt, anges att för skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281). Det framgick tidigare av 1 kap. 2 a § skattebetalningslagen, som inte får någon motsvarighet i skatteförfarandelagen. Bestämmelsen införs därför i förevarande paragraf (se författningskommentaren till 2 kap. 1 § skatteförfarandelagen i prop. 2010/11:165). I vilka fall som reklamskatt ska betalas till Tullverket anges i 26 §.

7.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

23 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalnings- lagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarande- lagen.

7.12Förslaget till lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

9 a §

Av paragrafen följer vem som är skyldig att göra skatteavdrag och att betala arbetsgivaravgifter i fråga om arbete på en tvångsförvaltad egendom. I skatteförfarandelagen används inte ordet arbetsgivare. Ändringen i förevarande paragraf innebär en anpassning till skatteför- farandelagens terminologi. I 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen föreskrivs bl.a. att det är ”den som betalar ut ersättning för arbete” som ska göra skatteavdrag. Samma uttryckssätt används här.

Dessutom har hänvisningen till bestämmelsen om befrielse från betalningsskyldighet i skattebetalningslagen (1997:483) ändrats till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

Övriga ändringar i paragrafen är av språklig natur.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Skatteförfarandelagen ska tillämpas första gången på arbetsgivaravgifter som avser redovisningsperioden januari 2012 och skatteavdrag som ska dras av från ersättningar som betalas ut efter utgången av 2011, se punkterna 1 b och 1 c i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Detsamma ska enligt

223

punkten 2 gälla vid tillämpningen av den nya lydelsen av 9 a § i Prop. 2010/11:166 förevarande lag.

7.13Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

3 §

I paragrafen har orden ”taxeringarna” och ”taxeringen” ersatts med ”besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen” respektive ”besluten om slutlig skatt”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Se även kommentaren till förslaget till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. (avsnitt 7.5).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

7.14Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

3 §

Hänvisningen till skattebetalningslagen (1997:483) har ersatts med en hänvisning till skatteförfarandelagen.

Övriga ändringar i paragrafen är av redaktionell natur som inte är avsedda att medföra någon ändring i sak.

4 §

Hänvisningen i andra stycket till skattebetalningslagen (1997:483) har ersatts med en hänvisning till skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om fordringar som har påförts enligt skattebetalningslagen. Bestämmelsen avser såväl fordringar som har påförts enligt skattebetalningslagen före ikraftträdandet som fordringar som, till följd av skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, påförs efter ikraftträdandet.

224

7.15 Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:707) om Prop. 2010/11:166 dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Republiken Korea

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Korea inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.16Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.17Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.18Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Japan inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

225

7.19 Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:534) om Prop. 2010/11:166 dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Bangladesh

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.20Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.21Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.22Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.23Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

3 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalnings- lagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarande- lagen.

226

7.24

Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:533) om

Prop. 2010/11:166

 

arbetsställenummer m.m.

 

4 §

Ändringen i paragrafen föranleds av att lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter upphävs när skatteförfarande- lagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 22 i skatteförfarande- lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om kontrolluppgifter finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till 6 kap. 6 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter ändras därför till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

7.25Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

1 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarande- lagen. I den lagen används inte termen taxeringsår (se avsnitt 4.2). För att behålla gällande ordning anknyts i förevarande paragraf i stället till det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas.

6 § och upphävandet av 7 §

Förfarandereglerna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalnings- lagen (1997:483) kommer i fortsättningen att finnas i skatteförfarande- lagen, som gäller för fastighetsskatt (2 kap. 1 § skatteförfarandelagen). Hänvisningarna till de två förstnämnda lagarna ersätts därför med en gemensam upplysning om att det finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av fastighetsskatt i skatteförfarandelagen. Upplysningen tas in i 6 §. Till följd härav upphävs 7 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 ska den nya lydelsen av 1 § tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Den nya lydelsen ska även tillämpas vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012. Punkten har utformats med punkterna 1 och 26 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser som förebild.

7.26

Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:146) om

 

 

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

 

1 §

 

 

Ändringen i första stycket 1 föranleds av att skattebetalningslagen

 

(1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari

 

2012,

se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och

227

övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om åter- Prop. 2010/11:166 betalning av skatter och avgifter finns därefter i skatteförfarandelagen.

Första stycket 2 slopas eftersom skatteförfarandelagen gäller för skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Återbetalning av skatt enligt den lagen omfattas således av första stycket 1.

10 §

Ändringarna i första och tredje styckena är endast av språklig natur.

I andra stycket ersätts hänvisningen till räntebestämmelsen i skatte- betalningslagen med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Punkten 1

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Punkten 2

I fråga om avräkning från belopp som återbetalas på grund av bestämmelser i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och skattebetalningslagen gäller 1 § i sin äldre lydelse.

Punkten 3

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntebestämmelserna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa bestämmelser ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska gälla bestämmelserna om ränta i 10 § förevarande lag.

7.27Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.28Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

1 a §

Ändringen föranleds av att lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 14 i skatteförfarandelagens

228

ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om Prop. 2010/11:166 betalningssäkring finns därefter i skatteförfarandelagen.

Bestämmelserna om betalningssäkring i skatteförfarandelagen gäller förutom för skatter och avgifter som tas ut enligt den lagen även för vissa skatter, tullar och avgifter som tas ut enligt andra lagar. För att uppnå detta föreskrivs det i respektive lag att skatteförfarandelagens bestämmelser om betalningssäkring är tillämpliga. Förevarande paragraf avser såväl sådan skatt och avgift som tas ut med stöd av skatteförfarandelagen som sådan skatt, tull och avgift som enligt särskild föreskrift omfattas av skatteförfarandelagens bestämmelser om betalningssäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Vid en prövning av förutsättningarna för näringsförbud som görs efter ikraftträdandet ska såväl underlåtenhet att betala sådan skatt, tull eller avgift som omfattas av bestämmelserna om betalningssäkring i skatteförfarandelagen som underlåtenhet att betala sådan skatt, tull eller avgift som omfattades av lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter beaktas. Punkten 2 möjliggör detta.

7.29

Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:468) om

 

 

avräkning av utländsk skatt

 

2 kap.

 

 

7 §

 

 

I andra stycket första meningen har frasen ”tas ut på grund av taxering”

 

ersatts med ordet ”beslutas” och frasen ”tagits med vid taxering här”

 

ersatts med frasen ”har ingått i underlaget för beslutet”. Det är en

 

anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

 

I andra stycket andra meningen har frasen ”tas ut på grund av

 

taxering” ersatts med ordet ”beslutas”. Även denna ändring är en

 

anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen.

 

Lydelsen av förevarande paragraf omfattar såväl taxering enligt

 

taxeringslagen (1990:324) som beslut om slutlig skatt enligt

 

skatteförfarandelagen. Någon ändring i sak är således inte avsedd.

 

9 §

 

 

I första stycket 2 har frasen ”tagits med vid taxeringen” ersatts med

 

frasen ”har ingått i underlaget för beslut om slutlig skatt”. Det är en

 

anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

 

I andra stycket har ordet ”taxering” ersatts med ordet ”beskattning”.

 

Även denna ändring är en anpassning till terminologin i

 

skatteförfarandelagen. Någon ändring i sak är inte avsedd.

 

14 §

 

 

I paragrafen har orden ”tas med vid taxeringen” ersatts med orden ”ingå i

 

underlaget

för beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till

229

terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak Prop. 2010/11:166 är inte avsedd.

15 §

I paragrafen har ordet ”taxering” ersatts med ”beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

17 §

Ändringarna i första stycket är en följd av att termen taxeringsår utmönstras och därför inte används i skatteförfarandelagen. För att behålla gällande ordning knyts tidsfristen för avräkning av överskjutande belopp till beskattningsåret.

I andra stycket används ordet ”år” i stället för den utmönstrade termen ”taxeringsår”. Någon ändring i sak är inte avsedd.

4 kap.

3 §

I andra stycket har frasen ”tas ut på grund av taxering” ersatts med ordet ”beslutas” och frasen ”tagits med vid taxering här” ersatts med frasen ”har ingått i underlaget för beslutet”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

Lydelsen av förevarande paragraf omfattar såväl taxering enligt taxeringslagen (1990:324) som beslut om slutlig skatt enligt skatteförfarandelagen. Någon ändring i sak är således inte avsedd.

4 §

Ändringarna i första stycket är en följd av att termen taxeringsår utmönstras och därför inte används i skatteförfarandelagen. För att behålla gällande ordning knyts tidsfristen för avräkning av överskjutande belopp till beskattningsåret.

I andra stycket används ordet ”år” i stället för den utmönstrade termen ”taxeringsår”. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller 2 kap. 9, 14 och 15 §§ i sin äldre lydelse för 2013 och tidigare års taxeringar.

7.30Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

230

7.31

Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:103) om

Prop. 2010/11:166

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

 

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Irland inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.32Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

4 a kap.

15 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om skatteavdrag och skattedeklara- tioner finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna till bestämmelserna i skattebetalningslagen ändras därför till att avse mot- svarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om skyldighet att göra skatteavdrag eller lämna skattedeklaration enligt skattebetalningslagen. Denna punkt gäller oavsett om tillämpningen av skattebetalningslagens bestämmelser har skett före eller efter ikraft- trädandet av förevarande lag.

7.33

Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:667) om

 

 

ekonomiska föreningar

 

8 kap.

 

 

13 §

 

 

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs

 

när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten

 

18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

 

Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarande-

 

lagen. Hänvisningarna i fjärde stycket 1–4 till bestämmelserna i skatte-

 

betalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelser i

231

skatteförfarandelagen. Punkten 4 gäller samtliga skatter och avgifter som Prop. 2010/11:166 omfattas av skatteförfarandelagen, dvs. även särskilda avgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen. Denna punkt gäller oavsett om tillämpningen av skattebetalningslagens bestämmelser har skett före eller efter ikraftträdandet av förevarande lag.

7.34Förslaget till lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

4 kap.

1 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarande- lagen. Hänvisningarna i andra stycket 1 a till 1 kap. 1 eller 1 b § skattebetalningslagen ersätts därför med orden ”skatt eller avgift som omfattas av skatteförfarandelagen”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om skatt och avgift enligt skattebetalningslagen. Denna punkt gäller oavsett om tillämpningen av skattebetalningslagens bestämmelser har skett före eller efter ikraftträdandet av förevarande lag.

7.35Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Schweiz inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

232

7.36 Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:177) om Prop. 2010/11:166 skattefrihet för viss ersättning från Tyska

Demokratiska Republiken

1 §

Lagen ändras redaktionellt på så sätt att dess innehåll redovisas i en paragraf som har delats in i två stycken. Orden ”taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt” har ersatts med ordet ”inkomstbeskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.37Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.38Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

1 §

Lagen ändras redaktionellt på så sätt att dess innehåll redovisas i en paragraf. Orden ”taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt” har ersatts med ordet ”inkomstbeskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

Övriga ändringar är av språklig natur.

7.39Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.40Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135

s. 53).

233

7.41

Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:686) om

Prop. 2010/11:166

 

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

 

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.42Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.43Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.44Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

19 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarande- lagen. Hänvisningarna till bestämmelserna i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

Bestämmelserna om vissa debiteringsåtgärder i 11 kap. 20 § skatte- betalningslagen får ingen motsvarighet i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till den paragrafen ersätts därför inte. I 23 kap. 1 § skattebetalningslagen finns en bestämmelse om avrundning. Skatteför- farandelagen innehåller ingen sådan bestämmelse. En sådan bestämmelse föreslås i stället ges i förordning. En bestämmelse om avrundning tas därför lämpligen in även i förordningen till förevarande lag.

234

20 §

Prop. 2010/11:166

Innehållet i paragrafen har anpassats till hur bestämmelserna i

 

skatteförfarandelagen är formulerade. Någon ändring i sak är inte avsedd.

 

21 §

 

Ändringarna föranleds av att taxeringslagen (1990:324) upphävs när

 

skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 16 i

 

skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

 

Taxeringslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen.

 

Hänvisningarna i förevarande paragraf till bestämmelser i taxeringslagen

 

ersätts därför med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i

 

skatteförfarandelagen.

 

22 §

 

Bestämmelsen i andra stycket om att avgift enligt förevarande lag

 

omfattas av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och

 

avgifter ersätts med en föreskrift om att bestämmelserna i

 

skatteförfarandelagen om betalningssäkring ska tillämpas på avgift enligt

 

förevarande lag.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntereg- lerna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa regler ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska, enligt punkten 3, gälla bestämmelserna om ränta i 19 § förevarande lag.

7.45Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

3 §

I paragrafen har ordet ”inkomsttaxeringen” ersatts med ordet ”inkomst- beskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarande- lagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

10 §

Förfarandereglerna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalnings- lagen (1997:483) kommer i fortsättningen att finnas i skatteförfarande- lagen, som gäller för avkastningsskatt (2 kap. 1 § skatteförfarandelagen). Hänvisningarna i första stycket till de två förstnämnda lagarna ersätts därför med en gemensam upplysning om att det finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av avkastningsskatt i skatteförfarandelagen.

235

I andra–fjärde styckena ändras hänvisningarna till bestämmelserna i Prop. 2010/11:166 skattebetalningslagen till att avse motsvarande bestämmelser i skatte-

förfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Punkten 1

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Punkten 2

Den nya lydelsen av 10 § andra och tredje styckena ska, i likhet med skatteförfarandelagen, tillämpas på avkastningsskatt som avser beskattningsår och redovisningsperioder som börjar efter den 31 januari 2012. Den nya lydelsen ska även tillämpas på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012. Punkten har utformats med punkterna 1 och 26 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser som förebild.

Punkten 3

I punkten anges för ränta som tillgodoräknas enligt skattebetalningslagen gäller 10 § fjärde stycket i sin äldre lydelse.

7.46Förslaget till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

9 kap.

5 §

Förfarandereglerna i skattebetalningslagen (1997:483) kommer i fortsättningen att finnas i skatteförfarandelagen, som gäller för begravningsavgift (2 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Hänvisningen i första stycket till skattebetalningslagen ersätts därför med en upplysning om att det finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av begravningsavgiften i skatteförfarandelagen.

I andra stycket har ordet ”inkomståret” ersatts med ordet ”beskattningsåret”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen i vilken termen inkomstår inte används. Någon ändring i sak är inte avsedd.

14 §

I första stycket har ordet ”inkomståret” ersatts med ordet

”beskattningsåret”. Det är en anpassning till terminologin i skatteför-

 

farandelagen i vilken termen inkomstår inte används. Någon ändring i

 

sak är inte avsedd.

 

Bestämmelsen i andra stycket innebär en upplysning om att regeringen

 

eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare

 

föreskrifter om när och hur uppgifterna i första stycket ska lämnas. Det är

 

fråga om föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i

 

lag.

236

Prop. 2010/11:166

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Lagen ska tillämpas första gången på avgifter som avser det beskattningsår som börjar den 1 januari 2013. Det innebär att lagen, i likhet med skatteförfarandelagen, tillämpas första gången på preliminär skatt för år 2013 och slutlig skatt som beslutas år 2014.

7.47Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

7 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalnings- lagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarande- lagen.

9 §

Hänvisningen till bestämmelsen i skattebetalningslagen ersätts med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

7.48Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

3 §

Av paragrafen följer att progressionsuppräkning på grund av avtalets regler ska ske. I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Belgien inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. I paragrafen har därför orden ”skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige” ersatts med ”ska följande iakttas”. Till följd härav har orden ”skall dock följande iakttas” utgått i andra meningen. Vidare har ordet ”taxeras” ersatts med ordet ”beskattas”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.49Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

3 §

Av paragrafen följer att progressionsuppräkning på grund av avtalets regler ska ske. I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Frankrike inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. I paragrafen

har därför orden ”skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i

237

Sverige” ersatts med ”ska följande iakttas”. Till följd härav har orden Prop. 2010/11:166 ”skall dock följande iakttas” utgått i andra meningen. Vidare har ordet

”taxeras” ersatts med ordet ”beskattas”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.50Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

5 §

Förfarandebestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skatte- betalningslagen (1997:483) kommer i fortsättningen att finnas i skatteför- farandelagen, som gäller för särskild löneskatt på pensionskostnader (2 kap. 1 § skatteförfarandelagen). Hänvisningarna i första stycket till de två förstnämnda lagarna ersätts därför med en gemensam upplysning om att det finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av särskild löneskatt på pensionskostnader i skatteförfarandelagen.

Bestämmelsen i andra stycket innebär en upplysning om att regeringen meddelar föreskrifter om fastställande och redovisning av särskild löneskatt som staten ska betala. Det är fråga om sådana föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag.

7.51Förslaget till lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

1 kap.

4 §

Ändringen i paragrafen är en följd av att termen taxering utmönstras och därför inte används i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Enligt 1 kap. 3 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) ska fysiska personer betala kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster. Ett motsvarande uttryckssätt, ”ska betala”, används här. Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.52Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

4 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalnings- lagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarande- lagen.

238

7.53

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1483) om

Prop. 2010/11:166

 

skatt på vinstsparande m.m.

 

4 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalnings- lagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarande- lagen.

7.54Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

3 §

Av paragrafen följer att progressionsuppräkning på grund av avtalets regler ska ske. I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Barbados inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. I paragrafen har därför orden ”skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige” ersatts med ”ska följande iakttas”. Till följd härav har orden ”skall dock följande iakttas” utgått i andra meningen. Vidare har ordet ”taxeras” ersatts med ordet ”beskattas”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.55Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Singapore inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.56Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Nederländerna inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga

att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet

239

inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att Prop. 2010/11:166 utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.57Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Österrike inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.58Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland

Upphävandet av 5 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Tyskland inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.59Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Mauritius inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte

240

ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja Prop. 2010/11:166 denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.60Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Mexiko inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.61Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Botswana inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.62Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

2 §

Hänvisningen i punkten 5 till lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. slopas. Anledningen till det är att skatt enligt den lagen i fortsättningen ska omfattas av

skatteförfarandelagen. Fordringar på sådan skatt kommer således att

241

påföras enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen och därigenom Prop. 2010/11:166 ingå i hänvisningen i punkten 6 i dess nya lydelse. Ändringen i punkten 6

föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteför- farandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteför- farandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skatte- betalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till skatteförfarandelagen.

19 §

I paragrafen ersätts hänvisningen till skattebetalningslagen med en hänvisning till skatteförfarandelagen. Se kommentaren till 2 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om fordringar som har påförts enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. eller skattebetalningslagen. Bestämmelsen avser såväl fordringar som har påförts enligt de båda lagarna före ikraftträdandet som fordringar som, till följd av skatteför- farandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, påförs efter ikraftträdandet.

7.63Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Estland inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.64Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland

Upphävandet av 3 §

 

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Lettland inte

 

ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att

 

den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte

 

ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja

 

denna möjlighet.

242

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk Prop. 2010/11:166 skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas

krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.65Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Litauen inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.66Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Ryssland inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.67Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Venezuela inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

243

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk Prop. 2010/11:166 skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas

krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.68Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Namibia inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.69Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Gambia inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.70Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia

Upphävandet av 3 §

 

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Bolivia inte ska

 

tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den

 

särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska

 

utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna

 

möjlighet.

 

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk

 

skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas

 

krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses

244

obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i Prop. 2010/11:166 sak.

7.71Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Vietnam inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.72Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Vitryssland inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.73Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

18 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om skattedeklarationer finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna till bestämmelsen i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

245

34 §

Prop. 2010/11:166

Ändringarna i första stycket föranleds dels av att förfarandebestäm-

 

melserna i skattebetalningslagen i fortsättningen kommer att finnas i

 

skatteförfarandelagen dels av att det i paragrafen införs ett nytt femte

 

stycke.

 

I andra stycket ersätts hänvisningarna till bestämmelserna i skatte-

 

betalningslagen med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i

 

skatteförfarandelagen.

 

I femte stycket, som är nytt, anges att för skatt som ska betalas till

 

Tullverket gäller tullagen (2000:1281). Det framgick tidigare av 1 kap.

 

2 a § skattebetalningslagen, som inte får någon motsvarighet i

 

skatteförfarandelagen. Bestämmelsen införs därför i förevarande paragraf

 

(se författningskommentaren till 2 kap. 1 § skatteförfarandelagen i prop.

 

2010/11:165).

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntereg- lerna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa regler ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska, enligt punkten 3, gälla bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket förevarande lag.

7.74Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

7 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om skattedeklarationer finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna till bestämmelsen i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

31 g §

I paragrafen ersätts hänvisningen till skatterevision enligt skattebetalningslagen med en hänvisning till revision enligt skatteför- farandelagen.

34 §

 

Ändringarna i första stycket föranleds dels av att förfarandebestäm-

 

melserna i skattebetalningslagen i fortsättningen kommer att finnas i

246

skatteförfarandelagen dels av att det i paragrafen införs ett nytt femte Prop. 2010/11:166 stycke.

I andra stycket ersätts hänvisningarna till bestämmelserna i skatte- betalningslagen med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

I femte stycket, som är nytt, anges att för skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281). Det framgick tidigare av 1 kap. 2 a § skattebetalningslagen, som inte får någon motsvarighet i skatteförfarandelagen. Bestämmelsen införs därför i förevarande paragraf (se författningskommentaren till 2 kap. 1 § skatteförfarandelagen i prop. 2010/11:165).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntereg- lerna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa regler ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska, enligt punkten 3, gälla bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket förevarande lag.

7.75Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Amerikas Förenta Stater inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

247

7.76

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1744) om

Prop. 2010/11:166

 

allmän pensionsavgift

 

5 §

Enligt skatteförfarandelagen fastställer Skatteverket underlaget för att ta ut allmän pensionsavgift i beslut om slutlig skatt (56 kap. 3 § 5 skatteförfarandelagen). Ändringarna i förevarande paragraf är en anpassning till beslutsförfarandet i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

7 §

Förfarandereglerna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalnings- lagen (1997:483) kommer i fortsättningen att finnas i skatteförfarande- lagen, som gäller för avgift enligt förevarande lag (2 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Hänvisningarna till de två förstnämnda lagarna ersätts därför med en gemensam upplysning om att det finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgift enligt förevarande lag i skatteförfarandelagen.

8 §

Bestämmelserna i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter har arbetats in i skatteförfarandelagen, som gäller för avgift enligt förevarande lag (2 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Därmed blir bestämmelserna om betalningssäkring tillämpliga på avgift enligt förevarande lag utan någon särskild föreskrift. Den särskilda föreskriften härom i andra stycket slopas därför.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft. Lagen ska tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2013.

7.77Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2 kap.

11 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om skattedeklarationer finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna till bestämmelsen i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

6 kap.

 

1 §

 

Ändringarna i första stycket föranleds dels av att förfarandebestäm-

 

melserna i skattebetalningslagen i fortsättningen kommer att finnas i

248

skatteförfarandelagen dels av att det i paragrafen införs ett nytt femte Prop. 2010/11:166 stycke.

I andra stycket ersätts hänvisningarna till bestämmelserna i skatte- betalningslagen med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

I femte stycket, som är nytt, anges att för skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281). Det framgick tidigare av 1 kap. 2 a § skattebetalningslagen, som inte får någon motsvarighet i skatteförfarandelagen. Bestämmelsen införs därför i förevarande paragraf (se författningskommentaren till 2 kap. 1 § skatteförfarandelagen i prop. 2010/11:165).

8 kap.

3 §

I paragrafen ersätts hänvisningen till skatterevision enligt skatte- betalningslagen med en hänvisning till revision enligt skatteför- farandelagen.

10kap.

11§

Hänvisningen till bestämmelserna i skattebetalningslagen ersätts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

11 kap.

11 c §

I paragrafen ersätts hänvisningen till skatterevision enligt skatte- betalningslagen med en hänvisning till revision enligt skatteför- farandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntereg- lerna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa regler ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska, enligt punkten 3, gälla bestämmelserna om ränta i 6 kap. 1 § andra stycket förevarande lag.

7.78Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten

Upphävandet av 3 §

 

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Egypten inte

 

ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att

249

den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte Prop. 2010/11:166 ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja

denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.79Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

1 §

 

 

 

I och med införandet av skatteförfarandelagen kommer Skatteverket inte

 

längre att taxera någon till kommunal och statlig inkomstskatt. I stället

 

fastställer Skatteverket underlaget för

att ta ut skatt (jfr

56 kap.

 

3 § skatteförfarandelagen). Ändringarna

i förevarande paragraf är en

 

anpassning till det nya beslutsförfarandet (se avsnitt 4.2).

 

 

2 §

 

 

 

I första stycket första meningen har ordet ”taxeringen” ersatts med orden

 

”fastställandet av underlag”. En motsvarande ändring görs i punkten 4.

 

Ändringarna är en följd av de nya förfarandereglerna i skatteförfarande-

 

lagen (se även kommentaren till 1 §).

 

 

 

3 §

 

 

 

I paragrafen har ordet ”taxeringsbeslut” i olika böjningsformer ersatts

 

med orden ”fastställande av underlag” i motsvarande

former.

 

Ändringarna är en följd av de nya förfarandereglerna i skatteförfarande-

 

lagen (se även kommentaren till 1 §).

 

 

 

4 §

 

 

 

Ändringarna föranleds av att taxeringslagen (1990:324) upphävs när

 

skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 16 i

 

skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

 

Taxeringslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen.

 

Hänvisningarna i förevarande paragraf till bestämmelser i taxeringslagen

 

ersätts därför med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i

 

skatteförfarandelagen.

 

 

 

I andra stycket har skatteförfarandelagens terminologi använts genom

 

att ordet ”eftertaxering” ersatts med ordet ”efterbeskattning”.

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

 

 

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma

 

dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

 

 

Enligt punkten 2 ska lagen, i likhet med skatteförfarandelagen,

 

tillämpas på inkomstskatt som avser beskattningsår som börjar efter den

 

31 januari 2012. Lagen ska även tillämpas på förlängda räkenskapsår

 

som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som

250

både påbörjas och avslutas under 2012 (jfr punkterna 1 och 26 i Prop. 2010/11:166 skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser).

7.80Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Argentina inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.81Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Ukraina inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.82Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Sydafrika inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas

krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses

251

obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i Prop. 2010/11:166 sak.

7.83Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Malta inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.84Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

8 kap.

11 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om ränta finns därefter i skatteför- farandelagen. Hänvisningen till bestämmelsen i skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft. Lagen ska, i likhet med skatte- förfarandelagens räntebestämmelser, tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

7.85Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

7 a kap.

 

15 §

 

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs

 

när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten

 

18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

 

Skattebetalningslagens bestämmelser om skatteavdrag och skattedeklara-

 

tioner finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna till

252

bestämmelserna i skattebetalningslagen ändras därför till att avse mot- Prop. 2010/11:166 svarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om skyldighet att göra skatteavdrag eller lämna skattedeklaration enligt skattebetalningslagen. Denna punkt gäller oavsett om tillämpningen av skattebetalningslagens bestämmelser har skett före eller efter ikraft- trädandet av förevarande lag.

7.86Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

9 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalnings- lagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarande- lagen.

7.87Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Luxemburg inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.88Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Canada inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

253

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk Prop. 2010/11:166 skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas

krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.89Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i annat nordiskt land inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.90Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

10 §

I första stycket 1 har en anpassning skett till terminologin i skatteför- farandelagen. I den lagen används begreppet ”inkomstdeklaration” i stället för begreppet ”självdeklaration”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 ska äldre bestämmelser fortfarande gälla i fråga om självdeklaration som ska lämnas enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

7.91Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

37 §

 

 

I paragrafen har ordet ”taxeringen” ersatts med orden ”beslut om slutlig

 

skatt”. Vidare

har ordet ”inkomståret” ersatts med ordet

 

”beskattningsåret”. Det är en anpassning till terminologin i skatteför-

 

farandelagen (se

avsnitt 4.2). Enligt 1 kap. 6 § skattebetalningslagen

 

avses med inkomstår kalenderåret före taxeringsåret. Enligt 1 kap. 13 §

 

inkomstskattelagen (1999:1229), är beskattningsåret för fysiska personer

 

nästan alltid ett kalenderår. Skatteverket ska för varje beskattningsår fatta

254

ett beslut om slutlig skatt (56 kap. 2 § skatteförfarandelagen) i stället för Prop. 2010/11:166 grundläggande beslut om årlig taxering. Det som avsågs med inkomstår

är således detsamma som avses med beskattningsår. Det är därmed inte fråga om någon ändring i sak.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser, i likhet med taxeringslagen (1990:324), fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

7.92Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

5 §

Ändringen i förevarande paragraf föranleds av att lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, benämnd betalningssäkringslagen, upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 14 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om betalningssäkring finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till betalningssäkringslagen ersätts därför med en hänvisning till skatteförfarandelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Av punkt 14 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser framgår att det under en tid efter ikraftträdandet kommer att förekomma verkställighet och ställande av säkerhet enligt den upphävda betalningssäkringslagen. I punkten 2 föreskrivs därför att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla för verkställighet och ställande av säkerhet enligt betalningssäkringslagen.

7.93Förslaget till lag om ändring i ellagen (1997:857)

12kap.

13§

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om ränta finns därefter i skatteför- farandelagen. Hänvisningen till bestämmelsen i skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

255

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Prop. 2010/11:166

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft. Lagen ska, i likhet med skatteförfarandelagens räntebestämmelser, tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

7.94Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Indien inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.95Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Kazakstan inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.96Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

34 §

Ändringen i förevarande paragraf föranleds av att lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 14 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

Bestämmelserna om betalningssäkring finns därefter i skatteförfarande-

256

lagen. För att avgift enligt förevarande lag även i fortsättningen ska Prop. 2010/11:166 kunna bli föremål för betalningssäkring föreskrivs att bestämmelserna i skatteförfarandelagen om betalningssäkring ska tillämpas på sådan

avgift.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

7.97Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Makedonien inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.98Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

4 §

I första stycket 10 har ordet ”taxerad” ersatts med ordet ”fastställd”. Det är en anpassning till den nya begreppskatalog som införs på skatteförfarandeområdet (se avsnitt 4.2). Vad som ska förstås med fastställd förvärvsinkomst framgår av 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkten 1 anges att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Skatteförfarandelagen, och därmed den nya terminologin, tillämpas första gången på slutlig skatt som avser beskattningsår som börjar den 1 februari 2012. För fysiska personer innebär det att de kommer att lämna inkomstdeklaration enligt skatteförfarandelagen första gången den 2 maj 2014 och att beslut om slutlig skatt avseende dem kommer att

fattas senast den 15 december 2014.

257

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för 2013 och Prop. 2010/11:166 tidigare års taxeringar.

7.99Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

9 §

Ändringen för