Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Proposition 2017/18:260

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Regeringens proposition 2017/18:260

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Prop.

2017/18:260

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 maj 2018

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår vissa följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets- grundlagen. I huvudsak innebär förslagen att hänvisningar görs till motsvarande bestämmelser föreslagna i propositionen Ändrade medie- grundlagar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

1

Prop. 2017/18:260 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

4

2

Lagtext

..............................................................................................

5

2.1

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-05-15 Bordlagd: 2018-05-15 Hänvisad: 2018-05-16 Motionstid slutar: 2018-10-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (16)