Följdändringar till ny förvaltningslag

Proposition 2017/18:235

Följdändringar till ny förvaltningslag

Regeringens proposition 2017/18:235

Följdändringar till ny förvaltningslag

Prop.

2017/18:235

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår följdändringar i ett antal lagar med anledning av den nya förvaltningslagen (2017:900) som träder i kraft den 1 juli 2018. Vidare föreslås vissa ändringar i några lagar på upphandlingsområdet som bedöms nödvändiga med anledning av den nya förvaltningslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:235 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ...............................................................

11

2

Lagtext

............................................................................................

14

2.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-16 Bordlagd: 2018-04-17 Hänvisad: 2018-04-18 Motionstid slutar: 2018-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (87)