Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård

Proposition 1993/94:93

Regeringens proposition

1993/94:93

Förändrat ersättningssystem för

vuxentandvård

Regeringen överlämnar denna proposition

till riksdagen.

Stockholm den 22 december 1993

Carl Bildt

Bo Könberg

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om

riktlinjer för ett nytt ersättningssystem

för vuxentandvård. Ersättningen från

sjukförsäkringen för denna vård skall

kunna lämnas enligt två parallella

ersättningssystem, dels ett system med

s.k. premietandvård, dels ett system med

åtgärdsbaserad taxa. Gemensamt för båda

systemen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-01-11 Bordläggning: 1994-01-12 Hänvisning: 1994-01-13 Motionstid slutar: 1994-01-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (12)