Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning

Proposition 2016/17:37

Regeringens proposition 2016/17:37

Förändring av ägarandelarna i en europeisk

Prop.

synkrotronljusanläggning

2016/17:37

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 oktober 2016

Stefan Löfven

Helene Hellmark Knutsson

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet om Ryska federationens tillträde till konventionen av den 16 december 1988 om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning. Protokollet innebär att fördelningen av bidragen till driftskostnaderna för anläggningen mellan de fördragsslutande parterna förändras. Staternas ägarandelar kommer att ändras i motsvarande mån.

1

Prop. 2016/17:37

2

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-11-07 Bordlagd: 2016-11-08 Hänvisad: 2016-11-09 Motionstid slutar: 2016-11-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)