Förändringar i lönegarantisystemet

Proposition 1993/94:208

Regeringens proposition

1993/94:208

Förändringar i lönegarantisystemet

Prop.

1993/94:208

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Börje Hörnlund

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar när det gäller omfattningen av de

lönefordringar som kan ersättas genom lönegarantin och att regler mot missbruk

tas in i lönegarantilagen (1992:497). Det föreslås vidare att ett register

upprättas över lönegarantiärenden. Förslag lämnas även om finansiering av

utbetalningar av lönegaranti och förande av registret.

Förändringarna avseende omfattningen av de ersättningsberättigade fordringarna

föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-28 Bordläggning: 1994-03-28 Hänvisning: 1994-03-29 Motionstid slutar: 1994-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.