Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Proposition 2017/18:288

Regeringens proposition 2017/18:288

Förbud mot erkännande av utländska

Prop.

barnäktenskap

2017/18:288

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 augusti 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.

Regeringen föreslår en ny huvudregel om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna alltjämt är under 18 år.

Barnäktenskap är en skadlig sedvänja som måste motverkas. Den som är under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-08-28 Bordlagd: 2018-08-30 Hänvisad: 2018-09-24 Motionstid slutar: 2018-10-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.