Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009

Proposition 2010/11:36

Regeringens proposition 2010/11:36

Förlängd ansökningstid för återbetalning av Prop.
mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder 2010/11:36
under 2009  

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 november 2010

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns bestämmelser om återbetalning av mervärdesskatt till näringsidkare som är etablerade i en annan medlemsstat än den återbetalande medlemsstaten. En ansökan om återbetalning ska i dessa fall som huvudregel göras genom en elektronisk portal och ska ha kommit in senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden. För återbetalningsperioder under 2009 var således den senaste ansökningstidpunkten den 30 september 2010. Enligt ett nyligen beslutat EU-direktiv ska den senaste ansökningstidpunkten avseende återbetalningsperioder under 2009 förlängas till den 31 mars 2011. Bakgrunden till direktivet är att det i vissa fall förekommit tekniska problem i medlemsstaterna som inneburit att näringsidkare inte kunnat ansöka om återbetalning i tid. Reglerna i mervärdesskattelagen föreslås ändras på motsvarande sätt. Ansökningstiden för återbetalningsperioder under 2009 förlängs därmed.

1

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:36

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

3

Prop. 2010/11:36

2Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)2 att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2009:1333) om ändring i nämnda lag ska införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.

4. En ansökan om återbetalning som avses i 19 kap. 8 eller 32 § ska i fråga om återbetalningsperioder under 2009 ha kommit in senast den 31 mars 2011.

______________

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2011 och tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2010.

1Jfr rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (EUT L 44, 20.2.2008, s. 23, Celex 32008L0009), senast ändrat genom rådets direktiv 2010/66/EU (EUT L 275, 20.10.2010, s. 1, Celex 32010L0066).

2Lagen omtryckt 2000:500.

4

Prop. 2010/11:36

3 Ärendet och dess beredning

Europeiska unionens råd antog den 14 oktober 2010 direktiv 2010/66/EU om ändring av direktiv 2008/9/EG om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat.3 Grunden till direktivet är ett förslag från Europeiska kommissionen vilket presenterades den 15 juli 2010, KOM(2010) 381. En promemoria, Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009 (dnr Fi2010/4889), har utarbetats i Finansdepartementet med förslag till genomförande av det aktuella direktivet i svensk rätt. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissvaren finns tillgängliga i Finansdepartementet.

Lagrådet

Regeringen anser att förslaget författningstekniskt och även i övrigt är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009

Regeringens förslag: En ansökan om återbetalning som avser en återbetalningsperiod under 2009 ska ha kommit in senast den 31 mars 2011. Ändringen ska träda i kraft den 1 februari 2011 och tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2010.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. Promemorian föreslog dock att ändringen skulle träda i kraft den 15 januari 2011. Vidare har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten.

Remissinstanserna: Skatteverket, Föreningen Svenskt Näringsliv och

Företagarna tillstyrker förslaget.

Skälen för regeringens förslag: I mervärdesskattelagen (1994:200) finns regler om senaste ansökningstidpunkt för ansökningar om återbetalning av skatt till vissa utländska företagare som är etablerade i andra EU-länder (19 kap. 8 §) och för återbetalningsansökningar riktade till andra EU-länder från näringsidkare som är etablerade i Sverige (19 kap. 32 §). En ansökan om återbetalning ska enligt de nämnda bestämmelserna ha kommit in senast den 30 september kalenderåret efter åter-

3EUT L 275, 20.10.2010, s. 1 (Celex 32010L0066).

5

betalningsperioden. Om bestämmelserna se vidare prop. 2009/10:15 Prop. 2010/11:36 s. 165 f, 189–191, 221 och 226 f. Ansökan om återbetalning ska i de

aktuella fallen göras genom en elektronisk portal (19 kap. 1 § och 31 §). Reglerna avseende senaste ansökningstidpunkt följer av artikel 15.1 i rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat4. Enligt det nya direktivet 2010/66/EU om ändring av direktiv 2008/9/EG ska den senaste ansökningstidpunkten avseende återbetalningsperioder under 2009, vilken var den 30 september 2010, förlängas till den 31 mars 2011. Det nya direktivet har beslutats med kort varsel och bakgrunden är att det i vissa fall förekommit tekniska problem i medlemsstaterna som inneburit att näringsidkare inte kunnat ansöka om återbetalning i tid. Den förlängda ansökningstiden enligt direktivet bör återspeglas i den svenska lagstiftningen. De aktuella reglerna i mervärdesskattelagen, vilka trädde i kraft den 1 januari 2010 genom lagen (2009:1333) om ändring i mervärdesskattelagen, föreslås därför ändras på motsvarande sätt genom en ändring av övergångsbestämmelserna till sistnämnda lag. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2011. Eftersom ansökningstiden enligt gällande regler gick ut den 30 september 2010 föreslås bestämmelserna dock tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2010.

5 Offentligfinansiella och andra effekter

Förslaget innebär att ansökningsfristen förlängs avseende vissa ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt. Rätten till återbetalning i sig förändras inte. Förslaget bedöms ha marginella statsfinansiella effekter.

Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Effekterna för Skatteverket av den förlängda ansökningsfristen är marginella och ska hanteras inom befintligt anslag.

För företagen medför förslaget positiva effekter i den mån dessa har förhindrats att ansöka om återbetalning i tid.

4EUT L 44, 20.2.2008, s. 23 (Celex 32008L0009).

6

Rådets direktiv 2010/66/EU

Prop. 2010/11:36

Bilaga 1

20.10.2010   SV Europeiska unionens officiella tidning L 275/1
         

I

(Lagstiftningsakter)

DIREKTIV

RÅDETS DIREKTIV 2010/66/EU av den 14 oktober 2010

om ändring av direktiv 2008/9/EG om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 113,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio­ nella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit­ téns yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattnings­ bara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (3) tillämpas på återbetalningsansökningar som lämnas in efter den 31 december 2009.

(2)För att tillämpa direktiv 2008/9/EG är medlemsstaterna skyldiga att utveckla elektroniska portaler genom vilka beskattningsbara personer som är etablerade i en med­ lemsstat kan lämna in ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt som uppstått i en medlemsstat där de inte är etablerade. De elektroniska portalerna borde ha varit operationella från och med den 1 januari 2010.

(3)Ett antal allvarliga förseningar och vissa tekniska problem har påverkat utvecklingen och driften av de elektroniska portalerna i ett begränsat antal medlemsstater, vilket har gjort det omöjligt att lämna in vissa återbetalningsansök­

(1) Yttrandet avgivet den 22 september 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Yttrandet avgivet den 15 september 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EUT L 44, 20.2.2008, s. 23.

ningar i tid. Enligt direktiv 2008/9/EG ska återbetalnings­ ansökningar lämnas in till etableringsmedlemsstaten se­ nast den 30 september kalenderåret efter återbetalnings­ perioden. Med tanke på den tidsfristen och på att vissa elektroniska portaler inte var operationella har flera be­ skattningsbara personer varit oförmögna att utnyttja sin rätt att dra av mervärdesskatt på utgifter som gjorts un­ der 2009. Tidsfristen bör därför undantagsvis förlängas till den 31 mars 2011 för ansökningar som avser åter­ betalningsperioder under 2009.

(4)I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (4) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstäm­ melsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(5)För att säkerställa att beskattningsbara personer inte be­ höver hålla tidsfristen den 30 september 2010 för ansök­ ningar som gäller återbetalningsperioder under 2009 bör detta direktiv tillämpas från och med den 1 oktober 2010.

(6)Direktiv 2008/9/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 15.1 i direktiv 2008/9/EG ska följande stycke läggas till:

Återbetalningsansökningar som avser återbetalningsperioder under 2009 ska lämnas in till etableringsmedlemsstaten se­ nast den 31 mars 2011.

(4) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

7

Prop. 2010/11:36

Bilaga 1

L 275/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 20.10.2010
         

Artikel 2

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra för­ fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv med verkan från och med den 1 oktober 2010. De ska genast under­ rätta kommissionen om detta

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis­ ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis­ ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 oktober 2010.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 14 oktober 2010.

På rådets vägnar

J. SCHAUVLIEGE

Ordförande

8

Lagförslag i promemorian Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009

Härigenom föreskrivs1 att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2009:1333) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)2 ska införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.

4. En ansökan om återbetalning som avses i 19 kap. 8 eller 32 § och som gäller en återbetalningsperiod under 2009 ska, trots den tidpunkt som anges i nämnda paragrafer, ha kommit in senast den 31 mars 2011.

______________

Denna lag träder i kraft den 15 januari 2011 och ska tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2010.

Prop. 2010/11:36

Bilaga 2

1Jfr rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (EUT L 44, 20.2.2008, s. 23, Celex 32008L0009), senast ändrat genom rådets direktiv 2010/66/EU (EUT L 275, 20.10.2010, s. 1, Celex 32010L0066).

2Lagen omtryckt 2000:500.

9

Förteckning över remissinstanserna avseende promemorian Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009

Efter remiss har yttranden över promemorian Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009 kommit in från Skatteverket, Föreningen Svenskt Näringsliv och Företagarna.

Prop. 2010/11:36

Bilaga 3

10

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 november 2010

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Ask, Olofsson, Larsson, Carlgren, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt

Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009

Prop. 2010/11:36

11

Rättsdatablad     Prop. 2010/11:36
       
Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
  inför, ändrar, upp- bakomliggande EU-
  häver eller upprepar regler
  ett normgivnings-    
  bemyndigande    
       
Mervärdesskattelagen   32010L0066
(1994:200)      

12

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-11-11 Bordläggning: 2010-11-11 Hänvisning: 2010-11-12 Motionstid slutar: 2010-11-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)