Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag

Proposition 2000/01:116

Regeringens proposition
2000/01:116

Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 mars 2001

Göran Persson
Lars-Erik Lövdén
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att giltighetstiden för lagen (1999:608) om tillfällig
minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i
eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m. förlängs.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Lagtext 4
2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:608) om tillfällig minskning
av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller
utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m. 4
3 Ärendet och dess beredning 5
4 Gällande bestämmelser 6
5 Överväganden och förslag 7
6 Konsekvensbeskrivning 9
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 mars 2001 10

1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1999:608) om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid
avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala
bostadsföretag, m.m.

2 Lagtext
2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:608) om tillfällig minskning av
det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller
utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m.
Härigenom föreskrivs att övergångsbestämmelserna till lagen (1999:608) om
tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier
eller andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m. skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 19 juni 1999 och tillämpas på avyttringar och
beslut om frivillig likvidation till och med den 30 juni 2001 och på utdelningar
och aktieägartillskott till och med den 30 juni 2002. Lagen tillämpas dock inte
på utdelningar och aktieägartillskott som hänför sig till räkenskapsår som löpt
ut före den 1 januari 1999.
Denna lag träder i kraft den 19 juni 1999 och tillämpas på avyttringar och
beslut om frivillig likvidation till och med den 31 mars 2002 och på utdelningar
och aktieägartillskott till och med den 30 juni 2003. Lagen tillämpas dock inte
på utdelningar och aktieägartillskott som hänför sig till räkenskapsår som löpt
ut före den 1 januari 1999.

3 Ärendet och dess beredning
Genom beslut den 19 december 1996 bemyndigade regeringen dåvarande statsrådet
Jörgen Andersson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över
vissa förutsättningar och villkor som gäller de allmännyttiga bostadsföretagen
och deras bostäder. I juni 1997 överlämnade utredaren betänkandet Allmännyttiga
bostadsföretag (SOU 1997:81). Betänkandet remissbehandlades. Den 6 maj 1999
beslutade regeringen att överlämna propositionen Kommunala bostadsföretag - med
ett förslag till lag om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid
avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala
bostadsföretag, m.m. - till riksdagen. På initiativ av riksdagen inhämtades
Lagrådets yttrande över lagförslaget. Riksdagen antog det i propositionen
föreslagna lagförslaget den 14 juni 1999, med vissa ändringar vad gäller
ikraftträdande, slopande av retroaktiva verkningar samt förkortande av lagens
giltighetstid med ett halvt år (prop. 1998/99:122, 1998/99:BoU11, rskr.
1998/99:251). I detta ärende behandlas frågan om en förlängning av lagens
giltighetstid.
Vid beredningen av ärendet har synpunkter under hand inhämtats från Boverket,
Riksskatteverket och Länsstyrelsen i Hallands län.
Lagrådet

Lagrådet har tidigare granskat den lag som det här är fråga om. Det förevarande
förslaget innebär inga materiella ändringar i lagen utan endast en förlängning
av dess giltighetstid. Det är angeläget att riksdagen snarast kan fatta beslut i
ärendet så att lagens bestämmelser kommer att gälla fullt ut även efter den 1
juli 2001. Det kan annars befaras att betydande utförsäljningar av kommunala
bostadsföretag och deras fastighetsbestånd sker, med åtföljande allvarliga
konsekvenser för bostadsförsörjningen. Av dessa skäl har regeringen avstått från
att inhämta Lagrådets yttrande.

4
Gällande bestämmelser
Till följd av riksdagens beslut våren 1999 gäller särskilda bestämmelser om
sanktioner vid försäljning av aktier eller andelar i samt vid utdelning från
kommunala bostadsföretag. Bestämmelserna ( som finns i lagen (1999:608) om
tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier
eller andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m. ( innebär i
huvudsak följande.
* Om en kommun säljer aktier eller andelar i det kommunala bostadsbolaget i
sådan omfattning att kommunen förlorar det bestämmande inflytandet i företaget
så skall en minskning av kommunens generella statsbidrag ske. I sådant fall
skall även bostadsföretagets godkännande som allmännyttigt återkallas.
* Likaså skall en kommun som använder sitt bestämmande inflytande i ett
kommunalt bostadsföretag och härigenom tillför kommunen en utdelning, som
överstiger en skälig avkastning på det ursprungliga aktiekapitalet, få vidkännas
en minskning av det generella statsbidraget.
* Om kommunen organiserat sin verksamhet i en aktiebolagsrättslig koncern skall
motsvarande sanktion inträffa om tillgångar överförs i form av utdelning eller
aktieägartillskott till ett annat bolag i samma koncern som inte huvudsakligen
ägnar sig åt bostadsförsörjning.
* Även i det fall bostadsföretaget träder i frivillig likvidation skall det
generella statsbidraget minskas.
Bestämmelserna trädde i kraft den 19 juni 1999 och tillämpas på avyttringar och
beslut om frivillig likvidation till och med den 30 juni 2001 och på utdelningar
och aktieägartillskott till och med den 30 juni 2002.
Regeringen har föreskrivit att skälig avkastning under kalenderåret 2001 skall
vara 7,5 procent.

5
Överväganden och förslag

Regeringens förslag: Giltighetstiden för lagen om sanktioner vid försäljning av
aktier i eller utdelning från kommunala bostadsföretag förlängs till den 31 mars
2002 vad avser försäljning av aktier m.m. samt till den 30 juni 2003 vad avser
utdelning.

Skälen för regeringens förslag: De kommunala bostadsföretagen har enligt
regeringens principiella uppfattning en central funktion att fylla på den
svenska bostadsmarknaden. De är, och har varit, en viktig förutsättning för att
kommunerna skall kunna fullgöra de uppgifter inom bostadsförsörjningen som är
grunden för nuvarande ansvarsfördelning inom bostadspolitiken. Detta innebär att
staten svarar för att legala och finansiella verktyg finns tillgängliga för
bostadsbyggandet, medan kommunerna tillsammans med andra aktörer svarar för att
de bostäder som behövs också erbjuds kommunens invånare. Tillämpningen av
hyreslagens bruksvärdessystem förutsätter att det finns ett allmännyttigt
bostadsbestånd som jämförelsenorm. Staten har även ett intresse i att de
betydande ekonomiska resurser som under årens lopp tillförts de kommunala
bostadsföretagen inte genom olika transaktioner överförs till annan kommunal
verksamhet utan behålls inom bostadsförsörjningen.
Det finns många goda skäl för kommunerna att på olika sätt utveckla sina
bostadsföretag. Samtidigt har det under senare år vid flera tillfällen
diskuterats och genomförts ett antal försäljningar av fastigheter och hela
företag av till synes kortsiktiga politiska och ekonomiska motiv. Vad som under
lång tid byggts upp riskerar att lättvindigt brytas ned.
Nuvarande tidsbegränsade sanktionssystem infördes mot bakgrund av dessa
utförsäljningar. Syftet med sanktionssystemet var att motverka att kommunala
bostadsföretag såldes ut eller att pengar fördes över från bostadsföretagen till
annan verksamhet i kommunerna under den tid som krävdes för att möjliggöra en
bred diskussion om de långsiktiga förutsättningarna att verka för allmännyttiga
bostadsföretag.
Samtidigt med införandet av bestämmelserna beslutade regeringen om direktiv till
en särskild utredare för att ta fram underlag för kommande beslut om
allmännyttiga bostadsföretag (Utredningen om allmännyttan och bruksvärdet, Fi
1999:05). Utredningen har lagt fram två betänkanden. I diskussionsbetänkandet På
de boendes villkor (SOU 1999:148) förordas bland annat att det skall införas
ett särskilt regelverk för allmännyttiga bostadsföretag och regler om
förköpsrätt för hyresgästerna vid försäljning av aktier och fastigheter i
kommunala bostadsföretag.
Regeringen har även tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté
(Allbo-kommittén, Fi 2000:01), med uppgift att värdera utredningens förslag om
olika verksamhetsformer för icke-vinstdrivande företag m.m. och bedöma behovet
av ett nytt regelverk för sådana företag.
Allbo-kommittén presenterade i ett delbetänkande den 16 november 2000 (SOU
2000:104) förslag till en särskild lag med kommunala beslutsregler vid
överlåtelse av aktier eller andelar i ett kommunalt bostadsföretag och vid
överlåtelse av bostadsfastigheter som ägs av en kommun eller av ett kommunalt
bostadsföretag. Förslaget innebar att vissa beslut om försäljning av aktier
eller lägenheter i ett kommunalt bostadsföretag skulle fattas av
kommunfullmäktige med kvalificerad majoritet bestående av två tredjedelar av
avgivna röster. Delbetänkandet har remissbehandlats. Den övervägande majoriteten
av remissinstanserna avstyrker delbetänkandets förslag, med huvudsaklig
hänvisning till det ingrepp det skulle innebära i den kommunala självstyrelsen.
Några instanser, däribland Svea hovrätt och Boverket, har som alternativ
förordat en förlängning av gällande bestämmelser i avvaktan på ett nytt
regelverk för allmännyttiga bostadsföretag. De instanser som hörts under hand
har inte haft några invändningar mot förslaget om förlängning av gällande
bestämmelser.
Kommittén skulle ursprungligen ha slutredovisat sitt arbete senast den 1
november 2000. Kommittén har emellertid försenats i sitt arbete. Efter att
kommittén begärt förlängd tid för sitt uppdrag, har regeringen i
tilläggsdirektiv (dir. 2000:102) medgett att redovisning sker senast den 15 mars
2001.
Regeringen anser att det är av yttersta vikt att Allbo-kommitténs förslag och
remissinstansernas synpunkter på dem avvaktas innan slutlig ställning tas till
vilka regler som skall gälla vid avyttring av kommunala bostadsföretag eller
deras fastigheter.
Regeringen avser att genom tilläggsdirektiv ge Kommundemokratikommittén (Ju
2000:03) i uppdrag att presentera ett förslag till en demokratigaranti,
innebärande att särskilda tröghetsregler införs vad gäller avgöranden på
kommunal nivå som är av långsiktig karaktär och av stor ekonomisk och
principiell betydelse.
De skäl regeringen tidigare anfört att motverka utförsäljningar av de kommunala
bostadsföretagen och deras fastighetsbestånd i avvaktan på permanenta regler
kvarstår. Regeringen anser mot denna bakgrund att de nuvarande bestämmelserna om
sanktioner vid försäljning av aktier eller andelar i samt vid utdelning från
kommunala bostadsföretag bör tillämpas även efter den 30 juni 2001 respektive
den 30 juni 2002, dock längst till den 31 mars 2002 respektive den 30 juni 2003.
I flera kommuner riskerar bristen på bostäder att leda till allvarliga problem
för regionens och landets ekonomiska tillväxt. Syftet med det tillfälliga
sanktionssystemet är bl.a. att genererade överskott i bostadsföretagen även
fortsättningsvis kan användas i bostadsförsörjningen, t.ex. genom nyproduktion.
Det kan dock inte uteslutas att berörda kommuner - som ett led i en ökad
nyproduktion - har behov av en omdisponering av tillgängliga medel utöver de
gränser som anges i lagen. Regeringen vill därför i detta sammanhang tydliggöra
att lagen innehåller en särskild bestämmelse (7 § första stycket 3) som ger
regeringen en möjlighet att befria från sanktionsreglerna i sådana fall.

6 Konsekvensbeskrivning
Lagförslaget innebär inga tillkommande uppgifter för kommunerna eller för
staten, och kommer av det skälet inte att ge upphov till några nya ekonomiska
konsekvenser. De myndigheter och verk som berörs av den administrativa
hanteringen av bestämmelsernas tillämpning hanterar ärendena inom gällande
medelstilldelning.

Finansdepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 mars 2001

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén,
Winberg, Ulvskog, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Östros, Messing, Engqvist,
Rosengren, Larsson, Lejon, Lövdén, Ringholm, Bodström

Föredragande: statsrådet Lövdén

Regeringen beslutar proposition 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa
bestämmelser om kommunala bostadsföretag

Prop. 2000/01:116

10

1

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-03-22 Bordläggning: 2001-03-22 Hänvisning: 2001-03-23 Motionstid slutar: 2001-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.