Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

Proposition 1993/94:222

Regeringens proposition
1993/94:222

Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende
avseende offentlig upphandling

Prop.
1993/94:222

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Per Westerberg
(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om ingripande mot otillbörligt
beteende avseende offentlig upphandling. Förslaget, som tidigare behandlats av
riksdagen, avslogs då (prop. 1993/94:35, bet. 1993/94:FiU5, rskr. 1993/94:84).
Mot bakgrund av tillkommande erfarenheter och vissa kompletterande åtgärder som
regeringen nu vidtar har regeringen emellertid funnit att förslaget ännu en gång
bör underställas riksdagen.
Den föreslagna lagen skall främja en effektiv konkurrens när stat, kommuner
och landsting anordnar anbudstävlingar. Samtidigt redovisas ytterligare insatser
från regeringens sida för att främja en konkurrens på lika villkor i samband med
sådana anbudstävlingar.
Lagförslaget gör det möjligt att pröva och förbjuda vissa
konkurrenssnedvridande beteenden från offentliga upphandlares sida. Förbud
enligt lagen beslutas av Marknadsdomstolen efter ansökan av i första hand
Konkurrensverket. Förbud får förenas med vite.
Vissa följdändringar föreslås i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 1994.
Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut..................3
2 Lagtext......................................3
2.1 Förslag till lag om ingripande mot otill-
börligt beteende avseende offentlig upp-
handling..................................3
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen
(1970:417) om marknadsdomstol m.m.........6
3 Ärendet och dess beredning...................9
4 Förbud mot otillbörligt beteende avseende
offentlig upphandling.......................10

Bilaga Proposition 1993/94:35 Ingripande mot
otillbörligt beteende avseende offen-
tlig upphandling.......................14

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 24 mars 1994..............................103
1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling,
2. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig
upphandling

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller otillbörliga beteenden avseende upphandling som omfattas av
lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

2 § I denna lag avses med enhet: statliga, kommunala och andra myndigheter,
beslutande församlingar i kommuner, landsting och kyrkliga kommuner samt sådana
bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som utgör upphandlande enhet
enligt 1 kap. 5 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, med undantag av
företag som har särskilt tillstånd enligt vad som anges i 4 kap. 1 § andra
stycket den lagen.

Ingripande mot otillbörligt beteende
3 § Marknadsdomstolen får efter ansökan förbjuda en enhet att vid genomförande
av upphandling i anbudskonkurrens tillämpa ett visst beteende avseende
upphandling som vid en samlad bedömning är att anse som otillbörligt på grund av
att
1. något företag påtagligt diskrimineras i förhållande antingen till den
verksamhet som enheten själv bedriver för att tillgodose behovet av en vara,
tjänst eller annan nyttighet eller till ett annat företag, eller
2. beteendet på något annat sätt påtagligt snedvrider förutsättningar för
konkurrens vid upphandlingen.
En förutsättning för att Marknadsdomstolen skall få förbjuda ett visst
beteende är att enheten tidigare tillämpat beteendet eller att det av annan
särskild anledning är sannolikt att enheten kommer att tillämpa detta.
Ett förbud får gälla inte bara ett visst angivet beteende utan även beteenden
som väsentligen överensstämmer med det angivna.

Beslut i väntan på slutlig prövning

4 § Om det finns särskilda skäl för det, får beslut om förbud enligt 3 §
meddelas för tiden till dess att frågan slutligt har avgjorts.

Omprövning

5 § Har Marknadsdomstolen prövat en fråga om förbud enligt 3 § hindrar detta
inte att frågan efter ny ansökan omprövas, om
1. de omständigheter som låg till grund för det första avgörandet har
förändrats i något väsentligt avseende, eller
2. det finns något annat särskilt skäl som bör föranleda omprövning.

Ansökan

6 § Ansökan om förbud enligt 3 § eller om omprövning enligt 5 § får göras av
Konkurrensverket.
Om verket för ett visst fall beslutar att inte göra ansökan, får ansökan göras
av en sammanslutning av konsumenter, löntagare eller företag eller av ett
företag som berörs av beteendet.
Ansökan om omprövning får också göras av en enhet mot vilken ett beslut om
förbud riktar sig.

Uppgiftsskyldighet

7 § Om det behövs för att Konkurrensverket skall kunna fullgöra sina uppgifter
enligt denna lag, får verket ålägga en enhet eller någon annan att
tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat.
Ett sådant åläggande får inte innebära att någon betungas onödigt.

8 § Ett förbud eller åläggande enligt 3 eller 7 § gäller omedelbart, om något
annat inte bestäms.

Vite

9 § Ett förbud eller åläggande enligt 3 eller 7 § får förenas med vite.

10 § Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs vid
länsrätten av Konkurrensverket. I fråga om vite som Marknadsdomstolen har
förelagt på talan av någon annan, får talan om utdömande föras även av denne.

Överklagande
11 § Konkurrensverkets beslut enligt 7 § får överklagas hos länsrätten. Andra
beslut av verket enligt denna lag får inte överklagas.

Frivillig granskning

12 § En handelskammare som är auktoriserad enligt lagen (1990:515) om
auktorisation av handelskamrar får på begäran av en enhet utse en oberoende
granskare som prövar och ser över enhetens rutiner för att ta till vara
konkurrensmöjligheter när enheten skall tillgodose behovet av varor och
tjänster. Granskaren skall därefter i ett skriftligt utlåtande redovisa utfallet
av granskningen.
Enheten skall stå för kostnaderna för granskningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Härigenom föreskrivs att 1, 13, 14 och 15 §§ lagen (1970:417) om
marknadsdomstol[1] m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §2
Marknadsdomstolen Marknadsdomstolen
handlägger mål enligt handlägger mål enligt
1. konkurrenslagen 1. konkurrenslagen
(1993:20), (1993:20),
2. marknadsföringslagen 2. marknadsföringslagen
(1975: 1418), (1975: 1418),
3. lagen (1971:112) om 3. lagen (1971:112) om
avtals-villkor i avtals-villkor i
konsumentförhållanden, konsumentförhållanden,
4. lagen (1984:292) om 4. lagen (1984:292) om
avtals-villkor mellan avtals-villkor mellan
näringsidkare, näringsidkare,
5. produktsäkerhetslagen 5. produktsäkerhetslagen
(1988: 1604). (1988: 1604),
6. lagen (1994:000) om
ingripande mot
otillbörligt beteende
avseende offentlig
upphandling.

Bestämmelserna i 14, 15 och 16-22 §§ tillämpas inte i mål enligt
konkur-renslagen (1993:20). I stället gäller vad som föreskrivits i den lagen.

13 §3
Ansökan om förbud eller Ansökan görs skriftligen
åläggande enligt 2-4 §§ om förbud eller åläggande
marknads-föringslagen enligt 2-4 §§
(1975:1418), 1 § lagen marknadsföringslagen
(1971:112) om (1975:1418), 1 § lagen
avtalsvillkor i (1971:112) om
konsumentförhållanden, 1 §avtalsvillkor i
lagen (1984:292) om konsumentförhåll-anden, 1 §
avtalsvillkor mellan lagen (1984:292) om
näringsidkare eller 5-9 §§avtalsvillkor mellan
eller 12 § tredje näringsidkare eller 5-9 §§
stycket eller 12 § tredje stycket
produktsäkerhets-lagen produktsäkerhetslagen
(1988:1604) görs (1988:1604) eller 3 §
skriftligen. Av lagen (1994: 000) om
ansökningen skall de skälingripande mot
framgå på vilka otillbörligt beteende
ansökningen grun-das och avseende offentlig
den utredning som upp-handling. Av ansökan
sökan-den åberopar. skall de skäl framgå på
vilka ansökan grundas och
den utredning som
sökanden åberopar.

Sökanden och hans motpart skall beredas tillfälle att vid sammanträde inför
Marknadsdomstolen lägga fram sina synpunkter och förebringa den utredning de
vill åberopa.

14§4
I mål enligt I mål enligt
marknadsföringslagen marknadsföringslagen
(1975:1418), lagen (1975:1418), lagen
(1971:112) om (1971:112) om
avtalsvillkor i avtalsvillkor i
konsumentförhåll-anden konsumentförhåll-anden och
och produktsäkerhetslagen
produktsäkerhetslagen (1988:1604) skall
(1988:1604) skall konsument-ombudsmannen
konsument-ombudsmannen kallas till samman-träde,
kallas till även om han inte är
samman-träde, även om hansök-ande. Vidare skall
inte är sök-ande. Vidare den som med-verkar
skall den som enligt 13 a § kallas till
med-verkar enligt 13 a § sam-manträde. I mål enligt
kallas till lagen (1994:000) om
sam-manträde. ingripande mot
otillbörligt beteende
avseende offentlig
upphandling skall
Konkur-rensverket kallas
till sammanträde, även om
verket inte är sökande.

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga rum i den
utsträckning domstolen bestämmer.

Mål får avgöras och dom med anledning av särskild prövning enligt
15 a § meddelas utan sammanträde enligt 14 § första stycket, om
tillfredsställande utredning föreligger och part inte begär sammanträde.
Ansökan som uppenbart inte förtjänar avseende får avslås utan sådant
sammanträde.

4 Senaste lydelse 1993:22.
15§5
Fråga om förbud eller Fråga om förbud eller
åläggande enligt 13 § åläggande enligt 13 §
marknadsföringslagen marknadsföringslagen
(1975:1418), 5 § lagen (1975:1418), 5 § lagen
(1971:112) om (1971:112) om
avtalsvillkor i avtalsvillkor i
konsumentför-hållanden konsumentför-hållanden, 21 §
eller 21 § produktsäkerhets-lagen
produkt-säkerhetslagen (1988:1604) eller 4 §
(1988:1604) får prövas lagen (1994:000) om
utan sammanträde enligt ingripande mot
14 § första stycket. otillbörligt beteende
avseende offentlig
upphandling får prövas
utan sammanträde enligt
14 § första stycket.

Förbud eller åläggande som avses i andra stycket får inte beslutas utan att den
som förbudet eller åläggandet avser fått tillfälle att yttra sig i frågan,
såvida det inte finns anledning anta, att han avvikit eller eljest håller sig
undan. I ett mål om åläggande eller förbud enligt 5-9 §§ eller 12 § tredje
stycket produktsäkerhetslagen får Marknadsdomstolen dock även i annat fall
omedelbart meddela beslut enligt 21 § samma lag, om synnerliga skäl föreligger.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

5 Senaste lydelse 1993:22.

3 Ärendet och dess beredning

Regeringen föreslog i proposition 1993/94:35 en lag om ingripande mot
otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling. Till grund för förslaget
låg departementspromemorian "Anbudskonkurrens vid offentlig produktion - ett
lagförslag" (Ds 1992:121) samt remissyttrandena över denna. I promemorian
presenterades - förutom de lagregler för prövning av vissa
konkurrenssnedvridande beteenden som togs upp i propositionen - lagregler med en
skyldighet för statliga och kommunala myndigheter m.fl. att upphandla viss
tjänsteproduktion i egen regi i konkurrens.
Vid riksdagsbehandlingen remitterades regeringens förslag till finansutskottet
som i sin tur inhämtade yttranden från närings- och konstitutionsutskotten.
Näringsutskottet noterade att lagförslaget inte inverkade på kommunernas m.fl.
rätt att självständigt besluta om en viss verksamhet skall upphandlas i
konkurrens eller inte. En särskild lag mot otillbörligt beteende hade enligt
näringsutskottets uppfattning en viktig funktion som komplement till lagen om
offentlig upphandling. Utskottet var inte enigt (yttr. 1993/94:NU1y).
Konstitutionsutskottet avstyrkte lagförslaget. Enligt utskottet innebar
propositionens lagförslag ett otillbörligt och allvarligt ingrepp i den
kommunala självstyrelsen. Utskottet menade också att andra regler redan finns
för prövning av upphandlingsförfaranden. Ytterligare skäl åberopades. Utskottet
var inte enigt (yttr. 1993/94:KU3y).
I såväl närings- som konstitutionsutskottet redovisade en ledamot en
avvikande mening av innebörd att regeringens förslag inte var tillräckligt
långtgående och att tvingande regler om skyldighet att anordna anbudstävlingar i
den offentliga sektorn borde införas.
Finansutskottet avstyrkte propositionens förslag (bet. 1993/94:FiU5).
Utskottet ansåg att det är viktigt att den offentliga upphandlingen sker i
konkurrens men menade att när en upphandlare beslutat att genomföra en
upphandling är lagen om offentlig upphandling ett tillräckligt medel för att
uppnå en effektiv konkurrens i den offentliga sektorn. Vidare bedömde utskottet
bl.a. att den föreslagna lagen inte nämnvärt kunde medverka till att
effektiviteten i den offentliga upphandlingen ökar. Utskottet instämde vidare i
konstitutionsutskottets bedömning att förslaget var ett otillbörligt och
allvarligt ingripande i den kommunala självstyrelsen. Även andra skäl
åberopades.
En ledamot redovisade andra skäl för ett avstyrkande och en avvikande mening
av innebörd att ytterligare åtgärder för att utsätta den offentliga sektorn för
konkurrens borde genomföras.
I en reservation sågs regeringens lagförslag som en viktig åtgärd för att
ytterligare öka konkurrensen i den offentliga sektorn och för att därmed skynda
på omvandlingen i denna sektor. Reservanterna menade att lagen bör leda till
att företagens förtroende för den offentliga upphandlingen ökar och till att de
därigenom i betydligt större utsträckning deltar i anbudstävlingar. Den ökade
konkurrens som följer av detta borde, enligt reservanterna, medföra besparingar
för den offentliga sektorn och stimulera effektivitetsbefrämjande åtgärder såväl
inom denna sektor som bland företagen. Reservanterna såg ingen konflikt mellan
den av regeringen föreslagna lagen och lagen om offentlig upphandling.
Reservanterna fann heller inte att lagförslaget stred mot principen om
kommunal självstyrelse och hänvisade i denna del till den utredning i frågan som
presenterats i regeringens proposition. Reservanterna hänvisade vidare till att
Lagrådets granskning i den del som berör förhållandet till grundlagarna och
andra rättsregler av övergripande natur inte hade givit anledning till
erinringar.
Vid riksdagens slutliga behandling av ärendet i kammaren avslogs regeringens
proposition (rskr. 1993/94:84). Nämnda proposition finns i bilaga.
Enligt regeringens mening bör riksdagen, i ljuset av ytterligare erfarenheter,
de kompletterande åtgärder som regeringen nu vidtar och de förändringar av
betydelse som därmed skett i förhållande till tidigare, ges tillfälle att på
nytt ta ställning till det tidigare framlagda förslaget till en ny lag som gör
det möjligt att pröva vissa konkurrenssnedvridande beteenden från offentliga
upphandlares sida.

Lagrådet

När det gäller ärendets tidigare beredning får regeringen hänvisa till vad som
anförts i prop. 1993/94:35 (avsnitt 3). Eftersom lagförslagen i nämnda
proposition hade granskats av Lagrådet har det inte funnits anledning att nu
höra Lagrådet på nytt.

4 Förbud mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

Regeringens förslag: Riksdagen antar en lag om
ingripande mot otillbörligt beteende avseende
offentlig upphandling med samma innehåll som
regeringens förslag i prop. 1993/94:35 avsnitt 8
och avsnitt 9, se bilagan s. 48 resp. s. 62.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1994.

Skälen för regeringens förslag: De lagförslag som nu läggs fram överensstämmer
med dem som förelades riksdagen i prop. 1993/94:35, med den ändringen att
tidpunkten för ikraftträdandet anges till den 1 juli 1994. När det gäller
redogörelsen för gällande ordning, den allmänna motiveringen för lagförslagens
utformning, specialmotiveringen och beräkningen av kostnaderna med anledning av
förslagens genomförande hänvisas till vad som anförts i prop. 1993/94:35
(avsnitten 4, 5 och 7 - 11). Den följande framställningen redovisar varför
frågan på nytt underställs riksdagen.

Behovet av åtgärder mot otillbörlighet vid offentlig upphandling kvarstår

Behovet av åtgärder som kan främja den pågående omvandlingsprocessen i den
offentliga sektorn är fortsatt stort. Lagstiftning som kan gagna en effektiv
konkurrens är ett viktigt instrument för att påskynda en sådan
omvandlingsprocess. Samtidigt gäller att lagstiftning som berör kommuner och
landsting måste utformas med iakttagande av regeringsformens föreskrifter om
kommunal självstyrelse och på ett sådant sätt att tillräcklig hänsyn tas till
den lokala demokratiska processen. Regeringens förslag till ny lagstiftning
grundas på en avvägning som gjorts mellan dessa principiella intressen med
slutsatsen att den föreslagna lagen behövs till skydd för samhällsekonomin och
konsumenterna. På konkurrens- och upphandlingsområdena berörs kommuner och
landsting redan av konkurrenslagen (1993:20) och lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling (omtryckt SFS 1993:1468) och den nu föreslagna lagen har, enligt
regeringens bedömning, likartad karaktär vad gäller förhållandet till den lokala
demokratiska processen.
Av propositionen 1993/94:35 med förslag till lag om ingripande mot
otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling (bilaga) framgår att den nu
föreslagna lagen är avsedd att täcka ett behov som inte kan fyllas genom lagen
om offentlig upphandling eller den nya konkurrenslagen. Förslaget omfattar ett
system med klara rättsregler som bl.a. ger utrymme för att i förekommande fall i
lämplig form gripa in mot vissa konkurrenssnedvridande beteenden. Den prövning
av oberoende part som systemet skapar syftar till att väcka förtroende hos
företagen för att de skall få en objektiv och rättvis behandling i samband med
offentlig upphandling. Vidare är syftet med lagen att genom den praxis som
utbildas främja en positiv utveckling av upphandlingskompetensen hos stat,
kommuner och landsting. Förfaranden som kan prövas enligt lagförslaget omfattar
exempelvis hur anbudsgivare väljs, hur anbudsunderlaget utformas och de
tidsfrister som tillämpas för avlämnande av anbud m.m. Eftersom den nu
föreslagna lagen berör gränsområdet mellan lagen om offentlig upphandling och
konkurrenslagen är det som framhållits i den tidigare propositionen viktigt att
Konkurrensverket och Nämnden för offentlig upphandling håller fortlöpande
kontakter när det behövs (prop. 1993/94:35 s. 41). Nämnden har till uppgift att
utöva tillsyn och lämna information och allmänna råd enligt lagen om offentlig
upphandling. Nämnden har däremot inte till uppgift att föra talan i enskilda
ärenden.

Ytterligare erfarenheter

Sedan regeringens lagförslag prövades av riksdagen hösten 1993 har ytterligare
erfarenheter vunnits. Inom Konkurrensverket har t.ex. gjorts en genomgång av
nära 150 anmälningar som rör konkurrens- och marknadslösningar inklusive
upphandlingar inom kommuner och landsting och som prövats av verket sedan den 1
juli 1992. Genomgången bekräftar att i flertalet fall varken den nya eller den
tidigare gällande konkurrenslagen kan tillämpas i dessa ärenden och att verket
därför får nöja sig med allmänna uttalanden om förfarandet från
konkurrenssynpunkt. Konkurrensverket har också i olika sammanhang efterlyst en
möjlighet för en oberoende myndighet att pröva upphandlingsfrågor.
Konkurrensverket anser vidare att det behövs regler om avbruten anbudstävling.
Inom ramen för arbetet i Avregleringsdelegationen (Dir. 1993:113) har av
representanter för näringslivet åter framhållits betydelsen av att enskilda
företag ges möjlighet att på lika villkor delta i anbudstävlingar som stat och
kommun anordnar och att det finns ett starkt uttalat behov av den föreslagna
lagen.

Avbrutna anbudstävlingar

Frågan om avbrutna anbudstävlingar gäller den situation att den offentlige
aktören avbryter sin anbudstävlan utan att utse vinnare bland anbudsgivarna. Det
reella resultatet kan då bli att befintlig egenregi får fortsätta produktionen
av det som tävlingen avsåg även i det fall att ett privat anbud kunde anses
överlägset. I ett sådant fall kan det vara fråga om att konkurrensen snedvrids.
Denna situation omfattas emellertid inte av den föreslagna lagen om ingripande
mot otillbörligt beteende (jfr. prop. 1993/94:35 s. 47 f.). Regeringen anmälde
emellertid i den tidigare propositionen att frågan kunde komma att behöva
övervägas särskilt med ett fylligare beredningsunderlag.
Regeringen har därför tillsatt en interdepartemental arbetsgrupp med uppdrag
att överväga frågan om, och lägga fram förslag till, lämplig lagteknisk
utformning av en ordning som innebär att en offentlig prövning sker av det
affärsmässiga i offentliga aktörers beslut att avbryta upphandlingstävlingar som
de anordnat. Arbetsgruppen skall redovisa sina förslag senast den 30 maj 1994.

Riktmärke för konkurrensutsatt verksamhet

Av den tidigare propositionen och av årets budgetproposition (prop. 1993/94:100
bil. 13 s. 10) följer att ett riktmärke för kommuner och landsting bör vara att
den andel som är utsatt för konkurrens i en första etapp bör uppgå till ungefär
20 % av kostnaden för den sammanlagda tjänsteproduktionen i hela kommun- och
landstingssektorn. Detta torde motsvara en upphandlingsvolym på nära 90
miljarder kronor. Också på det statliga området bör den andel av verksamheten
som är utsatt för konkurrens öka ytterligare. Konkurrens och mångfald kan uppnås
bl.a. genom upphandling, checksystem och olika typer av pengasystem.
Regeringen har i juli 1993 givit Konkurrensverket, länsstyrelserna och
Statskontoret i uppdrag att följa det utvecklingsarbete som nu pågår och
studera i vilken omfattning produktionen för kommunernas, landstingens och
statens räkning är utsatt för konkurrens. Regeringen uttalade vidare i den
tidigare propositionen att, om redovisningen av uppdragen tyder på att de
åtgärder som vidtas för att öka inslaget av konkurrens inte givit tillräckliga
effekter på marknaden, frågan om lagstiftning får tas upp till förnyad prövning.
Så får ske när resultatet av uppföljningen senast den 31 december 1994 har
redovisats av Konkurrensverket och övriga.

Sammanfattning

Regeringen vill på nytt framhålla den centrala betydelse som bör tillmätas ett
ökat omvandlingstryck i den offentliga sektorn för att främja tillväxt i
ekonomin, högre realinkomster för hushållen och tryggad sysselsättning.
Ställningstagandet i fråga om det nämnda riktmärket är därför viktigt.
Mot bakgrund av de ytterligare erfarenheter som vunnits, de åtgärder som
regeringen nu vidtar för ökad konkurrens i den offentliga sektorn och de
förändringar av betydelse som därmed skett i förhållande till tidigare bör
förslaget till en lag om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig
upphandling prövas av riksdagen på nytt. Eftersom lagen om offentlig upphandling
numera trätt i kraft bör den nu föreslagna lagstiftningen träda i kraft den 1
juli 1994.

**Fotnot**

[1] Lagen omtryckt 1984:294. Senaste lydelse av lagens
rubrik 1972:732.

2 Senaste lydelse 1993:22.

3 Senaste lydelse 1993:22.

NÄRINGSDEPARTEMENTET

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 mars 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg,
Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel,
Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Lundgren, Unckel, P. Westerberg

Föredragande: statsrådet P. Westerberg

Regeringen beslutar proposition 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om
ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling.
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-30 Bordläggning: 1994-03-30 Hänvisning: 1994-03-31 Motionstid slutar: 1994-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (8)