Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering

Proposition 1999/2000:81

Regeringens proposition

1999/2000:81

Forskning för framtiden - en ny organisation för

forskningsfinansiering

Prop.

1999/2000:81

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2000

Laila Freivalds

Thomas Östros

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar i propositionen förslag till en ny myndighetsstruktur

för forskningsfinansiering. Enligt förslaget skall tre nya forskningsråd

och en ny myndighet för finansiering av forskning och utvecklingsarbete

inrättas.

Ett av de nya forskningsråden är Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet

föreslås inrättas med stöd av lag. Vetenskapsrådets främsta uppgift skall

enligt förslaget vara att ge stöd till grundläggande forskning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2000-03-22 Bordläggning: 2000-03-22 Hänvisning: 2000-03-23 Motionstid slutar: 2000-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (12)
Följdmotioner (16)