Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95

Proposition 1993/94:100

Regeringens proposition

1993/94:100

Förslag till statsbudget för budgetåret
1994/95

Prop.

1993/94:100

Enligt 9 kap. 6 § regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag
till statsbudget för budgetåret 1994/95 och föreslår att riksdagen beräknar
inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifika-
tioner som fogats till förslaget.

Stockholm den 22 december 1993

Carl Bildt

Anne Wibble

(F inansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslaget till statsbudget för budgetåret 1994/95 visar en omslutning av
532 129 miljoner kronor. Detta innebär en minskning i förhållande till
regleringsbreven för innevarande budgetår med 17 533 miljoner kronor.
Budgetförslaget utvisar ett underskott på 172 486 miljoner kronor, vilket
är
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-01-10 Bordläggning: 1994-01-10 Hänvisning: 1994-01-20 Motionstid slutar: 1994-01-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1559)