Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94

Proposition 1993/94:105

Regeringens proposition

1993/94:105

Förslag till tilläggsbudget till statsbudget

för budgetåret 1993/94 Prop.

1993/94:105

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 december 1993

Carl Bildt

Anne Wibble

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås utgifter m.m. på tilläggsbudget till statsbudgeten för

innevarande budgetår. De anslag som begärs uppgår till 631,6 miljoner kronor.

Det största anslaget, 153 miljoner kronor, avser medel för fredsbevarande

åtgärder. I övrigt begärs ytterligare ca 200 miljoner kronor till kronofogdemyn-

digheterna och skattemyndigheterna samt 160 miljoner
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-01-10 Bordläggning: 1994-01-10 Hänvisning: 1994-01-12 Motionstid slutar: 1994-01-25
Förslagspunkter (87)
Behandlas i betänkande (14)