Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel

Proposition 2012/13:180

Regeringens proposition 2012/13:180

Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna

Prop.

om hemliga tvångsmedel

2012/13:180

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning, lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott samt 3 § lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2014.

1

Prop. 2012/13:180

2

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-19 Bordläggning: 2013-06-19 Hänvisning: 2013-06-24 Motionstid slutar: 2013-09-25
Förslagspunkter (4)