Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksam med kooperativ med kooperativ hyresrätt

Proposition 1993/94:239

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1993/94:239

Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet ~~"'

med kooperativ hyresrätt                         1993/94:239

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994

Cari Bildt

Reidunn Laurén (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föresläs att giltighetstiden för lagen (1986:1242) om försöks­verksamhet med kooperativ hyresrätt förlängs till utgången av december 1994.

1 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 239


1 Förslag till riksdagsbeslut                               Prop. 1993/94:239

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om fort­satt giltighet av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

Härigenom föreskrivs att lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med ko­operativ hyresrätt, som gäller till utgången av juni 1994', skall fortsätta att gälla till utgängen av december 1994.

3 Gällande ordning

Den 1 januari 1987 trädde lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med ko­operativ hyresrätt i kraft. Lagen gäller efter förlängning till utgången av juni 1994 (prop. 1993/94:28, bet. 1993/94:BoU5, rskr. 1993/94:42, SFS 1993:1336).

Gällande lagstiftning bygger på förutsättningen att det skall finnas endast två former för upplåtelse av nyttjanderätt i flerbostadshus, hyresrätt och bo­stadsrätt. Endast bostadsrättshavare har möjlighet att gemensamt, i sin för­ening, ta ansvar för sitt boende. Syftet med försöksverksamheten enligt la­gen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt har varit att pröva en självförvaltningsform för de boende inom hyresrättens ram. Lagen ger rege­ringen möjlighet att lämna ekonomiska föreningar tillstånd att bedriva sådan verksamhet. 1 samband med tillståndet kan regeringen också meddela dis­pens från vissa hyresrättsliga bestämmelser som tillkommit för att skydda hyresgästerna i traditionella hyresförhållanden. Det gäller bestämmelserna om hyresvärdens underhållsskyldighet (12 kap. 15 § andra stycket första me­ningen jordabalken), om bostadssanering (bostadssaneringslagen, 1973:531) och om hyressättning (12 kap. 19 § jordabalken samt hyresför­handlingslagen, 1978:304).

Kooperativ hyresrätt innebär att en ekonomisk förening upplåter bostads­lägenheter med hyresrätt till sina medlemmar. Hyresrätten upplåts enligt särskilda hyresavtal och separat från andelsrätten i föreningen. Vid avflytt­ning får hyresgästen tillbaka sin insats men fär inte ta ut någon ersättning för nyttjanderätten.

Hittills har regeringen beviljat ett sextiotal föreningar tillstånd att bedriva verksamhet där bostäder upplåts med kooperativ hyresrätt.

' Lagens giltighetstid senast förlängd 1993:13364 Regeringens överväganden                             Prop. 1993/94:239

Dä lagens giltighetstid senast förlängdes hänvisades till att frågan om att in­föra en permanent lagstiftning om kooperativ hyresrätt bereddes inom Justi­tiedepartementet. Detta beredningsarbete är ännu inte slutfört. 1 avvaktan på detta bör lagens giltighetstid ytterligare förlängas så att lagen gäller till utgången av december 1994.

Den föreslagna lagändringen är lagtekniskt sett av enkel beskaffenhet. Enligt regeringens mening skulle därför Lagrådets hörande sakna betydelse.Justitiedepartementet                                     Prop. 1993/94:239

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 mars 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester­berg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lund­gren, Unckel, P. Westerberg

Föredragande: statsrådet Laurén

Regeringen beslutar proposition 1993/94:239 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt.

gotab   46247, Stockholm 1991


Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-30 Bordläggning: 1994-03-30 Hänvisning: 1994-03-31 Motionstid slutar: 1994-04-18
Förslagspunkter (2)