Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

Proposition 1993/94:28

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att giltighetstiden för lagen
(1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ
hyresrätt förlängs till utgången av juni 1994.

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen (1986:1242) om
försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i lagen (1986:1242) om
försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1986:1242) om
försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt att
övergångsbestämmelserna till lagen skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

a5.5Denna lag träder i a5.5Denna lag träder i
kraft den 1 januari 1987 och kraft den 1 januari 1987 och
gäller till utgången av gäller till utgången av
år 1993. juni 1994.

Tillstånd som har meddelats enligt denna lag skall
fortfarande gälla efter utgången av lagens giltighetstid.

3 Gällande ordning

Den 1 januari 1987 trädde lagen (1986:1242) om
försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt i kraft (prop.
1986/87:37, bet. 1986/87:BoU6, rskr. 1986/87:78). Lagen
gäller efter förlängning till utgången av år 1993 (prop.
1990/91:92, bet. 1990/91:BoU13, rskr. 1990/91:247, SFS
1991:626).

Gällande lagstiftning bygger på förutsättningen att det
endast skall finnas två former för upplåtelse av
nyttjanderätt i flerbostadshus, hyresrätt och bostadsrätt.
Endast bostadsrättshavare har möjlighet att gemensamt, i
sin förening, ta ansvar för sitt boende. Syftet med
försöksverksamheten enligt lagen om försöksverksamhet
med kooperativ hyresrätt har varit att pröva en
självförvaltningsform för de boende inom hyresrättens ram.
Lagen ger regeringen möjlighet att lämna ekonomiska
föreningar tillstånd att bedriva sådan verksamhet. I
samband med tillståndet kan regeringen också meddela
dispens från vissa hyresrättsliga bestämmelser som
tillkommit för att skydda hyresgästerna i traditionella
hyresförhållanden. Det gäller bestämmelserna om
hyresvärdens underhållsskyldighet (12 kap. 15 § andra
stycket första meningen jordabalken), om bostadssanering
(bostadssaneringslagen, 1973:531) och om hyressättning (12
kap. 19 § jordabalken samt hyresförhandlingslagen,
1978:304).

Kooperativ hyresrätt innebär att en ekonomisk förening
upplåter bostadslägenheter med hyresrätt till sina
medlemmar. Hyresrätten upplåts enligt särskilda hyresavtal
och separat från andelsrätten i föreningen. Vid avflyttning
får hyresgästen tillbaka sin insats men får inte ta ut någon
ersättning för nyttjanderätten.

Hittills har regeringen beviljat ett sextiotal föreningar
tillstånd att bedriva verksamhet där bostäder upplåts med
kooperativ hyresrätt.

4 Regeringens överväganden

Lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt
gäller till utgången av år 1993. Inom Justitiedepartementet
bereds för närvarande frågan om att införa en permanent
lagstiftning om kooperativ hyresrätt. I avvaktan på detta
bör lagens giltighetstid förlängas till utgången av juni 1994.

Den föreslagna lagändringen är lagtekniskt sett av
enkel beskaffenhet. Enligt regeringens mening skulle därför
Lagrådets hörande sakna betydelse.

Justitiedepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7
oktober 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och
statsråden B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén,
Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel,
Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg,
Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Laurén

Regeringen beslutar proposition 1993/94:28 Fortsatt
giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ
hyresrätt.
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-13 Bordläggning: 1993-10-13 Hänvisning: 1993-10-14 Motionstid slutar: 1993-10-28
Förslagspunkter (2)