Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

Proposition 2017/18:275

Regeringens proposition 2017/18:275

Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES Prop.

och Schweiz

2017/18:275

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 juni 2018

Stefan Löfven

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att garantipension och garantipension till omställningspension fortsatt ska kunna betalas ut vid bosättning iett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i

Schweiz med oförändrade belopp.

EU-domstolen
meddelade den 7 december 2017 dom i ett mål som rör den svenska garantipensionen. Av domen följer att garantipension är att

anse som en s.k. minimiförmån enligt artikel 50 i EG:s förordning 1408/71, numera artikel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-06-19 Bordlagd: 2018-06-19 Hänvisad: 2018-06-20 Motionstid slutar: 2018-10-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)