Frågor om offentlig upphandling

Proposition 1993/94:227

Prop.

1993/94:227

Regeringens proposition

1993/94:227

Frågor om offentlig upphandling

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Anne Wibble

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att bestämmelser för upphandling av tjänster införs

även vid upphandling inom vatten-, energi-, transport- och tele-

kommunikationsområdena. Dessutom föreslås att Nämnden för offentlig upphandling

ges rätt att inhämta alla nödvändiga upplysningar från upphandlande enheter.

Därutöver föreslås en del justeringar i lagen (1992:1528) om offentlig

upphandling med anledning av ändrade upphandlingsdirektiv.

1

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-31 Bordläggning: 1994-03-31 Hänvisning: 1994-04-11 Motionstid slutar: 1994-04-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.