Prop.
1993/94:227
Regeringens proposition
1993/94:227

Frågor om offentlig upphandling

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Anne Wibble
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att bestämmelser för upphandling av tjänster införs
även vid upphandling inom vatten-, energi-, transport- och tele-
kommunikationsområdena. Dessutom föreslås att Nämnden för offentlig upphandling
ges rätt att inhämta alla nödvändiga upplysningar från upphandlande enheter.
Därutöver föreslås en del justeringar i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling med anledning av ändrade upphandlingsdirektiv.
1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut...... 3

2 Lagtext...................... 3

3 Ärendet och dess beredning... 15

4 Allmänna överväganden........ 164.1 Tjänsteupphandling inom
försörjningssektorerna......... 16
4.2 Uppgiftslämnande för statistikändamål17
4.3 Särskilt undantag avseende vissa upphandlingar19
4.4 Nämnden för offentlig upphandling19

5 Författningskommentarer...... 20

Bilaga 1 Lagförslagen i promemorian 28

Bilaga 2 Förteckning över remissinstanser38

Bilaga 3 Lagrådsremissens lagförslag 39

Bilaga 4 Lagrådets yttrande.... 50

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 24 mars 1994............... 52

1 Lagen omtryckt 1993:1468. Fotnot på sid 3

1 Lagen omtryckt 1993:1468. Fotnot på sid 28
2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling1
dels att 7 kap. 9-12 skall betecknas 11-14 ,
dels att 1 kap. 11 och 23 , 2 kap. 6, 8, 9 och 13 , 4 kap. 1, 4, 6, 8, 14
och 16 , 5 kap. 1 , 6 kap. 9 och 17 samt rubriken till bilagan till lagen
skall ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 7 kap. 9 och 10 skall sättas närmast före 7
kap. 11 respektive 12 .
dels att det lagen skall införas sju nya paragrafer, 1 kap. 26 , 2 kap. 7a och
11a , 4 kap. 26 och 27 samt 7 kap. 9 och 10 , av följande lydelse,
dels att fyra nya rubriker skall införas närmast före 1 kap. 26 , 4 kap. 26 ,
4 kap. 27 och 7 kap. 13 av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. Allmänna bestämmelser

11
En enhet som avslutat en upphandling enligt bestämmelserna i 2, 3 eller 5 kap.
skall inom 48 dagar därefter sända en annons till Byrån för Europeiska
gemenskapernas officiella publikationer hur upphandlingen har avslutats.
Annonsen får inte innehålla uppgifter vars publicering skulle strida mot något
allmänt intresse eller motverka befogade affärs-eller konkurrensintressen.
Enheten skall också
upprätta en rapport
om den avslutade
upphandlingen.
Rapporten skall läm-
nas till EFTA:s
övervaknings-
myndighet på dess
begäran. Rapporten
skall innehålla
uppgifter om
1. enhetens namn
och adress och
värdet av
upphandlingen,
2. anbudsgivare
eller anbudssökande
som deltagit vid
prövningen av anbud
och anledningen
till urvalet av
anbudssökande,
3. anbudsgivare
eller anbudssökande
som inte vunnit
framgång och
anledningen till
det,
4. vilken
leverantör som fick
upphandlingen och,
i förekommande fall,
hur stor del denne
avser att lägga ut på
någon annan, och
5. för förhandlad
upphandling,
anledningen till
valet av det för-
farandet.

23
Föreligger det En upphandlande
fallet att en enhet får förkasta
upphandlande enhet anbud som den anser
skall anta det vara orimligt lågt,
anbud som har lägst dock först sedan
anbudspris, får enheten begärt
enheten förkasta förklaring till det
anbud som den anser låga anbudet och
vara orimligt lågt, inte fått tillfreds-
dock först sedan ställande svar.
enheten begärt
förklaring till det
låga anbudet och
inte fått
tillfredsställande Om enheten
svar. Förklaringen förkastat ett anbud
skall begäras av det skälet att
skriftligt. det bedömts vara
Om enheten valt orimligt lågt, skall
ett dyrare anbud enheten avge en
skall den vid rapport om sitt
varuupphandling beslut till EFTA:s
ange skälen för sittövervaknings-
beslut i en rapport myndighet eller, om
till EFTA:s anbudet avgetts vid
rådgivande kommitté upphandling enligt
för offentlig 4 kap., lämna
upphandling. Om det upplysningar om
är fråga om beslutet i
upphandling enligt meddelande om
3 eller 4 kap. avslutad
skall enheten dess- upphandling enligt
utom avge en 4 kap. 15 .
rapport till EFTA:s
övervakningsmyndighet
om vilka anbud som Uppgiftslämnande för
förkastats. statistikändamål

26 Att
näringsidkare,
kommuner och andra
kan åläggas
skyldighet att för
statistikändamål lämna
uppgifter
beträffande
offentlig
upphandling följer
av lagen (1992:889)
om den officiella
statistiken.

2 kap. Varuupphandling

6
En upphandlande En upphandlande
enhet som omfattas enhet skall för
av GATT-överens- varje budgetår genom
kommelsen om förhandsannonsering
statlig upphandling informera om sina
skall för varje upphandlingar över
budgetår genom 750 000 ecu som
förhandsannonsering enheten planerat för
informera om sina varje varuområde. Om
upphandlingar över förhandsannonsering
750 000 ecu som gäller 1 kap. 8-10 .
enheten planerat för
varje varuområde. Om
förhandsannonsering
gäller 1 kap. 8-10 .

7 a En
upphandlande enhet
skall inom 15 dagar
från det att begäran
kommit in lämna
upplysningar till
varje anbudssökande
eller anbudsgivare
som så begär om varför
hans ansökan eller
anbud förkastats.
Den vars anbud för-
kastats skall på
begäran få veta vem
som fick upphand-
lingen. Om enheten
beslutat att inte
avsluta en
annonserad
upphandling eller
att göra om
upphandlingen skall
enheten på begäran
lämna upplysningar
till anbudsgivare
eller anbudssökande
om skälen för sitt
beslut. Enheten
skall underrätta
Byrån för Europeiska
gemenskapernas
officiella
publikationer om
sitt beslut.

8
Öppen upphandling Öppen eller selektiv
skall användas om upphandling skall
inte något annat användas om inte
upphandlings- något annat
förfarande får upphandlingsförfarande
tillämpas enligt 9 får tilllämpas enligt
eller 10 . 9 eller 10 .

9
Selektiv Om en upphandlande
upphandling får enhet väljer att
användas om använda selektiv
kostnaderna för upphandling får den
övriga för-faranden i annonsen ange hur
inte står i skälig många leverantörer
proportion till den avser att
värdet av inbjuda att lämna
upphandlingskon- anbud. Antalet
traktet eller om leverantörer skall
det är motiverat medavvägas med hänsyn
hänsyn till varans till varans karaktär
karaktär eller om men måste uppgå till
det finns andra minst fem.
särskilda skäl.
11 a Om en
upphandlande enhet
väljer förhandlad
upphandling utan
föregående
annonsering skall
antalet
anbudsgivare i
förhandlingen inte
vara mindre än tre,
förutsatt att det
finns ett
tillräckligt antal
lämpliga
anbudsgivare.

Tidsfrister

13
Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar
från den dag då annonsen om upphandling avsändes.
En upphandlande En upphandlande
enhet skall lämna utenhet skall lämna ut
förfrågningsunderlagetförfrågningsunderlaget
till en leverantör till en leverantör
inom fyra inom sex dagar från
arbetsdagar från detdet att underlaget
att underlaget har har begärts.
begärts. YtterligareYtterligare
information skall information skall
lämnas senast sex lämnas senast sex
dagar före dagar före
anbudstidens utgång,anbudstidens utgång,
om så har begärts i om så har begärts i
rimlig tid. rimlig tid.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena

Tillämpningsområde

1
Bestämmelserna i Bestämmelserna i
detta kapitel skall detta kapitel skall
tillämpas vid tillämpas vid
upphandling av upphandling som görs
varor och av en upphandlande
byggentreprenader enhet för sådan av
som görs av en enheten bedriven
upphandlande enhet verksamhet som
för sådan av enhetenbestår av
bedriven verksamhet
som består av
1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i
fråga om transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten,
elektricitet, gas eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta
nät,
2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller utvinning
av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen eller för tillhandahållande av
terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,
3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med
järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana,
4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät eller
tillhandahållande av en eller flera allmänna telekommunikations-tjänster.
Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen
"upphandlande enhet" alla företag över vilka staten, kommun, landsting eller
kyrklig kommun direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande och företag
som bedriver verksamhet enligt första stycket med särskilt tillstånd från en
myndighet.
För upphandling av
tjänster för
verksamheter som
avses i första
stycket gäller,
utöver detta
kapitel, de
bestämmelser till
vilka hänvisas i 5
kap. 1 .

4
Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en upphandlande enhet som
bedriver busstransportverksamhet som avses i 1 första stycket 3 om även andra
företag får bedriva sådan verksamhet inom samma geografiska område på samma
villkor.
Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahåller
tjänster som avses i 1 första stycket 4, om upphandlingen uteslutande syftar
till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera
telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom samma
geografiska område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett samma villkor.
Bestämmelserna i Bestämmelserna i
detta kapitel skall detta kapitel skall
inte heller inte heller
tillämpas vid tillämpas vid
upp-handlingar av upp-handlingar som
varor eller görs för återförsäljning
byggentreprenader eller uthyrning om
som görs för även andra företag
återförsäljning ellerhar rätt att
uthyrning om även återförsälja eller
andra företag har hyra ut på samma
rätt att återförsäljavillkor som den
eller hyra ut på upphandlande
samma villkor som enheten.
den upphandlande
enheten.

6
Om en upphandling av varor eller byggentreprenader innefattar tjänster som är
nödvändiga för leveransen av varorna eller byggentreprenaderna skall dessa
tjänster anses ingå i varu- eller byggentreprenadupphandlingen.
En upphandling som innefattar andra tjänster än sådana nödvändiga tjänster som
avses i första stycket skall i sin helhet anses som en varuupphandling om
varornas värde, inklusive värdet av tjänster som avses i första stycket, är
större än värdet av andra tjänster som omfattas av upphandlingen.
En programvara för
tjänster skall anses
som en vara om den
upphandlas av en
enhet som bedriver
verksamhet som
avses i 1 första
stycket 4 och
programvaran skall
användas i verksam-
heten.

Tröskelvärden m.m.

8
Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid sådan upphandling, vars värde
exklusive mervärdesskatt uppgår till minst
1. 400 000 ecu och 1. 400 000 ecu och
gäller varor för gäller varor eller
verksamhet som tjänster för
omfattas av 1 verksamhet som
första stycket 1-3, omfattas av 1
2. 600 000 ecu och första stycket 1-3,
gäller varor för 2. 600 000 ecu och
verksamhet som gäller varor eller
omfattas av 1 tjänster för
första stycket 4, verksamhet som
omfattas av 1
första stycket 4,
3. 5 000 000 ecu och gäller byggentreprenad.
Om en upphandling
av tjänster görs
genom en formgiv-
ningstävling skall
5 kap. 29 tillämpas
på tävlingen under
förutsättning att den
dels ingår i en
upphandling av
tjänster vars värde
uppgår till minst
något av de värden
som nämns i första
stycket 1 eller 2,
dels görs för
verksamhet som
avses där.
Bestämmelserna i
5 kap. 29 skall
också tillämpas på
alla tävlingar vars
sammanlagda
prissumma uppgår
till minst nämnda
belopp.

Annonsering m.m.

14
En upphandlande En upphandlande
enhet skall för enhet skall för
varje budgetår genomvarje budgetår genom
förhandsannonsering förhandsannonsering
informera om varu- informera om varu-
upphandlingar över och
750 000 ecu som tjänsteupphandlingar
enheten planerat föröver 750 000 ecu som
varje varuområde. I enheten planerat för
fråga om byggentre- varje varuområde
prenadupphandling eller
skall enheten genom tjänstekategori
förhandsannonsering enligt avdelning A
informera om i bilaga till denna
upphandlingar som lag. I fråga om
överstiger byggentreprenad-
tröskelvärdet enligtupphandling skall
8 3 som enheten enheten genom
planerat och ange förhandsannonsering
deras huvudsakliga informera om
art och upphandlingar som
överstiger
omfattning. Om tröskelvärdet
förhandsannonsering enligt 8 3 första
gäller 1 kap. 8-10 .stycket som enheten
planerat och ange
deras huvudsakliga
art och omfattning.
Om förhandsannon-
sering gäller 1 kap.
8-10 .
Inbjudan att lämna anbud får ske genom att ett meddelande på förhand annonseras
enligt reglerna i 1 kap. 8-10 . I meddelandet skall anges dels att upphandling
kommer att ske genom selektivt eller förhandlat förfarande utan ytterligare
annonsering, dels att intresserade deltagare skriftligen skall anmäla sitt
intresse. Innan den upphandlande enheten därefter påbörjar upphandlingen skall
de som anmält intresse uppmanas att skriftligen bekräfta detta utifrån mer
detaljerade upplysningar om upphandlingen.
Inbjudan att lämna anbud får ske genom att den upphandlande enheten i en annons
tillkännager att den enligt 23 upprättat och tillämpar ett särskilt system för
urval av deltagare.

Val av upphandlingsförfarande

16
En upphandlande enhet skall använda något av de upphandlings-förfaranden som
nämns i 1 kap. 5 med föregående annonsering.
En upphandlande enhet får avstå från annonsering om
1. det vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud, under
förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna
kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats,
2. det som upphandlas avser forskning, utveckling eller experiment, under
förutsättning att framställningen av varorna eller utförandet av
byggentreprenaden inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och ut-
vecklingskostnader,
3. varorna eller 3. det som
byggentreprenaden upphandlas av tek-
av tekniska eller niska eller
konstnärliga skäl konstnärliga skäl
eller på grund av eller på grund av
ensamrätt kan ensamrätt kan
tillhandahållas av tillhandahållas av
endast en viss endast en viss
leverantör, leverantör,
4. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska,
orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras
till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid
öppen eller selektiv upphandling,
5. det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller ytterligare leveranser
från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller
tillägg till tidigare leveranser, och ett byte av leverantör skulle medföra
anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade
eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll,

6. det är fråga om 6. det är fråga om
byggentreprenad som byggentreprenad
gäller eller tjänster som
tilläggsarbeten av gäller
den ursprungliga tilläggsarbeten
leverantören och someller
inte omfattas av tilläggstjänster av
det först avsedda den ursprungliga
projektet eller av leverantören och som
en föregående inte omfattas av
upphandling, men det först avsedda
som på grund av projektet eller av
oförutsedda en föregående
omständigheter upphandling, men
blivit nödvändiga försom på grund av
arbetets utförande, oförutsedda omstän-
under förutsättning digheter blivit
att tilläggsarbetenanödvändiga för
inte utan tekniska arbetets utförande,
eller ekonomiska under förutsättning
olägenheter kan att tilläggsarbetena
skiljas från det eller
ursprungliga tilläggstjänsterna
upphandlings- inte utan tekniska
kontraktet, eller eller ekonomiska
att tilläggsarbetenaolägenheter kan
är nödvändiga för attskiljas från det
byggentreprenaden ursprungliga upp-
skall kunna handlingskon-
slutföras, traktet, eller att
tilläggsarbetena är
nödvändiga för att
byggentreprenaden
skall kunna
slutföras, eller att
7. upphandlingen tilläggstjänsterna är
vid byggentreprenad nödvändiga för att de
gäller nya arbeten ursprungliga
som består enbart avtjänsterna skall
en upprepning av kunna slutföras,
arbeten ingående i 7. upphandlingen
ett projekt som vid byggentreprenad
tidigare varit eller tjänster gäller
föremål för öppen ellernya arbeten eller
selektiv tjänster som består
upphandling och enbart av en
arbetena tilldelas upprepning av
samma leverantör somarbeten eller
tidigare fått tjänster ingående i
upphandlingskont- ett projekt som
raktet, om dessa tidigare varit
nya arbeten beställsföremål för öppen eller
inom tre år efter selektiv
det att det upphandling och
ursprungliga- arbetena eller
kontraktet slöts ochtjänsterna tilldelas
värdet av de nya samma leverantör som
arbetena ingått i tidigare fått
tröskel- upphandlingskont-
värdeberäkningen ochraktet, om dessa
annonserats i nya arbeten eller
samband med det tjänster beställs
ursprungliga inom tre år efter
projektet, det att det
ursprungliga-
kontraktet slöts och
värdet av de nya
arbetena eller
tjänsterna ingått i
tröskelvärde-
beräkningen och an-
nonserats i samband
med det
ursprungliga
projektet,
8. det gäller upphandling av varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,
9. det gäller avrop mot ett gällande ramavtal,
10. det erbjudit sig en möjlighet att göra särskilt förmånliga inköp av varor
antingen genom att utnyttja tillfälliga erbjudanden att köpa till pris
väsentligt under marknadsvärdet eller genom att köpa i samband med att en
leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i
konkurs eller varit föremål för liknande rättsligt förfarande,
11. det är fråga om
upphandling som
enligt
tävlingsregler
ansluter till en
formgivningstävling
och

skall tilldelas
vinnaren av täv-
lingen.
Om den tävling som
avses i andra
stycket 11
avslutats med att
juryn bedömt att
fler utföranden kan
komma i fråga skall
förhandlingen avse
samtliga bidrag.

Alternativa
utföranden

26 Om det i
annonsen om upp-
handling angetts
att det anbud
kommer att antas
som är det ekono-
miskt mest
fördelaktiga med
hänsyn till samtliga
omständigheter, får
en upphandlande
enhet även pröva
anbud som innehåller
ett alternativt
utförande. En
förutsättning är att
enheten i annonsen
upplyst om att den
kommer att pröva
anbud som innehåller
alternativa
utföranden och om de
minimikrav som
alternativa
utföranden måste
uppfylla.
Ett alternativt
utförande får inte
förkastas endast av
det skälet att det är
utformat enligt
europeiska tekniska
specifikationer
eller enligt svensk
standard som i
huvudsak ansluter
till europeiskt
godtagen teknisk
specifikation.

Bevarande av
uppgifter

27 En upphandlande
enhet skall för
varje upphandling
bevara uppgifter om
1. skälen för de
krav som enheten
ställt på
leverantörerna och
för urvalet av
dessa,
2. grunden för
prövningen av anbud,
3. skälen för
avstående av
annonsering enligt
16 andra stycket
genom hänvisning
till någon av
punkterna i det
stycket,
4. skälen för
tillämpning av
1 kap. 13 ,
5. tillämpat
undantag som avses
i 4 kap. 5 .
Uppgifterna skall
bevaras i fyra år.

5 kap. Upphandling av tjänster
1
Bestämmelserna i Detta kapitel gäller
detta kapitel upphandling av
tillämpas på tjänster av det slag
upphandling av som anges i
sådana tjänster som avdelning A i
inte omfattas av bilaga till denna
bestämmelserna i 2-4lag om tjänsterna
kap. om tjänsterna ärinte omfattas av
av det slag som bestämmelserna i 2
avses i avdelning A och 3 kap. I fråga
i bilaga till denna om upphandling av
lag. Vid tjänster som avses i
upphandling av avdelning A i
tjänster som avses ibilagan och som görs
avdelning B i för verksamheter som
bilagan tillämpas avses i 4 kap. 1
6 kap. första stycket
tillämpas dock
endast andra
stycket denna
paragraf samt 2 ,
3 andra stycket,
5 första meningen,
6, 7, 9 och 10
detta kapitel. Vid
upphandling av
tjänster som avses i
avdelning B i
bilagan till denna
lag tillämpas 6 kap.
Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om
1. anskaffning av eller nyttjanderätt i vad form som helst till fastighet,
byggnad eller annan egendom som utgör fast egendom eller tillbehör till
fastighet eller byggnad eller rättigheter av nu nämnt slag,
2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial
eller sändningstid i etermedia,
3. telefoni, telex, radiotelefoni, personsökning eller satellittjänster,
4. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,
5. finansiella tjänster i samband med utgivning eller omsättning av värdepapper
och andra finansiella instrument,
6. anställningsavtal,
7. forskning och utveckling i andra fall än då tjänsten endast gäller den egna
verksamheten och helt finansieras av den upphandlande enheten,
8. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster från
Sveriges riksbank.

6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden
som anges i 2-5 kap., m.m.

Krav som får ställas på leverantören

9
En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är

föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller annat liknande förfarande,
3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter eller social-
avgifter.
En upphandlande enhet har rätt att av en leverantör begära upplysningar om
förhållanden som avses i första stycket.
Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande enheten, om det inte är
onödigt, kontrollera om leverantören är
1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret,
2. registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen
preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, och
3. fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter.
En upphandlande En upphandlande
enhet som av enhet som av
leverantören begär leverantören begär
upplysningar om upplysningar om
förhållanden som förhållanden som
avses i första och avses i första och
andra styckena tredje styckena
skall i förfråg- skall i förfråg-
ningsunderlaget, ningsunderlaget,
annonsen eller annonsen eller
skrivelsen ange på skrivelsen ange på
vilket sätt vilket sätt
leverantören kan leverantören kan
lämna upplys- lämna upplys-
ningarna. ningarna.

Upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

17
Vid upphandling som Vid upphandling som
avses i 1 kap. 3 avses i 1 kap. 3
andra stycket får enandra stycket får
upphandlande enhet regeringen besluta
göra sådana undantagom sådana undantag
från bestämmelserna ifrån bestämmelserna i
detta kapitel som ärdetta kapitel som är
nödvändiga av hänsynnödvändiga med hänsyn
till försvars- och till försvars- och
säkerhetspolitiska säkerhetspolitiska
intressen. intressen.
Regeringen får
överlåta till en
upphandlande enhet
att själv besluta om
sådana undantag som
avses i första
stycket.

7 kap. Överprövning, skadestånd, m.m.

Tillsyn

9 En särskild nämnd,
Nämnden för offentlig
upphandling, utövar
tillsyn över den
offentliga upphand-
lingen enligt denna
lag.
Vid sin tillsyn får
nämnden inhämta alla
nödvändiga upp-
lysningar från
upphandlande
enheter.
Upplysningarna
skall i första hand
inhämtas genom
skriftligt
förfarande. Om det på
grund av
materialets omfång,
brådska eller något
annat förhållande är
lämpligare, får
upplysningarna in-
hämtas genom besök
hos den upp-
handlande enheten.

10 En upphandlande
enhet är skyldig att
tillhandahålla de
upplysningar som
Nämnden för offentlig
upphandling begär för
sin tillsyn.

Bilaga

Tjänster som avses iFörteckning av
5 kap. tjänster

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. De nya bestämmelserna, med undantag
för 6 kap. 17 , gäller inte för upphandlingar som påbörjats före den 1 juli
1994.

3

3 Ärendet och dess beredning

Genom lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU), som trädde i kraft den 1
januari 1994, har EG:s regler om den offentliga upphandlingen inom den inre
marknaden införlivats med svensk rätt.
Lagen meddelades väsentligen till uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt
EES-avtalet och ansluter i övrigt till de direktiv om offentlig upphandling som
därutöver antagits inom EG. Inom EG har sedermera tre nya direktiv beslutats
(93/36/EEG, 93/37/EEG och 93/38/EEG). Dessa direktiv har förts in i EES-avtalets
bilaga XVI genom EES-kommitténs beslut den 21 mars 1994 och bör nu införlivas
med svensk rätt.
De nya direktiven avser i huvudsak omtryck av gällande regler inom den inre
marknaden. I samband med omtrycken har man dessutom vidtagit åtgärder för att
göra reglerna mer enhetliga. Justeringarna har främst avsett varudirektiven
(93/36/EEG), som har ändrats med utgångspunkt i direktiven för byggentreprenader
(93/37/EEG). Därigenom har uppnåtts att förfarandena vid varuupphandling och
upphandling av byggentreprenader har blivit likartade. Även i direktivet för
upphandling inom försörjningssektorerna (93/38/EEG) har ändringar vidtagits.
Dessa ändringar är av en större materiell betydelse, eftersom de innebär att
upphandling av tjänster inom dessa sektorer nu direktivregleras. Vidare
innehåller direktivet ett undantag för inköp av tjänster från s.k. anknutna
företag.
Förslag till införlivande av de nya EG-reglerna har utarbetats inom
Finansdepartementet i promemorian "Ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling på grund av ändrade upphandlingsdirektiv, m.m." I promemorian
föreslås vidare att Nämnden för offentlig upphandling ges rätt att ta del av
sådana handlingar hos upphandlande enheter som rör nämndens verksamhetsområde.
Dessutom tas i promemorian upp en fråga om inhämtande av upplysningar för
statistikändamål.
De lagförslag som lades fram i promemorian finns i bilaga 1. Promemorian har
remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En
sammanställning över remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet
(dnr 679/94).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 17 mars 1994 att inhämta Lagrådets yttrande över det
lagförslag som finns i bilaga 3.
Lagrådets yttrande finns i bilaga 4.
Regeringen har i propositionen följt Lagrådets förslag till omformuleringar av
lagtexten. Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten och en
övergångsbestämmelse tillförts.

4 Allmänna överväganden

4.1 Tjänsteupphandling inom försörjningssektorerna

Regeringens förslag: Regler om tjänsteupphandling inarbetas i 4 kap. LOU.
Förslaget i promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag. Dock lämnades
en fråga öppen i promemorian, nämligen frågan om ett visst direktivbundet
undantag för tjänsteupphandling från ett anknutet företag borde införlivas. I
promemorians förstahandsförslag hade ett införlivande inte skett. I promemorians
allmänna motivering lämnades emellertid ett förslag till hur ett införlivande
skulle kunna formuleras.
Remissinstanserna: De remissinstanser som behandlat frågan har tillstyrkt
förslaget. Flera remissinstanser, bl.a. Konkurrensverket och Sveriges
Industriförbund, har vidare pekat på betydelsen av att även undantaget
införlivas och har ifrågasatt promemorians förstahandsförslag i den delen på den
grunden att det är angeläget att det nationella och det internationella
regelverket överensstämmer sinsemellan och att promemorians förstahandsförslag
inte åstadkom sådan enhetlighet. Svenska Kommunförbundet anser att upphandling
av tjänster från ett anknutet företag inte ännu bör omfattas av LOU och hänvisar
till att det kan finnas behov av en övergångsperiod för denna
konkurrensutsättning. Stockholms läns landsting anser att någon inskränkning av
konkurrensen inte bör ske och således att undantaget inte bör införlivas med
svensk rätt.
Skälen för regeringens förslag: Tjänsteupphandling bör ske i konkurrens och i
de former som LOU föreskriver. Upphandling av tjänster inom
försörjningssektorerna enligt 4 kap. LOU omfattas emellertid för närvarande inte
av LOU. Regleringen i 4 kap. avser endast varor och byggentreprenader. Det är
naturligt att med utgångspunkt i EG:s bestämmelser nu föra in regler om
upphandling av tjänster även för försörjningssektorerna i 4 kap.
De tjänster det är fråga om är desamma som redan omfattas av LOU enligt en
bilaga till lagen. Det gäller t.ex. underhåll av maskinutrustning, vissa
transporttjänster, vissa telekommunikationstjänster, datatjänster, redovisning,
konsulttjänster och fastighetsförvaltning. Regeringens förslag innebär således
den nyheten att sådana tjänster kommer att omfattas av bestämmelserna i LOU
också när de avser verksamhet som t.ex. staten eller en kommun driver inom
områdena vatten- och energiförsörjning m.m.
Vad gäller undantaget för viss tjänsteupphandling anser vi att önskemålet om en
effektiv upphandling väger tyngre än önskemålet om internationell anpassning.
Visserligen är det av godo att följa det internationella regelverket, men vi kan
inte se anledning att i detta fall låta införliva ett undantag som i praktiken
är en lindring av upphandlingsdirektivens krav på en i övrigt affärsmässig och
konkurrensutsatt upphandling.

4.2 Uppgiftslämnande för statistikändamål

Regeringens förslag: LOU kompletteras med en bestämmelse om uppgiftslämnande för
statistikändamål. Bestämmelsen innebär att sådant uppgiftslämnande görs enligt
bestämmelserna i lagen (1992:889) om den officiella statistiken.
Förslaget i promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: De remissinstanser som behandlat frågan har tillstyrkt
promemorians förslag. Statistiska centralbyrån delar uppfattningen att lagen om
den officiella statistiken kan tillämpas, men påpekar att uppgiftslämnande från
myndigheter normalt bygger på de regler som gäller för myndigheters biträde åt
varandra och förutsätter att det kommer att gälla även i detta sammanhang.
Skälen för regeringens förslag: I samtliga de EG-direktiv som tidigare
införlivats och även i de nu aktuella finns regler om lämnande av uppgifter för
statistikändamål. Dessa har ännu inte införlivats. Den lämpligaste metoden att
införliva reglerna är att i så hög grad som möjligt knyta an till ett redan
befintligt system för ett sådant ändamål. Ett sådant system är tillgängligt i
form av lagen (1992:889) om den officiella statistiken.
När det gäller offentlig upphandling skall på grund av EES-avtalet statistik
lämnas till EFTA:s övervakningsmyndighet ESA. Det är alltså fråga om statistik
för internationell rapportering enligt 1 andra stycket lagen om den officiella
statistiken. I fråga om upphandlingar enligt 6 kap. LOU, som gäller
upphandlingar under tröskelvärdena, är läget delvis ett annat eftersom de inte
omfattas av internationellt grundade regler. EG-direktiven innehåller emellertid
en viss uppgiftslämnarskyldighet även för sådana upphandlingar (t.ex. för
GATT-myndigheter, jfr artikel 32.2 a i direktiv 93/36/EEG). Beträffande
upphandlingar enligt 6 kap. är det huvudsakliga skälet för uppgiftslämnandet
dock att allmän information skall kunna ges, vilket också täcks av nyssnämnda
bestämmelse i lagen om den officiella statistiken.
Lagen om den officiella statistiken är tillämplig på uppgiftslämnande från
näringsidkare och kommuner m.fl. Enligt 4 och 6 denna lag skall uppgifter
lämnas till den officiella statistiken om näringsverksamhet i fråga om
beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar enligt 8 andra
stycket närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas samt om sättet
och tiden för uppgiftslämnandet.
De uppgifter om offentlig upphandling som behöver lämnas för statistikändamål
är visserligen tämligen omfattande, men ändå inte mer detaljerade än att de kan
omfattas av lagen om den officiella statistiken. Uppgifterna skall avse t.ex.
antalet upphandlingar och deras värde samt nationaliteten hos de leverantörer
vars anbud antagits. Uppgifter skall däremot inte lämnas om namn eller andra
personliga förhållanden.
I LOU bör en bestämmelse som erinrar om lagen om den officiella statistiken
föras in och där bilda en egen avslutande paragraf i 1 kap. Därutöver fordras
särskilda föreskrifter meddelade med stöd av lagen om den officiella statistiken
liksom en ändring i förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken.
Det kan vidare nämnas att den första tidpunkt då Sverige skall lämna
statistiska uppgifter till ESA är den 31 oktober 1995. Den statistiken skall
avse upphandlingar som gjorts under år 1994, dvs. det första år då EES-avtalet
gäller.
En upphandlande enhet kan enligt direktiven också vara skyldig att lämna mera
detaljerade uppgifter i en rapport till ESA som ett led i ESA:s övervakning av
EES-avtalets efterlevnad. I ett sådant fall rör det sig inte om ett
uppgiftslämnande som kommer att ligga till grund för officiell statistik. För
denna rapportering behövs egna bestämmelser som redan förts in i LOU.
Inte heller när det gäller upplysningar om upphandlingar enligt 4 kap. LOU
skall uppgifter lämnas för den officiella statistiken. I de fallen föreskrivs i
direktiven i stället att upphandlande enheter för varje upphandlingskontrakt
skall bevara följande uppgifter, nämligen om
1. skälen för de krav som enheten ställt på leverantörerna och
för urvalet av dessa,
2. grunden för prövningen av anbud,
3. skälen för avstående från annonsering enligt 4 kap. 16
andra stycket LOU, genom hänvisning till någon av punkterna
i det stycket,
4. skälen för tillämpning av 1 kap. 13 LOU,
5. tillämpat undantag som avses i 4 kap. 5 LOU.
Eftersom en bestämmelse som den nu skisserade inte avser den officiella statis-
tiken kan en hänvisning till lagen om den officiella statistiken inte få avsedd
verkan i det här fallet. Bestämmelsen bör därför införas som en särskild bestäm-
melse om bevarande av uppgifter för upphandling inom försörjningssektorerna och
har därför en naturlig plats sist i 4 kap. LOU.

4.3 Särskilt undantag avseende vissa upphandlingar

Regeringens förslag: Undantag från bestämmelserna i LOU av hänsyn till försvars-
och säkerhetspolitiska intressen beslutas av regeringen. Regeringen får överlåta
till en upphandlande enhet att själv besluta om sådana undantag.
Skälen för regeringens förslag: All upphandling bör regleras så enhetligt som
möjligt med huvudregeln om affärsmässighet som grund. Särlösningar kan
emellertid vara motiverade exempelvis när det gäller upphandling som avses i 1
kap. 3 andra stycket LOU, dvs. som gäller bl.a. upphandling av
försvarsmateriel. Enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 17 LOU får undantag
således göras om det är nödvändigt av hänsyn till försvars- och
säkerhetspolitiska intressen. De överväganden som det här gäller är av det
slaget att de i princip bör göras av regeringen och inte av en myndighet.
Undantagsbestämmelsen bör utformas i enlighet härmed. Samtidigt bör regeringen
ha möjlighet att överlåta till en upphandlande enhet att för vissa situationer,
t.ex. upphandlingsärenden som är av en mer rutinmässig karaktär, själv besluta
om avsteg från lagens bestämmelser.

4.4 Nämnden för offentlig upphandling

Regeringens förslag: Nämnden för offentlig upphandling skall vid sin tillsyn
över den offentliga upphandlingen få inhämta nödvändiga upplysningar hos
upphandlande enheter.
Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: De remissinstanser som behandlat frågan tillstyrker
promemorians förslag. Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet betonar
vikten av att hänsyn tas till den kommunala självstyrelsen.
Skälen för regeringens förslag: I prop. 1992/93:88 förutskickades (s. 44) att
Nämnden för offentlig upphandling borde få möjlighet att, som ett led i sin
tillsyn, granska de handlingar hos de upphandlande enheterna som rör
upphandling. Nu bör ett lagförslag om detta läggas fram.
Nämnden bör inte ges rätt att ta del av den upphandlande enhetens samtliga
böcker och affärshandlingar, utan endast de handlingar som avser en eller flera
bestämda upphandlingar. Detta hänger vidare samman med den rätt att granska en
medlemsstats uppfyllande av avtalet som ESA har. Sålunda får ESA under en
pågående upphandling vända sig till staten med en begäran om åtgärd, om ESA för
sin del anser att en klar och konkret överträdelse av avtalet har ägt rum eller
kan befaras inträffa. Staten har då att besvara de frågor ESA ställer. I den
situationen är det angeläget att staten kan svara ESA så utförligt som möjligt
och därför också angeläget att det finns en möjlighet att komma åt relevanta
uppgifter.
I praktiken bör det ankomma på Nämnden för offentlig upphandling att för svensk
del inhämta nödvändiga upplysningar.
Även utan att ett förfarande inleds av ESA är det dock angeläget att nämnden
kan få tillgång till alla nödvändiga handlingar i ett upphandlingsärende. Detta
är ett naturligt inslag i den tillsynsuppgift som nämnden har, antingen det rör
sig om rutinärenden på samma sätt som när t.ex. Riksrevisionsverket utför
granskningar inom sitt ansvarsområde eller rena initiativärenden.
Beträffande uppgiftsskydd enligt sekretesslagen (1980:100) kan följande sägas.
När det gäller inhämtande av uppgifter från upphandlande enheter som är
myndigheter och dessa uppgifter är sekretessbelagda där gäller reglerna för
överföring av sekretess i 13 kap. sekretesslagen. Om det är fråga om uppgifter
från andra upphandlande enheter än myndigheter är det i första hand 8 kap. 6
sekretesslagen om sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds ekono-
miska förhållanden som är av intresse. Enligt denna paragraf kan sekretess gälla
i en statlig myndighets verksamhet som består i tillsyn med avseende på pro-
duktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt, under
förutsättning att regeringen föreskriver det. Lagrummet bör göras tillämpligt på
nämndens verksamhet genom en ändring i sekretessförordningen (1980:657).

5 Författningskommentarer

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

1 kap. Allmänna bestämmelser

11

Paragrafen har tillförts ett nytt andra stycke, som behandlar en ytterligare
rapporteringsskyldighet till EFTA:s övervakningsmyndighet ESA. Rapporterna skall
skickas till ESA på dess begäran. Denna rapporteringsskyldighet gäller för upp-
handlingar enligt 2, 3 och 5 kap. LOU. Anledningen till att den inte gäller för
4 kap. LOU är att det där redan finns en rapporteringsskyldighet enligt 4 kap.
15 . Att den inte gäller för 6 kap. LOU beror på att det kapitlet innehåller i
huvudsak nationellt grundade regler, vars tillämpning ESA inte har anledning att
övervaka.
Det är angeläget att den upphandlande enheten känner till att det finns en
rapporteringsskyldighet och fortlöpande dokumenterar sina åtgärder. Det finns
annars risk för att enheten, när ESA begär rapport, inte kan lämna de uppgifter
som begärs. Genom den föreslagna föreskriften kan rapporteringsskyldigheten
antas komma att bli allmänt bekant för dem som arbetar med upphandling som avses
i LOU.
Bestämmelserna motsvarar artikel 7.3 i direktiv 93/36/EEG, artikel 8.3 i
direktiv 93/37/EEG och artikel 12.3 i direktiv 92/50/EEG.

23

Bestämmelserna i 23 har arbetats om. En upphandlande enhet har enligt första
stycket rätt att förkasta anbud som den anser vara orimligt lågt, dock först
sedan den begärt förklaring till anbudet och inte fått tillfredsställande svar.
Möjligheten att förkasta orimligt låga anbud på detta sätt är oberoende av
vilken grund för prövning av anbud som enheten angett att den skall tillämpa för
upphandlingen.
I andra stycket anges en rapporteringsskyldighet av innebörd att den enhet som
förkastat ett orimlig lågt anbud skall rapportera detta till ESA.
Paragrafen motsvarar artikel 27 i direktiv 93/36/EEG, artikel 30.4 i direktiv
93/37/EEG och artikel 37 i direktiv 92/50/EEG. Någon direkt direktivmotsvarighet
finns inte för försörjningssektorerna. I de fallen ingår en upplysning om
förkastande av ett orimligt lågt anbud i den meddelandeskyldighet som finns
enligt 4 kap. 15 LOU.

26

Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 4.2.

2 kap. Varuupphandling

Annonsering

6

Preciseringen av förhandsannonseringsskyldigheten till GATT-myndigheter har
tagits bort i enlighet med artikel 9.1 i direktiv 93/36/EEG, som är en ändring
av motsvarande artikel i direktiv 77/62/EEG i dess lydelse enligt direktiv
88/295/EEG.

7a

I gällande ordning finns en skillnad mellan 2, 3 och 5 kap. LOU vad gäller
upplysningsskyldigheten. Skillnaden är obefogad. I det nya varudirektivet har en
motsvarande bestämmelse införts som redan finns beträffande upphandling av
byggentreprenader och tjänster. Den nya regleringen i 2 kap. 7a LOU har
formulerats på samma sätt som 3 kap. 11 och 5 kap. 13 LOU.
Bestämmelsen motsvarar artikel 7 i direktiv 93/36/EEG.

8

Bestämmelsen kompletteras med orden "eller selektiv". Därmed uppnås det
förenhetligande som avses med det nya varudirektivet. Bakgrunden är följande.
Artikel 6.2 i de hittills gällande varudirektiven, som innehöll en vägledning
till när selektiv upphandling får användas, har upphävts. Anledningen till detta
är att man därmed får motsvarande regler beträffande valet av upphandlingsförfa-
rande i både varu- och byggdirektiven. Byggdirektiven ger emellertid inte någon
särskild vägledning i valet mellan de två förfarandena. Därmed har nu de två
direktiven blivit likalydande i valet mellan öppen och selektiv upphandling.
Detta innebär att det nu inte längre skall föreligga någon särskilt angiven
preferens mellan öppen och selektiv upphandling i nu avsedda fall. Valet av
förfarande får göras på sedvanlig affärsmässig grund.
Det innebär vidare att gällande lydelse av 2 kap. 9 LOU bör upphävas.
Den nya lydelsen av 2 kap. 8 LOU motsvarar inte någon direktivbestämmelse,
men avspeglar förhållandet att artikel 6.2 i direktiv 77/62/EEG inte har någon
motsvarighet i direktiv 93/36/EEG.

9 och 11a

Eftersom hittills gällande 2 kap. 9 LOU ändras enligt vad som ovan sagts
ersätts lydelsen av bestämmelsen med en ny lydelse, som innebär motsvarande krav
på antalet deltagande leverantörer enheten avser att inbjuda till anbudsgivning.
Bestämmelsen är likalydande med de som gäller för upphandling av
byggentreprenader och tjänster (3 kap. 13 respektive 5 kap. 15 LOU).
Den nya 11a LOU innehåller en motsvarande bestämmelse vid valet av antalet
leverantörer vid förhandlad upphandling. Bestämmelsen är likalydande med de som
gäller för upphandling av byggentreprenader och tjänster (3 kap. 16 respektive
5 kap. 18 LOU).
Den nya lydelsen av 2 kap. 9 LOU motsvarar artikel 19.2 i direktiv 93/36/EEG.
Den nya 11a motsvarar artikel 19.3 i direktiv 93/36/EEG.

Tidsfrister

13

I 93/36/EEG har nu de olika tidsfristerna för utlämnande av förfrågningsunderlag
respektive ytterligare information likformats i förhållande till direktiven för
upphandling av byggentreprenader och tjänster. Genom direktivändringen har de
två tidsfristerna ändrats till att vara sex dagar i båda fallen, i stället för
fyra arbetsdagar respektive sex dagar (jfr 2 kap. 13 andra stycket LOU).
Den nya lydelsen motsvarar artikel 10.2 och 10.3 i direktiv 93/36/EEG.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena

Tillämpningsområde

1

I första stycket har orden "varor och byggentreprenader" tagits bort. Bestäm-
melserna i kapitlet är därmed nu tillämpliga "vid upphandling som görs..." för
någon av de verksamheter som avses i andra stycket. När därmed termen "upphand-
ling" används utan närmare precisering har termen den betydelse som anges i 1
kap. 5 LOU. I definitionsbestämmelsen anges även tjänster.
I paragrafen införs vidare ett nytt tredje stycke. Stycket innehåller, enligt
vad Lagrådet förordat, en hänvisning till 5 kap. 1 , som i sin tur innehåller
en uppräkning av vilka bestämmelser i det kapitlet som skall tillämpas i fråga
om tjänsteupphandling enligt 4 kap.

4

Tredje stycket har ändrats på motsvarande sätt som 1 första stycket.
Bestämmelsen motsvarar artikel 7 i direktiv 93/38/EEG.

6

I denna paragraf har tredje stycket upphävts. Anledningen är att den special-
bestämmelsen inte längre återfinns i 93/38/EEG. Det kommer i fortsättningen inte
att spela någon roll till vad man hänför den programvara för tjänster ("software
services") som avsågs i tidigare lydelse, eftersom nu även tjänster innefattas i
4 kap. LOU och varor och tjänster har gemensamt tröskelvärde.

Tröskelvärden m.m.

8

I första stycket har tjänster införts vad gäller de två tröskelvärden som nämns
först i bestämmelsen.
Det nya andra stycket avser särskilda beräkningsgrunder i de fall
formgivningstävling anordnas.
Bestämmelserna motsvarar artikel 14.1 och art. 23 i direktiv 93/38/EEG.

Annonsering m.m.

14

Bestämmelsen om förhandsannonsering har gjorts tillämplig även på tjänsteupp-
handling, varvid uppdelningen på tjänstekategorier görs med utgångspunkt i
bilagan till lagen, dock endast A-tjänster.
Bestämmelsen motsvarar artikel 22.1 c i direktiv 93/38/EEG.

Val av upphandlingsförfarande

16

Bestämmelserna i andra stycket har kompletterats så att tjänsteupphandling ingår
i uppräkningen av de situationer då man får förhandla utan att dessförinnan ha
annonserat. Vidare har paragrafens andra stycke fyllts på med en punkt 11 som
avser upphandling som följer på en formgivningstävling.
Bestämmelserna motsvarar artikel 20 i direktiv 93/38/EEG. Tillägget för form-
givningstävlingar finns i artikel 20.2.l.

Alternativa utföranden

26

Paragrafens motsvarighet har funnits i de tidigare direktiven 90/531/EEG och har
överförts till de nya direktiven. Den har emellertid inte tidigare återgetts i 4
kap. Den motsvarar vad som gäller för alternativa utföranden i övriga kapitel.
Bestämmelserna motsvarar artikel 34.3 och 34.4 i direktiv 93/38/EEG.

Bevarande av uppgifter

27

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 4.2.

5 kap. Upphandling av tjänster

1

Första stycket har omformulerats i enlighet med vad Lagrådet föreslagit. Av
första meningen framgår att kapitlet gäller upphandling av A-tjänster, som inte
omfattas av bestämmelserna i 2-3 kap. LOU. För B-tjänster gäller, som tidigare,
hänvisningen till 6 kap. i sista meningen första stycket. I den nya andra
meningen i första stycket, till vilket hänvisas i 4 kap. 1 LOU, anges
särregler för upphandling av A-tjänster inom försörjningssektorerna.
Genom hänvisningen till andra stycket denna paragraf kommer de undantag som
gäller för tjänsteupphandling att bli tillämpliga även för tjänsteupphandling
inom försörjningssektorerna. Vidare kommer därigenom den bilaga som finns till
lagen att hänvisningsvis bli tillämplig även för klassificeringen av tjänster
inom försörjningssektorerna. Även undantaget i 5 kap. 2 LOU görs tillämpligt.
Vad gäller 5 kap. 3 LOU har endast andra stycket gjorts tillämpligt. Det beror
på att första stycket ger företräde för 5 kap. LOU i de fall en upphandling av
både varor och tjänster värdemässigt överväger till tjänsternas fördel. Genom
att 4 kap. LOU nu blir tillämpligt även på tjänster kan en sådan presumtion för
5 kap. inte gälla för tjänsteupphandling enligt 4 kap. LOU. Upphandlingens värde
enligt 4 kap. LOU skall beräknas efter dess sammanlagda värde om den avser både
varor och tjänster.
I 5 kap. 3 andra stycket LOU finns en bestämmelse om hur en uppdelning mellan
A- och B-tjänster skall bedömas. Eftersom den uppdelningen har betydelse för två
nivå-tillämpningen som nu införs även för tjänsteupphandling inom
försörjningssektorerna görs den hänvisningsvis tillämplig på upphandling enligt
4 kap. LOU.
Vidare görs reglerna för beräkning av tjänstekontraktens värde (5 kap. 5
första meningen, 6, 7, 9 och 10 ) tillämpliga för tjänsteupphandling inom
försörjningssektorerna. Anledningen till att endast 5 kap. 5 första meningen
LOU gjorts tillämplig är att någon regel om hänsynstagande till uppdelning av
tjänstekontrakt inte återfinns i 93/38/EEG.
Reglerna för formgivningstävlingar omfattas inte av uppräkningen, eftersom
dessa tävlingar redan behandlats i 4 kap. LOU genom det nya andra stycket i 4
kap. 8 LOU.
Hänvisningen till 5 kap. 1 andra stycket LOU motsvarar artikel 1.4 c (i)-(vi)
första stycket i direktiv 93/38/EEG. Hänvisningen till 5 kap. 2 LOU motsvarar
artikel 11 i direktiv 93/38/EEG. Hänvisningen till 5 kap. 5 första meningen
och 6, 7, 9, 10 LOU motsvarar artikel 14.2-7 och 9-12 i direktiv 93/38/EEG.

6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m.

Krav som får ställas på leverantören

9

I sista stycket har en felaktig hänvisning rättats.

Upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

17

Första stycket har ändrats så att det är regeringen som beslutar om undantag på
de i bestämmelsen angivna skälen, inte den upphandlande enheten.
I andra stycket ges en möjlighet för regeringen att överlåta sin beslutanderätt
till den upphandlande enheten.

7 kap. Överprövning, skadestånd, m.m.

Tillsyn

9

I första stycket slås fast att det är Nämnden för offentlig upphandling som
utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt denna lag.
I andra stycket ges nämnden rätt att inhämta upplysningar. Nämndens rätt att
begära upplysningar är avhängig av att rätten utövas vid fullgörandet av
nämndens tillsyn över den offentliga upphandlingen. Det inhämtande som avses
skall gälla alla nödvändiga upplysningar som behövs för tillsynsfunktionen.
I tredje stycket anges att upplysningarna i första hand skall inhämtas genom
skriftligt förfarande. Nämnden ges dock möjlighet att på grund av brådska m.m. i
stället inhämta upplysningarna genom besök på platsen.
De tillsynsbefogenheter som nu ges nämnden kan bedömas tillräckliga åtminstone
inledningsvis. Det kan vidare förutsättas att det inte kommer att stöta på några
särskilda svårigheter för nämnden att få ta del av de upplysningar man begär.
Det kan vidare vara värdefullt om nämnden inom sin egen organisation diskuterar
ämnet och fastställer principiella regler för vilka upplysningar man generellt
har anledning att inhämta. Vilka ytterligare upplysningar man behöver åligger
det nämnden att avgöra från fall till fall.
Det kan här nämnas att ESA redan har tillskrivit regeringen (Finans-
departementet) med begäran om upplysningar i ett visst fall och att enheten i
fråga omedelbart kunde tillhandahålla relevant information som sedan kunde
vidarebefordras till ESA. Det finns anledning att förutsätta att den typ av
uppgiftslämnande som här avses kommer att kunna fungera lika friktionsfritt även
i fortsättningen.

10

I denna bestämmelse åläggs upphandlande enhet att tillhandahålla de uppgifter
nämnden begär. Även här görs en begränsning till det ändamål som avses i 9 .

Bilagan

Eftersom de tjänster som förtecknas i bilagan numera inte längre kommer att
gälla endast för 5 kap. har rubriken till bilagan ändrats.

Ikraftträdande

Bestämmelsen motsvarar den ikraftträdandebestämmelse som gäller för
grundförfattningen (SFS 1992:1528) och har samma innebörd (se prop. 1992/93:88
s. 106). Emellertid har ett undantag gjorts för den nya lydelsen av 6 kap. 17
LOU, vilket innebär att regeringen från den 1 juli 1994 har att besluta om de
undantag som bestämmelsen avser även i de fall upphandlingen i fråga påbörjats
före den 1 juli 1994.
15

Lagförslagen i promemorian

1 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling1
dels att 1 kap. 11 , 2 kap. 8-9 och 13 , 4 kap. 1, 4, 6, 8, 14 och 16
skall ha följande lydelse,
dels att det i 1 kap. skall införas en ny paragraf, 26 , i 2 kap. skall
införas två nya paragrafer, 7a och 11a och i 4 kap. skall införas två nya
paragrafer, 26 och 27 , av följande lydelse,
dels att en tre nya underrubriker skall införas närmast före 1 kap. 26 ,
4 kap. 26 och 27 av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. Allmänna bestämmelser

11
En enhet som avslutat en upphandling enligt bestämmelserna i 2, 3 eller 5 kap.
skall inom 48 dagar därefter sända en annons till Byrån för Europeiska
gemenskapernas officiella publikationer hur upphandlingen har avslutats.
Annonsen får inte innehålla uppgifter vars publicering skulle strida mot något
allmänt intresse eller motverka befogade affärs-eller konkurrensintressen.
Enheten skall också
upprätta en rapport
om den avslutade
upphandlingen.
Rapporten skall läm-
nas till EFTA:s
övervaknings-
myndighet på dess
begäran. Rapporten
skall innehålla
följande uppgifter,
nämligen
1. enhetens namn
och adress och
värdet av
upphandlingen,
2. anbudsgivare
eller anbudssökande
som deltagit vid
anbudsprövningen och
anledningen till
urvalet av
anbudssökande,
3. anbudsgivare
eller anbudssökande
som inte vunnit
framgång och
anledningen till
det,
4. vilken
leverantör som fick
upphandlingen och,
i förekommande fall,
hur stor del han
avser att lägga ut på
någon annan, och
5. för förhandlad
upphandling,
anledningen till
valet av det för-
farandet.

Uppgiftslämnande för
statistikändamål

26 Bestämmelser för
meddelande av
uppgifter för
statistikändamål
finns i lagen
(1992:889) om den
officiella
statistiken.

2 kap. Varuupphandling

7 a En
upphandlande enhet
skall inom 15 dagar
från det att begäran
kommit in lämna
upplysningar till
varje anbudssökande
eller anbudsgivare
som så begär om varför
hans ansökan eller
anbud förkastats.
Den vars anbud för-
kastats skall på
begäran få veta vem
som fick upphand-
lingen. Om enheten
beslutat att inte
avsluta en
annonserad
upphandling eller
att göra om
upphandlingen skall
enheten på begäran
lämna upplysningar
till anbudsgivare
eller anbudssökande
om skälen för sitt
beslut. Enheten
skall underrätta
Byrån för Europeiska
gemenskapernas
officiella
publikationer om
sitt beslut.

8
Öppen upphandling Öppen eller selektiv
skall användas om upphandling skall
inte något annat användas om inte
upphandlings- något annat
förfarande får upphandlingsförfarande
tillämpas enligt 9 får tilllämpas enligt
eller 10 . 9 eller 10 .

9
Selektiv Om en upphandlande
upphandling får enhet väljer att
användas om använda selektiv
kostnaderna för upphandling får den
övriga för-faranden i annonsen ange hur
inte står i skälig många leverantörer
proportion till den avser att
värdet av upphand- inbjuda att lämna
lingskontraktet anbud. Antalet
eller om det är leverantörer skall
motiverat med hänsynavvägas med
till varans hänsyn till arten av
karaktär eller om det arbete som
det finns andra skall utföras men
särskilda skäl. måste uppgå till
minst fem.

11 a Om en
upphandlande enhet
väljer förhandlad
upphandling utan
föregående
annonsering skall
antalet
anbudsgivare i
förhandlingen inte
vara mindre än tre,
förutsatt att det
finns ett
tillräckligt antal
lämpliga
anbudsgivare.

Tidsfrister

13
Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar
från den dag då annonsen om upphandling avsändes.
En upphandlande En upphandlande
enhet skall lämna utenhet skall lämna ut
förfrågningsunderlagetförfrågningsunderlaget
till en leverantör till en leverantör
inom fyra inom sex dagar från
arbetsdagar från detdet att underlaget
att underlaget har har begärts.
begärts. YtterligareYtterligare
information skall information skall
lämnas senast sex lämnas senast sex
dagar före dagar före
anbudstidens utgång,anbudstidens utgång,
om så har begärts i om så har begärts i
rimlig tid. rimlig tid.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena

Tillämpningsområde

1
Bestämmelserna i Bestämmelserna i
detta kapitel skall detta kapitel skall
tillämpas vid tillämpas vid
upphandling av upphandling som görs
varor och av en upphandlande
byggentreprenader enhet för sådan av
som görs av en enheten bedriven
upphandlande enhet verksamhet som
för sådan av enhetenbestår av
bedriven verksamhet
som består av
1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i
fråga om transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten,
elektricitet, gas eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta
nät,
2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller utvinning
av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen eller för tillhandahållande av
terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,
3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med
järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana,
4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät eller
tillhandahållande av en eller flera allmänna telekommunikations-tjänster.
Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen
"upphandlande enhet" alla företag över vilka staten, kommun, landsting eller
kyrklig kommun direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande och företag
som bedriver verksamhet enligt första stycket med särskilt tillstånd från en
myndighet.
Vid upphandling av
tjänster för
verksamheter som
avses i första
stycket skall
följande bestämmelser
i 5 kap. tillämpas:
1-2 , 3 andra
stycket, 5 första
meningen, 6-7 , 9
och 10 och, i före-
kommande fall, 28 .

4
Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en upphandlande enhet som
bedriver busstransportverksamhet som avses i 1 första stycket 3 om även andra
företag får bedriva sådan verksamhet inom samma geografiska område på samma
villkor.
Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahåller
tjänster som avses i 1 första stycket 4, om upphandlingen uteslutande syftar
till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera
telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom samma
geografiska område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett samma villkor.
Bestämmelserna i Bestämmelserna i
detta kapitel skall detta kapitel skall
inte heller inte heller
tillämpas vid tillämpas vid
upp-handlingar av upp-handlingar som
varor eller görs för återförsäljning
byggentreprenader eller uthyrning om
som görs för även andra företag
återförsäljning ellerhar rätt att
uthyrning om även återförsälja eller
andra företag har hyra ut på samma
rätt att återförsäljavillkor som den
eller hyra ut på upphandlande
samma villkor som enheten.
den upphandlande
enheten.

6
Om en upphandling av varor eller byggentreprenader innefattar tjänster som är
nödvändiga för leveransen av varorna eller byggentreprenaderna skall dessa
tjänster anses ingå i varu- eller byggentreprenadupphandlingen.
En upphandling som innefattar andra tjänster än sådana nödvändiga tjänster som
avses i första stycket skall i sin helhet anses som en varuupphandling om
varornas värde, inklusive värdet av tjänster som avses i första stycket, är
större än värdet av andra tjänster som omfattas av upphandlingen.
En programvara för
tjänster skall anses
som en vara om den
upphandlas av en
enhet som bedriver
verksamhet som
avses i 1 första
stycket 4 och
programvaran skall
användas i verksam-
heten.

Tröskelvärden m.m.

8
Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid sådan upphandling, vars värde
exklusive mervärdesskatt uppgår till minst
1. 400 000 ecu och 1. 400 000 ecu och
gäller varor för gäller varor eller
verksamhet som tjänster för
omfattas av 1 verksamhet som
första stycket 1-3, omfattas av 1
2. 600 000 ecu och första stycket 1-3,
gäller varor för 2. 600 000 ecu och
verksamhet som gäller varor eller
omfattas av 1 tjänster för
första stycket 4, verksamhet som
omfattas av 1
första stycket 4,
3. 5 000 000 ecu och gäller byggentreprenad.
För det fall att
upphandling av
tjänster görs genom
en formgivnings-
tävling som avses i
5 kap. 28 skall 5
kap. 29 tillämpas på
en sådan tävling
under förutsättning
att tävlingen ingår i
en upphandling av
tjänster vars värde
minst uppgår till
något av de värden
som nämns i första
stycket 1 eller 2
och görs för
verksamheter som
avses där och
dessutom på alla
tävlingar vars
sammanlagda
prissumma uppgår
till minst nämnda
belopp.

Annonsering m.m.

14
En upphandlande En upphandlande
enhet skall för enhet skall för
varje budgetår genomvarje budgetår genom
förhandsannonsering förhandsannonsering
informera om varu- informera om varu-
upphandlingar över och
750 000 ecu som tjänsteupphandlingar
enheten planerat föröver 750 000 ecu som
varje varuområde. I enheten planerat för
fråga om byggentre- varje varuområde
prenadupphandling eller
skall enheten genom tjänstekategori
förhandsannonsering enligt avdelning A
informera om i bilaga till denna
upphandlingar som lag. I fråga om
överstiger byggentreprenad-
tröskelvärdet enligtupphandling skall
8 3 som enheten enheten genom
planerat och ange förhandsannonsering
deras huvudsakliga informera om
art och omfattning. upphandlingar som
Om förhandsannon- överstiger
sering gäller 1 kap.tröskelvärdet enligt
8-10 . 8 3 som enheten
planerat och ange
deras huvudsakliga
art och omfattning.
Om förhandsannon-
sering gäller 1 kap.
8-10 .
Inbjudan att lämna anbud får ske genom att ett meddelande på förhand annonseras
enligt reglerna i 1 kap. 8-10 . I meddelandet skall anges dels att upphandling
kommer att ske genom selektivt eller förhandlat förfarande utan ytterligare
annonsering, dels att intresserade deltagare skriftligen skall anmäla sitt
intresse. Innan den upphandlande enheten därefter påbörjar upphandlingen skall
de som anmält intresse uppmanas att skriftligen bekräfta detta utifrån mer
detaljerade upplysningar om upphandlingen.
Inbjudan att lämna anbud får ske genom att den upphandlande enheten i en annons
tillkännager att den enligt 23 upprättat och tillämpar ett särskilt system för
urval av deltagare.

Val av upphandlingsförfarande

16
En upphandlande enhet skall använda något av de upphandlings-förfaranden som
nämns i 1 kap. 5 med föregående annonsering.
En upphandlande enhet får avstå från annonsering om
1. det vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud, under
förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna
kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats,
2. det som upphandlas avser forskning, utveckling eller experiment, under
förutsättning att framställningen av varorna eller utförandet av
byggentreprenaden inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och ut-
vecklingskostnader,
3. varorna eller 3. det som
byggentreprenaden upphandlas av tek-
av tekniska eller niska eller
konstnärliga skäl konstnärliga skäl
eller på grund av eller på grund av
ensamrätt kan ensamrätt kan
tillhandahållas av tillhandahållas av
endast en viss endast en viss
leverantör, leverantör,
4. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska,
orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras
till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid
öppen eller selektiv upphandling,
5. det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller ytterligare leveranser
från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller
tillägg till tidigare leveranser, och ett byte av leverantör skulle medföra
anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade
eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll.

6. det är fråga om 6. det är fråga om
byggentreprenad som byggentreprenad
gäller eller tjänster och
tilläggsarbeten av som gäller
den ursprungliga tilläggsarbeten
leverantören och someller
inte omfattas av tilläggstjänster av
det först avsedda den ursprungliga
projektet eller av leverantören och som
en föregående inte omfattas av
upphandling, men det först avsedda
som på grund av projektet eller av
oförutsedda en föregående
omständigheter upphandling, men
blivit nödvändiga försom på grund av
arbetets utförande, oförutsedda
under förutsättning omständigheter
att tilläggsarbetenablivit nödvändiga för
inte utan tekniska arbetets utförande,
eller ekonomiska under förutsättning
olägenheter kan att tilläggsarbetena
skiljas från det eller
ursprungliga tilläggstjänsterna
upphandlings- inte utan tekniska
kontraktet, eller eller ekonomiska
att tilläggsarbetenaolägenheter kan
är nödvändiga för attskiljas från det
byggentreprenaden ursprungliga
skall kunna upphandlingskon-
slutföras. traktet, eller att
tilläggsarbetena är
nödvändiga för att
byggentreprenaden
skall kunna
slutföras, eller
7. upphandlingen tilläggstjänsterna är
vid byggentreprenad nödvändiga för att de
gäller nya arbeten ursprungliga
som består enbart avtjänsterna skall
en upprepning av kunna slutföras.
arbeten ingående i 7. upphandlingen
ett projekt som vid byggentreprenad
tidigare varit eller tjänster gäller
föremål för öppen ellernya arbeten eller
selektiv tjänster som består
upphandling och enbart av en
arbetena tilldelas upprepning av
samma leverantör somarbeten eller
tidigare fått tjänster ingående i
upphandlingskont- ett projekt som
raktet, om dessa tidigare varit
nya arbeten beställsföremål för öppen eller
inom tre år efter selektiv
det att det upphandling och
ursprungliga- arbetena eller
kontraktet slöts ochtjänsterna tilldelas
värdet av de nya samma leverantör som
arbetena ingått i tidigare fått
tröskel- upphandlingskont-
värdeberäkningen ochraktet, om dessa
annonserats i nya arbeten eller
samband med det tjänster beställs
ursprungliga inom tre år efter
projektet. det att det
ursprungliga-
kontraktet slöts och
värdet av de nya
arbetena eller
tjänsterna ingått i
tröskelvärde-
beräkningen och an-
nonserats i samband
med det
ursprungliga
projektet.
8. det gäller upphandling av varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,
9. det gäller avrop mot ett gällande ramavtal,
10. det erbjudit sig en möjlighet att göra särskilt förmånliga inköp av varor
antingen genom att utnyttja tillfälliga erbjudanden att köpa till pris
väsentligt under marknadsvärdet eller genom att köpa i samband med att en
leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i
konkurs eller varit föremål för liknande rättsligt förfarande.
11. det är fråga om
upphandling som
enligt
tävlingsreglerna
ansluter till en
formgivningstävling
och skall tilldelas
vinnaren av täv-
lingen.
Om den tävling som
avses i andra
stycket 11
avslutats med att
juryn bedömt att
fler utföranden kan
komma i fråga skall
förhandlingen avse
samtliga bidrag.

Alternativa

utföranden

26 Om det i
annonsen om upp-
handling angetts
att det anbud
kommer att antas
som är det ekono-
miskt mest
fördelaktiga med
hänsyn till samtliga
omständigheter, får
en upphandlande
enhet även pröva
anbud som innehåller
ett alternativt
utförande. En
förutsättning är att
enheten i annonsen
upplyst om att den
kommer att pröva
anbud som innehåller
alternativa
utföranden och om de
minimikrav som
alternativa
utföranden måste
uppfylla.
Ett alternativt
utförande får inte
förkastas endast av
det skälet att det är
utformat enligt
europeiska tekniska
specifikationer
eller enligt svensk
standard som i
huvudsak ansluter
till europeiskt
godtagen teknisk
specifikation.

Särskild skyldighet
för
upphandlande
enheter

27 En upphandlande
enhet skall för
varje upphandling
bevara följande
uppgifter, nämligen
om
1. skälen för de
krav som ställts på
leverantörerna och
för urvalet av dem,
2. grunden för
prövning av anbud,
3. skälen för
avstående av
annonsering enligt
16 andra stycket
genom hänvisning
till någon av
punkterna i det
stycket,
4. skälen för
tillämpning av
1 kap. 13 , och

5. tillämpat
undantag som avses
i 4 kap. 5 .

_____________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

28

2 Förslag till lag om Nämndens för offentlig upphandling
tillsynsbefogenhet

Härigenom föreskrivs följande.

1 Vid fullgörandet av sin tillsyn över den offentliga upphandlingen får
Nämnden för offentlig upphandling inhämta alla nödvändiga upplysningar hos
sådana upphandlande enheter som avses i 1 kap. 5 lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling.
Upplysningarna enligt första stycket skall i första hand inhämtas genom
skriftligt förfarande. Om det på grund av materialets omfång, brådska eller av
annat skäl är lämpligare får upplysningarna inhämtas genom besök hos den
upphandlande enheten.

2 En upphandlande enhet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar nämnden
begär för det ändamål som avses i 1 .
_____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

29

Förteckning över remissinstanser

Promemorian 1994-02-15 om ändringar i lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling på grund
av ändrade upphandlingsdirektiv, m.m.
(Finansdepartementet, dnr 679/94)

Kommerskollegium, Nämnden för offentlig upphandling, Patent- och
registreringsverket, Konkurrensverket, Stockholms läns landsting, Hudiksvalls
kommun, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Sveriges Industriförbund,
Statistiska Centralbyrån.
Därutöver har yttranden inkommit från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
(SABO) och Sydkraft AB.

38

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1528) om offentlig upphandling1
dels att 1 kap. 11 och 23 , 2 kap. 6, 8, 9 och 13 , 4 kap. 1, 4, 6, 8, 14
och 16 , 6 kap. 9 och 17 skall ha följande lydelse,
dels att det lagen skall införas sju nya paragrafer, 1 kap. 26 , 2 kap. 7a och
11a , 4 kap. 26 och 27 samt 7 kap. 13 och 14 , av följande lydelse,
dels att fyra nya underrubriker skall införas närmast före 1 kap. 26 , 4 kap.
26 , 4 kap. 27 och 7 kap. 13 av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. Allmänna bestämmelser

11
En enhet som avslutat en upphandling enligt bestämmelserna i 2, 3 eller 5 kap.
skall inom 48 dagar därefter sända en annons till Byrån för Europeiska
gemenskapernas officiella publikationer hur upphandlingen har avslutats.
Annonsen får inte innehålla uppgifter vars publicering skulle strida mot något
allmänt intresse eller motverka befogade affärs-eller konkurrensintressen.
Enheten skall också
upprätta en rapport
om den avslutade
upphandlingen.
Rapporten skall läm-
nas till EFTA:s
övervaknings-
myndighet på dess
begäran. Rapporten
skall innehålla
uppgifter om
1. enhetens namn
och adress och
värdet av
upphandlingen,
2. anbudsgivare
eller anbudssökande
som deltagit vid
anbudsprövningen och
anledningen till
urvalet av
anbudssökande,
3. anbudsgivare
eller anbudssökande
som inte vunnit
framgång och
anledningen till
det,
4. vilken
leverantör som fick
upphandlingen och,
i förekommande fall,
hur stor del denne
avser att lägga ut på
någon annan, och
5. för förhandlad
upphandling,
anledningen till
valet av det för-
farandet.

23
Föreligger det En upphandlande
fallet att en enhet får förkasta
upphandlande enhet anbud som den anser
skall anta det vara orimligt lågt,
anbud som har lägst dock först sedan
anbudspris, får enheten begärt
enheten förkasta förklaring till det
anbud som den anser låga anbudet och
vara orimligt lågt, inte fått tillfreds-
dock först sedan ställande svar.
enheten begärt
förklaring till det
låga anbudet och
inte fått
tillfredsställande Om enheten
svar. Förklaringen förkastat ett anbud
skall begäras av det skälet att
skriftligt. det bedömts orimligt
Om enheten valt lågt, skall enheten
ett dyrare anbud avge en rapport om
skall den vid beslutet till
varuupphandling EFTA:s övervaknings-
ange skälen för sittmyndighet eller, i
beslut i en rapport fråga om upphandling
till EFTA:s enligt 4 kap., ange
rådgivande kommitté beslutet i
för offentlig meddelandet om
upphandling. Om det avslutad
är fråga om upphandling enligt
upphandling enligt 4 kap. 15 .
3 eller 4 kap.
skall enheten
dessutom avge en Uppgiftslämnande för
rapport till EFTA:s statistikändamål
övervakningsmyndighet
om vilka anbud som 26 Bestämmelser om
förkastats. lämnande av
uppgifter för
statistikändamål
finns i lagen
(1992:889) om den
officiella
statistiken.

2 kap. Varuupphandling

6
En upphandlande En upphandlande
enhet som omfattas enhet skall för
av GATT-överens- varje budgetår genom
kommelsen om förhandsannonsering
statlig upphandling informera om sina
skall för varje upphandlingar över
budgetår genom 750 000 ecu som
förhandsannonsering enheten planerat för
informera om sina varje varuområde. Om
upphandlingar över förhandsannonsering
750 000 ecu som gäller 1 kap. 8-10 .
enheten planerat för
varje varuområde. Om
förhandsannonsering
gäller 1 kap. 8-10 .

7 a En
upphandlande enhet
skall inom 15 dagar
från det att begäran
kommit in lämna
upplysningar till
varje anbudssökande
eller anbudsgivare
som så begär om varför
hans ansökan eller
anbud förkastats.
Den vars anbud för-
kastats skall på
begäran få veta vem
som fick upphand-
lingen. Om enheten
beslutat att inte
avsluta en
annonserad
upphandling eller
att göra om
upphandlingen skall
enheten på begäran
lämna upplysningar
till anbudsgivare
eller anbudssökande
om skälen för sitt
beslut. Enheten
skall underrätta
Byrån för Europeiska
gemenskapernas
officiella
publikationer om
sitt beslut.

8
Öppen upphandling Öppen eller selektiv
skall användas om upphandling skall
inte något annat användas om inte
upphandlings- något annat
förfarande får upphandlingsförfarande
tillämpas enligt 9 får tilllämpas enligt
eller 10 . 9 eller 10 .

9
Selektiv Om en upphandlande
upphandling får enhet väljer att
användas om använda selektiv
kostnaderna för upphandling får den
övriga för-faranden i annonsen ange hur
inte står i skälig många leverantörer
proportion till den avser att
värdet av upp- inbjuda att lämna
handlingskontraktet anbud. Antalet
eller om det är leverantörer skall
motiverat med hänsynavvägas med hänsyn
till varans karaktärtill varans
eller om det finns karaktär, men måste
andra särskilda skäl.uppgå till minst
fem.

11 a Om en
upphandlande enhet
väljer förhandlad
upphandling utan
föregående
annonsering skall
antalet
anbudsgivare i
förhandlingen inte
vara mindre än tre,
förutsatt att det
finns ett
tillräckligt antal
lämpliga
anbudsgivare.

Tidsfrister

13
Vid öppen upphandling skall tiden för mottagande av anbud vara minst 52 dagar
från den dag då annonsen om upphandling avsändes.
En upphandlande En upphandlande
enhet skall lämna utenhet skall lämna ut
förfrågningsunderlagetförfrågningsunderlaget
till en leverantör till en leverantör
inom fyra inom sex dagar från
arbetsdagar från detdet att underlaget
att underlaget har har begärts.
begärts. YtterligareYtterligare
information skall information skall
lämnas senast sex lämnas senast sex
dagar före dagar före
anbudstidens utgång,anbudstidens utgång,
om så har begärts i om så har begärts i
rimlig tid. rimlig tid.

4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationsområdena

Tillämpningsområde

1
Bestämmelserna i Bestämmelserna i
detta kapitel skall detta kapitel skall
tillämpas vid tillämpas vid
upphandling av upphandling som görs
varor och av en upphandlande
byggentreprenader enhet för sådan av
som görs av en enheten bedriven
upphandlande enhet verksamhet som
för sådan av enhetenbestår av
bedriven verksamhet
som består av
1. drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i
fråga om transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten,
elektricitet, gas eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta
nät,
2. utnyttjande av mark- eller vattenområden för prospektering eller utvinning
av olja, gas, kol eller andra fasta bränslen eller för tillhandahållande av
terminaler, flygplatser eller hamnanläggningar,
3. drift av nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om transporter med
järnväg, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana,
4. drift eller tillhandahållande av ett allmänt telekommunikationsnät eller
tillhandahållande av en eller flera allmänna telekommunikations-tjänster.
Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel innefattar termen
"upphandlande enhet" alla företag över vilka staten, kommun, landsting eller
kyrklig kommun direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande och företag
som bedriver verksamhet enligt första stycket med särskilt tillstånd från en
myndighet.
Vid upphandling av
tjänster för
verksamheter som
avses i första
stycket skall
följande bestämmelser
i 5 kap. tillämpas:
1 och 2 , 3 andra
stycket, 5 första
meningen, 6, 7, 9
och 10 och, i före-
kommande fall, 28 .

4
Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas av en upphandlande enhet som
bedriver busstransportverksamhet som avses i 1 första stycket 3 om även andra
företag får bedriva sådan verksamhet inom samma geografiska område på samma
villkor.
Bestämmelserna skall inte heller tillämpas av en enhet som tillhandahåller
tjänster som avses i 1 första stycket 4, om upphandlingen uteslutande syftar
till att göra det möjligt för enheten att tillhandahålla en eller flera
telekommunikationstjänster och även andra företag har rätt att inom samma
geografiska område tillhandahålla samma tjänster på i stort sett samma villkor.
Bestämmelserna i Bestämmelserna i
detta kapitel skall detta kapitel skall
inte heller inte heller
tillämpas vid tillämpas vid
upp-handlingar av upp-handlingar som
varor eller bygg- görs för återförsäljning
entreprenader som eller uthyrning om
görs för återförsäljningäven andra företag
eller uthyrning om har rätt att
även andra företag återförsälja eller
har rätt att åter- hyra ut på samma
försälja eller hyra villkor som den
ut på samma villkor upphandlande
som den enheten.
upphandlande
enheten.

6
Om en upphandling av varor eller byggentreprenader innefattar tjänster som är
nödvändiga för leveransen av varorna eller byggentreprenaderna skall dessa
tjänster anses ingå i varu- eller byggentreprenadupphandlingen.
En upphandling som innefattar andra tjänster än sådana nödvändiga tjänster som
avses i första stycket skall i sin helhet anses som en varuupphandling om
varornas värde, inklusive värdet av tjänster som avses i första stycket, är
större än värdet av andra tjänster som omfattas av upphandlingen.
En programvara för
tjänster skall anses
som en vara om den
upphandlas av en
enhet som bedriver
verksamhet som
avses i 1 första
stycket 4 och
programvaran skall
användas i verksam-
heten.

Tröskelvärden m.m.

8
Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas vid sådan upphandling, vars värde
exklusive mervärdesskatt uppgår till minst
1. 400 000 ecu och 1. 400 000 ecu och
gäller varor för gäller varor eller
verksamhet som tjänster för
omfattas av 1 verksamhet som
första stycket 1-3, omfattas av 1
2. 600 000 ecu och första stycket 1-3,
gäller varor för 2. 600 000 ecu och
verksamhet som gäller varor eller
omfattas av 1 tjänster för
första stycket 4, verksamhet som
omfattas av 1
första stycket 4,
3. 5 000 000 ecu och gäller byggentreprenad.
Om en upphandling
av tjänster görs
genom en formgiv-
ningstävling som
avses i 5 kap. 28 ,
skall 5 kap. 29
tillämpas på tävlingen
under förutsättning
att den dels ingår i
en upphandling av
tjänster vars värde
uppgår till minst
något av de värden
som nämns i första
stycket 1 eller 2,
dels görs för
verksamhet som
avses där.
Bestämmelserna i
5 kap. 29 skall
också tillämpas på
alla tävlingar vars
sammanlagda
prissumma uppgår
till minst nämnda
belopp.

Annonsering m.m.

14
En upphandlande En upphandlande
enhet skall för enhet skall för
varje budgetår genomvarje budgetår genom
förhandsannonsering förhandsannonsering
informera om varu- informera om varu-
upphandlingar över och
750 000 ecu som tjänsteupphandlingar
enheten planerat föröver 750 000 ecu som
varje varuområde. I enheten planerat för
fråga om byggentre- varje varuområde
prenadupphandling eller
skall enheten genom tjänstekategori
förhandsannonsering enligt avdelning A
informera om i bilaga till denna
upphandlingar som lag. I fråga om
överstiger byggentreprenad-
tröskelvärdet enligtupphandling skall
8 3 som enheten enheten genom
planerat och ange förhandsannonsering
deras huvudsakliga informera om
art och omfattning. upphandlingar som
Om förhandsannon- överstiger
sering gäller 1 kap.tröskelvärdet enligt
8-10 . 8 3 som enheten
planerat och ange
deras huvudsakliga
art och omfattning.
Om förhandsannon-
sering gäller 1 kap.
8-10 .
Inbjudan att lämna anbud får ske genom att ett meddelande på förhand annonseras
enligt reglerna i 1 kap. 8-10 . I meddelandet skall anges dels att upphandling
kommer att ske genom selektivt eller förhandlat förfarande utan ytterligare
annonsering, dels att intresserade deltagare skriftligen skall anmäla sitt
intresse. Innan den upphandlande enheten därefter påbörjar upphandlingen skall
de som anmält intresse uppmanas att skriftligen bekräfta detta utifrån mer
detaljerade upplysningar om upphandlingen.
Inbjudan att lämna anbud får ske genom att den upphandlande enheten i en annons
tillkännager att den enligt 23 upprättat och tillämpar ett särskilt system för
urval av deltagare.

Val av upphandlingsförfarande

16
En upphandlande enhet skall använda något av de upphandlings-förfaranden som
nämns i 1 kap. 5 med föregående annonsering.
En upphandlande enhet får avstå från annonsering om
1. det vid en annonserad upphandling inte lämnats några anbud, under
förutsättning att de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna
kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats,
2. det som upphandlas avser forskning, utveckling eller experiment, under
förutsättning att framställningen av varorna eller utförandet av
byggentreprenaden inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och ut-
vecklingskostnader,
3. varorna eller 3. det som
byggentreprenaden upphandlas av tek-
av tekniska eller niska eller
konstnärliga skäl konstnärliga skäl
eller på grund av eller på grund av
ensamrätt kan ensamrätt kan
tillhandahållas av tillhandahållas av
endast en viss endast en viss
leverantör, leverantör,
4. det är nödvändigt att genomföra upphandlingen, men synnerlig brådska,
orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller kan hänföras
till den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid
öppen eller selektiv upphandling,
5. det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller ytterligare leveranser
från den ursprungliga leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller
tillägg till tidigare leveranser, och ett byte av leverantör skulle medföra
anskaffning av varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade
eller leda till oskäliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll,
6. det är fråga om 6. det är fråga om
byggentreprenad som byggentreprenad
gäller eller tjänster som
tilläggsarbeten av gäller
den ursprungliga tilläggsarbeten
leverantören och someller
inte omfattas av tilläggstjänster av
det först avsedda den ursprungliga
projektet eller av leverantören och som
en föregående inte omfattas av
upphandling, men det först avsedda
som på grund av projektet eller av
oförutsedda en föregående
omständigheter upphandling, men
blivit nödvändiga försom på grund av
arbetets utförande, oförutsedda omstän-
under förutsättning digheter blivit
att tilläggsarbetenanödvändiga för
inte utan tekniska arbetets utförande,
eller ekonomiska under förutsättning
olägenheter kan att tilläggsarbetena
skiljas från det eller
ursprungliga tilläggstjänsterna
upphandlings- inte utan tekniska
kontraktet, eller eller ekonomiska
att tilläggsarbetenaolägenheter kan
är nödvändiga för attskiljas från det
byggentreprenaden ursprungliga upp-
skall kunna handlingskon-
slutföras, traktet, eller att
tilläggsarbetena är
nödvändiga för att
byggentreprenaden
skall kunna
slutföras, eller att
7. upphandlingen tilläggstjänsterna är
vid byggentreprenad nödvändiga för att de
gäller nya arbeten ursprungliga
som består enbart avtjänsterna skall
en upprepning av kunna slutföras,
arbeten ingående i 7. upphandlingen
ett projekt som vid byggentreprenad
tidigare varit eller tjänster gäller
föremål för öppen ellernya arbeten eller
selektiv tjänster som består
upphandling och enbart av en
arbetena tilldelas upprepning av
samma leverantör somarbeten eller
tidigare fått tjänster ingående i
upphandlingskont- ett projekt som
raktet, om dessa tidigare varit
nya arbeten beställsföremål för öppen eller
inom tre år efter selektiv
det att det upphandling och
ursprungliga- arbetena eller
kontraktet slöts ochtjänsterna tilldelas
värdet av de nya samma leverantör som
arbetena ingått i tidigare fått
tröskel- upphandlingskont-
värdeberäkningen ochraktet, om dessa
annonserats i nya arbeten eller
samband med det tjänster beställs
ursprungliga inom tre år efter
projektet, det att det
ursprungliga-
kontraktet slöts och
värdet av de nya
arbetena eller
tjänsterna ingått i
tröskelvärde-
beräkningen och an-
nonserats i samband
med det
ursprungliga
projektet,
8. det gäller upphandling av varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,
9. det gäller avrop mot ett gällande ramavtal,
10. det erbjudit sig en möjlighet att göra särskilt förmånliga inköp av varor
antingen genom att utnyttja tillfälliga erbjudanden att köpa till pris
väsentligt under marknadsvärdet eller genom att köpa i samband med att en
leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i
konkurs eller varit föremål för liknande rättsligt förfarande,
11. det är fråga om
upphandling som
enligt
tävlingsregler
ansluter till en
formgivningstävling
och skall tilldelas
vinnaren av täv-
lingen.
Om den tävling som
avses i andra
stycket 11
avslutats med att
juryn bedömt att
fler utföranden kan
komma i fråga skall
förhandlingen avse
samtliga bidrag.

Alternativa
utföranden

26 Om det i
annonsen om upp-
handling angetts
att det anbud
kommer att antas
som är det ekono-
miskt mest
fördelaktiga med
hänsyn till samtliga
omständigheter, får
en upphandlande
enhet även pröva
anbud som innehåller
ett alternativt
utförande. En
förutsättning är att
enheten i annonsen
upplyst om att den
kommer att pröva
anbud som innehåller
alternativa
utföranden och om de
minimikrav som
alternativa
utföranden måste
uppfylla.
Ett alternativt
utförande får inte
förkastas endast av
det skälet att det är
utformat enligt
europeiska tekniska
specifikationer
eller enligt svensk
standard som i
huvudsak ansluter
till europeiskt
godtagen teknisk
specifikation.

Bevarande av
uppgifter

27 En upphandlande
enhet skall för
varje upphandling
bevara uppgifter om
1. skälen för de
krav som enheten
ställt på
leverantörerna och
för urvalet av
dessa,
2. grunden för
anbudsprövningen,
3. skälen för
avstående av
annonsering enligt
16 andra stycket
genom hänvisning
till någon av
punkterna i det
stycket,
4. skälen för
tillämpning av
1 kap. 13 ,
5. tillämpat
undantag som avses
i 4 kap. 5 .
Uppgifterna skall
bevaras i fyra år.

6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap., m.m.

Krav som får ställas på leverantören

9
En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål
för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad
näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller annat liknande förfarande,
3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter eller social-
avgifter.
En upphandlande enhet har rätt att av en leverantör begära upplysningar om
förhållanden som avses i första stycket.
Innan ett skriftligt anbud antas skall den upphandlande enheten, om det inte är
onödigt, kontrollera om leverantören är
1. registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret,
2. registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen
preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, och
3. fri från skulder för svenska skatter och socialavgifter.
En upphandlande En upphandlande
enhet som av enhet som av
leverantören begär leverantören begär
upplysningar om upplysningar om
förhållanden som förhållanden som
avses i första och avses i första och
andra styckena tredje styckena
skall i förfråg- skall i förfråg-
ningsunderlaget, ningsunderlaget,
annonsen eller annonsen eller
skrivelsen ange på skrivelsen ange på
vilket sätt vilket sätt
leverantören kan leverantören kan
lämna upplys- lämna upplys-
ningarna. ningarna.

Upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

17
Vid upphandling som Vid upphandling som
avses i 1 kap. 3 avses i 1 kap. 3
andra stycket får enandra stycket får
upphandlande enhet regeringen göra
göra sådana undantagsådana undantag från
från bestämmelserna ibestämmelserna i
detta kapitel som ärdetta kapitel som är
nödvändiga av hänsynnödvändiga med hänsyn
till försvars- och till
säkerhetspolitiska försvars- och
intressen. säkerhetspolitiska
intressen.
Regeringen får
överlåta till en
upphandlande enhet
att själv besluta om
sådana undantag som
avses i första
stycket.

7 kap. Överprövning, skadestånd, m.m.

Inhämtande av
upplysningar

13 Nämnden för
offentlig
upphandling utövar
tillsyn över den
offentliga
upphandlingen
enligt denna lag.
Vid sin tillsyn får
nämnden inhämta alla
nödvändiga upp-
lysningar från
upphandlande
enheter.
Upplysningarna
skall i första hand
inhämtas genom
skriftligt
förfarande. Om det på
grund av
materialets omfång,
brådska eller något
annat förhållande är
lämpligare, får
upplysningarna
inhämtas genom besök
hos den
upphandlande
enheten.

14 En upphandlande
enhet är skyldig att
tillhandahålla de
upplysningar Nämnden
för offentlig
upphandling begär för
sin tillsyn.

_____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

39

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1994-03-22

Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt Hamdahl, justitierådet Bo Svensson,
regeringsrådet Arne Baekkevold.

Enligt en lagrådsremiss den 17 mars 1994 (Finansdepartementet) har regeringen
beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling.
Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Eskil Nord.
Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

1 kap. 23

Lagrådet föreslår att paragrafens andra stycke får följande lydelse.

"Om enheten förkastat ett anbud av det skälet att anbudet bedömts vara orimligt
lågt, skall enheten avge en rapport om sitt beslut till EFTA:s
övervakningsmyndighet eller, om anbudet avgetts vid upphandling enligt 4 kap.,
lämna upplysningar om beslutet i meddelande om avslutad upphandling enligt 4
kap. 15 ."

1 kap. 26

Lagrådet föreslår följande lydelse.

"Att näringsidkare, kommuner och andra kan åläggas skyldighet att för
statistikändamål lämna uppgifter beträffande offentlig upphandling följer av
lagen (1992:889) om den officiella statistiken."

4 kap. 1

Innebörden av det föreslagna tredje stycket torde bli klarare om bestämmelsen
flyttas till 5 kap. 1 . Tredje stycket 4 kap. 1 kan då inskränkas till en
hänvisning om att för upphandling av tjänster gäller utöver detta kapitel de
bestämmelser till vilka hänvisas i 5 kap. 1 .

5 kap. 1

Med hänvisning till vad som sagts vid 4 kap. 1 föreslår Lagrådet att första
stycket får följande lydelse:

"Detta kapitel gäller upphandling av tjänster av det slag som anges i avdelning
A i bilaga till denna lag om de inte omfattas av bestämmelserna i 2 och 3 kap. I
fråga om upphandling av tjänster som avses i avdelning A i bilagan och som görs
för verksamheter som avses i 4 kap. 1 första stycket tillämpas dock endast
andra stycket denna paragraf samt 2 , 3 andra stycket, 5 första meningen,
6, 7, 9, och 10 detta kapitel."

7 kap. 13 och 14

Nämnden för offentlig upphandling har enligt den nuvarande lydelsen av lagen de
uppgifter som anges i 7 kap. 9 och 10 . Enligt förslaget till 7 kap. 13
skall nämnden ha tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt lagen. Denna
huvuduppgift för nämnden bör behandlas före de särskilda funktioner som nu
regleras i 9 och 10 .
Lagrådet föreslår att remissförslagets 13 och 14 , under rubriken Tillsyn,
betecknas 9 och 10 samt att de nuvarande 9-12 får beteckningen 11-14
och att de tillhörande rubrikerna flyttas på motsvarande sätt. Första stycket i
9 enligt Lagrådets förslag bör lyda "En särskild nämnd, Nämnden för offentlig
upphandling, utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt denna lag."

Bilagan till lagen

Överskriften föreslås bli "Förteckning av tjänster."
50

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 mars 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden
B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson,
Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Hellsvik, Wibble, Björck,
Davidson, Könberg, Lundgren, Unckel, P. Westerberg

Föredragande: statsrådet Wibble

Regeringen beslutar proposition 1993/94:227 Frågor om offentlig upp-handling.

52