Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel

Proposition 2010/11:112

Regeringens proposition 2010/11:112

Genomförande av direktiv om överföring av

Prop.

krigsmateriel

2010/11:112

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2011

Fredrik Reinfeldt

Ewa Björling

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1992:1300) om krigsmateriel i

syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG

av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av

försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen samt rådets gemen-

samma ståndpunkt 2008/944/GUSP om fastställande av gemensamma

regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel.

Förslagen innebär att lagens tillämpningsområde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-04-13 Bordläggning: 2011-04-13 Hänvisning: 2011-04-14 Motionstid slutar: 2011-04-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.