Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd

Proposition 2013/14:153

Regeringens proposition 2013/14:153

Genomförande av direktivet

Prop.

om ansökningsförfarandet

2013/14:153

för vissa uppehålls- och arbetstillstånd

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 februari 2014

Fredrik Reinfeldt

Tobias Billström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat.

I propositionen görs bedömningen att merparten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-03-04 Bordläggning: 2014-03-04 Hänvisning: 2014-03-05 Motionstid slutar: 2014-03-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)