Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik m.m.

Proposition 2008/09:105

2008/09:105

anmälda

förvaltningsprocessrättsligaprodukter

dukt,

produkterna,

produkterna,

praktisk

bestyrkas,

nivå,

medicintekniska

nivå,

rum.

göras

prestanda,

och

genomföras.

äger

ikraftträdandet.

medicinteknikdirektiven

förande.

tekniken

logi.

fortsättningsvis.

slutgiltigt

2007/47/EG

ordalydelse.

genom

regeringens.

medicintekniska

annan

ficeringsfrågorna.

eller

direktivet.

tillämpningsområde.

gärderna.

tivet,

införlivande.

marknadsföring,

andra.

produkter

tisk

avsett

medicintekniska

tekniska

undantag.

lagändringar.

bedömning.

verkets

underlätta

bedömning.

Läkemedelsverkets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-01-28 Bordläggning: 2009-01-28 Hänvisning: 2009-01-29 Motionstid slutar: 2009-02-12
Förslagspunkter (1)