Genomförande av Östersjöstrategin

Proposition 1999/2000:133

Regeringens proposition

1999/2000:133

Genomförande av Östersjöstrategin

Prop.

1999/2000:133

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 maj 2000

Göran Persson

Björn Rosengren

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller lagförslag som gör det möjligt att genomföra

Östersjöstrategin för mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall

och tillhörande frågor (Östersjöstrategin), som har arbetats fram inom

ramen för Helsingforskonventionen. Syftet med strategin är att skydda

miljön i Östersjöområdet från skadlig påverkan från fartyg. Detta skall

åstadkommas genom ett antal åtgärder såsom t.ex. obligatorisk avfalls-

lämning från fartyg till mottagningsanordningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2000-05-29 Bordläggning: 2000-05-30 Hänvisning: 2000-05-31 Motionstid slutar: 2000-06-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.