Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen på fiskets område

Proposition 1993/94:137

Regeringens proposition
1993/94:137
Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen på
fiskets område

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 januari 1994

Carl Bildt

Karl Erik Olsson
(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse
som reglerar de framtida fiskerelationerna mellan Sverige och
Litauen.

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut.................3
2 Ärendet och dess beredning..................3
3 Överenskommelsen mellan Sverige och Litauen
på fiskets område...........................5

Bilaga Överenskommelse mellan Konungariket
Sveriges regering och Republiken
Litauens regering på fiskets område....7

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde
den 27 januari 1994..........................14

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
godkänner överenskommelsen den 25 november 1993 mellan Sverige och
Litauen på fiskets område.

2 Ärendet och dess beredning

Sedan mitten av 1970-talet, då de nationella fiskezonerna i bl.a.
Östersjön utvidgades, har fiskerinäringen genomgått stora föränd-
ringar. Det internationella beroendet har ökat markant samtidigt som
tyngdpunkten i det svenska havsfisket har förskjutits från Väster-
havet till Östersjön. De dominerande arterna i den relativt art-
fattiga svenska Östersjözonen är sill/strömming, skarpsill, torsk och
lax. Torsken i Östersjön, som stått för mer än 40 % av det svenska
fiskets samlade inkomster, har under senare år kraftigt minskat i
omfattning. Det gäller också den naturlekande laxen. Miljöföränd-
ringar i havet påverkar fisket liksom hydrografiska förhållanden. I
synnerhet Östersjötorsken, som lever i sitt biologiska gränsområde,
påverkas starkt av sådana förändringar. Det överfiske på torsk som
ägde rum i den tidigare s.k. vita zonen i Östersjön, så länge fisket
inom området var oreglerat, är en viktig orsak till den nuvarande
dåliga beståndssituationen för detta fiskslag.Beståndssituationen för
sill och strömming är god. Marknaden är däremot svag.
Fisket i Östersjön regleras vid årliga kvotförhandlingar. Dessa
inleds i september med förhandlingar inom ramen för Fiskerikommis-
sionen för Östersjön om det totala uttaget av fisk. Inför dessa möten
utfärdar Internationella havsforskningsrådet rekommendationer, vilka
ligger till grund för förhandlingarna. Fiskerikommissionen fast-
ställer genom överenskommelser årliga totala tillåtna fångstuttag för
sill, skarpsill, torsk och lax. Dessa kvoter fördelas mellan de olika
Östersjöstaternas fiskezoner eller ekonomiska zoner. Överenskommel-
serna har form av rekommendationer, som efter viss tid blir bindande
för medlemsstaterna. Efter mötet med Fiskerikommissionen förs bila-
terala förhandlingar mellan Sverige och de stater med vilka Sverige
vill ha utbyte av kvoter i syfte att öka flexibiliteten i det svenska
fisket.
Vid omväxlande bilaterala och multilaterala fiskeförhandlingar den
22-24 januari 1992 mellan Sverige, å ena sidan, och Estland,
Lettland, Litauen resp. Ryssland, å den andra, framförde Sverige
önskemål om bilaterala överenskommelser med var och en av de fyra
stater som, enligt svensk uppfattning, hade övertagit Sovjetunionens
rättigheter och skyldigheter på fiskets område. Likalydande förslag
till bilaterala ramavtal på fiskets område tillställdes därefter
Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Förhandlingarna fortsatte
under år 1992 och 1993.
Riksdagen har tidigare godkänt överenskommelser på fiskets område
med Ryssland (prop. 1992/93:233, bet. 1992/93:JoU24, rskr. 1992/93:
380), Estland (prop. 1992/93:243, bet. 1992/93:JoU17, rskr. 1992/93:
379) och Lettland (prop. 1993/94:18, bet. 1993/94:JoU10, rskr.
1993/94:44).
Den 25 november 1993 undertecknades en överenskommelse som reglerar
Sveriges och Litauens framtida relationer på fiskets område. Texten
till överenskommelsen är upprättad på engelska språket. Överenskom-
melsens lydelse på engelska och svenska finns i bilagan.
I den nu undertecknade överenskommelsen med Litauen regleras bl.a.
rätten till fiske i den andra partens ekonomiska zon, fastställandet
av högsta tilllåtna fångstkvoter, rapporteringsskyldighet, licensie-
ring av fartyg, tillämpning av lagstiftning och genomförandet av
beståndsbevarande åtgärder vid fiske i den andra partens ekonomiska
zon samt avtalets giltighetstid. Dessutom föreskrivs att bilaterala
överläggningar skall ske årligen för att fastställa utbyte av kvoter.
Genom undertecknandet av överenskommelsen upphör alla de tidigare
träffade avtal på fiskets område att gälla, vilka kan relateras till
parternas ekonomiska zoner. Detta innebär att överenskommelsen den
22 december 1977 mellan Sovjetunionen och Sverige om ömsesidiga rela-
tioner på fiskets område (SÖ 1978:80) samt överenskommelsen den 18
april 1988 mellan Sovjetunionen och Sverige om ömsesidiga relationer
på fiskets område i det tidigare omtvistade området i Östersjön
(SÖ 1988:39) upphör att gälla till de delar dessa överenskommelser
rör förhållanden mellan Sverige och Litauen.
1988 års fiskeöverenskommelse är knuten till 1988 års principöve-
renskommelse mellan Sverige och Sovjetunionen om avgränsningen av det
tidigare omtvistade området i Östersjön. De inbördes avgränsningarna
i Östersjön mellan Estland, Lettland, Litauen och Ryssland är ännu
inte klara. Enligt folkrättsliga principer ligger emellertid den ti-
digare svensk-sovjetiska avgränsningen i Östersjön fast mellan
Sverige och de fyra nya staterna. Enligt 1988 års fiskeöverenskom-
melse tilldelades Sovjetunionen rätten att i den svenska delen av det
tidigare omtvistade området (vita zonen) fiska 18 000 ton fisk om
året, varav 240 ton lax. Sverige tilldelades för samma period rätten
att inom den sovjetiska delen av nämnda område fiska 6 000 ton fisk
per år, varav 80 ton lax. Dessa fiskerättigheter skulle gälla under
en period av 20 år, varefter de skulle omförhandlas. De fasta kvo-
terna i det tidigare omtvistade området har inneburit att den nuva-
rande svenska delen har fått bilda ett särskilt förvaltningsområde
inom den svenska ekonomiska zonen. De fasta kvoterna har orsakat allt
större olägenheter genom den försämrade beståndssituationen för
torsken och den långtgående kvoteringen av laxfisket. I 1988 års
fiskeöverenskommelse är kopplingen till rådande beståndssituation
vag. Därför är det av stor betydelse att överenskommelsen har av-
talats bort. Det är vidare värdefullt att ett fortsatt fiskeutbyte
kan äga rum mellan Sverige och Litauen inom ramen för en ny bilateral
fiskeöverenskommelse.

3 Överenskommelsen mellan Sverige och Litauen på fiskets område

I förordet till den nya överenskommelsen bekräftar de avtalsslutande
parterna sin ömsesidiga strävan att säkerställa bevarandet av de
levande tillgångarna i havet, särskilt vad avser Östersjön och
Bälten. Enligt förordet beaktar överenskommelsen Förenta nationernas
havsrättskonvention av den 10 december 1982 om reglerat utnyttjande
och bevarande av havets levande tillgångar. Vidare tar överenskommel-
sen hänsyn till parternas traditionella fiske i den andra partens
ekonomiska zon.
Artikel 1. De avtalsslutande parterna ges rätt till fiske i den
andra partens ekonomiska zon utanför tolv nautiska mil från baslin-
jerna på de villkor som anges i överenskommelsen.
Artikel 2. Vardera parten skall varje år för sin ekonomiska zon
fastställa högsta tillåtna fångstmängd för enskilda fiskbestånd eller
grupper av bestånd under beaktande av beståndens ömsesidiga beroende,
bästa tillgängliga vetenskapliga data, rekommendationer från Fiskeri-
kommissionen för Östersjön och andra relevanta faktorer.
Artikel 3. Vardera parten skall efter samråd med den andra parten
årligen fastställa dennes fångstkvoter. Vid oförutsedda omständig-
heter skall fångstkvoterna ändras. När fångstkvoter fastställs för
den andra partens fiskefartyg skall den andra partens traditionella
fiske i området beaktas. Vardera parten skall för den andra partens
fiskefartyg fastställa sådana fångstkvoter som är nödvändiga för att
balansera dess fiskerättigheter i den egna ekonomiska zonen, eller
kan ges enligt artikel 4 i överenskommelsen.
Artikel 4. Den ena parten kan, då dennes fångstmängd enligt artikel
2 överstiger fångstkapaciteten, tilldela den andra partens fiskefar-
tyg en fångstkvot av överskottskvantiteter på fisk. Detta skall i så
fall ske på den förstnämnda partens villkor och efter vederbörliga
konsultationer med hänsyn tagen till andra länders intressen på
fiskeområdet.
Artikel 5. Parterna åtar sig vid fiske i den andra partens ekono-
miska zon att respektera beståndsbevarande åtgärder samt underkasta
sig detta lands lagstiftning på fiskets område. I artikeln preciseras
närmare en del av de regler och bestämmelser som måste iakttas vid
fiske i den andra partens ekonomiska zon. Bl.a. måste fiskefartyg
föra loggbok. Vidare skall rapporter lämnas per radio om när fiske
påbörjas och avslutas. I övrigt föreskrivs en informationsplikt för
den andra parten avseende fångster, fångsttider, nya lagar och andra
föreskrifter.
Artikel 6. För att få fiska i den andra partens ekonomiska zon
måste fartyg ha licens, vilken kostnadsfritt utfärdas av den andra
partens behöriga myndigheter. För att möjliggöra detta skall parter-
nas behöriga myndigheter ge nödvändig information om de fartyg som är
aktuella. Information skall också lämnas om de underhålls- och hjälp-
fartyg som medföljer sådana fiskefartyg.
Artikel 7. Parterna åtar sig att se till att dess fartyg följer
bestämmelserna i denna överenskommelse och andra tillämpliga före-
skrifter. Vardera parten får i sin ekonomiska zon vidta de åtgärder
som enligt folkrätten kan vara nödvändiga för att säkerställa att den
andra partens fiskefartyg följer bestämmelserna i denna överenskom-
melse.
Artikel 8. Parterna åtar sig att samarbeta direkt och genom inter-
nationella organisationer för att säkerställa en tillfredsställande
hushållning med och bevarande av de levande tillgångarna i havet,
särskilt i Östersjön och Bälten.
Artikel 9. Vid ikraftträdandet av överenskommelsen upphör alla
tidigare ingångna avtal på fiskets område, vilka kan relateras till
parternas ekonomiska zoner, att gälla. Överenskommelsen skall inte
påverka andra överenskommelser mellan parterna eller multilaterala
konventioner som parterna tillträtt. Överenskommelsen skall inte
heller påverka någondera partens uppfattning i havsrättsliga frågor.
Artikel 10. Överenskommelsen skall tillämpas provisoriskt från
dagen för dess undertecknande och gälla för en inledande tidsperiod
av tio år. Om den inte skriftligen sägs upp minst tolv månader före
periodens slut, förlängs den automatiskt i perioder om sex år åt
gången.

Agreement between Överenskommelse
the Government of mellan
the Kingdom of Konungariket
Sweden and the Sveriges regering
Government of the och Republiken
Republic of Litauens regering
Lithuania på fiskets område

The Government of Konungariket
the Kingdom of Sveriges regering
Sweden and the och Republiken
Government of the Litauens regering,
Republic of nedan kallade de
Lithuania, avtalsslutande
hereinafter parterna,
referred to as the
Contracting Par-
ties,

Reaffirming their som på nytt
common desire to bekräftar sin
ensure the gemensamma önskan
conservation of the att säkerställa
living resources of bevarandet av
the sea, in havets levande
particular the tillgångar, särskilt
living resources of de levande
the waters of the tillgångarna i de
area of the vatten som
Convention on omfattas av
Fishing and konventionen
Conservation of the rörande fisket och
Living Resources in bevarandet av de
the Baltic Sea and levande
the Belts, done at tillgångarna i
Gdansk on 13 Östersjön och Bälten,
September, 1973, upprättad i Gdansk
and to maintain the den 13 september
most rational 1973, och ett
management and ändamålsenligt
exploitation of hushållande och
these resources, utnyttjande av
dessa tillgångar,

Taking into account som beaktar Förenta
the United Nations nationernas havs-
Convention on the rättskonvention den
Law of the Sea of 10 december 1982,
10 December, 1982, särskilt de delar
especial-ly the som reglerar
parts regulating utnyttjandet och
the utilization and bevarandet av de
conservation of the levande
living resources, tillgångarna,

Taking into account som beaktar vardera
the habitual avtalsslutande
fishing of each partens traditio-
Contracting Party nella fiske i det
in the area of område som omfattas
fisheries av den andra av-
jurisdiction of the talsslutande par-
other Contracting tens fiskerijuris-
Party, diktion,

Guided by the som vägleds av en
permanent ständig strävan att
aspiration to utveckla och stärka
develop and vänskapen och
strengthen samarbetet mellan
friendship and dem,
cooperation between
them,

Have agreed as har kommit överens
follows: om följande:

Article 1 Artikel 1

Each Contracting Vardera avtals-
Party shall allow slutande parten
fishing vessels of skall tillåta den
the other Contrac- andra avtalsslutande
ting Party to fish partens fiskefartyg
within its area of att bedriva fiske
fisheries inom område under
jurisdiction in the dess fiskerijuris-
Baltic Sea beyond diktion i Öster-
twelve nautical sjön utanför tolv
miles from the nautiska mil från
baselines from de baslinjer från
which the vilka territorial-
territorial sea is havet mäts, enligt
measured on the de föreskrifter
terms and och på de villkor
conditions set out som anges i denna
in this Agreement. överenskommelse.

Article 2 Artikel 2

Each Contracting Vardera avtals-
Party shall deter- slutande parten
mine annually for skall årligen för
its area of fishe- område under sin
ries jurisdiction fiskerijurisdik-
the total allowable tion fastställa
catch for indivi- högsta tillåtna
dual stocks or com- fångstmängd för
plexes of stocks, enskilda bestånd
taking into account eller grupper av
the interdependence bestånd med beak-
of stocks, the best tande av bestån-
available scienti- dens ömsesidiga
fic data, the re- beroende, bästa
commendations of tillängliga veten-
the Baltic Sea skapliga data, re-
Fishery Commission kommendationer
and other relevant från Fiskerikom-
factors. missionen för
Östersjön och öv-
riga omständig-
heter av betydelse.

Article 3 Artikel 3

1. Each Contracting 1. Vardera
Party shall avtalsslutande
determine parten skall
annually, after årligen efter samråd
consultations with med den andra
the other avtalsslutande
Contracting Party parten fastställa
allotments for fångstkvoter för
fishing vessels of denna
that Contracting avtalsslutande
Party and the areas parts fiskefartyg
within which these och de områden där
allotments may be dessa kvoter får
fished. Such fångas. Dessa
allotments shall be fångstkvoter skall
subject to kunna ändras i fall
adjustment when av oförutsedda
necessary to meet omständigheter, i
unforeseen synnerhet för att
circumstances, in genomföra brådskande
particular the need åtgärder för
for emergency bevarande, på
conservation grundval av bästa
measures based on tillgängliga
the best available vetenskapliga
scientific data.
evidence.

2. When determining 2. Vid fastställan-
the allotment for det av fångstkvo-
fishing vessels of ter för den andra
the other Contra- avtalsslutande par-
cting Party, the tens fiskefartyg
habitual fishery of skall hänsyn tas
the other till den andra av-
Contracting Party talsslutande par-
in the area and tens traditionella
other relevant fiske i aktuellt
factors should be område och övriga
taken into account. omständigheter av
betydelse.

3. Each Contracting 3. Vardera
Party shall avtalsslutande
determine for the parten skall för
fishing vessels of den andra
the avtalsslutande
other Contracting partens
Party such fiskefartyg
allotments: fastställa sådana
fångstkvoter som

a) as are necessary a) är nödvändiga för
to balance its att balansera dess
fishing rights in fiskerättigheter i
the area of det område som
fisheries ligger under den
jurisdiction of förstnämnda
the firstmentioned avtalsslutande
Contracting Party, partens
or fiskerijurisdiktion,
eller

b) as may be b) kan beviljas i
granted in enlighet med
accordance with artikel 4 i denna
Article 4 of this överenskommelse.
Agreement.

Article 4 Artikel 4

Whenever a Om en
determination by a avtalsslutande
Contracting Party parts fastställande
of the total av högsta tillåtna
allowable catch fångstmängd enligt
under Article 2 of artikel 2 i denna
this Agreement överenskommelse
shows that this visar, att denna
catch exceeds the fångstmängd
harvesting capacity överstiger denna
of that avtalsslutande
Contracting Party, parts
fishing vessels fångstkapacitet,
flying the flag of kan fiskefartyg,
the other som för den andra
Contracting Party avtalsslutande
may be admitted to partens flagga,
participate in tilldelas en
fishing for an fångstkvot av sådana
allotment of such överskottskvantiteter
surplus enligt de
quantities, on föreskrifter och på
terms and de villkor som
conditions fastställs av den
established by the förstnämnda
firstmentioned avtalsslutande
Contracting Party parten efter
after appropriate vederbörliga
consultations, konsultationer,
taking into med hänsyn till den
account the needs andra
of the other avtalsslutande
Contracting Party partens behov och
and other relevant andra relevanta
factors. faktorer.

Article 5 Artikel 5

1. Fishing vessels 1. Den ena avtals-
of one Contracting slutande partens
Party shall, when fiskefartyg skall
fishing within the vid fiske på område
area of fisheries under den andra
jurisdiction of the avtalsslutande par-
other Contracting tens fiskerijuris-
Party in accordance diktion i enlighet
with this Agreement, med denna överens-
comply with the kommelse respektera
conservation mea- beståndsvarande
sures and other åtgärder och iaktta
terms and condi- andra föreskrifter
tions established och villkor, som
for such fisheries, fastställts för
and shall be sub- sådant fiske, och
ject to the laws skall omfattas av
and regulations of denna avtalsslu-
this Contracting tande parts lagar
Party in respect of och andra författ-
fisheries. ningar avseende
fiske.

2. The fishing 2. Vardera avtals-
vessels of each slutande partens
Contracting Party fiskefartyg skall
shall daily enter dagligen i logg-
relevant data on böcker införa re-
fishing ground, levanta data om
fishing effort and fiskeområde,
catch in logbooks fiskeansträngning
which shall at all och fångst. Dessa
times during loggböcker skall
passage in the area under hela vistel-
of fisheries juris- sen i område under
diction of the other den andra avtals-
Contracting Party slutande partens
be available for fiskerijurisdiktion
inspection. Each vara tillgängliga
fishing vessel för inspektion.
shall report by Varje fiskefartyg
radio about the skall på radio ge
commencement and meddelande om när
completion of fishe- fiske påbörjas och
ries within the avslutas på område
area of fisheries som omfattas av
jurisdiction of the den andra avtals-
other Contracting slutande partens
Party as well as fiskerijurisdiktion
about other relevant samt om annar re-
matters in such a levant verksamhet
manner and at such på sådant sätt och
a time as may be vid den tidpunkt
prescribed by that som kan föreskrivas
Contracting Party. av denna avtals-
The appropriate slutande part. Be-
authority of each höriga myndigheter
Contracting Party hos vardera av-
shall furnish to talsslutande par-
the appropriate ten skall förse
authority of the den andra avtals-
other Contracting slutande partens
Party detailed behöriga myndig-
reports on catch, heter med detalje-
fishing time and rade rapporter om
other pertinent in- fångst och fiske-
formation in such a tider samt annan
manner and at such relevant informa-
a time as may be tion på sådant
prescribed by that sätt och vid den
Contracting Party. tidpunkt som kan
The provisions of föreskrivas av
this paragraph shall denna avtalsslu-
be without preju- tande part. Be-
dice to paragraph 1. stämmelserna i
denna punkt skall
inte påverka punkt
1.

3. In the case of 3. Vid antagandet
the establishment av nya lagar, reg-
of new laws, ler eller villkor,
regulations or som har särskild
conditions of betydelse för den
special importance andra avtalsslu-
to the fisheries of tande partens fis-
the other ke, skall veder-
Contracting Party, börlig underrättelse
appropriate advance lämnas i god tid.
notice shall be
given.

Article 6 Artikel 6

1. The competent 1. Vardera avtals-
authorities of each slutande parten
Contracting Party behöriga myndighe-
shall notify to the ter skall under-
competent authori- rätta den andra
ties of the other avtalsslutande
Contracting Party partens behöriga
the name, registra- myndigheter om be-
tion number, the teckning, regi-
gear proposed to be streringsnummer,
used and other fångstredskap som
relevant particu- avses komma till
lars of any fishing användning och an-
vessel of the first- dra relevanta ka-
mentioned Contrac- rakteristika för
ting Party which den förstnämnda
intends to fish avtalsslutande
within the area of partens fiskefar-
fisheries jurisdic- tyg, som avser
tion of the other bedriva fiske på
Contracting Party område under den
pursuant to Article andra avtalsslu-
1. Such notifica- tande partens
tion shall also be fiskerijurisdiktion
given for any supply enligt artikel 1.
and support vessels Sådan underrättelse
specifically accom- skall även lämnas
panying such fishing beträffande varje
vessels. underhålls- och
hjälpfartyg som
åtföljer sådana
fiskefartyg.

2. The competent 2. Vardera avtals-
authorities of each slutande partens
Contracting Party behöriga myndighe-
shall issue appro- ter skall utfärda
priate licences to vederbörliga li-
each fishing vessel censer för varje
of the other Con- fiskefartyg från
tracting Party den andra avtals-
which is admitted slutande parten
to such fisheries. som får tillstånd
Such licences shall att bedriva sådant
not be subject to fiske. Licenserna
fees. skall vara av-
giftsfria.

Article 7 Artikel 7

1. Each Contracting 1. Vardera avtals-
Party shall ensure slutande parten
compliance by its skall garantera
vessels with the att dess fartyg
provisions of this följer bestämmel-
Agreement and other serna i denna
relevant regulations. överenskommelse
samt övriga till-
lämpliga före-
skrifter.

2. Each Contracting 2. Vardera avtals-
Party may make slutande parten
within its area of får på det område
fisheries jurisdic- som ligger under
tion such measures, dess fiskerijuris-
in conformity with diktion vidta de
international law, åtgärder i överens-
as may be necessary stämmelse med
to ensure the comp- folkrätten som kan
liance of vessels vara nödvändiga
flying the flag of för att säker-
the other Contrac- ställa att fartyg
ting Party with the som för den andra
provisions of this avtalsslutande
Agreement. partens flagga,
följer bestämmel-
serna i denna
överenskommelse.

Article 8 Artikel 8

The Contracting De avtalsslutande
Parties undertake parterna förbinder
to cooperate di- sig att samarbeta
rectly and through såväl direkt som
appropriate inter- genom behöriga in-
national organiza- ternationella or-
tions to ensure ganisationer för
proper management att säkerställa
and conservation of ett ändamålsenligt
the living resour- hushållande med
ces of the sea, in havets levande
particular with re- tillgångar och
gard to stocks deras bevarande,
occuring within the särskilt med hän-
area of the Conven- syn till bestånd
tion on Fishing and inom det område
Conservation of the som omfattas av
Living Resources in konventionen rö-
the Baltic Sea and rande fisket och
the Belts, done at bevarandet av de
Gdansk on 13 Sep- levande till-
tember, 1973. gångarna i Öster-
sjön och Bälten,
upprättat i Gdansk
den 13 september
1973.

Article 9 Artikel 9

1. The Contracting 1. De avtalsslu-
Parties declare tande parterna
that after the en- förklarar att
try into force of efter denna över-
this Agreement no enskommelses
other bilateral ikraftträdande
rights or obliga- gäller inga andra
tions between them bilaterala rättig-
concerning fishe- heter eller skyl-
ries apply than digheter dem
those established emellan avseende
by this Agreement. fisket än de som
fastställts genom
denna överenskom-
melse.

2. This Agreement 2. Denna överens-
shall be without kommelse skall
prejudice to other inte påverka andra
existing agreements föreliggande över-
between the two enskommelser
Contracting Parties mellan de avtals-
or to existing slutande parterna
multilateral con- eller multilate-
ventions to which rala konventioner
the two Contracting som de har till-
Parties are party. trätt. Den skall
Nor shall it preju- ej heller påverka
dice the view of någondera avtals-
either Contracting slutande partens
Party with regard uppfattning i
to matters of the havsrättsliga frå-
Law of the sea. gor.

Article 10 Artikel 10

1. This Agreement 1. Denna överens-
is subject to rati- kommelse skall ra-
fication and shall ficeras och träder
enter into force on i kraft den dag då
the date of the ex- ratifikationsin-
change of the in- strument utväxlas,
struments of rati- vilket skall ske i
fication, which Stockholm så snart
shall take place at som möjligt. Över-
Stockholm as soon enskommelsen skall
as possible. The tillämpas proviso-
Agreement shall be riskt från dagen
applied provisio- för dess under-
nally from the date tecknande.
of its signature.

2. This Agreement 2. Denna överens-
is concluded for an kommelse ingås för
initial period of en inledande pe-
ten years. The riod om tio år.
Agreement shall Den skall automa-
automatically be tiskt förlängas
prolonged for addi- för ytterligare
tional periods of sexårsperioder,
six years provided förutsatt att
that neither con- ingendera avtals-
tracting Party slutande parten
gives the other a skriftligen säger
written notice of upp överenskommel-
denunciation twelve sen tolv månader
months before the innan den upphör
Agreement expires. att gälla.

Done at Stockholm, Upprättad i
November 25 1993, Stockholm den 25
in two copies in november 1993 i
the English language. två exemplar på
engelska språket.

For the Government För Konungariket
of the Kingdom of Sveriges regering
of Sweden

Karl Erik Olsson Karl Erik Olsson

For the Government För Republiken
of the Republic of Litauens regering
Lithuania

Povilas Gylys Povilas Gylys

Jordbruksdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 januari 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden
B. Westerberg, Friggebo, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson,
af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson,
Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Olsson

Regeringen beslutar proposition 1993/94:137 Godkännande av en
överenskommelse mellan Sverige och Litauen på fiskets område.
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-01-31 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09 Motionstid slutar: 1994-02-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)