Gränser i skog

Proposition 2009/10:201

Regeringens proposition 2009/10:201

Gränser i skog

Prop.

2009/10:201

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Eskil Erlandsson

(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i skogsvårdslagen

(1979:429), främst i de delar som gäller skyddsskog, svårföryngrad skog

och fjällnära skog.

Regeringen föreslår att kravet på tillstånd till avverkning av skog inom

skyddsskog och svårföryngrad skog upphävs och ersätts med lagens

generella krav på att underrätta Skogsstyrelsen om planerade avverk-

ningar.

När det gäller den fjällnära skogen gör regeringen bedömningen att det

även fortsättningsvis bör krävas tillstånd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-04-01 Bordläggning: 2010-04-01 Hänvisning: 2010-04-06 Motionstid slutar: 2010-04-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)