Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Proposition 2009/10:164

Hållbarhetskriterier

för biodrivmedel

och flytande biobränslen

Prop. 2009/10:164

Regeringens proposition 2009/10:164

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande

Prop.

biobränslen

2009/10:164

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av

användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och

ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (för-

nybartdirektivet) antogs den 23 april 2009.

Direktivet är ett medel för att uppnå Europeiska unionens mål att

20 procent av unionens bruttoenergianvändning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-03-23 Bordläggning: 2010-03-23 Hänvisning: 2010-03-24 Motionstid slutar: 2010-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)