Handelsändamålet i detaljplan, m.m.

Proposition 1996/97:34

Regeringens proposition

1996/97:34

Handelsändamålet i detaljplan, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 september 1996

Thage G Peterson

Jörgen Andersson

(Inrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att kommunerna skall få i allt väsentligt samma

möjlighet att i detaljplaner precisera handelsändamålet som gällde före en

lagändring år 1992. Det innebär att kommunerna får i detaljplan närmare reglera

handelsändamålet genom att särskilja partihandel och detaljhandel och genom att

inom ändamålet detaljhandel särskilja handel med skrymmande varor och handel med

livsmedel. Precisering får dock ske endast om det finns skäl
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-10-02 Bordläggning: 1996-10-03 Hänvisning: 1996-10-04 Motionstid slutar: 1996-10-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (10)