Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

Proposition 2017/18:208

Regeringens proposition 2017/18:208

Händelserapportering och sekretess hos

Prop.

Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

2017/18:208

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2018

Stefan Löfven

Tomas Eneroth

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att nuvarande bestämmelser om sekretess hos vissa myndigheter för uppgifter i händelserapporter inom luftfarten som lämnas enligt krav i luftfartslagen (2010:500) ska gälla även hos Sjöfartsverket. Det föreslås vidare att sekretessen, som i dag gäller endast för rapporter som lämnas med stöd av luftfartslagen, även ska gälla för rapporter som lämnas om kraven finns i en bindande
EU-rättsakt.

Lagändringen föreslås träda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-22 Bordlagd: 2018-03-22 Hänvisad: 2018-03-23 Motionstid slutar: 2018-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)