Handikappombudsman

Proposition 1993/94:219

Regeringens proposition
1993/94:219

Handikappombudsman

Prop.

1993/94:219

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Bengt Westerberg
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till inrättande av en handikappom-
budsman. Ombudsmannen skall bevaka frågor som rör funktionshindrades
rättigheter och intressen på olika samhällsområden och verka för att
funktionshindrade inte missgynnas. Ombudsmannen skall arbeta utifrån
de handikappolitiska målen om full delaktighet och jämlikhet. Andra
principiella utgångspunkter är en miljörelaterad syn på handikapp och
FN:s standardregler för funktionshindrade.

Ombudsmannen ges enligt förslaget en allmänt rådgivande, opinions-
bildande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-30 Bordläggning: 1994-03-30 Hänvisning: 1994-03-31 Motionstid slutar: 1994-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)