Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor

Proposition 1993/94:117

Regeringens proposition

1993/94:117

Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och rättighetsfrågor

Prop

1993/94:117

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 december 1993

Carl Bildt

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i regeringsformen samt en särskild lag

om inkorporering av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga

rättigheterna och de grundläggande friheterna.

I syfte att förstärka den enskildes rättsställning föreslås ett utvidgat skydd

för grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen (RF). I grundlagsbe-

stämmelsen om rätt till ersättning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-12-17 Bordläggning: 1993-12-17 Hänvisning: 1994-01-10 Motionstid slutar: 1994-01-24
Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (18)