Inriktningen av den ekonomiska politiken

Proposition 1993/94:25

Prop.

1993/94:25Regeringens proposition

1993/94:25

Inriktningen av den ekonomiska politiken

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 1993

Carl Bildt

Anne Wibble

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisar regeringen riktlinjerna för den ekonomiska politiken

och särskilt de delar av saneringsprogrammet för de offentliga finanserna där

förslag kommer att föreläggas riksdagen under 1993/94 års riksmöte. Regeringen

redovisar också en bedömning av den svenska ekonomin under åren 1994 och 1995.

Vidare läggs fram förslag till indexering av vissa punktskatter.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-20 Bordläggning: 1993-10-20 Hänvisning: 1993-10-21 Motionstid slutar: 1993-11-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (14)