Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

Proposition 2015/16:129

Regeringens proposition 2015/16:129

Interimistiska beslut vid överprövning av

Prop.

upphandlingar

2015/16:129

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 2016

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att bestämmelserna om interimistiska beslut vid överprövning av en upphandling och av ett avtals giltighet ska förtydligas. I lagbestämmelserna lyfts fram att användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen ska beaktas vid skadeavvägningen. Förslaget har väckts med anledning av den rådande flyktingsituationen men syftar till att allmänt underlätta genomförandet av skyndsamma upphandlingar. Bestämmelserna görs samtidigt mer direktivnära.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-03-15 Bordlagd: 2016-03-15 Hänvisad: 2016-03-16 Motionstid slutar: 2016-03-30
Förslagspunkter (3)