Internationella skolor

Proposition 2015/16:17

Regeringens proposition 2015/16:17

Internationella skolor

Prop.

2015/16:17

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 september 2015

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) i fråga om

internationella skolor.

En internationell skola föreslås definieras som en skola där utbild-

ningen, i stället för att följa en svensk läroplan, bedrivs enligt ett annat

lands läroplan eller en internationell läroplan, och som i första hand

riktar sig till elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid.

Det föreslås också tydligare bestämmelser om vilka elever med svensk

skolplikt som har möjlighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-09-17 Bordlagd: 2015-09-17 Hänvisad: 2015-09-18 Motionstid slutar: 2015-10-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)