Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Proposition 2017/18:193

Regeringens proposition 2017/18:193

Kompletterande bestämmelser om etisk

Prop.

granskning till
EU-förordningen
om kliniska

2017/18:193

läkemedelsprövningar

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2018

Stefan Löfven

Helene Hellmark Knutsson

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG
(EU-förordningen).

EU-förordningen
syftar till att förenkla förfarandet för beviljande av tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar inom Europeiska unionen, särskilt prövningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-21 Bordlagd: 2018-03-21 Hänvisad: 2018-03-22 Motionstid slutar: 2018-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)