Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Proposition 2015/16:72

Regeringens proposition 2015/16:72

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

förordning om elektronisk identifiering

2015/16:72

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 december 2015

Margot Wallström

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden.

En ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering föreslås.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om vad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-12-21 Bordlagd: 2016-01-12 Hänvisad: 2016-01-13 Motionstid slutar: 2016-01-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (24)