Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Proposition 2018/19:38

Regeringens proposition 2018/19:38

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

förordning om transparens i transaktioner

2018/19:38

för värdepappersfinansiering och om

återanvändning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 februari 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den 12 januari 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, i det följande benämnd
SFT-förordningen,
i kraft. Bestämmelserna i förordningen har börjat tillämpas förutom bestämmelserna om rapportering av transaktioner för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-02-12 Bordlagd: 2019-02-12 Hänvisad: 2019-02-13 Motionstid slutar: 2019-02-27
Förslagspunkter (5)