Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

Proposition 2018/19:83

Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförodning

Regeringens proposition 2018/19:83

Kompletterande bestämmelser till

Prop.

EU:s prospektförordning

2018/19:83

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2019

Margot Wallström

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (prospektförordningen), som ska tillämpas i sin helhet fr.o.m. den 21 juli 2019, förutsätter att vissa nationella åtgärder vidtas. I propositionen föreslås därför en ny lag med kompletterande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-03-26 Bordlagd: 2019-03-26 Hänvisad: 2019-03-27 Motionstid slutar: 2019-04-10
Förslagspunkter (10)